Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) 13. výzva Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) 13. výzva Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT."— Transkript prezentace:

1 Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) 13. výzva Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 WWW.OPPK.CZ 2 Program semináře  13. výzva OPPK - termíny, alokace, obecně  Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území  Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb  Povinné přílohy  Z Vašich dotazů  Diskuze  www.oppk.cz www.oppk.cz  v sekci Dokumenty - Projektová příručka, verze 5.2 pro 13. výzvu  V sekci Aktuality – text 13. výzvy

3 WWW.OPPK.CZ 3 Za OPPK seminář připravili  Mgr. Jana Rylichová – projektová manažerka  Mgr. Denisa Šlemrová – projektová manažerka  Mgr. Markéta Králová – programová manažerka  Ing. Anna Šnajdarová – finanční manažerka, oblast podpory 1.2  Ing. Ondřej Nedvěd – finanční manažer, oblast podpory 1.2  Ing. Martin Bednář – programový a finanční manažer, oblast podpory 2.1  Ing. Tereza Bendová – finanční manažerka, oblast podpory 2.1  Mgr. Helena Ryant-Klárová – právnička  Mgr. Magdaléna Nagyová - právnička

4 WWW.OPPK.CZ 4 13. výzva OPPK Alokace Prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb: alokace: 75 mil. Kč Prioritní osa 2 - Životní prostředí 2.1 Revitalizace a ochrana území: alokace: 350 mil. Kč

5 WWW.OPPK.CZ 5 Projekty nezakládající veřejnou podporu : Z celkových způsobilých výdajů  100% = HMP a organizace zřízená HMP  92,5 % = veřejnoprávní subjekty (spolufinancování 7,5%) *  90% = soukromoprávní subjekty (10% spolufinancování) Projekty zakládající veřejnou podporu:  DE MINIMIS (do 200 tis. EUR) - spolufinancování ve výši 20% bez ohledu na subjekt žadatele ----------------------- * Veřejnoprávní subjekt (podmínky musí být splněny kumulativně): 1) Je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu a 2) má právní subjektivitu a 3) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, reg. či místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 13. výzva OPPK Výše podpory a kofinancování

6 WWW.OPPK.CZ 6  Termín předkládání žádostí pro obě oblasti podpory: 7.1. 2014 - 31. 3. 2014 do 14 hodin  Realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od schválení podpory Zastupitelstvem hl. m. Prahy.  Realizace projektu nesmí být ukončena před podpisem smlouvy o financování/Podmínek. Místo předkládání projektových žádostí:  Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1 Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje – Škodův palác, 2. patro, dveře č. 203c* - po předchozí dohodě, s končícím termínem pro podání žádostí též bez předchozí dohody * nebude-li na místě operativně stanoveno jinak 13. výzva OPPK Termíny, místo předkládání

7 WWW.OPPK.CZ 7 13. výzva OPPK Harmonogram administrace projektových žádostí Termín/týdny Výzva k předložení projektových žádostí do 31. 3. 2014 Formální posouzení do 30. 4. 2014 Věcné hodnocení (expertní posouzení) do 31. 5. 2014 Analýza rizik a kontrola ex-ante, kontrola způsobilosti výdajů do 15. 7. 2014 Jednání Výboru pro veřejnou správu, EU fondy a protikorupční opatření ZHMP max. 2 Jednání Rady hl. m. Prahy max. 2 Jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy max. 2 Vyhlášení výsledků max. 1 Příprava a uzavření smlouvy max. 4

8 WWW.OPPK.CZ 8 Časová způsobilost výdajů:  ode dne vyhlášení výzvy, tzn. jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny po datu vyhlášení 13. výzvy k předkládání projektů, tj. od 7. 1. 2014  do data ukončení investiční fáze projektu uvedeného ve smlouvě, přičemž realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30.9.2015 dle podmínek výzvy, viz. výzvy www.oppk.czwww.oppk.cz  Výjimkou jsou výdaje na zpracování žádosti (kompletní administrace spojená s dotací, Studie proveditelnosti, CBA, žádosti, znalecké posudky vč. Ratingu), str. 25/70 PP verze 5.2 pro 13. výzvu 13. Výzva OPPK Časová způsobilost

9 WWW.OPPK.CZ 13. Výzva OPPK ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (obecně) Způsobilé výdaje pro všechny oblasti podpory – str. 27/70 PP, verze 5.2  pořízení samostatných movitých věcí (kancelářské vybavení, stroje, zařízení, PC)  odpisy; DPH, pokud žadatel nemá nárok na odpočet DPH na vstupu  výdaje na publicitu projektu  finanční služby (poplatky), výdaje na zřízení a vedení účtu projektu  výdaje na účetní audit (u projektů s celk. náklady vč. DPH nad 90 mil.Kč)  kompletní administrace spojená s dotací (zpracování studie proveditelnosti, CBA, žádosti, monitorovacích zpráv apod.), osobní náklady na projektové řízení (manažer, finanční manažer, účetní projektu), výdaje na znalecké posudky (z toho povinný rating do výše 3 tis. Kč bez DPH) do 3 % celkových způsobilých výdajů 21

10 WWW.OPPK.CZ 10 13. výzva OPPK Etapizace, místo realizace Jedno-etapový projekt  Celkové způsobilé výdaje projektu nepřesáhnou 20 mil. Kč Více-etapový projekt – povinnost etapizovat za splnění obou podmínek:  Celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 20 mil. Kč  Doba realizace je delší než 6 měsíců  Jsou –li splněny obě podmínky zároveň, je žadatel povinen projekt etapizovat.  Maximální délka etapy je 6 měsíců. viz. str. 17/70 PP verze 5.2 pro 13. výzvu Místo realizace projektů:  území hl. m. Prahy (místo fyzické realizace projektu)

11 WWW.OPPK.CZ 11 Oblast podpory 2.1: Revitalizace a ochrana území Oprávnění žadatelé:  Hlavní město Praha  Městské části hl. m. Prahy  Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy  Nestátní neziskové organizace Minimální hranice způsobilých výdajů  1 mil Kč na projekt 13. výzva OPPK Oblast podpory 2.1

12 WWW.OPPK.CZ 12 Specifické cíle:  Revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu „brownfields“, zvýšit jejich atraktivitu pro investory, občany i návštěvníky a posilovat tak jejich městotvornou funkci a ekonomický potenciál,  zlepšit kvalitu přírodního prostředí v revitalizovaných územích a jejich okolí,  revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, včetně sídlišť nebo jiných sociálně problémových lokalit (například s vysokou koncentrací kriminality); v rámci revitalizace ploch obnovovat i nevyužívané, historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti,  podpořit rozšiřování a obnovu ploch zeleně ve městě, včetně realizace prvků ÚSES a ochrany lokalit systému Natura 2000,  zlepšit vodní bilanci a kvalitu povrchových a podzemních vod,  protipovodňová ochrana prostředí,  snížení hlukové zátěže. 13. výzva OPPK Oblast podpory 2.1

13 WWW.OPPK.CZ 13 Podporované aktivity:  revitalizace ploch s ekologickou zátěží;  revitalizace ploch významných pro rozvoj města;  regenerace veřejných prostranství v obytných územích;  revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.);  revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území;  obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů *;  revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně revitalizace doprovodné zeleně;  výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně;  doplňkové projekty malého rozsahu zabezpečující ochranu území ohrožených povodněmi. --------------- * Památkový objekt je takový objekt, který je součástí registru Min. kultury – Ústřední seznam kulturních památek ČR. 13. výzva OPPK Oblast podpory 2.1

14 WWW.OPPK.CZ 14  Projektová žádost je hodnocena za splnění specifických kritérií:  Plocha revitalizovaného území – max. 10 bodů  Protipovodňová opatření – max. 5 bodů  Zvýšení kvality životního prostředí z hlediska ekologické zátěže – max. 15 bodů  Využití stávajících ploch v souladu s rozvojovými strategiemi – max. 10 bodů  Plusové kritérium – Existence navazujícího investičního záměru naplňujícího specifické cíle oblasti podpory 2.1 – max. 5 bodů  Plusové kritérium – Hlučnost a protipovodňová ochrana území – max. 5 bodů  Plusové kritérium – Přínos projektu – max. 5 bodů 13. výzva OPPK Oblast podpory 2.1

15 WWW.OPPK.CZ 15 Specifické způsobilé výdaje:  terénní, povrchové a parkové úpravy ploch;  likvidace skládek a starých ekologických zátěží;  demolice (demontáž) budov a zařízení;  venkovní technické vybavení regenerovaných ploch (veřejné osvětlení, rozvody závlahových systémů apod.);  úprava ploch zeleně, výsadba (vzrostlých) stromů, zatravňování ploch;  úpravy a revitalizace vodních toků, ploch a související hrází;  nákup pozemků (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu);  výstavba a rekonstrukce obslužných komunikací včetně parkovacích ploch a chodníků sloužící obnovovaným plochám (resp. jejich následnému využití);  opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod;  komplexní úpravy veřejného prostranství (zeleně, parků, vodních ploch, vodotečí); 13. výzva OPPK Oblast podpory 2.1

16 WWW.OPPK.CZ 16  Specifické způsobilé výdaje pro oblast podpory 2.1 (2. část)  sanace stávajících a zřizování nových veřejně přístupných sportovišť a dětských hřišť (kromě výdajů na výstavbu a rekonstrukci obslužných objektů a související technické infrastruktury těchto objektů);  technická zařízení pro zvýšení bezpečnosti ve městě, instalace bezpečnostních kamerových systémů;  revitalizace ekologicky nebo stavebně poškozených historicky cenných objektů a areálů;  realizace protihlukových opatření;  výstavba nových, doplnění stávajících protipovodňových opatření (včetně nákupu mobilního hrazení). Prostor pro diskuzi - dotazy 13. Výzva OPPK Oblast podpory 2.1

17 WWW.OPPK.CZ 17 Obl. podpory 1.2: Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oprávnění žadatelé:  Hlavní město Praha  Městské části hl. m. Prahy  Nestátní neziskové organizace Minimální hranice způsobilých výdajů  500.000,- Kč na projekt 13. Výzva OPPK Oblast podpory 1.2

18 WWW.OPPK.CZ 18 Oblast podpory 1.2: Rozvoj a dostupnost ICT služeb Specifické cíle:  zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-Government),  zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro občany,  podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování,  podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství. 13. výzva OPPK Oblast podpory 1.2

19 WWW.OPPK.CZ 19 Podporované aktivity:  rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, zřizování veřejných internetových terminálů),  rozvoj e-služeb městské správy (e-Government), jejich dostupnosti i využívání (pouze u agend, které jsou v přímé kompetenci daného subjektu),  projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb. ALE pokud se nejedná o: -prostou obnovu výpočetní techniky, nákup mobilních zařízení či up-grade již provozovaných technologií (musí být součástí systémového řešení a dalších aktivit projektu) -prostou digitalizaci dokumentů 13. výzva OPPK Oblast podpory 1.2

20 WWW.OPPK.CZ 20 Projektová žádost je hodnocena za splnění specifických kritérií:  Počet elektronických podání k městské správě – max. 3 body  Nové, plně elektronizované agendy veřejné správy – max. 3 body  Zvýšení počtu občanů využívajících nově zřízenou službu pro kontakt s veřejnou správou – max. 3 body  Projekt je zaměřen na zrychlení/zefektivnění přístupu občanů a veřejné správy k informacím, projekt toto jasně dokládá – max. 5 bodů  Projekt prokazatelně zajišťuje přenos/přínos toku informací mezi občany a veřejnou správou – max. 5 bodů  Inovativní charakter z hlediska použité technologie a nabídka nových ICT produktů či služeb občanům – max. 16 bodů  Rozvoj sítě vysokorychlostního připojení domácností a veřejných prostranství – max. 5 bodů 13. výzva OPPK Oblast podpory 1.2

21 WWW.OPPK.CZ 21 Specifické způsobilé výdaje (nutno ve studii proveditelnosti detailně rozepsat a zdůvodnit):  vybudování místních komunikačních sítí umožňujících širokopásmové připojení,  pořízení technologie umožňující zvýšení využívání e-Governmentu,  digitalizace vybraných dat umožňující efektivní přístup veřejnosti k informacím,  pořízení informačních a komunikačních technologií, pořízení a implementace informačních systémů (HW a SW), náklady na vysokorychlostní připojení k internetu, tvorba webových stránek,  Osobní (mzdové) náklady na projektové řízení (veškeré ostatní osobní náklady jsou nezpůsobilé). Pozn.: Nákup pozemků a výdaje na rekonstrukce, stav. úpravy a nákup staveb nejsou způsobilým výdajem. 13. výzva OPPK, oblast podpory 1.2 Způsobilé výdaje

22 WWW.OPPK.CZ Indikátory projektu:  Každý žadatel je povinen v žádosti o podporu uvést minimálně: –1 monitorovací ukazatel/indikátor (MI) výstupu a –1 MI výsledku a uvést jeho kvantifikaci.  MI výstupu projektu se vztahuje k době realizace projetu a musí být v této době naplněn.  MI výsledku musí být naplněn v 5-ti leté době udržitelnosti projektu.  Uvádí se v elektronické žádosti (Benefit 7) z přednastavené nabídky, přičemž platí výše uvedené.  Definice MI z přednastavené nabídky pro danou oblast podpory viz http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/dokumenty/projektova-prirucka.html (Příloha D Projektové příručky). http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/dokumenty/projektova-prirucka.html 13. výzva OPPK Monitorovací ukazatele/indikátory 22

23 WWW.OPPK.CZ 23 Partner projektu  Za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné, realizační či provozní fáze projektu, ale nejsou založené či zřízené žadatelem nebo naopak nejsou zakládající organizací žadatele.  Statutární zástupce příjemce nemůže být současně statutárním zástupcem partnera.  Způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů.  Zapojení partnera je nutno doložit smlouvou nebo dohodou, vztahující se přímo k projektu. Role partnera je konkrétní, jasně specifikována a zdůvodněna.  Aktivity partnerů nelze běžně získat na trhu. Musí být dodržen soulad s právním rámcem v ČR a EU, a to zejm. v oblasti zadávání veř. zakázek a hospodářské soutěže (partner není v projektu dodavatelem zboží či služeb). viz. str. 8/70 PP verze 5.2

24 WWW.OPPK.CZ 24 Povinné přílohy - projektová žádost Předkládané v rámci žádosti str. 50-58 PP verze 5.2 : Společné:  Čestné prohlášení  Doklady o právní subjektivitě žadatele  Rozpočet projektu (+ podrobný rozpočet ke stavebním výdajům v elektronické podobě)  Doklad o prokázání vlastnických vztahů  Podklady pro posouzení finančního zdraví  Podklady pro ekonomické hodnocení projektu (SP, CBA)*, vč. elektronické verze  Seznam příloh  Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty, příp. vyjádření stavebního úřadu, že záměr nepodléhá stav. povolení či ohlášení  Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí Dle charakteru projektu:  Projektová dokumentace  Doklad o partnerství  Příslib spolufinancování z rozpočtů městských částí/státních fondů (příloha S a Q Proj. příručky)  Akustická studie -------------------- * Povinnost zpracování i CBA podle limitu celkových výdajů proj.: obl. podpory 1.2 od 10 mil. Kč včetně; obl. podpory 2.1 od 20 mil Kč včetně

25 WWW.OPPK.CZ 25 Povinné přílohy - ostatní Předkládané před podpisem smlouvy:  Ohlášení stavby nebo stavební povolení nebo jiné dokumenty  Čestné prohlášení o podpoře de minimis  Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování smluv a monitorovací zprávy  Kopie smlouvy o bankovním účtu Předkládané nejpozději s první žádostí o platbu:  Smlouva s autorizovaným auditorem (pro projekty s celkovými náklady nad 90 mil. Kč včetně DPH) Prostor pro diskuzi a upřesnění

26 WWW.OPPK.CZ 26 Obecné podmínky/zásady pro poskytnutí podpory z OPPK -Respektování strategie OPPK -Soulad s legislativou -Finanční a ekonomické zdraví žadatele -Nesmí nastat souběh dotací na stejnou aktivitu -Finanční krytí projektu -Vedení účetnictví a daňové evidence -Pojištění -Uchování příspěvku ze SF -Uchování dokladů souvisejících s realizací projektu (archivace) -Kontroly a sankce -Způsobilost výdajů (věcná, místní, časová) -Příjmy projektu -Územní alokace projektu -Etapizace projektu -Viz. PP, verze 5.2 str. 13/70

27 WWW.OPPK.CZ 27 Příjem projektů Elektronický formulář v programu Benefit 7  k dispozici na stránkách: http://eu-zadost.czhttp://eu-zadost.cz  vyplňuje žadatel on-line V řádně zalepené obálce:  vytištěná a podepsaná žádost statutárním zástupcem žadatele  listy žádosti musí být pevně spojeny  stejný unikátní kód žádosti jako elektronická forma (Benefit 7)  přílohy (povinné i nepovinné), na CD Studie proveditelnosti a CBA Na obálce musí být uvedeno:  název/číslo oblasti podpory OPPK  název žadatele  název projektu, příp. číslo výzvy  unikátní kód žádosti Viz. PP verze 5.2, str.19/70

28 WWW.OPPK.CZ 28 KONTAKT Magistrát hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů Oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj Jungmannova 29/35, Praha 1 fax.: +420 236 007 110  Mgr. Markéta Králová - programová manažerka E-mail: Marketa.Kralova@praha.euMarketa.Kralova@praha.eu Tel.: 236 002 973  Mgr. Jana Rylichová - projektová manažerka E-mail: Jana.Rylichova@praha.euJana.Rylichova@praha.eu Tel.: 236 002 066  Mgr. Denisa Šlemrová – projektová manažerka E-mail: Denisa.Slemrova@praha.euDenisa.Slemrova@praha.eu Tel.: 236 002 352


Stáhnout ppt "Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) 13. výzva Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT."

Podobné prezentace


Reklamy Google