Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) 15. kontinuální výzva Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) 15. kontinuální výzva Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých."— Transkript prezentace:

1 Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) 15. kontinuální výzva Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 WWW.OPPK.CZ 2 Program semináře  15. výzva OPPK - termíny, alokace, obecně  Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území  Benefit7 - žádost  Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků  Povinné přílohy  Veřejná podpora – propojené podniky  Diskuze  www.oppk.cz www.oppk.cz  v sekci Dokumenty - Projektová příručka, verze 5.4 pro 15. výzvu  V sekci Aktuality – text 15. výzvy

3 WWW.OPPK.CZ 3 15. kontinuální výzva OPPK Alokace Prioritní osa 2 - Životní prostředí 2.1 Revitalizace a ochrana území: alokace: 50 mil. Kč Prioritní osa 3 – Inovace a podnikání 3.3 Rozvoj malých a středních podniků: alokace: 50 mil. Kč Vzhledem ke končícímu programové období 2007-2013 je pravděpodobné, že alokované prostředky pro jednotlivé oblasti podpory mohou být v návaznosti na průběh čerpání již schválených projektových žádostí navýšeny tak, aby došlo k co nejefektivnějšímu čerpání dostupných zdrojů.

4 WWW.OPPK.CZ 4 Projekty nezakládající veřejnou podporu : Z celkových způsobilých výdajů  100% = HMP a organizace zřízená HMP  92,5 % = veřejnoprávní subjekty (spolufinancování 7,5%) *  90% = soukromoprávní subjekty (10% spolufinancování) Projekty zakládající veřejnou podporu:  DE MINIMIS (do 200 tis. EUR) - spolufinancování ve výši 20% bez ohledu na subjekt žadatele ----------------------- * Veřejnoprávní subjekt (podmínky musí být splněny kumulativně): 1) Je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu a 2) má právní subjektivitu a 3) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, reg. či místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 15. kontinuální výzva OPPK Výše podpory a kofinancování

5 WWW.OPPK.CZ 5  Termín předkládání žádostí do oblasti podpory 2.1: 5. 2. 2015 - 30. 4. 2015 do 14 hodin nebo do vyčerpání alokace  Termín předkládání žádostí do oblasti podpory 3.3: 5. 2. 2015 - 27. 3. 2015 do 14 hodin nebo do vyčerpání alokace  Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 10. 2015  Realizace projektu nesmí být ukončena před podpisem smlouvy o financování/Podmínek. Místo pro předkládání projektových žádostí:  Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1 Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje – Škodův palác, 2. patro, dveře č. 203c – po, st 9.00-16.00, po předchozí dohodě i mimo hodiny určené pro veřejnost 15. kontinuální výzva OPPK Termíny, místo předkládání

6 WWW.OPPK.CZ 6 Oblast podpory 2.1 - Výdaje jsou způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny po datu 1. 1. 2015 Oblast podpory 3.3 - Výdaje jsou způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny po dni předložení projektové žádosti  do data ukončení investiční fáze projektu uvedeného ve smlouvě, přičemž realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31.10.2015 dle podmínek výzvy, viz. výzva www.oppk.czwww.oppk.cz  Výjimkou jsou výdaje na zpracování žádosti (kompletní administrace spojená s dotací, Studie proveditelnosti, CBA, žádosti, znalecké posudky vč. Ratingu žadatele – zpracovává Hospodářská komora Praha), str. 26/70 PP verze 5.4 pro 15. výzvu 15. kontinuální výzva OPPK Časová způsobilost výdajů

7 WWW.OPPK.CZ 7 Doba realizace projektu  Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 10. 2015.  Realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP.  Projekt nesmí být ukončen před podpisem smlouvy. Udržitelnost projektu  Oblast podpory 3.3 Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu 3 let ode dne ukončení realizace  Oblast podpory 2.1 udržitelnost projektu je 5 let  Indikátor výsledku (příloha D Projektové příručky) Uzavření smlouvy o financování  Doložení povinných příloh projektu k podpisu smlouvy do 10ti pracovních dnů od odeslání dopisu o získání podpory  Podpis smlouvy do 2 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem 15. kontinuální výzva OPPK Důležité lhůty

8 WWW.OPPK.CZ 15. kontinuální výzva OPPK ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (obecně) Způsobilé výdaje pro všechny oblasti podpory – str. 27/70 PP, verze 5.4  pořízení samostatných movitých věcí (kancelářské vybavení, stroje, zařízení, PC)  odpisy; DPH, pokud žadatel nemá nárok na odpočet DPH na vstupu  výdaje na publicitu projektu  finanční služby (poplatky), výdaje na zřízení a vedení účtu projektu  výdaje na účetní audit (u projektů s celk. náklady vč. DPH nad 90 mil.Kč)  kompletní administrace spojená s dotací (zpracování studie proveditelnosti, CBA, žádosti, monitorovacích zpráv apod.), osobní náklady na projektové řízení (manažer, finanční manažer, účetní projektu), výdaje na znalecké posudky (z toho povinný rating do výše 3 tis. Kč bez DPH) do 3 % celkových způsobilých výdajů 8

9 WWW.OPPK.CZ 9 15. kontinuální výzva OPPK Etapizace, místo realizace Jedno-etapový projekt  Celkové způsobilé výdaje projektu nepřesáhnou 20 mil. Kč  Doba realizace je kratší než 6 měsíců Více-etapový projekt – povinnost etapizovat za splnění obou podmínek:  Celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 20 mil. Kč  Doba realizace je delší než 6 měsíců  Jsou – li splněny obě podmínky zároveň, je žadatel povinen projekt etapizovat.  Maximální délka etapy je 6 měsíců. viz. str. 17/70 PP verze 5.4. pro 15 výzvu Místo realizace projektů:  území hl. m. Prahy (místo fyzické realizace projektu)

10 WWW.OPPK.CZ 10 Oblast podpory 2.1: Revitalizace a ochrana území Oprávnění žadatelé:  Hlavní město Praha  Městské části hl. m. Prahy  Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy  Nestátní neziskové organizace Minimální hranice způsobilých výdajů  1 mil Kč na projekt 15. kontinuální výzva OPPK Oblast podpory 2.1

11 WWW.OPPK.CZ 11 Specifické cíle:  Revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu „brownfields“, zvýšit jejich atraktivitu pro investory, občany i návštěvníky a posilovat tak jejich městotvornou funkci a ekonomický potenciál,  zlepšit kvalitu přírodního prostředí v revitalizovaných územích a jejich okolí,  revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, včetně sídlišť nebo jiných sociálně problémových lokalit (například s vysokou koncentrací kriminality); v rámci revitalizace ploch obnovovat i nevyužívané, historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti,  podpořit rozšiřování a obnovu ploch zeleně ve městě, včetně realizace prvků ÚSES a ochrany lokalit systému Natura 2000,  zlepšit vodní bilanci a kvalitu povrchových a podzemních vod,  protipovodňová ochrana prostředí,  snížení hlukové zátěže. 15. kontinuální výzva OPPK Oblast podpory 2.1

12 WWW.OPPK.CZ 12 Podporované aktivity:  revitalizace ploch s ekologickou zátěží;  revitalizace ploch významných pro rozvoj města;  regenerace veřejných prostranství v obytných územích;  revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.);  revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území;  obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů *;  revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně revitalizace doprovodné zeleně;  výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně;  doplňkové projekty malého rozsahu zabezpečující ochranu území ohrožených povodněmi. --------------- * Památkový objekt je takový objekt, který je součástí registru Min. kultury – Ústřední seznam kulturních památek ČR. 15. kontinuální výzva OPPK Oblast podpory 2.1

13 WWW.OPPK.CZ 13  Projektová žádost je hodnocena za splnění specifických kritérií:  Plocha revitalizovaného území – max. 10 bodů  Protipovodňová opatření – max. 5 bodů  Zvýšení kvality životního prostředí z hlediska ekologické zátěže – max. 15 bodů  Využití stávajících ploch v souladu s rozvojovými strategiemi – max. 10 bodů  Plusové kritérium – Existence navazujícího investičního záměru naplňujícího specifické cíle oblasti podpory 2.1 – max. 5 bodů  Plusové kritérium – Hlučnost a protipovodňová ochrana území – max. 5 bodů  Plusové kritérium – Přínos projektu – max. 5 bodů 15. kontinuální výzva OPPK Oblast podpory 2.1

14 WWW.OPPK.CZ 14 Specifické způsobilé výdaje:  terénní, povrchové a parkové úpravy ploch;  likvidace skládek a starých ekologických zátěží;  demolice (demontáž) budov a zařízení;  výstavba a rekonstrukce obslužných komunikací včetně parkovacích ploch a chodníků sloužící obnovovaným plochám (resp. jejich následnému využití);  venkovní technické vybavení regenerovaných ploch (veřejné osvětlení, rozvody závlahových systémů apod.);  úprava ploch zeleně, výsadba (vzrostlých) stromů, zatravňování ploch;  úpravy a revitalizace vodních toků, ploch a související hrází;  opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod;  komplexní úpravy veřejného prostranství (zeleně, parků, vodních ploch, vodotečí); 15. kontinuální výzva OPPK Oblast podpory 2.1

15 WWW.OPPK.CZ 15  Specifické způsobilé výdaje pro oblast podpory 2.1 (2. část)  technická zařízení pro zvýšení bezpečnosti ve městě, instalace bezpečnostních kamerových systémů;  revitalizace ekologicky nebo stavebně poškozených historicky cenných objektů a areálů;  realizace protihlukových opatření;  výstavba nových, doplnění stávajících protipovodňových opatření (včetně nákupu mobilního hrazení). Prostor pro diskuzi - dotazy 15. kontinuální výzva OPPK Oblast podpory 2.1

16 WWW.OPPK.CZ 16  Elektronický formulář žádosti vyplňuje žadatel v programu Benefit7  K dispozici na stránkách www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz  Vyplňuje žadatel on-line 15. kontinuální výzva OPPK – Benefit7 Ing. Martin Škréta

17 WWW.OPPK.CZ 17 Oblast podpory 3.3:Rozvoj malých a středních podniků Oprávnění žadatelé: Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky)  Podnikatelský subjekt = každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na svou právní formu. K těmto subjektům patří zejm. osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která pravidelně vykonávají hospodářskou činnost.  Za malý a střední podnik se považuje podnik, který: a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců b) jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR nebo roční obrat nepřesahuje 50 mil EUR Minimální hranice způsobilých výdajů  500.000,- Kč na projekt 15. kontinuální výzva OPPK Oblast podpory 3.3

18 WWW.OPPK.CZ 18 Podporované činnosti dle CZ – NACE* CZ-NACE musí souběžně odpovídat činnosti ekonomického subjektu i činnosti naplňované samotným projektem  10,11,14 – 18, 20-32Zpracovatelský průmysl (vyjma 11.01, 16, 20.51, 25, 30.3, 30.4)  43Specializované stavební činnosti  59Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů a TV programů...  72Výzkum a vývoj  74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti  75Veterinární činnosti  86Zdravotní péče ------------- * Aktuální stránky Českého statistického úřadu www.czso.cz (Klasifikace, číselníky → klasifikace → Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE))www.czso.cz Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 15. kontinuální výzva OPPK Oblast podpory 3.3 – Rozvoj MSP

19 WWW.OPPK.CZ 19 15. kontinuální výzva OPPK Oblast podpory 3.3 5 Ekonomické činnosti (CZ – NACE)  projekt musí mít výrazný inovační přínos v oblasti inovace technologie, produktu nebo služeb a naplňovat alespoň jeden z bodů: –inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb; inovační aktivity směřující k novým technologiím, konkurenceschopných výrobkům a službám –inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb; zavádění IT systémů pro vývoj výrobků a služeb

20 WWW.OPPK.CZ 20 Způsobilost výdajů 15. kontinuální výzva OPPK Oblast podpory 3.3 Minimální hranice způsobilých výdajů: 0,5 mil Kč na projekt Časová způsobilost: výdaje jsou způsobilé od data podání žádosti realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 10. 2015 De minimis výše dotace bude max. 200 tis. EUR na tři roky* dotace z veřejných zdrojů bude max. 80 % způsobilých výdajů (kurz při podpisu smlouvy) ----- * S účinností od 1.7.2014 se posuzování poskytnutí podpory de minimis týká i propojených podniků a nejen pouze podniku příjemce.

21 WWW.OPPK.CZ 21 Projektová žádost je hodnocena za splnění specifických kritérií:  Nárůst výkonnosti podniku – max. 8 bodů  Počet nově vytvořených pracovních míst – max. 7 bodů  Inovační charakter – max. 12 bodů  Jak projekt reaguje na situaci na trhu v oblasti činnosti žadatele – max. 11 bodů  Strategie řízení a rozvoj ICT ve firmě – max. 2 body  Plusové kritérium – max. 15 bodů –Projekt zajišťuje prac. příležitosti ve VaV –Projekt podporuje rozvoj cestovního ruchu –Projekt bude realizován na specifickém území (např. v památkové zóně, na sídlišti) –Finanční zdraví – hodnotí se poměr vlastního kapitálu k aktivům celkem dle doložených fin. výkazů doložených žadatelem) 15. kontinuální výzva OPPK Oblast podpory 3.3

22 WWW.OPPK.CZ 22 Nutno ve studii proveditelnosti detailně rozepsat a zdůvodnit:  rekonstrukce a modernizace objektů sloužících jako provozovna (vč. nezbytných demolic, technické infrastruktury, technického zařízení budov a ploch, odstranění staré ekologické zátěže), v případě, že projekt je v majetku žadatele  nákup nemovitého majetku  nákup a strojů a zařízení;  nákup a instalace technologií;  pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW,  pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (know-how, patenty, licence);  marketing a propagace (náklady na propagační materiály a služby max. do výše 0,5 % celkových způsobilých výdajů projektu);  nákup služeb spojených s rozvojem podniku (certifikáty jakosti). Prostor pro diskuzi 15. kontinuální výzva OPPK, oblast podpory 3.3 specifické způsobilé výdaje

23 WWW.OPPK.CZ Pro obě oblasti podpory: Indikátory projektu:  Každý žadatel je povinen v žádosti o podporu uvést minimálně: –1 monitorovací ukazatel/indikátor (MI) výstupu a –1 MI výsledku a uvést jeho kvantifikaci.  MI výstupu projektu se vztahuje k době realizace projetu a musí být v této době naplněn.  MI výsledku musí být naplněn v 5-ti (resp. 3 – platí pro obl. podp. 3.3) leté době udržitelnosti projektu.  Uvádí se v elektronické žádosti (Benefit 7) z přednastavené nabídky, přičemž platí výše uvedené.  Definice MI z přednastavené nabídky pro danou oblast podpory viz http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/dokumenty/projektova-prirucka.html (Příloha D Projektové příručky). http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/dokumenty/projektova-prirucka.html 15. kontinuální výzva OPPK Monitorovací ukazatele/indikátory 23

24 WWW.OPPK.CZ 24 Partner projektu  Za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné, realizační či provozní fáze projektu, ale nejsou založené či zřízené žadatelem nebo naopak nejsou zakládající organizací žadatele.  Statutární zástupce příjemce nemůže být současně statutárním zástupcem partnera.  Způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů.  Zapojení partnera je nutno doložit smlouvou nebo dohodou, vztahující se přímo k projektu. Role partnera je konkrétní, jasně specifikována a zdůvodněna.  Aktivity partnerů nelze běžně získat na trhu. Musí být dodržen soulad s právním rámcem v ČR a EU, a to zejm. v oblasti zadávání veř. zakázek a hospodářské soutěže (partner není v projektu dodavatelem zboží či služeb). viz str. 8/70 PP verze 5.4

25 WWW.OPPK.CZ 25 Povinné přílohy - projektová žádost – oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území Předkládané v rámci žádosti str. 50-58 PP verze 5.4 : Společné:  Čestné prohlášení  Doklady o právní subjektivitě žadatele  Rozpočet projektu (+ podrobný rozpočet ke stavebním výdajům v elektronické podobě)  Doklad o prokázání vlastnických vztahů  Podklady pro posouzení finančního zdraví, vč. elektronické verze  Podklady pro ekonomické hodnocení projektu (SP, CBA)*, vč. elektronické verze  Seznam příloh  Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty, příp. vyjádření stavebního úřadu, že záměr nepodléhá stav. povolení či ohlášení  Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí Dle charakteru projektu:  Projektová dokumentace  Doklad o partnerství  Příslib spolufinancování z rozpočtů městských částí/státních fondů (příloha S a Q Proj. příručky)  Akustická studie, Posudek starých ekologických zátěží -------------------- * Povinnost zpracování i CBA podle limitu celkových výdajů projektu: obl. podpory 2.1 od 20 mil Kč včetně

26 WWW.OPPK.CZ 26 Povinné přílohy - projektová žádost Oblast podpory 3.3 Společné:  Čestné prohlášení  Doklady o právní subjektivitě žadatele + identifikace  Rozpočet projektu (+ podrobný rozpočet ke stavebním výdajům v elektronické podobě)  Doklad o prokázání vlastnických vztahů  Podklady pro posouzení finančního zdraví, vč. elektronické verze  Podklady pro ekonomické hodnocení projektu – zjednodušená verze Studie proveditelnosti, vč. elektronické verze  Seznam příloh  Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty, příp. vyjádření stavebního úřadu, že záměr nepodléhá stav. povolení či ohlášení  Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí Dle charakteru projektu:  Projektová dokumentace (v příp. stav. prací i další relevantní dokumenty dle Stavebního zákona – bod 10 PP)  Doklad o partnerství  Stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí  Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

27 WWW.OPPK.CZ 27 Povinné přílohy - ostatní Předkládané před podpisem smlouvy:  Ohlášení stavby nebo stavební povolení nebo jiné dokumenty  Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování smluv a monitorovací zprávy  Kopie smlouvy o bankovním účtu  Výpis z ARES v případě, že žadatel v rámci oblasti podpory 3.3 zapisoval CZ-NACE, která je předmětem projektu, nově Předkládané nejpozději s první žádostí o platbu:  Smlouva s autorizovaným auditorem (pro projekty s celkovými náklady nad 90 mil. Kč včetně DPH) Prostor pro diskuzi a upřesnění

28 WWW.OPPK.CZ 28 Obecné podmínky/zásady pro poskytnutí podpory z OPPK -Respektování strategie OPPK -Soulad s legislativou -Finanční a ekonomické zdraví žadatele -Nesmí nastat souběh dotací na stejnou aktivitu -Finanční krytí projektu -Vedení účetnictví a daňové evidence -Pojištění -Uchování příspěvku ze SF -Uchování dokladů souvisejících s realizací projektu (archivace) -Kontroly a sankce -Způsobilost výdajů (věcná, místní, časová) -Příjmy projektu -Územní alokace projektu -Etapizace projektu -Viz. PP, verze 5.4 str. 13/70

29 WWW.OPPK.CZ 29 Příjem projektů Elektronický formulář v programu Benefit 7  k dispozici na stránkách: http://eu-zadost.czhttp://eu-zadost.cz  vyplňuje žadatel on-line V řádně zalepené obálce:  vytištěná a podepsaná žádost statutárním zástupcem žadatele  listy žádosti musí být pevně spojeny  stejný unikátní kód žádosti jako elektronická forma (Benefit 7)  přílohy (povinné i nepovinné), na CD Studie proveditelnosti a CBA Na obálce musí být uvedeno:  název/číslo oblasti podpory OPPK  název žadatele  název projektu, příp. číslo výzvy  unikátní kód žádosti Viz. PP verze 5.4, str.19/70

30 WWW.OPPK.CZ 30 Propojené podniky Malé s střední podniky – podpora de minimis  Povinnost předložit čestné prohlášení o de minimis  je-li žadatel právnickou osobou, předloží dále v rámci povinné přílohy č. 2 identifikaci:  1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení  2. osob s podílem v této právnické osobě,  3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,

31 WWW.OPPK.CZ 31 Děkujeme za pozornost Magistrát hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů Oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj Jungmannova 29/35, Praha 1 kancelář 203 c  Mgr. Markéta Králová - programová manažerka E-mail: Marketa.Kralova@praha.euMarketa.Kralova@praha.eu Tel.: 236 002 973  Mgr. Jana Rylichová - projektová manažerka E-mail: Jana.Rylichova@praha.euJana.Rylichova@praha.eu Tel.: 236 002 066  Ing. Denisa Šlemrová – projektová manažerka E-mail: Denisa.Slemrova@praha.euDenisa.Slemrova@praha.eu Tel.: 236 002 352


Stáhnout ppt "Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) 15. kontinuální výzva Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých."

Podobné prezentace


Reklamy Google