Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí."— Transkript prezentace:

1 Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 2 Struktura semináře  Obecné informace o programu OPPK  Rekapitulace 3.1  8. výzva podporované aktivity, oprávnění žadatelé  Rekapitulace 1.2  8. výzva podporované aktivity, oprávnění žadatelé  Způsobilé výdaje (obecně)  Partneři  Etapizace, místo realizace  Důležité lhůty  Povinné přílohy (k žádosti, ke smlouvě)  Harmonogram hodnocení  Změny oproti předchozím výzvám

3 3 Obecné informace o programu OPPK Struktura OPPK Prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Prioritní osa 2 - Životní prostředí 2.1 Revitalizace a ochrana území 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů Prioritní osa 3 - Inovace a podnikání 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou V&V a praxí 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí 3.3 Rozvoj malých a středních podniků Prioritní osa 4 - Technická pomoc

4 4 Obecné informace o programu OPPK Alokace Celkový objem fin. prostředků: 276,4 mil. EUR (7,46 mld. Kč) Použitý kurz: 27 CZK/EUR Prioritní osaAlokace celkem (v mil. Kč) Podíl na alokaci OPPK (v %) Ze zdrojů EU (v %) Ze státního rozpočtu ČR (v %) Z rozpočtu HMP (v %) Dopravní dostupnost a rozvoj ICT ,2 %85 %7,5 % Životní prostředí ,0 %85 %7,5 % Inovace a podnikání ,0 %85 %7,5 % Technická pomoc 210 2,8 %85 %7,5 % Celkem ,0 %85 %7,5 %

5 5  Přehled VýzvaČástka k dispozici (v mil. Kč) Počet předložených projektů Požadovaná částka (v mil. Kč) Převis poptávky 1.800,039943,3117,9% , ,5225,2% 3.400,0 (757,5) ,8323,9% REKAPITULACE oblasti podpory 3.1

6  Počet podpořených žádostí VýzvaŽádosti vyřazené během formálního posouzení Počet projektů pod 50 bodů Počet podpořených projektů Přidělená podpora v mil. Kč , , ,5 REKAPITULACE oblasti podpory 3.1 Při kurzu 24 Kč/EUR vyčerpáno 89% alokace oblasti podpory

7 7 Alokace na výzvu:  na 8. výzvu vyčleněno ,- Kč Termíny předkládání žádostí :  do 14 hodin Místo předkládání žádostí:  Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1 Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje - 2. patro, dveře č. 203c 8. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

8 8 Specifické cíle:  zdokonalit inovační infrastrukturu na území města, umožňující vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje,  posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty na území města,  zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na MSP,  přispět k realizaci Regionální inovační strategie pro Prahu (BRIS) Podporované aktivity:  Pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace.  Vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje (inovační centra a podnikatelská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje). 8. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

9 9 Oprávnění žadatelé:  Organizace výzkumu a vývoje (VŠ, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.)  Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky)  Nestátní neziskové organizace  Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.) Minimální hranice způsobilých výdajů  1,0 mil. Kč na projekt 8. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

10 Povinné indikátory:  Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV, ( výsledek) Pracovní místo musí vzniknout do jednoho roku od ukončení investiční fáze, příjemce se zavazuje toto pracovní místo udržet do ukončení fáze udržitelnosti (3 nebo 5 let).  Vytvořená partnerství veřejného a soukromého sektoru (0002, výstup/výsledek) Počet vytvořených partnerství veřejného a soukromého sektoru, které vzniknou během fáze realizace projektu (výstup) nebo během fáze udržitelnosti projektu (výsledek). POZOR: Do tohoto indikátoru nelze zahrnout již uzavřená partnerství, která jsou do projektové žádosti dokládána v rámci přílohy ""smlouvy o partnerství"". Vždy musí jít o partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Nelze uznat partnery pouze v rámci veřejného či soukromého sektoru. 8. výzva OPPK, oblast podpory

11 11 Časově způsobilé výdaje:  ode dne předložení žádosti  do data ukončení investiční fáze projektu uvedeného ve smlouvě Specifické způsobilé výdaje:  nákup a nájem strojů a zařízení, pořízení přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace  pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na zřízení připojení k internetu, tvorba webových stránek  pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (např.: know-how, patenty, licence)  osobní náklady pouze na projektové řízení 8. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Způsobilé výdaje

12 12 Projekty zakládající veřejnou podporu:  budou podpořeny pouze projekty zakládající veřejnou podporu a to v režimu de minimis, nebo dle nařízení komise (ES) č. 800/2008  DE MINIMIS (do 200 tis. EUR) - spolufinancování ve výši 20% bez ohledu na subjekt žadatele  NAŘÍZENÍ EK č. 800/2008, čl. 31 o obecných blokových výjimkách: Průmyslový výzkum: spolufinancování ve výši 50% bez ohledu na subjekt žadatele („průmyslovým výzkumem“ se rozumí plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo ke značnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb; zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů nezbytných pro průmyslový výzkum, zejména pro obecné ověřování technologie, kromě prototypů;“ Nařízení EK č. 800/2008, čl.30) Maximální výše podpory (dotace) na projekt 35 mil. Kč 8. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Výše podpory a kofinancování

13 13  Přehled poptávky VýzvaČástka k dispozici (v mil. Kč) Počet předložených projektů Požadovaná částka (v mil. Kč) Převis poptávky 1.79,310103,6130,6 % 2.80,016151,6189,6 % 3.50,0567,7135,4 % REKAPITULACE oblasti podpory 1.2

14  Počet podpořených žádostí VýzvaŽádosti vyřazené během formálního posouzení Počet projektů pod 50 bodů Počet podpořených projektů Přidělená podpora v mil. Kč (-2)41, (-2)417, ,2 REKAPITULACE oblasti podpory 1.2 Z celkové alokace na oblast podpory 1.2 vyčerpáno 54,5 mil Kč 14

15 15 Alokace na výzvu:  na 8. výzvu vyčleněno ,- Kč Termíny předkládání žádostí :  do 14 hodin Místo předkládání žádostí:  Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1 Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje - 2. patro, dveře č. 203c 8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2

16 16 Specifické cíle  zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-Government),  zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro občany,  podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování,  podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství. Podporované aktivity  rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, zřizování veřejných internetových terminálů)  rozvoj e-služeb městské správy (e-Government), jejich dostupnosti i využívání  projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb 8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2

17 17 Oprávnění žadatelé  Hlavní město Praha  Městské části  Nestátní neziskové organizace Minimální hranice způsobilých výdajů  0,5 mil. Kč na projekt Povinné indikátory:  Počet nově elektrizovaných agend veřejné správy (153511, výstup) Agendy jsou činnosti, které vykonávají konkrétní úřady (odbory, oddělení) veřejné správy ve vztahu k občanovi. Elektronizovanou agendou se rozumí komplexní převedení/úprava stávající agendy úřadu do elektronické podoby ve smyslu eGovernment. Jedná se o využití prostředků ICT a jejich vhodné propojení pro zefektivnění/zrychlení činnosti úřadu, převedení z ""papírové"" do elektronické podoby (jde např. o využití elektronických formulářů, vzdálených přístupů a dokumentů v elektronické podobě pro komunikaci občan – úředník). 8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2

18 18 Časově způsobilé výdaje:  ode dne vyhlášení výzvy, tj. od včetně  do data ukončení investiční fáze projektu uvedeného ve smlouvě Specifické způsobilé výdaje:  vybudování místních komunikačních sítí umožňujících širokopásmové připojení  pořízení technologie umožňující zvýšení využívání e-Governmentu  digitalizace vybraných dat umožňující efektivní přístup veřejnosti k informacím  pořízení informačních a komunikačních technologií, pořízení a implementace informačních systémů (HW a SW), náklady na vysokorychlostní připojení k internetu, tvorba webových stránek 8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2 Způsobilé výdaje

19 19 Projekty nezakládající veřejnou podporu: Z celkových způsobilých výdajů  100% = HMP  92,5 % = veřejnoprávní subjekty (spolufinancování 7,5%)  90% = soukromoprávní subjekty (10% spolufinancování) Projekty zakládající veřejnou podporu:  DE MINIMIS (do 200 tis. EUR) - spolufinancování ve výši 20% bez ohledu na subjekt žadatele 8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2 Výše podpory a kofinancování

20 20  Čl Smlouvy o založení ES  Jakákoliv forma podpory z veřejných zdrojů, která může narušit hospodářskou soutěž Společenství tím, že zvýhodní podnikání nebo odvětví výroby, které ovlivní obchod mezi ČR a členskými státy EU.  V programu OPPK se posuzuje poskytování veřejné podpory dle charakteru činnosti * * tj. např. i veřejnoprávní subjekt (jako např. MČ či příspěvková organizace MČ) může být posuzován jako podnikatelský subjekt ve vztahu k dané činnosti a s tím se mu bude přirozeně krátit míra poskytnuté podpory. 8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2 Veřejná podpora

21 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (obecně) Způsobilé výdaje (společné)  pořízení samostatných movitých věcí  odpisy; DPH, pokud žadatel nemá nárok na odpočet DPH na vstupu  výdaje na publicitu projektu  finanční služby (poplatky), výdaje na zřízení a vedení účtu projektu  výdaje na účetní audit (u projektů s celk. náklady vč. DPH nad 90 mil.Kč)  kompletní administrace spojená s dotací (zpracování studie proveditelnosti, CBA, žádosti, monitorovacích zpráv apod.), osobní náklady na projektové řízení (manažer, finanční manažer, účetní projektu), výdaje na znalecké posudky do 3 % celkových způsobilých výdajů 21

22 22 PARTNEŘI  za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné, realizační či provozní fáze projektu, ale nejsou založené či zřízené žadatelem nebo naopak nejsou zakládající organizací žadatele  statutární zástupce příjemce nemůže být současně statutárním zástupcem partnera  způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů  zapojení partnera je nutno doložit smlouvou nebo dohodou, vztahující se přímo k projektu. Role partnera je konkrétní a jasně specifikována.

23 23 Etapizace, místo realizace Jedno-etapový projekt  Celkové způsobilé výdaje projektu nepřesáhnou 20 mil. Kč  Doba realizace je kratší než 6 měsíců Více-etapový projekt  Celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 20 mil. Kč  Doba realizace je delší než 6 měsíců  Jsou –li splněny obě podmínky zároveň, je žadatel povinen projekt etapizovat.  Maximální délka etapy je 6 měsíců. Místo realizace projektů:  území hl. m. Prahy (místo fyzické realizace projektu)

24 24 Projekty – důležité lhůty Doba realizace projektu  Maximální délka realizace projektu je 30 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP  Realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP Udržitelnost projektu  Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu pěti let ode dne ukončení realizace; u MSP po dobu tří let ode dne ukončení realizace Uzavření smlouvy o financování / vydání Podmínek usnesení  Doložení povinných příloh projektu k podpisu smlouvy do 10ti pracovních dnů od odeslání dopisu o získání podpory  Podpis smlouvy do 2 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP

25 25 Povinné přílohy - projektová žádost Předkládané v rámci žádosti: Společné:  Čestné prohlášení  Doklady o právní subjektivitě žadatele  Rozpočet projektu  Doklad o prokázání vlastnických vztahů  Podklady pro posouzení finančního zdraví  Podklady pro ekonomické hodnocení projektu (SP, CBA)  Seznam příloh Dle charakteru projektu:  Doklad o partnerství  Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí  Příslib spolufinancování z rozpočtů městských částí/státních fondů

26 26 Povinné přílohy - ostatní Předkládané před podpisem smlouvy:  Čestné prohlášení o podpoře de minimis  Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování smluv a monitorovací zprávy  Kopie smlouvy o bankovním účtu Předkládané nejpozději s první žádostí o platbu:  Smlouva s autorizovaným auditorem (pro projekty s celkovými náklady nad 90 mil. Kč včetně DPH)

27 27 Harmonogram administrace projektu Délka (v týdnech) Výzva k předložení projektových žádostí min. 4 Formální posouzení max. 4 Věcné hodnocení (expertní posouzení) max. 4 Analýza rizik a kontrola ex-ante, kontrola způsobilosti výdajů max. 6 Jednání Výboru pro veřejnou správu, EU fondy a protikorupční opatření ZHMP max. 2 Jednání Rady hl. m. Prahy max. 2 Jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy max. 2 Vyhlášení výsledků max. 1 Příprava a uzavření smlouvy max. 4

28 28 Příjem projektů Elektronický formulář v programu Benefit 7  k dispozici na stránkách: https://eu-zadost.euhttps://eu-zadost.eu  vyplňuje žadatel on-line V řádně zalepené obálce:  vytištěná a podepsaná žádost statutárním zástupcem žadatele  listy žádosti musí být pevně spojeny  stejný unikátní kód žádosti jako elektronická forma (Benefit 7)  přílohy (povinné i nepovinné), na CD Studie proveditelnosti a CBA Na obálce musí být uvedeno:  název/číslo oblasti podpory OPPK  název žadatele  název projektu, příp. číslo výzvy  unikátní kód žádosti

29 29 Změny oproti předchozím výzvám  Projekty v oblasti podpory pouze v režimu veřejné podpory de minimis nařízení EK č. 800/2008 (průmyslový výzkum)  Maximální částka dotace u oblasti podpory 3.1 (35 mil. Kč)  Osobní náklady – pro oblast 3.1 pouze pro projektové řízení  Povinné indikátory !  Povinnost zpracovat CBA u projektů s celkovými výdaji nižšími než 50 mil. Kč: oblast podpory mil. Kč oblast podpory mil. Kč

30 Změny oproti předchozím výzvám  kompletní administrace spojená s dotací (zpracování studie proveditelnosti, CBA, žádosti, monitorovacích zpráv apod.), osobní náklady na projektové řízení (manažer, finanční manažer, účetní projektu), výdaje na znalecké posudky do 3 % celkových způsobilých výdajů  Nezpůsobilé výdaje: na projektovou dokumentaci, výdaje na výběrová řízení, na nákup staveb (pozemků), stavební úpravy a rekonstrukce (dále cestovné, režijní náklady, výdaje na konference a semináře) a výdaje partnera  Nezpůsobilé specifické výdaje v oblasti podpory 1.2 : výdaje na zřízení prostor pro využití jako informačního a komunikačního centra pro veřejnost, na základní vybavení a zařízení veřejných center s veřejně přístupným internetem 30

31 31 KONTAKT Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů Evropské unie oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj Jungmannova 29/35, Praha 1 fax.:  Mgr. Karolína Ochranová - programová manažerka 1.2, 3.1. a Tel.:  Bc. Klára Slapničková - projektová manažerka 1.2, 3.1. a Tel.:


Stáhnout ppt "Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí."

Podobné prezentace


Reklamy Google