Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P Ů S T Klubí č ko 11. b ř ezna 2011. P Ú S T Prázdná Ústa, Slabé T ě lo Jak byste definovali p ů st? Jaký je rozdíl mezi p ů stem a hladovkou? Jakou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P Ů S T Klubí č ko 11. b ř ezna 2011. P Ú S T Prázdná Ústa, Slabé T ě lo Jak byste definovali p ů st? Jaký je rozdíl mezi p ů stem a hladovkou? Jakou."— Transkript prezentace:

1 P Ů S T Klubí č ko 11. b ř ezna 2011

2 P Ú S T Prázdná Ústa, Slabé T ě lo Jak byste definovali p ů st? Jaký je rozdíl mezi p ů stem a hladovkou? Jakou máte zkušenost s p ů stem? Pro č se postit? Pro č se nepostit?

3 Co je to p ů st… Zdravotní •Pravidelný •Vegetariánský • Č istící •Reduk č ní Nábo ž enský •„normální“ •„ č áste č ný“ •„úplný“ •„nadp ř irozený“

4 Další formy p ů stu PráceHobby Rozvoj Volný č as

5 Detoxikace  Po ur č ité dob ě dochází k hromad ě ní toxin ů v d ů sledku vdechování i orální konzumace zne č is ť ujících látek a chemikálií. Organizmus se t ě chto ne č istot periodicky pokouší zbavovat a uvol ň ovat je ze tkání. Toxiny pak vstupují do krevního ř e č išt ě, č ím ž zp ů sobují cyklické potí ž e. B ě hem takového cyklu m ůž e posti ž ená osoba trp ě t bolestmi hlavy, pr ů jmy nebo depresemi. P ů st je ú č inná a bezpe č ná metoda k detoxikaci organizmu a urychlení tohoto cyklu za sou č asného zmírn ě ní potí ž í.

6 Detoxikace  Nejlépe reagují na p ů st akutní onemocn ě ní, jako jsou poruchy tra č níku, alergie a respira č ní choroby, kde ž to onemocn ě ní chronická reagují nejh ůř e. Tím, ž e p ů st umo ž ní t ě lu ulevit si od namáhavého trávení p ř ijaté potravy, mu usnad ň uje č ist ě ní organizmu a umo žň uje rychlejší hojení.  Prost ř ednictvím pravidelného dodr ž ování p ů stu poskytujete t ě lu odpo č inek, a tak pomáháte zvrátit proces stárnutí a zajiš ť ujete si delší a zdrav ě jší ž ivot.

7 Jak na to  Je t ř eba si uv ě domit, ž e trvá léta, ne ž se organizmus poškodí, a stejn ě tak dlouho potrvá, ne ž se vám poda ř í jej dostat do p ů vodního stavu. V ěř te však, ž e toho lze docílit. Pokud se proto budete cítit nep ř íjemn ě, dodr ž ujte p ů st a v ěř te ve výsledek!

8 Úskalí Úskalí  Vhodné je b ě hem dvoudenního p ů stu, zalo ž eného pouze na syrovém ovoci a zelenin ě p ř ijímat š ť ávy, vodu a č aj. Po ž adované ú č inky p ů stu mohou být zma ř eny, pokud ihned po jeho ukon č ení za č nete konzumovat tepeln ě upravená jídla. Proto ž e se b ě hem p ů stu sní ž ila kapacita ž aludku i mno ž ství produkovaných trávicích š ť áv, je t ř eba po ukon č ení p ů stu jíst č ast ě ji a v malých porcích.

9 Doporu č ení p ř i p ů stu  • U ž ívejte mátový č aj pro jeho zklid ň ující a posilující ú č inky na nervovou soustavu a pro tlumení ž alude č ních potí ž í, zvracení a nadýmání.  P ř ed p ů stem a po p ů stu denn ě u ž ívejte dopl ň kovou vlákninu. Vhodným zdrojem vlákniny jsou otruby, p ř edevším otruby ovesné. Sna ž te se vyhýbat dopl ň k ů m s obsahem pšeni č ných otrub, které mohou drá ž dit st ě nu tra č níku.  I lisované ln ě né semeno je vhodným zdrojem vlákniny..

10 Hypoglikemici  Pokud trpíte hypoglykemií, nikdy nedodr ž ujte p ů st bez sou č asného p ř íjmu bílkovinných dopl ň k ů. Spirulina je vhodným zdrojem bílkovin, pokud je laboratorn ě otestována a p ř ed zpracováním na dopl ň kový preparát vy č išt ě na.  P ř ed zahájením p ů stu sv ů j zám ě r konzultujte s odborníkem.

11 Nep ř íjemnosti Nep ř íjemnosti  B ě hem p ů stu, kdy se z vašeho t ě la uvol ň ují toxické látky, m ůž ete poci ť ovat únavu, nebo m ůž ete mít potí ž e s t ě lesným pachem, suchou šupinkovitou k ůž í, ko ž ními prasklinami, bolestmi hlavy, závratí, podrá ž d ě ností, úzkostnými stavy, zmateností, zvracením, kašlem, pr ů jmem, tmavou mo č í, tmavou a nezvykle páchnoucí stolicí, nespavostí, výtokem pr ů duškového hlenu a hlenu z vedlejších dutin nosních, a se zhoršením zraku, p ř ípadn ě sluchu. Tyto symptomy však nejsou ni č ím vá ž ným a rychle odezní.

12 Dopln ě k ke š ť ávám  Pro p ř ípravu vynikající š ť ávy vhodné pro lé č bu mnoha nemocí vyma č kejte 3 mrkve, 3 listy kapusty, 2 celerové stonky, 2 ř epy, 1 tu ř ín, 10 dkg špenátu, 1/2 zelné hlávky, 1/4 petr ž ele, 1/4 cibule a 1/2 strou ž ku č esneku. Pokud nemáte odš ť av ň ova č, vlo ž te zeleninu do č istého zeleninového bujonu a mírn ě ji pova ř te bez p ř ídavk ů ko ř ení. B ě hem p ů stu m ůž ete šálkem této š ť ávy nahradit kteroukoliv z u ž ívaných š ť áv. Zeleninu pou ž itou k p ř íprav ě vývaru uschovejte ke konzumaci po ukon č ení p ů stu. Pamatujte, ž e b ě hem p ů stu není dovoleno konzumovat ž ádnou pevnou stravu.

13 Kartá č ování Kartá č ování  P ř ed p ů stem, b ě hem n ě j, i po n ě m provád ě jte masá ž e k ůž e suchým kartá č em, abyste podpo ř ili odstran ě ní toxin ů i odum ř elých ko ž ních bun ě k. Masá ž provád ě jte p ř írodním kartá č em na dlouhé násad ě, abyste dosáhli na záda. V ž dy masírujte sm ě rem k srdci - od záp ě stí k lokti, od lokte k rameni, od kotník ů ke kolen ů m, od kolen ke ky č lím a tak dále. Touto masá ž í odstraníte mno ž ství odum ř elých ko ž ních bun ě k, č ím ž umo ž níte pór ů m dýchat a vylu č ovat nahromad ě né toxiny. Výrazn ě rovn ěž podpo ř íte krevní ob ě h. Tuto techniku neu ž ívejte na místech posti ž ených akné, ekzémem nebo lupénkou. Vyhn ě te se rovn ěž kartá č ování míst, kde se nacházejí zlomeniny, č erstvé jizvy a vystupující k ř e č ové ž íly.

14 Jak p ř edejít problém ů m Jaká jsou reálná nebezpe č í? Jak se jim vyvarovat? Kdy se vyhnout p ů stu? Kdy se obrátit na léka ř e?

15  Ke konci p ů stu m ůž ete trp ě t pocity slabosti a budete citliv ě jší na chlad.  Rychlost reakce je sní ž ená. P ř i ř ízení auta si dávejte velký pozor!  Budete si v ě ci h ůř e zapamatovávat. Všechna duševní č innost  se odehrává pomaleji.  Budete citliv ě jší a vnímav ě jší ne ž jindy – lehce se vás n ě co m ůž e dotknout.  P ř i o č ist ě t ě la se hodn ě potíte – ústní dutinu i t ě lo č ist ě te mnohem č ast ě ji ne ž obvykle.  P ů st nesmíte dr ž et p ř i zam ě stnání, pokud jste zodpov ě dný za bezpe č nost jiných ( ř idi č i, léka ř i atd).

16 Nedoporu č uji Nedoporu č uji  po operaci, nehod ě nebo po t ěž ké nemoci  po vylé č ené ž loutence, od ní ž ješt ě neuplynul rok  p ř i v ř edech ž aludku a st ř ev v akutním stadiu  p ř i cukrovce  p ř i dlouhotrvajícím nervovém p ř edrá ž d ě ní a labilit ě  p ř i depresích a psychóze

17 Osobní postoj  Hlavním nebezpe č ím není fyzická stránka p ů stu, ale náš postoj. Stejn ě jako u tém ěř ka ž dé dobré v ě ci m ůž eme spadnout do n ě kterého extrému. M ůž eme p ů st za č ít pova ž ovat za všelék a ř ešení ka ž dého problému, nebo jej naopak odmítnout jako zbyte č ný prvek askeze. Snad nejhorším výsledkem však m ůž e být stav, kdy se p ů st stane pouhou ceremonií bez obsahu.

18 P ů st není spása zdraví  P ů st je mo ž nou sou č ástí dvou bod ů z komplexního programu New Start – dotýká se p ř ímo: A) NUTRTITION B) TEMPERANCE


Stáhnout ppt "P Ů S T Klubí č ko 11. b ř ezna 2011. P Ú S T Prázdná Ústa, Slabé T ě lo Jak byste definovali p ů st? Jaký je rozdíl mezi p ů stem a hladovkou? Jakou."

Podobné prezentace


Reklamy Google