Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU – LOGFRAME (obecný příklad)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU – LOGFRAME (obecný příklad)"— Transkript prezentace:

1 LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU – LOGFRAME (obecný příklad)

2 PROBLÉM (CO a PROČ?) Hra: využijte text „x-příklad-LOGFRAME.doc“
V čem je problém, proč je daná záležitost problémem, pro koho je problémem VÝCHOZÍ SITUACE A ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU - začátek zdůvodnění prostřednictvím výchozí situace

3 ŘEŠENÍ (JAK?) Využijeme tzv. logický rámec projektu
nástroj a metoda projektového řízení; propojení cílů, výstupů, výsledků a aktivit:)projektu pomáhá při plánování (přípravě), realizaci (implementaci) i vyhodnocení (monitorování a evaluaci) projektu slouží k analýze a identifikaci problémů umožňuje definovat cíle a stanovovat konkrétní aktivity k řešení problémů stručně a přehledně shrnuje celý projekt popisuje cestu, řešení projektu umožňuje týmový přístup pomáhá komunikovat informace o projektu

4 Vertikální logika postupu projektu a hierarchie cílů
Objektivně ověřitelné ukazatele OOU Zdroje a prostředky ověření ZOO/PO Předpoklady/ rizika podmiňující dosažení cílů Celkové cíle OBECNĚJŠÍ PROČ? Účel projektu PROČ? Očekávané vý-stupy a výsled-ky CO? Aktivity JAK? Síť ekologických poraden

5 Logický rámec je prezentován jako tabulka 4*4.
Struktura logického rámce je založena na principu příčiny a důsledku (shora dolů: Aby – Je třeba, zdola nahoru: Jestliže – Pak). Síť ekologických poraden

6 ABY PAK JE TŘEBA JESTLIŽE Logika postupu/ Hierarchie cílů
Objektivně ověřitelné ukazatele OOU Zdroje a prostředky ověření ZOO/PO Předpo-klady/ rizika Celkové cíle OBECNĚJŠÍ PROČ? Účel projektu PROČ? Očekávané výsledky CO? Aktivity JAK? ABY PAK JE TŘEBA JESTLIŽE Síť ekologických poraden

7 Postup vyplňování Definovat obecný (hlavní) cíl, k jehož naplnění projekt přispěje; cíl, k jehož dosažení je projekt jen jednou z podmínek; důvod realizace ve spojení s prioritami v operačních programech (programovém dodatku). Uvádíme, k dosažení jakého cíle přispějeme, jestliže splníme účel, pro který jsme se do projektu pouštěli. Hlavní cíl v logickém rámci by měl odpovídat hlavnímu cíli v daném opatření OP PRO NÁS NYNÍ NENÍ ROZHODUJÍCÍ OP (příslušný Operační program /OP/ nebo Jednotný programový dokument /JPD/), ALE STANOVÉNÍ OBECNÉHO CÍLE - CO CHCEME DOSÁHNOUT OBECNĚ, JESTLIŽE SPLNÍME ÚČEL

8 Obecné cíle - CÍLE PROJEKTU VŠEOBECNÉ (hierarchie cílů) – zjednodušený příklad
Obecný cíl (VŠEOBECNÝ CÍL PROJEKTU) (mohou být různé -- u projektů financovaných EU by měly odpovídat cílům v daném opatření OP): Zlepšit kvalitu života v nově vybudované čtvrti (není v OP) Dosáhnout plnohodnotného rozvoje dětí v dané obci (není v OP) Snížit znečišťování životního prostředí (není v OP)

9 ABY PAK JE TŘEBA JESTLIŽE Aktivity JAK? Očekávané výsledky CO?
Účel projektu PROČ? Celkové cíle OBECNĚJŠÍ PROČ? Předpo-klady/ rizika Zdroje a prostředky ověření ZOO/PO Objektivně ověřitelné ukazatele OOU Logika postupu/ Hierarchie cílů ABY PAK JE TŘEBA JESTLIŽE Síť ekologických poraden

10 Postup vyplňování Definovat účel, který má projekt splnit (jen jeden); čeho hodláme dosáhnout; skutečný motiv; změna, kterou chceme dosáhnout (i když jí třeba nedosáhne jenom jeden projekt). Účel vyjadřuje cíl, ne o aktivity; bezprostřední důvod, proč se do projektu pouštíme. O naplnění změny usilujeme výstupy a výsledky (příp. i dopady) CO CHCEME DOSÁHNOUT, JESTLIŽE PROVEDEME NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY

11 Účel - CÍLE PROJEKTU SPECIFICKÉ (hierarchie cílů) – zjednodušený příklad
Stanovte pouze jeden Snížení vandalismu mládeže v místě Obnova bytového fondu v okolní nové čtvrtě Podpora recyklace průmyslových výrobků  

12 ABY PAK JE TŘEBA JESTLIŽE Aktivity JAK? Očekávané výsledky CO?
Účel projektu PROČ? Celkové cíle OBECNĚJŠÍ PROČ? Předpo-klady/ rizika Zdroje a prostředky ověření ZOO/PO Objektivně ověřitelné ukazatele OOU Logika postupu/ Hierarchie cílů ABY PAK JE TŘEBA JESTLIŽE Síť ekologických poraden

13 Postup vyplňování Definovat výstupy a výsledky (příp. i dopady) sloužící pro dosažení účelu projektu; výstupy - co se skutečně zrealizovalo; realizátoři projektu nesou za jejich dosažní přímou odpovědnost (za splnění předpokladů - viz níže); konkrétní popis toho, co nakoupí, postaví, opraví: server; houpačky, písek, budova školy, kuchyně, zahrada…); je-li jich více -- nutno je popsat a očíslovat, výsledky - okamžité dopady projektu (čeho bude s ukončením projektu dosaženo) - používá se trpný rod (ve tvaru přídavného jména) popisující situaci na konci projektu (zrekonstruovaný objekt/objekt zrekonstruován/; dosaženo zapojení handicapovaných; zaveden internet; otevřeno hřiště)

14 Účel: Snížení vandalismu mládeže v místě
Výstupy a výsledky - UKAZATELE NAPLNĚNOSTI PROJEKTU – zjednodušený příklad Účel: Snížení vandalismu mládeže v místě výstup: (1) 1 nové hřiště s 5 houpačkami; (2) 1 skatebordový park s 5 dráhami dlouhými 50 m každá; (3) klub pro mladé (150m2 se 3 místnostmi) výsledek: nabídka zajištěných volnočasových aktivit pro děti (pro cca dětí; 8 kroužků pro děti) Obnova bytového fondu v okolní nové čtvrtě definujte výstupy a výsledek (příp. dopad) Podpora recyklace průmyslových výrobků definujte výstupy a výsledek (příp. dopad) 

15 ABY PAK JE TŘEBA JESTLIŽE Aktivity JAK? Očekávané výsledky CO?
Účel projektu PROČ? Celkové cíle OBECNĚJŠÍ PROČ? Předpo-klady/ rizika Zdroje a prostředky ověření ZOO/PO Objektivně ověřitelné ukazatele OOU Logika postupu/ Hierarchie cílů ABY PAK JE TŘEBA JESTLIŽE Síť ekologických poraden

16 Postup vyplňování Definovat aktivity sloužící k dosažení výstupů - ke každému výstupu přiřadit 2-4 aktivity se zdroji dostupnými pro vytvoření výstupů; činnosti, které jsou předmětem projektu (jejich logická a časová posloupnost) - jak bude projekt realizován; pouze ty, které jsou financovány či spolufinancovány projektem.

17 Aktivity - POPIS PROVÁDĚNÝCH ČINNOSTÍ a HARMONOGRAM – zjednodušený příklad
  nové hřiště s houpačkami 1. Přípravná etapa: Výběr vhodného místa pro hřiště a jeho projektová příprava (místní úřad a projektová firma vzešlá z výběrového řízení; spolupráce s místními obyvatele při identifikaci místa): měsíc 1-3 2. Realizační etapa: Vybudování hřiště (firma vzešlá z výběrového řízení), měsíc 3-9 3. Zabezpečovací: Zabezpečení péče o vybudované hřiště (obecní police ve spojení s technickými službami města a místními obyvateli), měsíc 10

18 Aktivity - POPIS PROVÁDĚNÝCH ČINNOSTÍ – zjednodušený příklad
skateboardový park s dráhami 1. Zjištění zájmu dětí a mládeže o podobu parku (anketní šetření v místních školách) uvažujte o dalších aktivitách spojených s dalšími výstupy a výsledky

19 Postup vyplňování Ověřit vertikální logiku pomocí Jestliže/Pak - musí být uvedeny všechny faktory ovlivňující dosažení vyšší úrovně (dosažení vyšší úrovně je podmíněno splněním nižší úrovně) Jestliže provedeme tyto Aktivity..., dosáhneme těchto Výstupů a výsledků... Jestliže jsme dosáhli těchto Výstupů a výsledků...., lze očekávat tuto změnu (Účel projektu)..... Jestliže jsme splnili tento Účel projektu..., přispěli jsme k naplnění tohoto obecného cíle...

20 KVANTITA KVALITA ČAS Aktivity JAK? Očekávané výsledky CO?
Účel projektu PROČ? Celkové cíle OBECNĚJŠÍ PROČ? Předpoklady/ rizika Zdroje a prostředky ověření ZOO/PO Objektivně ověřitelné ukazatele OOU Logika postupu/ Hierarchie cílů KVANTITA KVALITA ČAS Síť ekologických poraden

21 Postup vyplňování Definovat objektivně ověřitelné ukazatele (OOU) na jednotlivých úrovních logického rámce; Řídit lze jen to, co lze měřit (u aktivit se uvádějí ukazatelé vstupů) - co, kolik, kdy, pro koho, kde. Pro měření jedné aktivity, výsledku či výstupy, a účelu ukazatele; Při projektech financovaných ze strukturálních fondů je potřebné vycházet ze seznamu monitorovacích ukazatelů pro dané opatření (jsou v doplňcích k daným programům). Ověřit, zda OOU obsahují ukazatele kvality, kvantity a času (KKČ)

22 Postup vyplňování Ukazatele vstupů: nejčastěji se vztahují k rozpočtu (co je třeba vynaložit a zajistit pro realizaci jednotlivých aktivit (nejedná se však o vlastní rozpočet). Ukazatelé výstupů - měří se ve fyzických jednotkách (délka, počet atd u výstupů). Ukazatele účelu (jsou vlastně ukazateli výsledků) - přímé a okamžité účinky, které projekt přinesl, informace o chování, kapacitě nebo výkonnosti přímých příjemců podpory (fyzické ukazatele: počet zapojených handicapovaných, počet úspěšných školení, počet připojených uživatelé) nebo finanční (pokles nákladů). Ukazatele dopadů překračují bezprostřední účinky na přímé uživatele

23 Postup vyplňování Ukazatele vstupů: Aktivity: Výběr vhodného místa pro hřiště a jeho projektová příprava - 3 měsíce (čas), Spolupráce s místními při identifikaci místa: 1. měsíc (cas)- (je potřeba /kvantita i kvalita/1 kancelář, kancelářské potřeby, papír atd). 1. měsíc (cas): výzva k výběrovému řízení ( 20,000 Kč na organizaci /kvantita/ 3. měsíc: vyhodnocení výběrového řízení (odměny hodnotitelům, jejich materiální zázemí - papír, kancelářské potřeby /kvalita i kvantita/)

24 Postup vyplňování Ukazatelé výstupů: Očekávané výsledky: výstupy:
1 zpracovaná studie řešící proměnu prostoru skládky na zařízení pro trávení volného času mládeže 1 nové hřiště s rozlohou 50 m2, pískovištěm o rozloze 4 m2 a s 5 houpačkami houpačkami; 1 skatebordový park s 5 dráhami dlouhými 50 m každá; betonová stěna pro grafity o rozloze 50 m2 klub pro mladé (150m2 se 3 místnostmi)

25 Postup vyplňování Ukazatelé výsledků: Účel: Snížení vandalismu mládeže v místě výsledek: nabídka zajištěných volnočasových aktivit pro děti až do 20 hodin večera (hřiště pro cca 10 dětí mladších, skateboard pro cca 50 dětí; 8 kroužků pro děti v klubu pro cca 100 dětí) snížení dětské delikvence o 20%

26 Postup vyplňování Ukazatelé dopadů: celkové cíle: dosáhnout plnohodnotného rozvoje dětí v dané obci dopady: zájem dětí o dění v lokalitě (samostatná údržba hřiště, jeho ochrana - 1x měsíčně jeho čistění) rozvoj mimoškolních aktivit organizovaných ve spolupráci dětí, rodičů a pedagogů (využití vybudovaného hřiště) - nárůst aktivit z 0 na 5 měsíčně (modelářství, ochrana přírody, turistika)

27 DOKUMENTACE Aktivity JAK? Očekávané výsledky CO? Účel projektu PROČ?
Celkové cíle OBECNĚJŠÍ PROČ? Předpoklady/ rizika Zdroje a prostředky ověření ZOO/PO Objektivně ověřitelné ukazatele OOU Logika postupu/ Hierarchie cílů DOKUMENTACE Síť ekologických poraden

28 Postup vyplňování Definovat zdroje objektivního ověření (ZOO) na jednotlivých úrovních logického rámce - pouze ukazatele, které je možno ověřit-- tj. validní. Nejsou-li jasné zdroje, je nutno v projektu učinit opatření, které povedou k jejich získání; u aktivit -- časový údaj o začátku a ukončení každé aktivity

29 Postup vyplňování Ukazatelé dopadů: celkové cíle: dosáhnout plnohodnotného rozvoje dětí v dané obci dopady: zájem dětí o dění v lokalitě (samostatná údržba hřiště, jeho ochrana - 1x měsíčně jeho čistění) rozvoj mimoškolních aktivit organizovaných ve spolupráci dětí, rodičů a pedagogů (využití vybudovaného hřiště) - nárůst aktivit z 0 na 5 měsíčně (modelářství, ochrana přírody, turistika) ZDROJE: výroční zprávy místního úřadu; evidence školních vysvědčení, úspěšnost dětí při přijetí na SŠ (statistiky školních odborů)

30 Postup vyplňování Ukazatelé výsledků: Účel: Snížení vandalismu mládeže v místě výsledek: nabídka zajištěných volnočasových aktivit pro děti až do 20 hodin večera (hřiště pro cca 10 dětí mladších, skateboard pro cca 50 dětí; 8 kroužků pro děti v klubu pro cca 100 dětí) snížení dětské delikvence o 20% ZDROJE: policejní statistika u delikvence výroční zpráva zřizovatele (městský úřad) u nabídky aktivit

31 Postup vyplňování Ukazatelé výstupů: Očekávané výsledky: výstupy:
1 zpracovaná studie řešící proměnu prostoru skládky na zařízení pro trávení volného času mládeže 1 nové hřiště s rozlohou 50 m2, pískovištěm o rozloze 4 m2 a s 5 houpačkami houpačkami; 1 skatebordový park s 5 dráhami dlouhými 50 m každá; betonová stěna pro grafity o rozloze 50 m2 (3) klub pro mladé (150m2 se 3 místnostmi) ZDROJE: zápis v katastru nemovitostí; výroční zpráva zřizovatele, stavební dokumentace, zápis o kolaudačním řízení

32 ABY PAK JE TŘEBA JESTLIŽE Aktivity JAK? Očekávané výsledky CO?
Účel projektu PROČ? Celkové cíle OBECNĚJŠÍ PROČ? Předpo-klady/ rizika Zdroje a prostředky ověření ZOO/PO Objektivně ověřitelné ukazatele OOU Logika postupu/ Hierarchie cílů ABY PAK JE TŘEBA JESTLIŽE Síť ekologických poraden

33 Postup vyplňování Definovat předpoklady na jednotlivých úrovních logického rámce - rizika přeformulovat do pozitivní podoby jako předpoklady; Co předpokládáme o vnějších faktorech, na něž projekt nemá vliv, ale které mohou ovlivnit jeho realizaci a dlouhodobě i jeho udržitelnost. Odpovědi jsou strukturovány podle jednotlivých úrovní Cílů, Účelů, Výstupů a Aktivit projektu. Posledním řádkem tohoto sloupce jsou předběžné podmínky (Připravenost k realizaci), jejichž splnění podmiňuje zahájení celého projektu. Přiřadit k aktivitám náklady, připravit rozpočet projektu

34 Postup vyplňování Předpoklady celkových cílů: dosáhnout plnohodnotného rozvoje dětí v dané obci Riziko: obecný nezájem dětí. Předpoklad plnohodnotného rozvoje: využít zájmu dětí o neotřelé aktivity (proto si hrály na skládce s pneumatikami) a jejich prostřednictvím je zapojit do aktivit - takto bude projekt sociálně akceptovatelný a tudíž naplní jedno z kritérií udržitelnosti

35 Postup vyplňování Předpoklady účelu: Snížení vandalismu mládeže v místě Riziko: rozbití zařízení hřiště: Pozitivní předpoklad: aktivizace dětí k vlastní péči o hřiště (soutěže: kdo uspořádá nejlepší závod na skateboardu, Mikulášský skateboarding atd.) Zapojení rodičů do práce kroužků (spolupráce dětí s rodiči) Neformální pomoc obecní policie Opět zajistí udržitelnost projektu

36 Postup vyplňování Předpoklady očekávaných výsledků (výstupů): možnost dobrovolné práce obyvatel nové čtvrti ve spolupráci s obyvateli s panelového sídliště (heslo: jde o naše děti) Riziko: zmanipulování výběrového řízení. Pozitivní předpoklad. Projednávání postupu přípravy a výstavby zařízení na veřejných zasedáních místního zastupitelstva

37 Postup vyplňování Předpoklady aktivit: Riziko: skládka se ukáže jako nevhodná pro výstavbu hřiště: Předpoklad: příprava jiných blízkých prostranství pro vybudování zmíněných zařízení a výzva provozovateli skládky k jejímu zabezpečení.

38 Postup vyplňování Předběžné podmínky (připravenost projektu k realizaci): výčet odpovídajících zákonů, podle kterých je nutno postupovat zapojení do řešení provozovatele a majitele skládky souběžné řešení otázky vybydlených bytů (zpracování studie na jejich rekonstrukci)


Stáhnout ppt "LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU – LOGFRAME (obecný příklad)"

Podobné prezentace


Reklamy Google