Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP přeshraniční spolupráce ČR – Polsko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP přeshraniční spolupráce ČR – Polsko"— Transkript prezentace:

1 OP přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2014-2020
Závěrečná konference k OP přeshraniční spolupráce ČR – Polsko , , Hradec Králové

2 Programové období Pro programové období byl pro ČR omezen jak počet dotačních programů, tak i výše finanční alokace. Evropská územní spolupráce však představuje oblast, kam EU nadále soustřeďuje svoji pozornost, neboť bližší spolupráce příhraničních regionů a odstraňování hranic je silným nástrojem zvyšování konkurenceschopnosti celé EU. Evropská územní spolupráce v programovém období : už ne jeden ze tří cílů kohezní politiky, ale jeden ze dvou cílů zvýšení finanční alokace pro programy Evropské územní spolupráce Zavedení a vyžadování principu tematické koncentrace v programovém období – zaměření na omezený okruh témat, v rámci kterých bude nutno realizovat jasné a průkazné výsledky. Příslušným nařízením Evropské komise bylo definováno 11 tematických cílů, plnících cíle strategie EU 2020, každý tematický cíl má definované investiční priority. Přes tuto tematickou koncentraci vyvíjel Výbor pro přípravu OPPS ČR – Polsko značné úsilí o zařazení všech podstatných témat vhodných a potřebných pro OPPS ČR – Polsko

3 Tematické cíle, investiční priority, prioritní osy
OPPS ČR – Polsko Tematické cíle, investiční priority, prioritní osy OPPS ČR – Polsko bude využívat 4 tematické cíle (TC) TC 5: Investiční priorita 5b: Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení Prioritní osa 1: Společné řízení rizik TC 8: Investiční priorita 8b: Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti území strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti TC 10: Investiční priorita 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace TC 11: Investiční priorita 11: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

4 Prioritní osa 1: Společné řízení rizik
Podporované aktivity: Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik. Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice. Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a útvarů krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti. Specifický programový ukazatel výsledků: Úroveň přeshraniční akceschopnosti k řešení mimořádných událostí a krizových situací. Oprávnění příjemci: Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení. Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy. Nestátní neziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému nebo systému krizového řízení. Hlavní cílové skupiny: Obyvatelé společného regionu, samosprávy, podnikatelské subjekty, návštěvníci regionu.

5 Prioritní osa 1: poznámky Evropské komise
Zakoupené zařízení musí sloužit společenstvím po obou stranách hranice. Nákup zařízení musí být založen na analýze potřeb celého pohraničí. Klíčová je kontrola a zjednodušení postupů. Počet systémů - jak byly definovány?

6 Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Podporované aktivity: Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí. Podpora využití nehmotného kulturního dědictví. Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu. Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů. Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů. Specifický programový ukazatel výsledků: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení. Oprávnění příjemci: Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení. Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy. Nestátní neziskové organizace. Evropské seskupení pro územní spolupráci. Církve a náboženské spolky. Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu. Hlavní cílové skupiny: Obyvatelé společného regionu, návštěvníci regionu, samosprávy turisticky významných lokalit, podnikatelské subjekty v cestovním ruchu a na něj navázaných odvětví.

7 Prioritní osa 2: poznámky Evropské komise
Doprava by neměla spotřebovat většinu prostředků z rozpočtu. Endogenní potenciál – rozvoj cestovního ruchu – spojení s inteligentními strategiemi rozvoje jednotlivých regionů. Jak jednotlivé aktivity v rámci prioritní osy č. 2 přispívají k růstu zaměstnanosti?

8 Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace
Podporované aktivity: Příprava a realizace společného vzdělávání. Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce. Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému. Specifický programový ukazatel výsledků: Podíl zaregistrovaných nezaměstnaných absolventů na celkovém počtu nezaměstnaných. Oprávnění příjemci: Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení. Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy. Vzdělávací instituce včetně vysokých škol. Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení. Nestátní neziskové organizace. Evropské seskupení pro územní spolupráci. Hlavní cílové skupiny: Žáci a studenti primárního, sekundárního (a postsekundárního) a terciérního vzdělávání, pedagogičtí pracovníci, zaměstnavatelé a jejich organizace, instituce trhu práce.

9 Prioritní osa 3: poznámky Evropské komise
Podpora musí vycházet z analýzy trhu práce (rovněž z geografického hlediska). Jaká odvětví podporovat? – spojení s prioritní osou č. 2.

10 Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit
Podporované aktivity: Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni. Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů. Specifický programový ukazatel výsledků: Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí. Vnímání vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu. Oprávnění příjemci: Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení. Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy. Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení. Nestátní neziskové organizace. Evropské seskupení pro územní spolupráci. Církve a náboženské spolky. Hlavní cílové skupiny: Obyvatelé společného regionu, samospráva, NNO, návštěvníci regionu, podnikatelské subjekty.

11 Prioritní osa 4: poznámky Evropské komise
Studia, analizy: stavění na už dostupných znalostech strategie kapitalizace

12 OPPS ČR – Polsko Vymezení podporovaného území programu - nedojde ke změnám, bude však možno realizovat tzv. trojstranné projekty.

13 Implementační struktura – řídící a koordinační instituce
Rovněž se nepředpokládají změny v rámci implementační struktury budoucího přeshraničního programu. Implementační struktura – řídící a koordinační instituce Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Řídící orgán (+ Ministerstvo regionálního rozvoje a infrastruktury Polské republiky - Národní orgán) Společný technický sekretariát (JTS) , Olomouc Implementační struktura – regionální instituce Regionální subjekt pro region Královéhradeckého kraje - Královéhradecký kraj Centrum pro regionální rozvoj ČR pobočka pro NUTS II Severovýchod Hradec Králové Euroregion Glacensis, správce a administrátor Fondu mikroprojektů pro region Královéhradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou

14 Finanční alokace OPPS ČR - Polsko 2014-2020
20% (15 + 5) z celkové alokace je vyhrazeno pro Fond mikroprojektů Silniční záměry: příjem žádostí ve zvláštním režimu (strategické projekty) byl ukončen dne (alokováno 61,1 mil. EUR) Vlajkové projekty: příjem žádostí ve zvláštním režimu byl ukončen dne celé podporované území nebo jeho podstatná část strategický význam pro přeshraniční spolupráci, systémová řešení a komplexní řešení problémů Maximální alokace na vlajkové projekty Financování z ERDF – 85 % celkových způsobilých výdajů, výše národní dotace bude ještě upřesněna. !!! První výzvy na individuální projekty: 2. čtvrtletí 2015 !!!

15 Implementace programu
Konzultace v regionech. Žadatel posílá JTS nejprve projektový záměr – JTS k němu vydává doporučující stanovisko (min. 2 měsíce před termínem pro předkládání žádostí). Žadatel předkládá projektovou žádost na JTS. Hodnocení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti na JTS. Hodnocení kvality, přeshraničního dopadu a přeshraniční spolupráce na tzv. Společném panelu expertů (významná role regionů a vojvodství). Schvalování na Monitorovacím výboru. Příprava Rozhodnutí/Smlouvy na JTS. Kontrola na úrovni jednotlivých partnerů projektu – kontroloři (zástupci CRR ČR a vojvodských úřadů). Kontrola na úrovni celého projektu - průběžné a závěrečné zprávy - kontrola výdajů a žádosti o platbu – kontroloři - kontrola přeshraniční spolupráce a dopadu – JTS Kontrola udržitelnosti – obdobně jako v rámci kontroly celého projektu, za kontrolu aspektů přeshraniční spolupráce a dopadu zodpovědné JTS, za ostatní části kontroly zodpovídají příslušní kontroloři.

16 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Informace k OPPS ČR – Polsko : Informace o akcích připravovaných v Hradci Králové k novému programovému období (zejména k OPPS ČR – Polsko a k dalším programům Evropské územní spolupráce): Děkuji za pozornost. Roman Klíma Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajský úřad Královéhradeckého kraje telefon: ,


Stáhnout ppt "OP přeshraniční spolupráce ČR – Polsko"

Podobné prezentace


Reklamy Google