Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

THEME 2 •Public Choice •Basic Assumptions of Public Choice Theory •Selected Problems of Public Choice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "THEME 2 •Public Choice •Basic Assumptions of Public Choice Theory •Selected Problems of Public Choice."— Transkript prezentace:

1 THEME 2 •Public Choice •Basic Assumptions of Public Choice Theory •Selected Problems of Public Choice

2 2. téma: Veřejné finance v paradigmatu veřejné volby - podstata veřejné volby a její aktéři - role byrokracie ve veřejné volbě - zájmové skupiny ve veřejné volbě - hlasovací pravidla ve veřejné volbě

3 O čem je toto téma? Je to o vztahu mezi preferencemi a volbami jednotlivých členů společenství a mezi kolektivní volbou učiněnou např. vládou Možností je mnoho - v různých typech demokracií, v diktatuře, v anarchii …

4 TEORIE VEŘEJNÉ VOLBY DVA PROBLÉMY: •Jak agregovat jednotlivé preference ve skupině? •K jakému cíli agregovaná rozhodnutí směrovat?

5 2.1 Aktéři veřejné volby •politici •voliči (občané) •zájmové skupiny •byrokracie Všichni: maximalizují svůj užitek

6 Soukromý zájem - jednotlivec maximalizuje svoje užitky za pomoci racionálního užívání zdrojů homo economicus Veřejný zájem - (někdy také kolektivní potřeby) - je patrný intuitivně, ale při podrobném studiu se začne rozkládat na různě integrované zájmy skupin nebo jednotlivců. Často je idealizován - v ideologiích a teoriích státu

7 PO D1D1D1D1 D2D2D2D2 D3D3D3D3 Q1Q1Q1Q1 Q3Q3Q3Q3 Q2Q2Q2Q2 Q 1 2 3 1,2,3 … voliči I Q…množství veřejnéhostatku P g …cena veř. statku I…indexordinálníhoužitku VOLIČ MEDIÁN Q PgPgPgPg

8 Předpoklady poptávky voliče po nabízených volebních programech •Předpoklad (axióm) úplnosti – volič umí uspořádat všechny nabízené varianty •Předpoklad tranzitivity – volič uspořádá varianty tranzitivně (A – B – C...) •Předpoklad výběru – volič usiluje o nejvíce preferovaný stav (umí maximalizovat svůj užitek)

9 Hypotéza racionální neúčasti ve volbách •Volič K nepůjde volit, jestliže náklady na rozhodovací akt (zejména získání informací o možnostech a důsledcích volby) převyšují jeho očekávaný prospěch – tento prospěch závisí na tom, zda volič svým hlasem rozhodne volbu (je mediánový voličem) a ví o tom, tzn. že jeho prospěch je očekávaný

10 HODNOTA VOLEBNÍHO VÝSLEDKU •Zvítězí-li kandidát X, společnost získá z jeho programu 50 jednotek; zvítězí-li kandidát Y, zisk je 20 jednotek •ČISTÁ HODNOTA VOLEBNÍHO VÝSLEDKU NV = V X – V Y = 50 – 20 = 30 jednotek •Kdyby volič SÁM ovlivnil výsledek (sám si vybral celý volební program), je jeho očekávaný užitek z volby 30; každý další volič, který může ovlivnit výsledek, snižuje očekávaný užitek voliče K hodnotou pravděpodobnosti, že volba nedopadne podle jeho rozhodnutí: U K = p * NV, kde p = 1/n n je počet voličů

11 2.2 Role byrokracie ve veřejné volbě Byrokrat – odborník realizující rozhodnutí politikova – jak: MU, MC MU MC C QNQN Q...množství veřejného statku Q OPT MC BYR MU=MC

12 Niskanenův model (William A. Niskanen, USA) C,B Q byr Q Q opt C B

13 2.4 Hlasovací pravidla ve veřejné volbě

14 Paretovské optimum v tržní ekonomice bez selhání Užitek skupiny A Užitek skupiny B E1E1 Bod E: Výsledek čistého laissez faire - bez tržních selhání. Bod E 1 : Výsledek čistého laissez faire - bez tržních selhání a po přerozdělení zdrojů na pozici F 1. E F Paretovsky neoptimální bod F1F1

15 Užitek skupiny A Užitek skupiny B Užitky dostupné při kolekt. akci E Důchody dostupné bez kolektivní akce Bod E: Výsledek čistého laissez faire v tržní ekonomice se selháním trhu. Při kolektivních akcích se může užitek každého zvyšovat s tím, jak se společnost pohybuje z bodu E k hranici užitkových možností. Paretovské optimum v tržní ekonomice se selháním trhu

16 Tři výsledky kolektivní akce Užitek skupiny A Užitek skupiny B Užitky dostupné při kolekt. akci E P R W E: Bod laissez faire. EP: Každý si polepší. EW: Vládní selhání (každý si pohorší). ER: Efekt přerozdělení (odnětí zdrojů skupině B a jejich postoupení skupině A.

17 Základní pravidla většinového hlasování I. •PROSTÁ VĚTŠINA (absolutní, >50%, obvykle jen dvě varianty) •RELATIVNÍ VĚTŠINA (voliči volí mezi více variantami, jen nejvyšší % vítězí – first past the post, winner takes all) •CONDORCETOVO PRAVIDLO (bodují se výsledky porovnání s každou variantou •PLURALITNÍ HLASOVÁNÍ (PREFERENČNÍ) – přidělování bodů čili preferencí jednotlivým variantám

18 Základní pravidla většinového hlasování II. •PŘIDĚLOVÁNÍ BODŮ – z daného počtu bodů každé variantě volič přidělí část •BORDŮV POČET – je to preferenční hlasování s vahami pro preference (např. první pořadí má váhu 5, druhé pořadí váhu 4 atd.) •a mnoho dalších....

19 Jednohlasná shoda Užitek skupiny A Dostupné užitky E´E´ X Y Užitek skupiny B E Předpoklad: Každá osoba musí souhlasit s každým rozhodnutím. Důsledek: Nikdo si nemůže pohoršit. Vyjdeme-li z E, musí všechny výsledky rozhodnutí ležet v oblasti EXY.

20 Většinové pravidlo Většinová skupina bude hlasovat pro zlepšení vlastního užitku: Např. EL - efektivně a s užitkem pro A i B, EN - neefektivně a s velkým zmenšením užitku B, EM - kdy bod M přináší skupině A nejvyšší užitek. E Dostupné užitky Užitek skupiny A (většina) Užitek skupiny B (menšina) L M N

21 Cyklické hlasování, hlasovací paradox (Markýz Condorcet, 18. stol.) •vzniká, pokud žádný jednotlivý program nemůže docílit většinu proti všem ostatním programům •podmínka: nejméně 3 voliči, 3 alternativy

22 Dvouvrcholová preference A B C (2) volič (3) volič (1) volič Druhý volič má dvouvrcholovou preferenci

23 Výskyt hlasovacího paradoxu: Při třech voličích a třech posuzovaných návrzích (A, B, C) je 6 3 = 216 možností a z toho pouze pouze 12 vytváří paradox

24 Arrowův teorém (Kenneth Arrow, 1963): Neexistuje takový volební systém, který by vedl ke kolektivnímu rozhodnutí za splnění těchto podmínek: •byl by demokratický (nediktátorský), •nezávisel by na množství a pořadí variant, •byl by založen na rozhodnutí jedince bez restrikce jeho preferovaného pořadí variant, •byl by založen na nezávislém a racionálním rozhodování každého jednotlivce, •byla by zachována Paretova optimalita.

25 Reálné volební systémy - obcházejí některou Arrowovu podmínku •Bodová volba - pořadí alternativ není ordinální, ale je kardinální - tím je respektována intentezita preferencí, ale porušeno pravidlo o nezávislosti voličů navzájem •Log-rolling - voliči si vyměňují hlasy pro různé alternativy •Manipulace s hlasy - před volbami (OK) a po volbách (nelze!)

26 Anthony DOWNS - An Economic Theory of Democracy, 1957 „Politické strany neusilují o uvedení společnosti do stavu Paretovského optima; každá usiluje o maximalizaci počtu voličských hlasů. Zásadní otázkou potom je, zda soutěž mezi stranami vede k Paretovskému optimu.

27 Vládní selhání (government failure) Hlavní důvody: –obtížnost předvídání důsledků státních zásahů –obtížnost jasného vymezení cílů vládní politiky –obtíže s implementací - omezená možnost kontroly subjektů a organizací veřejného sektoru –byrokracie jako vrstva profesionálů je drahá - transakční náklady mohou převýšit přínos vládního zásahu –politikové usilují o maximalizaci svého užitku - to může být zdrojem poškozování společnosti - uspokojování skupinových zájmů, lobby


Stáhnout ppt "THEME 2 •Public Choice •Basic Assumptions of Public Choice Theory •Selected Problems of Public Choice."

Podobné prezentace


Reklamy Google