Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 27. 3. 2014, Mezinárodní česko-polská konference, Trutnov Aktuální stav přípravy Programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 27. 3. 2014, Mezinárodní česko-polská konference, Trutnov Aktuální stav přípravy Programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 27. 3. 2014, Mezinárodní česko-polská konference, Trutnov Aktuální stav přípravy Programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko v období 2014 - 2020

2 •Historie přípravy na nové období •Ex-ante hodnocení,SEA hodnocení •Návrh podporovaných tematických cílů a investičních priorit •Finanční alokace •Chystané změny v implementační struktuře oproti programu OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Obsah prezentace

3 •Počátkem roku 2012 ustavena pracovní skupina – tzv. Task force zabývající se přípravou programu v období 2014 – 2020 •Skupina se skládá ze zástupců regionů na české i polské straně, ze zástupců ŘO, NO a JTS, který tato jednání organizuje. Dle potřeby jsou k jednotlivým tématům přizváni další subjekty zapojené do implementace (kontroloři, zástupci AO, PCO apod.) •O výsledcích činnosti Task force jsou pravidelně vždy na jednání informováni členové Monitorovacího výboru programu Historie přípravy na nové období – 1.část

4 Historie přípravy na nové období – 2.část  Dosud proběhlo 8 setkání členů Task force  Předmětem jednání dosud byla:  Socioekonomická analýza  Výběrové řízení na Ex-ante hodnotitele a SEA zpracovatele  změny v implementační struktuře  Výběr vhodných Tematických cílů a investičních priorit

5 Historie přípravy na nové období – 3.část  Problematika indikátorů  Finanční alokace na jednotlivé investiční priority  Možnost realizace tzv. vlajkových projektů  Možnost realizace trilaterálních projektů  Vybrané kapitoly programu Plánované další setkání Task force: 2.-3.4.2014 – Jarnołtówek, opolské vojvodství

6 Informace k Ex-ante hodnocení  Listopad 2013 – zpracovány a rozeslány dotazníky pro žadatele a instituce zapojené do programu týkající se hodnocení OPPS ČR-PR 2007 – 2013  Leden 2014 – zpracování zprávy ex-ante hodnotitelů a její projednání s ŘO a NO - Hodnocení administrativní zátěže pro příjemce ve stávajícím Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013  Březen 2014 – probíhá vypořádání připomínek Řídícího orgánu a Národního orgánu

7 SEA hodnocení 1  SEA hodnocení proběhne dle české legislativy za současného zapojení polské strany  Leden 2014: Oznámení koncepce dle par.10c, odst. 1 zákona č.100/2001 Sb. odevzdáno na MŽP (14.1.2014)  3.4.2014: otevřený veřejný seminář k přípravě programu a procesu SEA – Głuchołazy, Polská republika  Srpen 2014 – předpoklad vydání stanoviska MŽP  Září 2014 – Zpracování finální verze Zprávy pro EK pro vydání Stanoviska MŽP a projednání s MMR

8 Investiční priority v rámci OPPS ČR-PR 2014+  5b) - Podpora investic k řešení zvláštních rizik, zajištění odolnosti pro případ katastrofy a rozvoj systémů krizového řízení:  Investice do rozvoje společných/propojených systémů prevence, monitoringu a řešení rizik (umožňující také sdílení informací, zvýšení koordinace reakce, mapování rizik apod.)  Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat přes hranici  Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti

9 Investiční priority v rámci OPPS ČR-PR 2014+  8b) – Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti území strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů  Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit  Podpora využití nehmotného kulturního dědictví  Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví regionu  Společná marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů  Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů  Výstavba nových a rekonstrukce a modernizace stávajících lokálních a regionálních silničních spojení zlepšující přeshraniční dostupnost přírodních a kulturních atraktivit.

10 Investiční priority v rámci OPPS ČR-PR 2014+  10 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení  Příprava a realizace společných kurzů, výuky, studijních programů, výměn, koordinace učebních plánů apod.  Opatření systémového charakteru v oblasti vzdělávání - studie, strategie, výměna informací a zkušeností, vzájemné uznávání diplomů/kvalifikace  Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a s institucemi na trhu práce včetně opatření směřujících k přizpůsobení vzdělávacích systémů potřebám společného pohraničí, zejména trhů práce (zahrnující též propagaci, iniciaci nových a rozvoj stávajících vzdělávacích nabídek/programů/projektů)  Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému

11 Investiční priority v rámci OPPS ČR-PR 2014+  11 – Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi  Posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a institucí a další aktivity přispívající ke zvýšení spolupráce a kohezi na lokální úrovni  Rozvoj a realizace spolupráce institucí veřejné správy, (společná realizace studií, koncepcí, produktů, výměna informací a potřebných znalostí)  Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO

12 Finanční alokace OPPS ČR-PR 2014+

13 Implementační struktura – 1.část  Konzultace v regionech  Žadatel posílá JTS nejprve projektový záměr – JTS k němu vydává doporučující stanovisko (min. 2 měsíce před termínem předkládání žádostí)  Žadatel předkládá projektovou žádost na JTS  Hodnocení kontroly formálních náležitostí, přijatelnosti a přeshraniční spolupráce na JTS  Hodnocení kvality a přeshraničního dopadu na tzv. Společném panelu expertů  Schvalování na Monitorovacím výboru

14 Implementační struktura – 2.část  Příprava Rozhodnutí/Smlouvy na JTS  Kontrola na úrovni jednotlivých partnerů projektu – kontroloři (zástupci CRR ČR a vojvodských úřadů)  Kontrola na úrovni celého projektu - průběžné a závěrečné zprávy  kontrola výdajů a žádosti o platbu – kontroloři  kontrola přeshraniční spolupráce a dopadu – JTS  Kontrola udržitelnosti – obdobně jako v rámci kontroly celého projektu, za kontrolu aspektů přeshraniční spolupráce a dopadu zodpovědné JTS, za ostatní části kontroly zodpovídají příslušní kontroloři

15 Děkuji za pozornost! PhDr. Martin Dohnal, Ph.D. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor evropské územní spolupráce tel: +420 234 154 717 email: martin.dohnal@mmr.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 27. 3. 2014, Mezinárodní česko-polská konference, Trutnov Aktuální stav přípravy Programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko."

Podobné prezentace


Reklamy Google