Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ"— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 Struktura semináře Obecné informace o programu OPPK
Rekapitulace oblasti podpory 3.1 11. výzva oblast podpory podporované aktivity, oprávnění žadatelé Způsobilé náklady Partneři Etapizace, místo realizace Důležité lhůty Povinné přílohy (k žádosti, ke smlouvě) Harmonogram hodnocení Shrnutí

3 Obecné informace o programu OPPK Struktura OPPK
Prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Prioritní osa 2 - Životní prostředí 2.1 Revitalizace a ochrana území 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů Prioritní osa 3 - Inovace a podnikání 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou V&V a praxí 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí 3.3 Rozvoj malých a středních podniků Prioritní osa 4 - Technická pomoc

4 Obecné informace o programu OPPK Alokace
Celkový objem fin. prostředků: 276,4 mil. EUR (7,46 mld. Kč) Použitý kurz: 27 CZK/EUR Prioritní osa Alokace celkem (v mil. Kč) Podíl na alokaci OPPK (v %) Ze zdrojů EU Ze státního rozpočtu ČR Z rozpočtu HMP Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 2 775 37,2 % 85 % 7,5 % Životní prostředí 1 866 25,0 % Inovace a podnikání 2 612 35,0 % Technická pomoc 210 2,8 % Celkem 7 463 100,0 % 3.1 = 1,694 mld.

5 Přehled REKAPITULACE oblasti podpory 3.1 Výzva
Částka k dispozici (v mil. Kč) Počet předložených projektů Požadovaná částka (v mil. Kč) Převis poptávky 1. 800,0 39 943,3 117,9% 2. 1050,0 47 2 364,5 225,2% 3. 400,0 (757,5) 25 1 295,8 323,9% 4. 100,0 28 208,24 208,24%

6 Počet podpořených žádostí
REKAPITULACE oblasti podpory 3.1 Počet podpořených žádostí Výzva Žádosti vyřazené během formálního posouzení Počet projektů pod 50 bodů Počet podpořených projektů Přidělená podpora v mil. Kč 1. 20 13 5 109,7 2. 12 21 486,2 3. 3 7 15 757,5 4. 10 8 90,1 6

7 11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1
Alokace na výzvu: na 11. výzvu vyčleněno ,- Kč Termíny předkládání žádostí : do 14 hodin Místo předkládání žádostí: Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1 Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje - 2. patro, dveře č. 203c

8 11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1
Specifické cíle: zdokonalit inovační infrastrukturu na území města, umožňující vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje, posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty na území města, zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na MSP, přispět k realizaci Regionální inovační strategie pro Prahu (BRIS)

9 11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1
Podporované aktivity: investiční aktivity spojené se vznikem nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, centra excelence, inovační centra); pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace; klastry založené na spolupráci členských organizací ve více oblastech – např. společný nákup a využívání testovacích, měřících a laboratorních zařízení; vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektu (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích s významným inovačním charakterem; podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích; rozvoj výzkumných kapacit MSP, činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 9

10 11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1
Oprávnění žadatelé: Organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.) Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky, vyjma akciových společností s listinnými akciemi na majitele) Nestátní neziskové organizace Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.) Minimální hranice způsobilých výdajů 1,0 mil. Kč na projekt Maximální hranice není stanovena

11 11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Časová způsobilost výdajů
Časově způsobilé výdaje: projekt nezakládající veřejnou podporu: od včetně. projekt zakládá veřejnou podporu (aplikace pravidla de minimis, Nařízení Komise (ES) č. 800/2008): od data podání žádosti do data ukončení investiční fáze projektu uvedeného ve smlouvě

12 11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Výše podpory a kofinancování
Projekty nezakládající veřejnou podporu: veřejnoprávní subjekt: spolufinancování ve výši 7,5 % celkových způsobilých výdajů projektu. soukromoprávní subjekty: spolufinancování ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. Projekty zakládající veřejnou podporu: DE MINIMIS (do 200 tis. EUR) - spolufinancování ve výši 20% bez ohledu na subjekt žadatele NAŘÍZENÍ EK č. 800/2008, čl. 31 o obecných blokových výjimkách: Základní výzkum: spolufinancování ve výši 20% bez ohledu na subjekt žadatele Průmyslový výzkum: spolufinancování ve výši 50% bez ohledu na subjekt žadatele Experimentální výzkum: spolufinancování ve výši 75% bez ohledu na subjekt žadatele

13 11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Veřejná podpora
čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie Jakákoliv forma podpory z veřejných zdrojů, která může narušit hospodářskou soutěž Společenství tím, že zvýhodní podnikání nebo odvětví výroby, které ovlivní obchod mezi ČR a členskými státy EU. Kumulativní naplnění 4 znaků (veřejné prostředky, ekonomická činnost, narušení hospodářské soutěže, přeshraniční efekt podpory) V programu OPPK se posuzuje poskytování veřejné podpory dle charakteru činnosti * * tj. např. i veřejnoprávní subjekt může být posuzován jako podnikatelský subjekt ve vztahu k dané činnosti a s tím se mu bude přirozeně krátit míra poskytnuté podpory. 13 13

14 11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Způsobilé výdaje (specifické)
Specifické způsobilé výdaje: rekonstrukce a modernizace* stávajících objektů do výše 50% celkových způsobilých výdajů projektu (a to v případě, že objekt je v majetku žadatele) nákup a nájem strojů a zařízení, pořízení přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na zřízení připojení k internetu, tvorba webových stránek pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (např.: know-how, patenty, licence) osobní náklady pouze na projektové řízení * nezpůsobilý výdaj pro projekty, které zakládají veřejnou podporu dle nařízení Komise č. 800/2008 (obecné nařízení o blokových výjimkách) 14

15 11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Způsobilé výdaje (ostatní)
pořízení samostatných movitých věcí odpisy; DPH, pokud žadatel nemá nárok na odpočet DPH na vstupu výdaje na publicitu projektu finanční služby (poplatky), výdaje na zřízení a vedení účtu projektu výdaje na účetní audit (u projektů s celk. náklady vč. DPH nad 90 mil.Kč) kompletní administrace spojená s dotací (zpracování studie proveditelnosti, CBA, žádosti, monitorovacích zpráv apod.), osobní náklady na projektové řízení (manažer, finanční manažer, účetní projektu), výdaje na znalecké posudky do 3 % celkových způsobilých výdajů 21

16 PARTNEŘI za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné, realizační či provozní fáze projektu, ale nejsou založené či zřízené žadatelem nebo naopak nejsou zakládající organizací žadatele statutární zástupce příjemce nemůže být současně statutárním zástupcem partnera způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů zapojení partnera je nutno doložit smlouvou nebo dohodou, vztahující se přímo k projektu. Role partnera je konkrétní a jasně specifikována.

17 Etapizace, místo realizace
Jedno-etapový projekt Celkové způsobilé výdaje projektu nepřesáhnou 20 mil. Kč Doba realizace je kratší než 6 měsíců Více-etapový projekt Celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 20 mil. Kč Doba realizace je delší než 6 měsíců Jsou –li splněny obě podmínky zároveň, je žadatel povinen projekt etapizovat. Maximální délka etapy je 6 měsíců. Místo realizace projektů: území hl. m. Prahy (místo fyzické realizace projektu)

18 Projekty – důležité lhůty
Doba realizace projektu Realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP a nejpozději do Projekt nesmí skončit před podpisem smlouvy. Udržitelnost projektu Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu pěti let ode dne ukončení realizace; u MSP po dobu tří let ode dne ukončení realizace Uzavření smlouvy o financování / vydání Podmínek usnesení Doložení povinných příloh projektu k podpisu smlouvy do 10ti pracovních dnů od odeslání dopisu o získání podpory Podpis smlouvy do 2 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP

19 Povinné přílohy - projektová žádost
Předkládané v rámci žádosti: Společné: Čestné prohlášení Doklady o právní subjektivitě žadatele Rozpočet projektu Doklad o prokázání vlastnických vztahů Podklady pro posouzení finančního zdraví Podklady pro ekonomické hodnocení projektu (SP, CBA) Seznam příloh Dle charakteru projektu: Projektová dokumentace Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty Doklad o partnerství Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí

20 Povinné přílohy - ostatní
Předkládané před podpisem smlouvy: Ohlášení stavby nebo stavební povolení nebo jiné dokumenty Změna v účelu užívání stavby Čestné prohlášení o podpoře de minimis Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování smluv a monitorovací zprávy Kopie smlouvy o bankovním účtu Předkládané nejpozději s první žádostí o platbu: Smlouva s autorizovaným auditorem (pro projekty s celkovými náklady nad 90 mil. Kč včetně DPH) Předkládané před podpisem smlouvy: Ohlášení stavby nebo stavební povolení nebo jiné dokumenty Změna v účelu užívání stavby Čestné prohlášení o podpoře de minimis Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování smluv a monitorovací zprávy Kopie smlouvy o bankovním účtu Předkládané nejpozději s první žádostí o platbu: Smlouva s autorizovaným auditorem (pro projekty s celkovými náklady nad 90 mil. Kč včetně DPH)

21 Harmonogram administrace projektu
Délka (v týdnech) Výzva k předložení projektových žádostí min. 4 Formální posouzení max. 4 Věcné hodnocení (expertní posouzení) Analýza rizik a kontrola ex-ante, kontrola způsobilosti výdajů max. 6 Jednání Výboru pro veřejnou správu, EU fondy a protikorupční opatření ZHMP max. 2 Jednání Rady hl. m. Prahy Jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy Vyhlášení výsledků max. 1 Příprava a uzavření smlouvy

22 Elektronický formulář v programu Benefit 7
Příjem projektů Elektronický formulář v programu Benefit 7 k dispozici na stránkách: https://eu-zadost.eu vyplňuje žadatel on-line V řádně zalepené obálce: vytištěná a podepsaná žádost statutárním zástupcem žadatele listy žádosti musí být pevně spojeny stejný unikátní kód žádosti jako elektronická forma (Benefit 7) přílohy (povinné i nepovinné), na CD Studie proveditelnosti, CBA a stavební rozpočet Na obálce musí být uvedeno: název/číslo oblasti podpory OPPK název žadatele název projektu, příp. číslo výzvy unikátní kód žádosti

23 Shrnutí Projekty v oblasti podpory 3.1 de minimis
nařízení EK č. 800/2008 Nezakládající veřejnou podporu Povinnost zpracovat CBA u projektů s celkovými výdaji od 20mil. Kč včetně Maximální výše podpory (dotace) na projekt není stanovena Doba realizace nejpozději do Monitorovací indikátory 23

24 Shrnutí Výdaje rekonstrukce a modernizace stávajících objektů do výše 50% celkových způsobilých výdajů projektu (a to v případě, že objekt je v majetku žadatele). kompletní administrace spojená s dotací (do 3 % celkových způsobilých výdajů Nezpůsobilé výdaje: na projektovou dokumentaci, výdaje na výběrová řízení, na nákup a nájem staveb (pozemků), dále cestovné, režijní náklady, výdaje na konference a semináře a výdaje partnera 24

25 KONTAKT Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů Evropské unie
oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj Jungmannova 29/35, Praha 1 fax.: Bc. Klára Slapničková - programová manažerka Tel.: Mgr. Petra Soukupová - projektová manažerka Tel.: Mgr. Petra Holubová - projektová manažerka Tel.:


Stáhnout ppt "EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ"

Podobné prezentace


Reklamy Google