Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plány péče o chráněná území

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plány péče o chráněná území"— Transkript prezentace:

1 Plány péče o chráněná území

2 Velkoplošná CHÚ (NP, CHKO)
Plán péče o chráněnou krajinnou oblast (dále jen „plán péče“) je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu chráněné krajinné oblasti navrhuje opatření k usměrňování a ovlivňování lidské činnosti s ohledem na předmět a cíl ochrany chráněných krajinných oblastí a stanovuje dlouhodobé a střednědobé úkoly ochrany přírody v těchto oblastech, zejména v péči o ekosystémy, biodiversitu a krajinný ráz. Plány péče se zpracovávají podle § 27 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“).

3 Podkladem pro zpracování plánu péče je dokument Rozbory
Rozbory jsou samostatným dokumentem, který popisuje a analyzuje přírodní podmínky CHKO a lidské činnosti ovlivňující stav přírody a krajiny v území

4 Osnova plánu péče Rozbory CHKO
Zde se řeší podoba dokumentu, který je sestaven k určitému datu, a ze kterého se vychází při zpracování Plánu péče. Identifikační údaje Výnos (nařízení vlády) číslo výnosu, kým a kdy vydán, příp. změny administrativně-správní údaje předmět a cíl ochrany (z výnosu) Mezinárodní význam zařazení CHKO podle mezinárodních úmluv (Ramsar, MAB apod.)

5 Charakteristika území
Stručná charakteristika celého území, která bude zahrnovat jak abiotické podmínky (geologie a gemorfologie, hydrologie, pedologie, klimatologie atd.), tak biotické podmínky (fytogeografické členění, vegetační stupňovitost apod.)

6 Vybraná zvláště chráněná území - Ptačí oblasti - Památné stromy
Ochrana přírody Zonace CHKO: datum schválení, příp. č. vyhlášky, změny; stručně charakterizovat současný stav jednotlivých zón Vybraná zvláště chráněná území - Ptačí oblasti - Památné stromy Druhy rostlin a živočichů významné pro OPK Významné druhy rostlin a živočichů: kategorie ochrany, současný stav (zhodnocení populace, výskyt), ohrožení, přehled a zhodnocení realizovaných opatření k záchraně a ochraně Invazní a geograficky nepůvodní druhy: výskyt invazních druhů, negativní vliv na stanoviště, zhodnocení realizovaných opatření Společenstva: Analýza významných biotopů (dle Chytrý, Kučera, Tichý, 2001: Katalog biotopů České republiky) současný stav, význam, ohrožení, zhodnocení realizovaných opatření

7 Neživá příroda: popis cenných a významných prvků neživé přírody a jejich případné ohrožení
Územní systémy ekologické stability (ÚSES): zachovalost kostry ekologické stability; plány ÚSES; realizované projekty Krajinný ráz: charakteristika a specifické rysy krajinného rázu; hlavní příčiny narušení krajinného rázu - nejdůležitější negativní dominanty Monitoring, výzkum: zhodnocení prováděného monitoringu a výzkumu, provedené inventarizační průzkumy Terénní služba: užívané formy terénní služby (průvodci exkurzí, terénní informační systém, stráž přírody, odborní pracovníci Správy CHKO apod.), personální zajištění

8 Lidské činnosti ovlivňující stav přírody a krajiny
Lesní hospodářství Vlastnictví lesů, Stav lesů Charakteristika lesů v jednotlivých zónách: podíl lesa podle zón, stručná slovní charakteristika lesa v zónách, lesnatost, zastoupení dřevin v CHKO dle zonace, věková struktura, výskyt „vzácných“ dřevin, plochy ponechané samovolnému vývoji Členění lesů dle kategorií a PLO: podíl lesa v CHKO v jednotlivých PLO, podíl kategorií lesa podle zón, popis překryvů kategorií Zastoupení SLT v CHKO: vztah současné dřevinné skladby vůči modelové přirozené skladbě Genové zdroje lesních dřevin: fragmenty místních populací vybraných dřevin, lokální ekotypy, genové základny, uznané porosty, semenné sady apod. a jejich využitelnost v OPK Zhodnocení zdravotního stavu lesních porostů: výskyt abiotických a biotických škodlivých činitelů s důrazem na zvěř a jejich vliv na OPK imisní zatížení porostů, pásma ohrožení, stupně poškození a vliv na OPK stav výživy lesních porostů, lesní půdy, hodnocení půdní eroze (rýhová, plošná, introskeletová)

9 Stav lesnické plán. dokumentace: OPRL, LHP, LHO – platnost, zpracovatel, závaz.stanovisko OP
Jiné okolnosti ovlivňující současný stav lesa, historický průzkum lesů a dosavadní způsob hospodaření Zemědělství Charakteristika, současné zaměření, tradiční formy hospodaření, rozdělení zemědělské půdního fondu dle zonace, přehled významných subjektů hospodařících v CHKO Zemědělství a OPK: vliv zemědělství na předmět ochrany přírody a krajiny (pozitivní i negativní) Stručné zhodnocení zastoupení dřevin mimo les (přehled a stručná charakteristika)

10 Myslivost a rybářství Vodní hospodářství
Myslivost: významné druhy zvěře, střet myslivosti s OPK Sportovní rybářství: významné druhy ryb z hlediska OPK, střet sportovního rybářství s OPK Rybníkářství: hospodaření na rybnících - význam z hlediska OPK, další hospodářské aktivity vázané na rybníky * (chov drůbeže atd.) Vodní hospodářství Významné vodní toky a vodní plochy z hlediska OPK, technicky upravené úseky toků, neupravené úseky toků (tzv. toky přírodní), samovolně revitalizované úseky toků Migrační bariéry na tocích

11 Hospodářské aktivity a rozvojové záměry
Výstavba: charakteristika tradiční zástavby, památková ochrana území i staveb Doprava: významné stavby nebo úseky z hlediska OPK, zimní údržba komunikací – celková situace, výjimky MŽP, zhodnocení možností parkování * Technická infrastruktura (sítě): problematické stavby nebo úseky a jejich vliv na OPK- včetně věží sítě mobilní komunikace, el. vedení apod. Průmysl, drobná výroba, obchod, sklady a zacházení s odpady: přehled hlavních objektů s uvedením vlivů na OPK přehled hlavních starých zátěží, potřeba asanace Těžba nerostných surovin a rašeliny: přehled hlavních typů ložisek nerostných surovin a rašeliny a dobývacích prostorů s uvedením vlivu na OPK

12 Rekreace, sport, turistika
Potenciál oblasti pro rekreaci, sport, turistiku Hlavní provozované aktivity Vliv rekreace, sportu a turistiky na OPK (negativní i pozitivní) Práce s veřejností aktivity v OPK (výchova, vzdělávání a osvěta) probíhající a významné v minulosti (rozlišení na aktivity Správou CHKO konané, podporované a evidované, výčet partnerů, popis stavu a situace)

13 Plán péče (návrhová část)
úvod, základní údaje cíle OPK ochrana přírody: CHKO, ZCHÚ, památné stromy, významné druhy, neživá příroda, ÚSES, krajinný ráz, monitoring a výzkum, terénní služba lidské činnosti

14 Lesy a lesní hospodářství
Cílový stav lesa: dle zonace, horizont 100 let Střednědobé cíle a způsoby péče o lesy: dle zonace, obecný text + rámcové směrnice řízení vývoje Podporované aktivity lesního hospodářství: záchrana a aktivní reprodukce genofondu lesních ekosystémů včetně lesních keřů jemné způsoby hospodaření podsadby,vnášení melioračních a zpevňujících dřevin nad rámec zákona, oplocování nárostů, přeměny porostů náhradních dřevin apod. Limity pro lesní hospodářství zachování fragmentů místních populací les. dřevin systém výstavby lesních komunikací meliorace, vápnění a hnojení lesních porostů geograficky nepůvodní dřeviny Ponechávání částí lesů samovolnému vývoji návrh nových území

15 Projednávání plánu péče
odborné posouzení (centrální orgán ochrany přírody) obecné projednání (zveřejnění; projednání s obcemi, zastupitelstvy, krajskými úřady) schvalování (MŽP)

16 Maloplošná CHÚ Plány péče o vybraná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma (dále jen ”plán péče”) jsou odborné a koncepční dokumenty ochrany přírody, které na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněných území navrhují opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany ve zvláště chráněných územích a na zabezpečení zvláště chráněných území před nepříznivými vlivy okolí v jejich ochranných pásmech. Plány péče se zpracovávají podle § 38, zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ”zákon”).

17 Postup vyhotovení Zpracování podle osnovy Odborné projednání
Obecné projednání (obce, vlastníci pozemků) Vypořádání připomínek a schválení

18 1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ
Osnova plánu péče 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN ”Zásady pro kategorizaci chráněných území na základě managementu” (edice Planeta 2001): Ia - přísná rezervace - vědecká Ib. - přísná rezervace - ochrana divočiny II. - národní park III. - přírodní památka IV. - řízená rezervace V. - chráněná krajina VI. - chráněné území přírodních zdrojů. 1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 1.3 Územně-správní členění a překryv s jinými ZCHÚ 1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma 1.6 Hlavní předmět ochrany 1.7 Cíl ochrany

19 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních podmínek
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět a cíl ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních podmínek 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a) ochrana přírody b) lesní hospodářství c) zemědělské hospodaření d) rybníkářství e) myslivost f) rybářství g) rekreace a sport h) těžba nerostných surovin i) jiné způsoby využívání 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup 2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

20 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 3.8 Vztah k jiným plánům péče

21 4.2 Použité podklady a zdroje informací
4. Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) 4.2 Použité podklady a zdroje informací 4.3 Seznam mapových listů 4.4 Seznam používaných zkratek 4.5 Plán péče zpracoval

22 Textové a tabulkové přílohy
Protokoly o projednání plánu péče s vlastníky, nájemci, s orgány státní správy, obcemi a s dalšími dotčenými subjekty, o provedené oponentuře a o vypořádání připomínek. Oznámení o schválení plánu péče orgánem ochrany přírody Parcelní vymezení území Parcelní vymezení vyhlášeného OP Rozbor současného stavu lesních porostů - tabulky Rámcové směrnice péče o les podle SLT Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich Přehled dílčích ploch a objektů na ostatních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

23 (Příklad NPP Lochkovský profil)
Přirozená skladba dřevin (zastoupení v %) a zastoupení souborů lesních typů v ZCHÚ (Příklad NPP Lochkovský profil) slt 0X 1C 1W 1X 2D 3J celkem skladba bo8 dbz1 bk1 hb lp br brk mk dbz8 hb2 lp2 brk bo mk bb dbz dbp6 hb2 lp2 jv brk tr bb dbz6 dbp2 hb1 brk1 mk bb dbz6 bk1 lp1 jv1 hb1 jlh bk4 lp3 jv1 jd1 jlh hb dbz js kl1 plocha dřeviny ha % BO 72.7 1.6 1.5909 4.3 BB 1.8 1.9 0.6044 BK 9.1 9.8 37 0.7630 2.0 BR 0.0363 0.1 BRK 9.6 2.0381 5.5 DBP 54.5 19.2 7.5800 20.3 DBZ 62.5 57.7 58.8 42.7 HB 15.6 18.2 4.4358 11.9 JD 9.3 0.1331 0.4 JLH 2 0.0374 JS 0.0272 JV 0.3182 0.9 KL LP 27.8 3.0643 8.2 MK 0.5055 1.4 TR 0.1353 plocha ha 2.0173 7.7726 7.5150 0.5088 1.4312 100

24 Současné zastoupení dřevin
dřevina plocha ha podíl % AK !! 1.20 3.7 BK 0.26 0.8 BO ! 10.25 31.9 BOC !! 8.41 26.2 BR 0.35 1.1 DB 3.03 9.4 HB 0.80 2.5 JIV 0.11 0.4 JS 1.19 JV KR 4.00 12.5 LP 0.39 1.2 MD !! 0.93 2.9 celkem 32.10 100.0

25 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa základní meliorační a zpevňující ostatní Porostní typ A Porostní typ B Porostní typ C Základní rozhodnutí Obmýtí Obnovní doba Hospodářský způsob Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty Způsob obnovy a obnovní postup Péče o nálety, nárosty a kultury Výchova porostů Opatření ochrany lesa Provádění nahodilých těžeb Doporučené technologie Poznámka

26 Mapové přílohy Orientační mapa území
Lesnická mapa typologická (Lesnická mapa typologická 1:10000) Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů (Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů 1:10000, se doplňuje pouze, pokud je les předmětem ochrany). Mapa dílčích ploch a objektů mimo lesní porosty (Mapa k bodům 2.5.2, a v měřítku 1 : nebo podrobnějším) Mapa dílčích ploch v lesních porostech (Mapa k bodu v měřítku 1 : nebo podrobnějším)

27 PR Kobyla (CHKO Český kras)
Mapa parcelního vymezení

28 Lesnická porostní mapa

29 Mapa dílčích ploch

30 Lesnická typologická mapa

31 Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

32 SPLP (nové) lesních porostů mapě
Druhová skl. Přípustné způsoby ovlivnění lesních porostů Barva v mapě stanovištně a geograficky nepůvodních dřeviny hlavní stan. a geogr. pův.dř. 1. Les původní 0 - 5 + 1. mýtní těžba jednotl. stromů (toulavá t.) před více než 100 lety, 2. odvoz odumřelého dříví před více než 50 lety, 3. pastva domácích zvířat nebo chov spárkaté zvěře v minulosti, přičemž tyto vlivy na druhovou skladbu, strukturu a texturu dřevinné složky jsou v současnosti zanedbatelné tmavě zelená 2. Les přírodní 1. obnovní (těžba, umělá obnova) a výchovné zásahy sledující hospodářské cíle v minulosti na méně než 1/4 plochy (v současnosti ne), mýtní těžba s následnou sekundární sukcesí lesa v minulosti, 2. zásahy sledující cíle ochrany přírody v minulosti (v současnosti ne), 3. odvoz odumřelého dříví v posl. 50-ti letech (v současnosti ne) světle zelená 3. Les přirozený 0-10 1. obnovní (těžba, umělá obnova) a výchovné zásahy sledující hospodářské cíle v minulosti na více než 1/4 plochy (v současnosti ne), 2. v současnosti pouze zásahy sledující cíle ochrany přírody, 3. nahodilá těžba živých stromů (BO, SM) nalétnutých kůrovci a odvoz tohoto dříví v současnosti hnědá 4. Les přírodě blízký 0-50 - žlutá 5. Les přírodě vzdálený 51-90 modrá 6. Les přírodě cizí 91-100 červená 7. Holina bílá

33 Některé používané zásady
přírodě blízké lesní hospodářství: cílové zastoupení dřevin, výstavba a zakmenění (struktura), hospodářský způsob (maloplošný, výběrný), obmýtí a obnovní doba (maximalizovat), postup obnovy, výchova, ponechání přestárlých stromů důraz na přítomnost mrtvého dřeva rekonstrukce nepřirozených porostů péče o lesní okraje (management ekotonů) ponechání ploch sukcesi


Stáhnout ppt "Plány péče o chráněná území"

Podobné prezentace


Reklamy Google