Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ"— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) 13. výzva Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 Program semináře www.oppk.cz 13. výzva OPPK - termíny, alokace, obecně
Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Povinné přílohy Z Vašich dotazů Diskuze v sekci Dokumenty - Projektová příručka, verze 5.2 pro 13. výzvu V sekci Aktuality – text 13. výzvy

3 Za OPPK seminář připravili
Mgr. Jana Rylichová – projektová manažerka Mgr. Denisa Šlemrová – projektová manažerka Mgr. Markéta Králová – programová manažerka Ing. Anna Šnajdarová – finanční manažerka, oblast podpory 1.2 Ing. Ondřej Nedvěd – finanční manažer, oblast podpory 1.2 Ing. Martin Bednář – programový a finanční manažer, oblast podpory 2.1 Ing. Tereza Bendová – finanční manažerka, oblast podpory 2.1 Mgr. Helena Ryant-Klárová – právnička Mgr. Magdaléna Nagyová - právnička

4 13. výzva OPPK Alokace Prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb: alokace: 75 mil. Kč Prioritní osa 2 - Životní prostředí 2.1 Revitalizace a ochrana území: alokace: 350 mil. Kč

5 13. výzva OPPK Výše podpory a kofinancování
Projekty nezakládající veřejnou podporu: Z celkových způsobilých výdajů 100% = HMP a organizace zřízená HMP 92,5 % = veřejnoprávní subjekty (spolufinancování 7,5%) * 90% = soukromoprávní subjekty (10% spolufinancování) Projekty zakládající veřejnou podporu: DE MINIMIS (do 200 tis. EUR) - spolufinancování ve výši 20% bez ohledu na subjekt žadatele * Veřejnoprávní subjekt (podmínky musí být splněny kumulativně): 1) Je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu a 2) má právní subjektivitu a 3) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, reg. či místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 5 5

6 Termíny, místo předkládání
13. výzva OPPK Termíny, místo předkládání Termín předkládání žádostí pro obě oblasti podpory: do 14 hodin Realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od schválení podpory Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Realizace projektu nesmí být ukončena před podpisem smlouvy o financování/Podmínek. Místo předkládání projektových žádostí: Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1 Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje – Škodův palác, 2. patro, dveře č. 203c* - po předchozí dohodě, s končícím termínem pro podání žádostí též bez předchozí dohody * nebude-li na místě operativně stanoveno jinak

7 13. výzva OPPK Harmonogram administrace projektových žádostí
Termín/týdny Výzva k předložení projektových žádostí do Formální posouzení do Věcné hodnocení (expertní posouzení) do Analýza rizik a kontrola ex-ante, kontrola způsobilosti výdajů do Jednání Výboru pro veřejnou správu, EU fondy a protikorupční opatření ZHMP max. 2 Jednání Rady hl. m. Prahy Jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy Vyhlášení výsledků max. 1 Příprava a uzavření smlouvy max. 4

8 Časová způsobilost výdajů:
13. Výzva OPPK Časová způsobilost Časová způsobilost výdajů: ode dne vyhlášení výzvy, tzn. jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny po datu vyhlášení 13. výzvy k předkládání projektů, tj. od do data ukončení investiční fáze projektu uvedeného ve smlouvě, přičemž realizace projektu musí být ukončena nejpozději do dle podmínek výzvy, viz. výzvy Výjimkou jsou výdaje na zpracování žádosti (kompletní administrace spojená s dotací, Studie proveditelnosti, CBA, žádosti, znalecké posudky vč. Ratingu), str. 25/70 PP verze 5.2 pro 13. výzvu

9 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (obecně)
13. Výzva OPPK ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (obecně) Způsobilé výdaje pro všechny oblasti podpory – str. 27/70 PP, verze 5.2 pořízení samostatných movitých věcí (kancelářské vybavení, stroje, zařízení, PC) odpisy; DPH, pokud žadatel nemá nárok na odpočet DPH na vstupu výdaje na publicitu projektu finanční služby (poplatky), výdaje na zřízení a vedení účtu projektu výdaje na účetní audit (u projektů s celk. náklady vč. DPH nad 90 mil.Kč) kompletní administrace spojená s dotací (zpracování studie proveditelnosti, CBA, žádosti, monitorovacích zpráv apod.), osobní náklady na projektové řízení (manažer, finanční manažer, účetní projektu), výdaje na znalecké posudky (z toho povinný rating do výše 3 tis. Kč bez DPH) do 3 % celkových způsobilých výdajů 21

10 13. výzva OPPK Etapizace, místo realizace
Jedno-etapový projekt Celkové způsobilé výdaje projektu nepřesáhnou 20 mil. Kč Více-etapový projekt – povinnost etapizovat za splnění obou podmínek: Celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 20 mil. Kč Doba realizace je delší než 6 měsíců Jsou –li splněny obě podmínky zároveň, je žadatel povinen projekt etapizovat. Maximální délka etapy je 6 měsíců. viz. str. 17/70 PP verze 5.2 pro 13. výzvu Místo realizace projektů: území hl. m. Prahy (místo fyzické realizace projektu)

11 Oblast podpory 2.1: Revitalizace a ochrana území Oprávnění žadatelé:
13. výzva OPPK Oblast podpory 2.1 Oblast podpory 2.1: Revitalizace a ochrana území Oprávnění žadatelé: Hlavní město Praha Městské části hl. m. Prahy Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy Nestátní neziskové organizace Minimální hranice způsobilých výdajů 1 mil Kč na projekt

12 13. výzva OPPK Oblast podpory 2.1 Specifické cíle:
Revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu „brownfields“, zvýšit jejich atraktivitu pro investory, občany i návštěvníky a posilovat tak jejich městotvornou funkci a ekonomický potenciál, zlepšit kvalitu přírodního prostředí v revitalizovaných územích a jejich okolí, revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, včetně sídlišť nebo jiných sociálně problémových lokalit (například s vysokou koncentrací kriminality); v rámci revitalizace ploch obnovovat i nevyužívané, historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti, podpořit rozšiřování a obnovu ploch zeleně ve městě, včetně realizace prvků ÚSES a ochrany lokalit systému Natura 2000, zlepšit vodní bilanci a kvalitu povrchových a podzemních vod, protipovodňová ochrana prostředí, snížení hlukové zátěže.

13 Podporované aktivity:
13. výzva OPPK Oblast podpory 2.1 Podporované aktivity: revitalizace ploch s ekologickou zátěží; revitalizace ploch významných pro rozvoj města; regenerace veřejných prostranství v obytných územích; revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.); revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území; obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů *; revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně revitalizace doprovodné zeleně; výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně; doplňkové projekty malého rozsahu zabezpečující ochranu území ohrožených povodněmi. *Památkový objekt je takový objekt, který je součástí registru Min. kultury – Ústřední seznam kulturních památek ČR.

14 13. výzva OPPK Oblast podpory 2.1
Projektová žádost je hodnocena za splnění specifických kritérií: Plocha revitalizovaného území – max. 10 bodů Protipovodňová opatření – max. 5 bodů Zvýšení kvality životního prostředí z hlediska ekologické zátěže – max. 15 bodů Využití stávajících ploch v souladu s rozvojovými strategiemi – max. 10 bodů Plusové kritérium – Existence navazujícího investičního záměru naplňujícího specifické cíle oblasti podpory 2.1 – max. 5 bodů Plusové kritérium – Hlučnost a protipovodňová ochrana území – max. 5 bodů Plusové kritérium – Přínos projektu – max. 5 bodů

15 Specifické způsobilé výdaje:
13. výzva OPPK Oblast podpory 2.1 Specifické způsobilé výdaje: terénní, povrchové a parkové úpravy ploch; likvidace skládek a starých ekologických zátěží; demolice (demontáž) budov a zařízení; venkovní technické vybavení regenerovaných ploch (veřejné osvětlení, rozvody závlahových systémů apod.); úprava ploch zeleně, výsadba (vzrostlých) stromů, zatravňování ploch; úpravy a revitalizace vodních toků, ploch a související hrází; nákup pozemků (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu); výstavba a rekonstrukce obslužných komunikací včetně parkovacích ploch a chodníků sloužící obnovovaným plochám (resp. jejich následnému využití); opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod; komplexní úpravy veřejného prostranství (zeleně, parků, vodních ploch, vodotečí);

16 Specifické způsobilé výdaje pro oblast podpory 2.1 (2. část)
13. Výzva OPPK Oblast podpory 2.1 Specifické způsobilé výdaje pro oblast podpory 2.1 (2. část) sanace stávajících a zřizování nových veřejně přístupných sportovišť a dětských hřišť (kromě výdajů na výstavbu a rekonstrukci obslužných objektů a související technické infrastruktury těchto objektů); technická zařízení pro zvýšení bezpečnosti ve městě, instalace bezpečnostních kamerových systémů; revitalizace ekologicky nebo stavebně poškozených historicky cenných objektů a areálů; realizace protihlukových opatření; výstavba nových, doplnění stávajících protipovodňových opatření (včetně nákupu mobilního hrazení). Prostor pro diskuzi - dotazy

17 Obl. podpory 1.2: Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oprávnění žadatelé:
13. Výzva OPPK Oblast podpory 1.2 Obl. podpory 1.2: Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oprávnění žadatelé: Hlavní město Praha Městské části hl. m. Prahy Nestátní neziskové organizace Minimální hranice způsobilých výdajů ,- Kč na projekt

18 Oblast podpory 1.2: Rozvoj a dostupnost ICT služeb Specifické cíle:
13. výzva OPPK Oblast podpory 1.2 Oblast podpory 1.2: Rozvoj a dostupnost ICT služeb Specifické cíle: zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-Government), zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro občany, podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování, podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství. 18

19 Podporované aktivity:
13. výzva OPPK Oblast podpory 1.2 Podporované aktivity: rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, zřizování veřejných internetových terminálů), rozvoj e-služeb městské správy (e-Government), jejich dostupnosti i využívání (pouze u agend, které jsou v přímé kompetenci daného subjektu), projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb. ALE pokud se nejedná o: prostou obnovu výpočetní techniky, nákup mobilních zařízení či up-grade již provozovaných technologií (musí být součástí systémového řešení a dalších aktivit projektu) prostou digitalizaci dokumentů

20 13. výzva OPPK Oblast podpory 1.2
Projektová žádost je hodnocena za splnění specifických kritérií: Počet elektronických podání k městské správě – max. 3 body Nové, plně elektronizované agendy veřejné správy – max. 3 body Zvýšení počtu občanů využívajících nově zřízenou službu pro kontakt s veřejnou správou – max. 3 body Projekt je zaměřen na zrychlení/zefektivnění přístupu občanů a veřejné správy k informacím, projekt toto jasně dokládá – max. 5 bodů Projekt prokazatelně zajišťuje přenos/přínos toku informací mezi občany a veřejnou správou – max. 5 bodů Inovativní charakter z hlediska použité technologie a nabídka nových ICT produktů či služeb občanům – max. 16 bodů Rozvoj sítě vysokorychlostního připojení domácností a veřejných prostranství – max. 5 bodů 20

21 13. výzva OPPK, oblast podpory 1.2 Způsobilé výdaje
Specifické způsobilé výdaje (nutno ve studii proveditelnosti detailně rozepsat a zdůvodnit): vybudování místních komunikačních sítí umožňujících širokopásmové připojení, pořízení technologie umožňující zvýšení využívání e-Governmentu, digitalizace vybraných dat umožňující efektivní přístup veřejnosti k informacím, pořízení informačních a komunikačních technologií, pořízení a implementace informačních systémů (HW a SW), náklady na vysokorychlostní připojení k internetu, tvorba webových stránek, Osobní (mzdové) náklady na projektové řízení (veškeré ostatní osobní náklady jsou nezpůsobilé). Pozn.: Nákup pozemků a výdaje na rekonstrukce, stav. úpravy a nákup staveb nejsou způsobilým výdajem. 21

22 Monitorovací ukazatele/indikátory
13. výzva OPPK Monitorovací ukazatele/indikátory Indikátory projektu: Každý žadatel je povinen v žádosti o podporu uvést minimálně: 1 monitorovací ukazatel/indikátor (MI) výstupu a 1 MI výsledku a uvést jeho kvantifikaci. MI výstupu projektu se vztahuje k době realizace projetu a musí být v této době naplněn. MI výsledku musí být naplněn v 5-ti leté době udržitelnosti projektu. Uvádí se v elektronické žádosti (Benefit 7) z přednastavené nabídky, přičemž platí výše uvedené. Definice MI z přednastavené nabídky pro danou oblast podpory viz (Příloha D Projektové příručky). 22

23 Partner projektu Za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné, realizační či provozní fáze projektu, ale nejsou založené či zřízené žadatelem nebo naopak nejsou zakládající organizací žadatele. Statutární zástupce příjemce nemůže být současně statutárním zástupcem partnera. Způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů. Zapojení partnera je nutno doložit smlouvou nebo dohodou, vztahující se přímo k projektu. Role partnera je konkrétní, jasně specifikována a zdůvodněna. Aktivity partnerů nelze běžně získat na trhu. Musí být dodržen soulad s právním rámcem v ČR a EU, a to zejm. v oblasti zadávání veř. zakázek a hospodářské soutěže (partner není v projektu dodavatelem zboží či služeb). viz. str. 8/70 PP verze 5.2

24 Povinné přílohy - projektová žádost
Předkládané v rámci žádosti str PP verze 5.2 : Společné: Čestné prohlášení Doklady o právní subjektivitě žadatele Rozpočet projektu (+ podrobný rozpočet ke stavebním výdajům v elektronické podobě) Doklad o prokázání vlastnických vztahů Podklady pro posouzení finančního zdraví Podklady pro ekonomické hodnocení projektu (SP, CBA)*, vč. elektronické verze Seznam příloh Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty, příp. vyjádření stavebního úřadu, že záměr nepodléhá stav. povolení či ohlášení Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí Dle charakteru projektu: Projektová dokumentace Doklad o partnerství Příslib spolufinancování z rozpočtů městských částí/státních fondů (příloha S a Q Proj. příručky) Akustická studie * Povinnost zpracování i CBA podle limitu celkových výdajů proj.: obl. podpory 1.2 od 10 mil. Kč včetně; obl. podpory 2.1 od 20 mil Kč včetně

25 Povinné přílohy - ostatní
Předkládané před podpisem smlouvy: Ohlášení stavby nebo stavební povolení nebo jiné dokumenty Čestné prohlášení o podpoře de minimis Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování smluv a monitorovací zprávy Kopie smlouvy o bankovním účtu Předkládané nejpozději s první žádostí o platbu: Smlouva s autorizovaným auditorem (pro projekty s celkovými náklady nad 90 mil. Kč včetně DPH) Prostor pro diskuzi a upřesnění

26 Obecné podmínky/zásady pro poskytnutí podpory z OPPK
Respektování strategie OPPK Soulad s legislativou Finanční a ekonomické zdraví žadatele Nesmí nastat souběh dotací na stejnou aktivitu Finanční krytí projektu Vedení účetnictví a daňové evidence Pojištění Uchování příspěvku ze SF Uchování dokladů souvisejících s realizací projektu (archivace) Kontroly a sankce Způsobilost výdajů (věcná, místní, časová) Příjmy projektu Územní alokace projektu Etapizace projektu Viz. PP, verze 5.2 str. 13/70

27 Příjem projektů Elektronický formulář v programu Benefit 7
k dispozici na stránkách: vyplňuje žadatel on-line V řádně zalepené obálce: vytištěná a podepsaná žádost statutárním zástupcem žadatele listy žádosti musí být pevně spojeny stejný unikátní kód žádosti jako elektronická forma (Benefit 7) přílohy (povinné i nepovinné), na CD Studie proveditelnosti a CBA Na obálce musí být uvedeno: název/číslo oblasti podpory OPPK název žadatele název projektu, příp. číslo výzvy unikátní kód žádosti Viz. PP verze 5.2, str.19/70

28 KONTAKT Magistrát hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů
Oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj Jungmannova 29/35, Praha 1 fax.: Mgr. Markéta Králová - programová manažerka Tel.: Mgr. Jana Rylichová - projektová manažerka Tel.: Mgr. Denisa Šlemrová – projektová manažerka Tel.:


Stáhnout ppt "EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ"

Podobné prezentace


Reklamy Google