Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí."— Transkript prezentace:

1 Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 2 Struktura semináře  Obecné informace o programu OPPK  Rekapitulace oblasti podpory 3.1  11. výzva oblast podpory podporované aktivity, oprávnění žadatelé  Způsobilé náklady  Partneři  Etapizace, místo realizace  Důležité lhůty  Povinné přílohy (k žádosti, ke smlouvě)  Harmonogram hodnocení  Shrnutí

3 3 Obecné informace o programu OPPK Struktura OPPK Prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Prioritní osa 2 - Životní prostředí 2.1 Revitalizace a ochrana území 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů Prioritní osa 3 - Inovace a podnikání 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou V&V a praxí 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí 3.3 Rozvoj malých a středních podniků Prioritní osa 4 - Technická pomoc

4 4 Obecné informace o programu OPPK Alokace Celkový objem fin. prostředků: 276,4 mil. EUR (7,46 mld. Kč) Použitý kurz: 27 CZK/EUR Prioritní osaAlokace celkem (v mil. Kč) Podíl na alokaci OPPK (v %) Ze zdrojů EU (v %) Ze státního rozpočtu ČR (v %) Z rozpočtu HMP (v %) Dopravní dostupnost a rozvoj ICT ,2 %85 %7,5 % Životní prostředí ,0 %85 %7,5 % Inovace a podnikání ,0 %85 %7,5 % Technická pomoc 210 2,8 %85 %7,5 % Celkem ,0 %85 %7,5 %

5 5  Přehled VýzvaČástka k dispozici (v mil. Kč) Počet předložených projektů Požadovaná částka (v mil. Kč) Převis poptávky 1.800,039943,3117,9% , ,5225,2% 3.400,0 (757,5) ,8323,9% 4.100,028208,24208,24% REKAPITULACE oblasti podpory 3.1

6  Počet podpořených žádostí VýzvaŽádosti vyřazené během formálního posouzení Počet projektů pod 50 bodů Počet podpořených projektů Přidělená podpora v mil. Kč , , , ,1 REKAPITULACE oblasti podpory 3.1 6

7 7 Alokace na výzvu:  na 11. výzvu vyčleněno ,- Kč Termíny předkládání žádostí :  do 14 hodin Místo předkládání žádostí:  Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1 Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje - 2. patro, dveře č. 203c 11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

8 8 Specifické cíle:  zdokonalit inovační infrastrukturu na území města, umožňující vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje,  posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty na území města,  zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na MSP,  přispět k realizaci Regionální inovační strategie pro Prahu (BRIS) 11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

9 9 Podporované aktivity:  investiční aktivity spojené se vznikem nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, centra excelence, inovační centra);  pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace;  klastry založené na spolupráci členských organizací ve více oblastech – např. společný nákup a využívání testovacích, měřících a laboratorních zařízení;  vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektu (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích s významným inovačním charakterem;  podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích;  rozvoj výzkumných kapacit MSP, činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

10 10 Oprávnění žadatelé:  Organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.)  Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky, vyjma akciových společností s listinnými akciemi na majitele)  Nestátní neziskové organizace  Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.) Minimální hranice způsobilých výdajů  1,0 mil. Kč na projekt  Maximální hranice není stanovena 11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

11 11 Časově způsobilé výdaje:  projekt nezakládající veřejnou podporu: od včetně.  projekt zakládá veřejnou podporu (aplikace pravidla de minimis, Nařízení Komise (ES) č. 800/2008): od data podání žádosti  do data ukončení investiční fáze projektu uvedeného ve smlouvě 11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Časová způsobilost výdajů

12 12 Projekty nezakládající veřejnou podporu:  veřejnoprávní subjekt: spolufinancování ve výši 7,5 % celkových způsobilých výdajů projektu.  soukromoprávní subjekty: spolufinancování ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. Projekty zakládající veřejnou podporu:  DE MINIMIS (do 200 tis. EUR) - spolufinancování ve výši 20% bez ohledu na subjekt žadatele  NAŘÍZENÍ EK č. 800/2008, čl. 31 o obecných blokových výjimkách: Základní výzkum: spolufinancování ve výši 20% bez ohledu na subjekt žadatele Průmyslový výzkum: spolufinancování ve výši 50% bez ohledu na subjekt žadatele Experimentální výzkum: spolufinancování ve výši 75% bez ohledu na subjekt žadatele 11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Výše podpory a kofinancování

13 13  čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie  Jakákoliv forma podpory z veřejných zdrojů, která může narušit hospodářskou soutěž Společenství tím, že zvýhodní podnikání nebo odvětví výroby, které ovlivní obchod mezi ČR a členskými státy EU.  Kumulativní naplnění 4 znaků (veřejné prostředky, ekonomická činnost, narušení hospodářské soutěže, přeshraniční efekt podpory)  V programu OPPK se posuzuje poskytování veřejné podpory dle charakteru činnosti * * tj. např. i veřejnoprávní subjekt může být posuzován jako podnikatelský subjekt ve vztahu k dané činnosti a s tím se mu bude přirozeně krátit míra poskytnuté podpory. 11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Veřejná podpora

14 14 Specifické způsobilé výdaje:  rekonstrukce a modernizace* stávajících objektů do výše 50% celkových způsobilých výdajů projektu (a to v případě, že objekt je v majetku žadatele)  nákup a nájem strojů a zařízení, pořízení přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace  pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na zřízení připojení k internetu, tvorba webových stránek  pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (např.: know-how, patenty, licence)  osobní náklady pouze na projektové řízení * nezpůsobilý výdaj pro projekty, které zakládají veřejnou podporu dle nařízení Komise č. 800/2008 (obecné nařízení o blokových výjimkách) 11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Způsobilé výdaje (specifické)

15 Způsobilé výdaje  pořízení samostatných movitých věcí  odpisy; DPH, pokud žadatel nemá nárok na odpočet DPH na vstupu  výdaje na publicitu projektu  finanční služby (poplatky), výdaje na zřízení a vedení účtu projektu  výdaje na účetní audit (u projektů s celk. náklady vč. DPH nad 90 mil.Kč)  kompletní administrace spojená s dotací (zpracování studie proveditelnosti, CBA, žádosti, monitorovacích zpráv apod.), osobní náklady na projektové řízení (manažer, finanční manažer, účetní projektu), výdaje na znalecké posudky do 3 % celkových způsobilých výdajů výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Způsobilé výdaje (ostatní)

16 16 PARTNEŘI  za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné, realizační či provozní fáze projektu, ale nejsou založené či zřízené žadatelem nebo naopak nejsou zakládající organizací žadatele  statutární zástupce příjemce nemůže být současně statutárním zástupcem partnera  způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů  zapojení partnera je nutno doložit smlouvou nebo dohodou, vztahující se přímo k projektu. Role partnera je konkrétní a jasně specifikována.

17 17 Etapizace, místo realizace Jedno-etapový projekt  Celkové způsobilé výdaje projektu nepřesáhnou 20 mil. Kč  Doba realizace je kratší než 6 měsíců Více-etapový projekt  Celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 20 mil. Kč  Doba realizace je delší než 6 měsíců  Jsou –li splněny obě podmínky zároveň, je žadatel povinen projekt etapizovat.  Maximální délka etapy je 6 měsíců. Místo realizace projektů:  území hl. m. Prahy (místo fyzické realizace projektu)

18 18 Projekty – důležité lhůty Doba realizace projektu  Realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP a nejpozději do  Projekt nesmí skončit před podpisem smlouvy. Udržitelnost projektu  Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu pěti let ode dne ukončení realizace; u MSP po dobu tří let ode dne ukončení realizace Uzavření smlouvy o financování / vydání Podmínek usnesení  Doložení povinných příloh projektu k podpisu smlouvy do 10ti pracovních dnů od odeslání dopisu o získání podpory  Podpis smlouvy do 2 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP

19 19 Povinné přílohy - projektová žádost Předkládané v rámci žádosti: Společné:  Čestné prohlášení  Doklady o právní subjektivitě žadatele  Rozpočet projektu  Doklad o prokázání vlastnických vztahů  Podklady pro posouzení finančního zdraví  Podklady pro ekonomické hodnocení projektu (SP, CBA)  Seznam příloh Dle charakteru projektu:  Projektová dokumentace  Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty  Doklad o partnerství  Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí

20 20 Povinné přílohy - ostatní Předkládané před podpisem smlouvy:  Ohlášení stavby nebo stavební povolení nebo jiné dokumenty  Změna v účelu užívání stavby  Čestné prohlášení o podpoře de minimis  Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování smluv a monitorovací zprávy  Kopie smlouvy o bankovním účtu Předkládané nejpozději s první žádostí o platbu:  Smlouva s autorizovaným auditorem (pro projekty s celkovými náklady nad 90 mil. Kč včetně DPH) Předkládané před podpisem smlouvy:  Ohlášení stavby nebo stavební povolení nebo jiné dokumenty  Změna v účelu užívání stavby  Čestné prohlášení o podpoře de minimis  Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování smluv a monitorovací zprávy  Kopie smlouvy o bankovním účtu Předkládané nejpozději s první žádostí o platbu:  Smlouva s autorizovaným auditorem (pro projekty s celkovými náklady nad 90 mil. Kč včetně DPH)

21 21 Harmonogram administrace projektu Délka (v týdnech) Výzva k předložení projektových žádostí min. 4 Formální posouzení max. 4 Věcné hodnocení (expertní posouzení) max. 4 Analýza rizik a kontrola ex-ante, kontrola způsobilosti výdajů max. 6 Jednání Výboru pro veřejnou správu, EU fondy a protikorupční opatření ZHMP max. 2 Jednání Rady hl. m. Prahy max. 2 Jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy max. 2 Vyhlášení výsledků max. 1 Příprava a uzavření smlouvy max. 4

22 22 Příjem projektů Elektronický formulář v programu Benefit 7  k dispozici na stránkách: https://eu-zadost.euhttps://eu-zadost.eu  vyplňuje žadatel on-line V řádně zalepené obálce:  vytištěná a podepsaná žádost statutárním zástupcem žadatele  listy žádosti musí být pevně spojeny  stejný unikátní kód žádosti jako elektronická forma (Benefit 7)  přílohy (povinné i nepovinné), na CD Studie proveditelnosti, CBA a stavební rozpočet Na obálce musí být uvedeno:  název/číslo oblasti podpory OPPK  název žadatele  název projektu, příp. číslo výzvy  unikátní kód žádosti

23 23 Shrnutí  Projekty v oblasti podpory 3.1 de minimis nařízení EK č. 800/2008 Nezakládající veřejnou podporu  Povinnost zpracovat CBA u projektů s celkovými výdaji od 20mil. Kč včetně  Maximální výše podpory (dotace) na projekt není stanovena  Doba realizace nejpozději do  Monitorovací indikátory

24 Shrnutí Výdaje  rekonstrukce a modernizace stávajících objektů do výše 50% celkových způsobilých výdajů projektu (a to v případě, že objekt je v majetku žadatele).  kompletní administrace spojená s dotací (do 3 % celkových způsobilých výdajů  Nezpůsobilé výdaje: na projektovou dokumentaci, výdaje na výběrová řízení, na nákup a nájem staveb (pozemků), dále cestovné, režijní náklady, výdaje na konference a semináře a výdaje partnera 24

25 25 KONTAKT Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů Evropské unie oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj Jungmannova 29/35, Praha 1 fax.:  Bc. Klára Slapničková - programová manažerka Tel.:  Mgr. Petra Soukupová - projektová manažerka Tel.:  Mgr. Petra Holubová - projektová manažerka Tel.:


Stáhnout ppt "Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí."

Podobné prezentace


Reklamy Google