Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí."— Transkript prezentace:

1 Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 WWW.OPPK.CZ 2 Struktura semináře  Obecné informace o programu OPPK  Rekapitulace 3.1  8. výzva 3.1 - podporované aktivity, oprávnění žadatelé  Rekapitulace 1.2  8. výzva 1.2 - podporované aktivity, oprávnění žadatelé  Způsobilé výdaje (obecně)  Partneři  Etapizace, místo realizace  Důležité lhůty  Povinné přílohy (k žádosti, ke smlouvě)  Harmonogram hodnocení  Změny oproti předchozím výzvám

3 WWW.OPPK.CZ 3 Obecné informace o programu OPPK Struktura OPPK Prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Prioritní osa 2 - Životní prostředí 2.1 Revitalizace a ochrana území 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů Prioritní osa 3 - Inovace a podnikání 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou V&V a praxí 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí 3.3 Rozvoj malých a středních podniků Prioritní osa 4 - Technická pomoc

4 WWW.OPPK.CZ 4 Obecné informace o programu OPPK Alokace Celkový objem fin. prostředků: 276,4 mil. EUR (7,46 mld. Kč) Použitý kurz: 27 CZK/EUR Prioritní osaAlokace celkem (v mil. Kč) Podíl na alokaci OPPK (v %) Ze zdrojů EU (v %) Ze státního rozpočtu ČR (v %) Z rozpočtu HMP (v %) Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 2 775 37,2 %85 %7,5 % Životní prostředí 1 866 25,0 %85 %7,5 % Inovace a podnikání 2 612 35,0 %85 %7,5 % Technická pomoc 210 2,8 %85 %7,5 % Celkem7 463100,0 %85 %7,5 %

5 WWW.OPPK.CZ 5  Přehled VýzvaČástka k dispozici (v mil. Kč) Počet předložených projektů Požadovaná částka (v mil. Kč) Převis poptávky 1.800,039943,3117,9% 2.1050,0472 364,5225,2% 3.400,0 (757,5) 251 295,8323,9% REKAPITULACE oblasti podpory 3.1

6 WWW.OPPK.CZ  Počet podpořených žádostí VýzvaŽádosti vyřazené během formálního posouzení Počet projektů pod 50 bodů Počet podpořených projektů Přidělená podpora v mil. Kč 1.20135109,7 2.122113486,2 3.3715757,5 REKAPITULACE oblasti podpory 3.1 Při kurzu 24 Kč/EUR vyčerpáno 89% alokace oblasti podpory 3.1. 6

7 WWW.OPPK.CZ 7 Alokace na výzvu:  na 8. výzvu vyčleněno 100 000 000,- Kč Termíny předkládání žádostí :  4.5. 2011 - 30. 6. 2011 do 14 hodin Místo předkládání žádostí:  Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1 Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje - 2. patro, dveře č. 203c 8. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

8 WWW.OPPK.CZ 8 Specifické cíle:  zdokonalit inovační infrastrukturu na území města, umožňující vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje,  posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty na území města,  zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na MSP,  přispět k realizaci Regionální inovační strategie pro Prahu (BRIS) Podporované aktivity:  Pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace.  Vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje (inovační centra a podnikatelská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje). 8. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

9 WWW.OPPK.CZ 9 Oprávnění žadatelé:  Organizace výzkumu a vývoje (VŠ, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.)  Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky)  Nestátní neziskové organizace  Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.) Minimální hranice způsobilých výdajů  1,0 mil. Kč na projekt 8. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

10 WWW.OPPK.CZ Povinné indikátory:  Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV, (110300 výsledek) Pracovní místo musí vzniknout do jednoho roku od ukončení investiční fáze, příjemce se zavazuje toto pracovní místo udržet do ukončení fáze udržitelnosti (3 nebo 5 let).  Vytvořená partnerství veřejného a soukromého sektoru (0002, výstup/výsledek) Počet vytvořených partnerství veřejného a soukromého sektoru, které vzniknou během fáze realizace projektu (výstup) nebo během fáze udržitelnosti projektu (výsledek). POZOR: Do tohoto indikátoru nelze zahrnout již uzavřená partnerství, která jsou do projektové žádosti dokládána v rámci přílohy ""smlouvy o partnerství"". Vždy musí jít o partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Nelze uznat partnery pouze v rámci veřejného či soukromého sektoru. 8. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 10

11 WWW.OPPK.CZ 11 Časově způsobilé výdaje:  ode dne předložení žádosti  do data ukončení investiční fáze projektu uvedeného ve smlouvě Specifické způsobilé výdaje:  nákup a nájem strojů a zařízení, pořízení přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace  pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na zřízení připojení k internetu, tvorba webových stránek  pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (např.: know-how, patenty, licence)  osobní náklady pouze na projektové řízení 8. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Způsobilé výdaje

12 WWW.OPPK.CZ 12 Projekty zakládající veřejnou podporu:  budou podpořeny pouze projekty zakládající veřejnou podporu a to v režimu de minimis, nebo dle nařízení komise (ES) č. 800/2008  DE MINIMIS (do 200 tis. EUR) - spolufinancování ve výši 20% bez ohledu na subjekt žadatele  NAŘÍZENÍ EK č. 800/2008, čl. 31 o obecných blokových výjimkách: Průmyslový výzkum: spolufinancování ve výši 50% bez ohledu na subjekt žadatele („průmyslovým výzkumem“ se rozumí plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo ke značnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb; zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů nezbytných pro průmyslový výzkum, zejména pro obecné ověřování technologie, kromě prototypů;“ Nařízení EK č. 800/2008, čl.30) Maximální výše podpory (dotace) na projekt 35 mil. Kč 8. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Výše podpory a kofinancování

13 WWW.OPPK.CZ 13  Přehled poptávky VýzvaČástka k dispozici (v mil. Kč) Počet předložených projektů Požadovaná částka (v mil. Kč) Převis poptávky 1.79,310103,6130,6 % 2.80,016151,6189,6 % 3.50,0567,7135,4 % REKAPITULACE oblasti podpory 1.2

14 WWW.OPPK.CZ  Počet podpořených žádostí VýzvaŽádosti vyřazené během formálního posouzení Počet projektů pod 50 bodů Počet podpořených projektů Přidělená podpora v mil. Kč 1.343 (-2)41,0 2.57 (-2)417,5 3.22127,2 REKAPITULACE oblasti podpory 1.2 Z celkové alokace na oblast podpory 1.2 vyčerpáno 54,5 mil Kč 14

15 WWW.OPPK.CZ 15 Alokace na výzvu:  na 8. výzvu vyčleněno 190 000 000,- Kč Termíny předkládání žádostí :  4.5. 2011 - 30. 6. 2011 do 14 hodin Místo předkládání žádostí:  Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1 Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje - 2. patro, dveře č. 203c 8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2

16 WWW.OPPK.CZ 16 Specifické cíle  zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-Government),  zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro občany,  podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování,  podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství. Podporované aktivity  rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, zřizování veřejných internetových terminálů)  rozvoj e-služeb městské správy (e-Government), jejich dostupnosti i využívání  projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb 8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2

17 WWW.OPPK.CZ 17 Oprávnění žadatelé  Hlavní město Praha  Městské části  Nestátní neziskové organizace Minimální hranice způsobilých výdajů  0,5 mil. Kč na projekt Povinné indikátory:  Počet nově elektrizovaných agend veřejné správy (153511, výstup) Agendy jsou činnosti, které vykonávají konkrétní úřady (odbory, oddělení) veřejné správy ve vztahu k občanovi. Elektronizovanou agendou se rozumí komplexní převedení/úprava stávající agendy úřadu do elektronické podoby ve smyslu eGovernment. Jedná se o využití prostředků ICT a jejich vhodné propojení pro zefektivnění/zrychlení činnosti úřadu, převedení z ""papírové"" do elektronické podoby (jde např. o využití elektronických formulářů, vzdálených přístupů a dokumentů v elektronické podobě pro komunikaci občan – úředník). 8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2

18 WWW.OPPK.CZ 18 Časově způsobilé výdaje:  ode dne vyhlášení výzvy, tj. od 3. 5. 2011 včetně  do data ukončení investiční fáze projektu uvedeného ve smlouvě Specifické způsobilé výdaje:  vybudování místních komunikačních sítí umožňujících širokopásmové připojení  pořízení technologie umožňující zvýšení využívání e-Governmentu  digitalizace vybraných dat umožňující efektivní přístup veřejnosti k informacím  pořízení informačních a komunikačních technologií, pořízení a implementace informačních systémů (HW a SW), náklady na vysokorychlostní připojení k internetu, tvorba webových stránek 8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2 Způsobilé výdaje

19 WWW.OPPK.CZ 19 Projekty nezakládající veřejnou podporu: Z celkových způsobilých výdajů  100% = HMP  92,5 % = veřejnoprávní subjekty (spolufinancování 7,5%)  90% = soukromoprávní subjekty (10% spolufinancování) Projekty zakládající veřejnou podporu:  DE MINIMIS (do 200 tis. EUR) - spolufinancování ve výši 20% bez ohledu na subjekt žadatele 8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2 Výše podpory a kofinancování

20 WWW.OPPK.CZ 20  Čl. 87-88 Smlouvy o založení ES  Jakákoliv forma podpory z veřejných zdrojů, která může narušit hospodářskou soutěž Společenství tím, že zvýhodní podnikání nebo odvětví výroby, které ovlivní obchod mezi ČR a členskými státy EU.  V programu OPPK se posuzuje poskytování veřejné podpory dle charakteru činnosti * ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * tj. např. i veřejnoprávní subjekt (jako např. MČ či příspěvková organizace MČ) může být posuzován jako podnikatelský subjekt ve vztahu k dané činnosti a s tím se mu bude přirozeně krátit míra poskytnuté podpory. 8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2 Veřejná podpora

21 WWW.OPPK.CZ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (obecně) Způsobilé výdaje (společné)  pořízení samostatných movitých věcí  odpisy; DPH, pokud žadatel nemá nárok na odpočet DPH na vstupu  výdaje na publicitu projektu  finanční služby (poplatky), výdaje na zřízení a vedení účtu projektu  výdaje na účetní audit (u projektů s celk. náklady vč. DPH nad 90 mil.Kč)  kompletní administrace spojená s dotací (zpracování studie proveditelnosti, CBA, žádosti, monitorovacích zpráv apod.), osobní náklady na projektové řízení (manažer, finanční manažer, účetní projektu), výdaje na znalecké posudky do 3 % celkových způsobilých výdajů 21

22 WWW.OPPK.CZ 22 PARTNEŘI  za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné, realizační či provozní fáze projektu, ale nejsou založené či zřízené žadatelem nebo naopak nejsou zakládající organizací žadatele  statutární zástupce příjemce nemůže být současně statutárním zástupcem partnera  způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů  zapojení partnera je nutno doložit smlouvou nebo dohodou, vztahující se přímo k projektu. Role partnera je konkrétní a jasně specifikována.

23 WWW.OPPK.CZ 23 Etapizace, místo realizace Jedno-etapový projekt  Celkové způsobilé výdaje projektu nepřesáhnou 20 mil. Kč  Doba realizace je kratší než 6 měsíců Více-etapový projekt  Celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 20 mil. Kč  Doba realizace je delší než 6 měsíců  Jsou –li splněny obě podmínky zároveň, je žadatel povinen projekt etapizovat.  Maximální délka etapy je 6 měsíců. Místo realizace projektů:  území hl. m. Prahy (místo fyzické realizace projektu)

24 WWW.OPPK.CZ 24 Projekty – důležité lhůty Doba realizace projektu  Maximální délka realizace projektu je 30 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP  Realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP Udržitelnost projektu  Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu pěti let ode dne ukončení realizace; u MSP po dobu tří let ode dne ukončení realizace Uzavření smlouvy o financování / vydání Podmínek usnesení  Doložení povinných příloh projektu k podpisu smlouvy do 10ti pracovních dnů od odeslání dopisu o získání podpory  Podpis smlouvy do 2 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP

25 WWW.OPPK.CZ 25 Povinné přílohy - projektová žádost Předkládané v rámci žádosti: Společné:  Čestné prohlášení  Doklady o právní subjektivitě žadatele  Rozpočet projektu  Doklad o prokázání vlastnických vztahů  Podklady pro posouzení finančního zdraví  Podklady pro ekonomické hodnocení projektu (SP, CBA)  Seznam příloh Dle charakteru projektu:  Doklad o partnerství  Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí  Příslib spolufinancování z rozpočtů městských částí/státních fondů

26 WWW.OPPK.CZ 26 Povinné přílohy - ostatní Předkládané před podpisem smlouvy:  Čestné prohlášení o podpoře de minimis  Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování smluv a monitorovací zprávy  Kopie smlouvy o bankovním účtu Předkládané nejpozději s první žádostí o platbu:  Smlouva s autorizovaným auditorem (pro projekty s celkovými náklady nad 90 mil. Kč včetně DPH)

27 WWW.OPPK.CZ 27 Harmonogram administrace projektu Délka (v týdnech) Výzva k předložení projektových žádostí min. 4 Formální posouzení max. 4 Věcné hodnocení (expertní posouzení) max. 4 Analýza rizik a kontrola ex-ante, kontrola způsobilosti výdajů max. 6 Jednání Výboru pro veřejnou správu, EU fondy a protikorupční opatření ZHMP max. 2 Jednání Rady hl. m. Prahy max. 2 Jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy max. 2 Vyhlášení výsledků max. 1 Příprava a uzavření smlouvy max. 4

28 WWW.OPPK.CZ 28 Příjem projektů Elektronický formulář v programu Benefit 7  k dispozici na stránkách: https://eu-zadost.euhttps://eu-zadost.eu  vyplňuje žadatel on-line V řádně zalepené obálce:  vytištěná a podepsaná žádost statutárním zástupcem žadatele  listy žádosti musí být pevně spojeny  stejný unikátní kód žádosti jako elektronická forma (Benefit 7)  přílohy (povinné i nepovinné), na CD Studie proveditelnosti a CBA Na obálce musí být uvedeno:  název/číslo oblasti podpory OPPK  název žadatele  název projektu, příp. číslo výzvy  unikátní kód žádosti

29 WWW.OPPK.CZ 29 Změny oproti předchozím výzvám  Projekty v oblasti podpory 3.1 - pouze v režimu veřejné podpory de minimis nařízení EK č. 800/2008 (průmyslový výzkum)  Maximální částka dotace u oblasti podpory 3.1 (35 mil. Kč)  Osobní náklady – pro oblast 3.1 pouze pro projektové řízení  Povinné indikátory !  Povinnost zpracovat CBA u projektů s celkovými výdaji nižšími než 50 mil. Kč: oblast podpory 1.2 - 10 mil. Kč oblast podpory 3.1 - 20 mil. Kč

30 WWW.OPPK.CZ Změny oproti předchozím výzvám  kompletní administrace spojená s dotací (zpracování studie proveditelnosti, CBA, žádosti, monitorovacích zpráv apod.), osobní náklady na projektové řízení (manažer, finanční manažer, účetní projektu), výdaje na znalecké posudky do 3 % celkových způsobilých výdajů  Nezpůsobilé výdaje: na projektovou dokumentaci, výdaje na výběrová řízení, na nákup staveb (pozemků), stavební úpravy a rekonstrukce (dále cestovné, režijní náklady, výdaje na konference a semináře) a výdaje partnera  Nezpůsobilé specifické výdaje v oblasti podpory 1.2 : výdaje na zřízení prostor pro využití jako informačního a komunikačního centra pro veřejnost, na základní vybavení a zařízení veřejných center s veřejně přístupným internetem 30

31 WWW.OPPK.CZ 31 KONTAKT Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů Evropské unie oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj Jungmannova 29/35, Praha 1 fax.: +420 236 007 110  Mgr. Karolína Ochranová - programová manažerka 1.2, 3.1. a 3.2 E-mail: karolina.ochranova@cityofprague.cz Tel.: 236 002 549  Bc. Klára Slapničková - projektová manažerka 1.2, 3.1. a 3.2 E-mail: klara.slapnickova@cityofprague.cz Tel.: 236 002 030


Stáhnout ppt "Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí."

Podobné prezentace


Reklamy Google