Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU – LOGFRAME (obecný příklad)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU – LOGFRAME (obecný příklad)"— Transkript prezentace:

1 LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU – LOGFRAME (obecný příklad)

2 PROBLÉM (CO a PROČ?)  Hra: využijte text „x-příklad-LOGFRAME.doc“  V čem je problém, proč je daná záležitost problémem, pro koho je problémem  VÝCHOZÍ SITUACE A ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU - začátek zdůvodnění prostřednictvím výchozí situace

3 ŘEŠENÍ (JAK?)  Využijeme tzv. logický rámec projektu  nástroj a metoda projektového řízení; propojení cílů, výstupů, výsledků a aktivit : )projektu  pomáhá při plánování (přípravě), realizaci (implementaci) i vyhodnocení (monitorování a evaluaci) projektu  slouží k analýze a identifikaci problémů  umožňuje definovat cíle a stanovovat konkrétní aktivity k řešení problémů  stručně a přehledně shrnuje celý projekt  popisuje cestu, řešení projektu  umožňuje týmový přístup  pomáhá komunikovat informace o projektu

4 Síť ekologických poraden www.ekoporadna.cz Vertikální logika postupu projektu a hierarchie cílů Objektivně ověřitelné ukazatele OOU Zdroje a prostředky ověření ZOO/PO Předpoklady/ rizika podmiňující dosažení cílů Celkové cíle OBECNĚJŠÍ PROČ? Účel projektu PROČ? Očekávané vý- stupy a výsled- ky CO? Aktivity JAK?

5 Síť ekologických poraden www.ekoporadna.cz  Logický rámec je prezentován jako tabulka 4*4.  Struktura logického rámce je založena na principu příčiny a důsledku (shora dolů: Aby – Je třeba, zdola nahoru: Jestliže – Pak).

6 Síť ekologických poraden www.ekoporadna.cz Logika postupu/ Hierarchie cílů Objektivně ověřitelné ukazatele OOU Zdroje a prostředky ověření ZOO/PO Předpo- klady/ rizika Celkové cíle OBECNĚJŠÍ PROČ? Účel projektu PROČ? Očekávané výsledky CO? Aktivity JAK? JESTLIŽE PAK ABY JE TŘEBA

7 Postup vyplňování 1. Definovat obecný (hlavní) cíl, k jehož naplnění projekt přispěje; cíl, k jehož dosažení je projekt jen jednou z podmínek; důvod realizace ve spojení s prioritami v operačních programech (programovém dodatku). Uvádíme, k dosažení jakého cíle přispějeme, jestliže splníme účel, pro který jsme se do projektu pouštěli. Hlavní cíl v logickém rámci by měl odpovídat hlavnímu cíli v daném opatření OP 2. PRO NÁS NYNÍ NENÍ ROZHODUJÍCÍ OP (příslušný Operační program /OP/ nebo Jednotný programový dokument /JPD/), ALE STANOVÉNÍ OBECNÉHO CÍLE - CO CHCEME DOSÁHNOUT OBECNĚ, JESTLIŽE SPLNÍME ÚČEL

8 Obecné cíle - CÍLE PROJEKTU VŠEOBECNÉ (hierarchie cílů) – zjednodušený příklad Obecný cíl (VŠEOBECNÝ CÍL PROJEKTU) (mohou být různé -- u projektů financovaných EU by měly odpovídat cílům v daném opatření OP): Zlepšit kvalitu života v nově vybudované čtvrti (není v OP) Dosáhnout plnohodnotného rozvoje dětí v dané obci (není v OP) Snížit znečišťování životního prostředí (není v OP)

9 Síť ekologických poraden www.ekoporadna.cz Aktivity JAK? Očekávané výsledky CO? Účel projektu PROČ? Celkové cíle OBECNĚJŠÍ PROČ? Předpo- klady/ rizika Zdroje a prostředky ověření ZOO/PO Objektivně ověřitelné ukazatele OOU Logika postupu/ Hierarchie cílů JESTLIŽE PAK ABY JE TŘEBA

10 Postup vyplňování  Definovat účel, který má projekt splnit (jen jeden); čeho hodláme dosáhnout; skutečný motiv; změna, kterou chceme dosáhnout (i když jí třeba nedosáhne jenom jeden projekt). Účel vyjadřuje cíl, ne o aktivity; bezprostřední důvod, proč se do projektu pouštíme. O naplnění změny usilujeme výstupy a výsledky (příp. i dopady)  CO CHCEME DOSÁHNOUT, JESTLIŽE PROVEDEME NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY

11 Účel - CÍLE PROJEKTU SPECIFICKÉ (hierarchie cílů) – zjednodušený příklad Stanovte pouze jeden Snížení vandalismu mládeže v místě Obnova bytového fondu v okolní nové čtvrtě Podpora recyklace průmyslových výrobků

12 Síť ekologických poraden www.ekoporadna.cz Aktivity JAK? Očekávané výsledky CO? Účel projektu PROČ? Celkové cíle OBECNĚJŠÍ PROČ? Předpo- klady/ rizika Zdroje a prostředky ověření ZOO/PO Objektivně ověřitelné ukazatele OOU Logika postupu/ Hierarchie cílů JESTLIŽE PAK ABY JE TŘEBA

13 Postup vyplňování  Definovat výstupy a výsledky (příp. i dopady) sloužící pro dosažení účelu projektu; výstupy - co se skutečně zrealizovalo; realizátoři projektu nesou za jejich dosažní přímou odpovědnost (za splnění předpokladů - viz níže); konkrétní popis toho, co nakoupí, postaví, opraví: server; houpačky, písek, budova školy, kuchyně, zahrada…); je-li jich více -- nutno je popsat a očíslovat, výsledky - okamžité dopady projektu (čeho bude s ukončením projektu dosaženo) - používá se trpný rod (ve tvaru přídavného jména) popisující situaci na konci projektu (zrekonstruovaný objekt/objekt zrekonstruován/; dosaženo zapojení handicapovaných; zaveden internet; otevřeno hřiště)

14 Výstupy a výsledky - UKAZATELE NAPLNĚNOSTI PROJEKTU – zjednodušený příklad Účel: Snížení vandalismu mládeže v místě výstup: (1) 1 nové hřiště s 5 houpačkami; (2) 1 skatebordový park s 5 dráhami dlouhými 50 m každá; (3) klub pro mladé (150m2 se 3 místnostmi) výsledek: nabídka zajištěných volnočasových aktivit pro děti (pro cca 50-100 dětí; 8 kroužků pro děti) Obnova bytového fondu v okolní nové čtvrtě definujte výstupy a výsledek (příp. dopad) Podpora recyklace průmyslových výrobků definujte výstupy a výsledek (příp. dopad)

15 Síť ekologických poraden www.ekoporadna.cz Aktivity JAK? Očekávané výsledky CO? Účel projektu PROČ? Celkové cíle OBECNĚJŠÍ PROČ? Předpo- klady/ rizika Zdroje a prostředky ověření ZOO/PO Objektivně ověřitelné ukazatele OOU Logika postupu/ Hierarchie cílů JESTLIŽE PAK ABY JE TŘEBA

16 Postup vyplňování  Definovat aktivity sloužící k dosažení výstupů - ke každému výstupu přiřadit 2-4 aktivity se zdroji dostupnými pro vytvoření výstupů; činnosti, které jsou předmětem projektu (jejich logická a časová posloupnost) - jak bude projekt realizován; pouze ty, které jsou financovány či spolufinancovány projektem.

17 Aktivity - POPIS PROVÁDĚNÝCH ČINNOSTÍ a HARMONOGRAM – zjednodušený příklad nové hřiště s houpačkami 1. Přípravná etapa: Výběr vhodného místa pro hřiště a jeho projektová příprava (místní úřad a projektová firma vzešlá z výběrového řízení; spolupráce s místními obyvatele při identifikaci místa): měsíc 1-3 2. Realizační etapa: Vybudování hřiště (firma vzešlá z výběrového řízení), měsíc 3-9 3. Zabezpečovací: Zabezpečení péče o vybudované hřiště (obecní police ve spojení s technickými službami města a místními obyvateli), měsíc 10

18 Aktivity - POPIS PROVÁDĚNÝCH ČINNOSTÍ – zjednodušený příklad skateboardový park s dráhami 1. Zjištění zájmu dětí a mládeže o podobu parku (anketní šetření v místních školách) uvažujte o dalších aktivitách spojených s dalšími výstupy a výsledky

19 Postup vyplňování  Ověřit vertikální logiku pomocí Jestliže/Pak - musí být uvedeny všechny faktory ovlivňující dosažení vyšší úrovně (dosažení vyšší úrovně je podmíněno splněním nižší úrovně)  Jestliže provedeme tyto Aktivity...,  dosáhneme těchto Výstupů a výsledků...  Jestliže jsme dosáhli těchto Výstupů a výsledků....,  lze očekávat tuto změnu (Účel projektu).....  Jestliže jsme splnili tento Účel projektu...,  přispěli jsme k naplnění tohoto obecného cíle...

20 Síť ekologických poraden www.ekoporadna.cz Aktivity JAK? Očekávané výsledky CO? Účel projektu PROČ? Celkové cíle OBECNĚJŠÍ PROČ? Předpoklady/ rizika Zdroje a prostředky ověření ZOO/PO Objektivně ověřitelné ukazatele OOU Logika postupu/ Hierarchie cílů KVALITAKVALITA KVANTITAKVANTITA ČASČAS

21 Postup vyplňování  Definovat objektivně ověřitelné ukazatele (OOU) na jednotlivých úrovních logického rámce;  Řídit lze jen to, co lze měřit (u aktivit se uvádějí ukazatelé vstupů) - co, kolik, kdy, pro koho, kde. Pro měření jedné aktivity, výsledku či výstupy, a účelu - 2-3 ukazatele; Při projektech financovaných ze strukturálních fondů je potřebné vycházet ze seznamu monitorovacích ukazatelů pro dané opatření (jsou v doplňcích k daným programům).  Ověřit, zda OOU obsahují ukazatele kvality, kvantity a času (KKČ)

22 Postup vyplňování  Ukazatele vstupů: nejčastěji se vztahují k rozpočtu (co je třeba vynaložit a zajistit pro realizaci jednotlivých aktivit (nejedná se však o vlastní rozpočet).  Ukazatelé výstupů - měří se ve fyzických jednotkách (délka, počet atd u výstupů).  Ukazatele účelu (jsou vlastně ukazateli výsledků) - přímé a okamžité účinky, které projekt přinesl, informace o chování, kapacitě nebo výkonnosti přímých příjemců podpory (fyzické ukazatele: počet zapojených handicapovaných, počet úspěšných školení, počet připojených uživatelé) nebo finanční (pokles nákladů).  Ukazatele dopadů překračují bezprostřední účinky na přímé uživatele

23 Postup vyplňování  Ukazatele vstupů: Aktivity: Výběr vhodného místa pro hřiště a jeho projektová příprava - 3 měsíce (čas),  Spolupráce s místními při identifikaci místa:  1. měsíc (cas)- (je potřeba /kvantita i kvalita/1 kancelář, kancelářské potřeby, papír atd).  1. měsíc (cas): výzva k výběrovému řízení ( 20,000 Kč na organizaci /kvantita/  3. měsíc: vyhodnocení výběrového řízení (odměny hodnotitelům, jejich materiální zázemí - papír, kancelářské potřeby /kvalita i kvantita/)

24 Postup vyplňování  Ukazatelé výstupů: Očekávané výsledky:  výstupy:  1 zpracovaná studie řešící proměnu prostoru skládky na zařízení pro trávení volného času mládeže  1 nové hřiště s rozlohou 50 m2, pískovištěm o rozloze 4 m2 a s 5 houpačkami houpačkami;  1 skatebordový park s 5 dráhami dlouhými 50 m každá; betonová stěna pro grafity o rozloze 50 m2  klub pro mladé (150m2 se 3 místnostmi)

25 Postup vyplňování  Ukazatelé výsledků: Účel: Snížení vandalismu mládeže v místě  výsledek: nabídka zajištěných volnočasových aktivit pro děti až do 20 hodin večera (hřiště pro cca 10 dětí mladších, skateboard pro cca 50 dětí; 8 kroužků pro děti v klubu pro cca 100 dětí)  snížení dětské delikvence o 20%

26 Postup vyplňování  Ukazatelé dopadů: celkové cíle: dosáhnout plnohodnotného rozvoje dětí v dané obci  dopady: zájem dětí o dění v lokalitě (samostatná údržba hřiště, jeho ochrana - 1x měsíčně jeho čistění)  rozvoj mimoškolních aktivit organizovaných ve spolupráci dětí, rodičů a pedagogů (využití vybudovaného hřiště) - nárůst aktivit z 0 na 5 měsíčně (modelářství, ochrana přírody, turistika)

27 Síť ekologických poraden www.ekoporadna.cz Aktivity JAK? Očekávané výsledky CO? Účel projektu PROČ? Celkové cíle OBECNĚJŠÍ PROČ? Předpoklady/ rizika Zdroje a prostředky ověření ZOO/PO Objektivně ověřitelné ukazatele OOU Logika postupu/ Hierarchie cílů DOKUMENTACEDOKUMENTACE

28 Postup vyplňování  Definovat zdroje objektivního ověření (ZOO) na jednotlivých úrovních logického rámce - pouze ukazatele, které je možno ověřit-- tj. validní. Nejsou-li jasné zdroje, je nutno v projektu učinit opatření, které povedou k jejich získání; u aktivit -- časový údaj o začátku a ukončení každé aktivity

29 Postup vyplňování  Ukazatelé dopadů: celkové cíle: dosáhnout plnohodnotného rozvoje dětí v dané obci  dopady: zájem dětí o dění v lokalitě (samostatná údržba hřiště, jeho ochrana - 1x měsíčně jeho čistění)  rozvoj mimoškolních aktivit organizovaných ve spolupráci dětí, rodičů a pedagogů (využití vybudovaného hřiště) - nárůst aktivit z 0 na 5 měsíčně (modelářství, ochrana přírody, turistika)  ZDROJE: výroční zprávy místního úřadu; evidence školních vysvědčení, úspěšnost dětí při přijetí na SŠ (statistiky školních odborů)

30 Postup vyplňování  Ukazatelé výsledků: Účel: Snížení vandalismu mládeže v místě  výsledek: nabídka zajištěných volnočasových aktivit pro děti až do 20 hodin večera (hřiště pro cca 10 dětí mladších, skateboard pro cca 50 dětí; 8 kroužků pro děti v klubu pro cca 100 dětí)  snížení dětské delikvence o 20%  ZDROJE: policejní statistika u delikvence  výroční zpráva zřizovatele (městský úřad) u nabídky aktivit

31 Postup vyplňování  Ukazatelé výstupů: Očekávané výsledky:  výstupy:  1 zpracovaná studie řešící proměnu prostoru skládky na zařízení pro trávení volného času mládeže  1 nové hřiště s rozlohou 50 m2, pískovištěm o rozloze 4 m2 a s 5 houpačkami houpačkami;  1 skatebordový park s 5 dráhami dlouhými 50 m každá; betonová stěna pro grafity o rozloze 50 m2  (3) klub pro mladé (150m2 se 3 místnostmi)  ZDROJE: zápis v katastru nemovitostí; výroční zpráva zřizovatele, stavební dokumentace, zápis o kolaudačním řízení

32 Síť ekologických poraden www.ekoporadna.cz Aktivity JAK? Očekávané výsledky CO? Účel projektu PROČ? Celkové cíle OBECNĚJŠÍ PROČ? Předpo- klady/ rizika Zdroje a prostředky ověření ZOO/PO Objektivně ověřitelné ukazatele OOU Logika postupu/ Hierarchie cílů JESTLIŽE PAK ABY JE TŘEBA

33 Postup vyplňování  Definovat předpoklady na jednotlivých úrovních logického rámce - rizika přeformulovat do pozitivní podoby jako předpoklady; Co předpokládáme o vnějších faktorech, na něž projekt nemá vliv, ale které mohou ovlivnit jeho realizaci a dlouhodobě i jeho udržitelnost. Odpovědi jsou strukturovány podle jednotlivých úrovní Cílů, Účelů, Výstupů a Aktivit projektu. Posledním řádkem tohoto sloupce jsou předběžné podmínky (Připravenost k realizaci), jejichž splnění podmiňuje zahájení celého projektu.  Přiřadit k aktivitám náklady, připravit rozpočet projektu

34 Postup vyplňování  Předpoklady celkových cílů: dosáhnout plnohodnotného rozvoje dětí v dané obci  Riziko:  obecný nezájem dětí.  Předpoklad plnohodnotného rozvoje:  využít zájmu dětí o neotřelé aktivity (proto si hrály na skládce s pneumatikami) a jejich prostřednictvím je zapojit do aktivit - takto bude projekt sociálně akceptovatelný a tudíž naplní jedno z kritérií udržitelnosti

35 Postup vyplňování  Předpoklady účelu: Snížení vandalismu mládeže v místě  Riziko:  rozbití zařízení hřiště:  Pozitivní předpoklad:  aktivizace dětí k vlastní péči o hřiště (soutěže: kdo uspořádá nejlepší závod na skateboardu, Mikulášský skateboarding atd.)  Zapojení rodičů do práce kroužků (spolupráce dětí s rodiči)  Neformální pomoc obecní policie  Opět zajistí udržitelnost projektu

36 Postup vyplňování  Předpoklady očekávaných výsledků (výstupů):  možnost dobrovolné práce obyvatel nové čtvrti ve spolupráci s obyvateli s panelového sídliště (heslo: jde o naše děti)  Riziko:  zmanipulování výběrového řízení.  Pozitivní předpoklad. Projednávání postupu přípravy a výstavby zařízení na veřejných zasedáních místního zastupitelstva

37 Postup vyplňování  Předpoklady aktivit:  Riziko: skládka se ukáže jako nevhodná pro výstavbu hřiště:  Předpoklad: příprava jiných blízkých prostranství pro vybudování zmíněných zařízení a výzva provozovateli skládky k jejímu zabezpečení.

38 Postup vyplňování  Předběžné podmínky (připravenost projektu k realizaci):  výčet odpovídajících zákonů, podle kterých je nutno postupovat  zapojení do řešení provozovatele a majitele skládky  souběžné řešení otázky vybydlených bytů (zpracování studie na jejich rekonstrukci)


Stáhnout ppt "LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU – LOGFRAME (obecný příklad)"

Podobné prezentace


Reklamy Google