Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

, Mezinárodní česko-polská konference, Trutnov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ", Mezinárodní česko-polská konference, Trutnov"— Transkript prezentace:

1 27. 3. 2014, Mezinárodní česko-polská konference, Trutnov
Aktuální stav přípravy Programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko v období , Mezinárodní česko-polská konference, Trutnov

2 Obsah prezentace Historie přípravy na nové období
Ex-ante hodnocení,SEA hodnocení Návrh podporovaných tematických cílů a investičních priorit Finanční alokace Chystané změny v implementační struktuře oproti programu OPPS ČR-PR 2007 – 2013

3 Historie přípravy na nové období – 1.část
Počátkem roku 2012 ustavena pracovní skupina – tzv. Task force zabývající se přípravou programu v období – 2020 Skupina se skládá ze zástupců regionů na české i polské straně, ze zástupců ŘO, NO a JTS, který tato jednání organizuje. Dle potřeby jsou k jednotlivým tématům přizváni další subjekty zapojené do implementace (kontroloři, zástupci AO, PCO apod.) O výsledcích činnosti Task force jsou pravidelně vždy na jednání informováni členové Monitorovacího výboru programu

4 Historie přípravy na nové období – 2.část
Dosud proběhlo 8 setkání členů Task force Předmětem jednání dosud byla: Socioekonomická analýza Výběrové řízení na Ex-ante hodnotitele a SEA zpracovatele změny v implementační struktuře Výběr vhodných Tematických cílů a investičních priorit

5 Historie přípravy na nové období – 3.část
Problematika indikátorů Finanční alokace na jednotlivé investiční priority Možnost realizace tzv. vlajkových projektů Možnost realizace trilaterálních projektů Vybrané kapitoly programu Plánované další setkání Task force: – Jarnołtówek, opolské vojvodství

6 Informace k Ex-ante hodnocení
Listopad 2013 – zpracovány a rozeslány dotazníky pro žadatele a instituce zapojené do programu týkající se hodnocení OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Leden 2014 – zpracování zprávy ex-ante hodnotitelů a její projednání s ŘO a NO - Hodnocení administrativní zátěže pro příjemce ve stávajícím Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR Březen 2014 – probíhá vypořádání připomínek Řídícího orgánu a Národního orgánu

7 SEA hodnocení 1 SEA hodnocení proběhne dle české legislativy za současného zapojení polské strany Leden 2014: Oznámení koncepce dle par.10c, odst. 1 zákona č.100/2001 Sb. odevzdáno na MŽP ( ) : otevřený veřejný seminář k přípravě programu a procesu SEA – Głuchołazy, Polská republika Srpen 2014 – předpoklad vydání stanoviska MŽP Září 2014 – Zpracování finální verze Zprávy pro EK pro vydání Stanoviska MŽP a projednání s MMR GDOŚ PL – Generální ředitelství ochrany životního prostředí PL

8 Investiční priority v rámci OPPS ČR-PR 2014+
5b) - Podpora investic k řešení zvláštních rizik, zajištění odolnosti pro případ katastrofy a rozvoj systémů krizového řízení: Investice do rozvoje společných/propojených systémů prevence, monitoringu a řešení rizik (umožňující také sdílení informací, zvýšení koordinace reakce, mapování rizik apod.) Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat přes hranici Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti Definice IP 5b a 8b vycházejí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj – článek 5: Investiční priority Definice IP 10 a 11 vycházejí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1299/2013 pro cíl Evropská územní spolupráce – článek 7: Investiční priority

9 Investiční priority v rámci OPPS ČR-PR 2014+
8b) – Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti území strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit Podpora využití nehmotného kulturního dědictví Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví regionu Společná marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů Výstavba nových a rekonstrukce a modernizace stávajících lokálních a regionálních silničních spojení zlepšující přeshraniční dostupnost přírodních a kulturních atraktivit. Definice IP 5b a 8b vycházejí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj – článek 5: Investiční priority Definice IP 10 a 11 vycházejí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1299/2013 pro cíl Evropská územní spolupráce – článek 7: Investiční priority

10 Investiční priority v rámci OPPS ČR-PR 2014+
10 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení Příprava a realizace společných kurzů, výuky, studijních programů, výměn, koordinace učebních plánů apod. Opatření systémového charakteru v oblasti vzdělávání - studie, strategie, výměna informací a zkušeností, vzájemné uznávání diplomů/kvalifikace Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a s institucemi na trhu práce včetně opatření směřujících k přizpůsobení vzdělávacích systémů potřebám společného pohraničí, zejména trhů práce (zahrnující též propagaci, iniciaci nových a rozvoj stávajících vzdělávacích nabídek/programů/projektů) Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému

11 Investiční priority v rámci OPPS ČR-PR 2014+
11 – Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi Posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a institucí a další aktivity přispívající ke zvýšení spolupráce a kohezi na lokální úrovni Rozvoj a realizace spolupráce institucí veřejné správy, (společná realizace studií, koncepcí, produktů, výměna informací a potřebných znalostí) Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO

12 Finanční alokace OPPS ČR-PR 2014+

13 Implementační struktura – 1.část
Konzultace v regionech Žadatel posílá JTS nejprve projektový záměr – JTS k němu vydává doporučující stanovisko (min. 2 měsíce před termínem předkládání žádostí) Žadatel předkládá projektovou žádost na JTS Hodnocení kontroly formálních náležitostí, přijatelnosti a přeshraniční spolupráce na JTS Hodnocení kvality a přeshraničního dopadu na tzv. Společném panelu expertů Schvalování na Monitorovacím výboru Společný panel expertů – systém nastaven stejně jako nyní – projekt vždy hodnotí skupina 4 hodnotitelů (2 z české strany, 2 z polské strany). Bude kladen větší požadavek na odbornost hodnotitelů v konkrétních oblastech. Experty budou nominovat jednotlivé kraje a vojvodství ve spolupráci s euroregiony

14 Implementační struktura – 2.část
Příprava Rozhodnutí/Smlouvy na JTS Kontrola na úrovni jednotlivých partnerů projektu – kontroloři (zástupci CRR ČR a vojvodských úřadů) Kontrola na úrovni celého projektu - průběžné a závěrečné zprávy kontrola výdajů a žádosti o platbu – kontroloři kontrola přeshraniční spolupráce a dopadu – JTS Kontrola udržitelnosti – obdobně jako v rámci kontroly celého projektu, za kontrolu aspektů přeshraniční spolupráce a dopadu zodpovědné JTS, za ostatní části kontroly zodpovídají příslušní kontroloři

15 Děkuji za pozornost! PhDr. Martin Dohnal, Ph.D.
Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor evropské územní spolupráce tel:


Stáhnout ppt ", Mezinárodní česko-polská konference, Trutnov"

Podobné prezentace


Reklamy Google