Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VODOPÁDY SV Ě TA. VIKTORIINY VODOPÁDY Jsou jedny z nev ě tších vodopád ů na sv ě t ě. Nacházejí se mezi Zambií a Zimbabwe. Místní obyvatelstvo vodopády.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VODOPÁDY SV Ě TA. VIKTORIINY VODOPÁDY Jsou jedny z nev ě tších vodopád ů na sv ě t ě. Nacházejí se mezi Zambií a Zimbabwe. Místní obyvatelstvo vodopády."— Transkript prezentace:

1 VODOPÁDY SV Ě TA

2 VIKTORIINY VODOPÁDY

3 Jsou jedny z nev ě tších vodopád ů na sv ě t ě. Nacházejí se mezi Zambií a Zimbabwe. Místní obyvatelstvo vodopády nazývá dým, který h ř mí nebo duha.

4 Ší ř ka vodopádu je 1800 metr ů. Voda padá dol ů z útesu vysokého 120 metr ů do úzkého (130m) a hlubokého (140m) ka ň onu v č edi č i.

5

6 NIAGARSKÉ VODOPÁDY

7 Niagarské vodopády tvo ř í p ř írodní hranici mezi státy USA a Kanadou. Své pojmenování dostaly Niagarské vodopády ješt ě od p ů vodních obyvatel Indián ů, a to „Onguiaahra“ (Hromový hluk). Dosahují výšky 52 metr ů (Kanadská podkova).

8 Jako ve spoust ě dalších turisticky významných lokalitách, tak i po Niagarských vodopádech koluje legenda - p ř íb ě h indiánské krasavice, její ž duch se objevuje p ř ímo u Niagarských vodopád ů. Vypráví se, ž e dívka zvaná Maid of the Mist (Dívka oparu), si m ě la z donucení a nátlaku vzít za man ž ela mu ž e, kterého nemilovala, a tak se rozhodla pro sebevra ž du. Vzala svou kánoi a nechala se unášet po ř ece Niaga ř e a ž k vodopád ů m, kde sv ů j ž ivot ve víru vody zakon č ila. Její duch však byl siln ě jší a jako šíp vzlétl z vody ven. Nyní m ůž eme za p ř íznivého po č así ducha indiánské krasavice spat ř it ve form ě jasné duhy.

9

10 Nejvyšším vodopádem na sv ě t ě je Salto Angel v národním parku Canaima na ř ece Rio Churun ve Venezuele poblí ž hranice s Brazílií Vodopád je n ě kolikastup ň ový, má celkovou výšku 979 m, p ř i č em ž výška nejvyššího stupn ě je 807 m. N ě které zdroje uvád ě jí celkovou výšku p ř es 1 km. Masy vody vrhající se z p ř ibli ž n ě kolmé skalní st ě ny jsou slyšet do vzdálenosti 50 km.a Guyanou.

11 Název mají vodopády podle amerického letce, zlatokopa a dobrodruha Jimmyho Angela. Vodopády objevil náhodou. Poprvé let ě l tímto sm ě rem v roce 1933, aby hledal zlato. Netušil, ž e se proslaví úpln ě jiným zp ů sobem ne ž bohatstvím. Kdy ž se v roce 1937 op ě t vydal dvojplošníkem spolu se svou man ž elkou a dv ě ma p ř áteli znovu do této oblasti, havaroval p ř i p ř istání na stolové ho ř e Auyantepuí. A práv ě z ní se ř ítí dol ů vodopády, které nyní nesou jeho jméno.

12

13 Mumlavské vodopády se nachází poblí ž rekrea č ního st ř ediska Harrachov, na ř ece Mumlava. Pat ř í k nejvyhledávan ě jším turistickým cíl ů m západní č ásti Krkonošského Národního Parku. Mumlavský vodopád tvo ř í a ž 8 m vysoké stup ň ovit ě uspo ř ádané ž ulové bloky, u jejich ž úpatí se nachází tzv. je nejbohatším Č ertova oka. Mumlavský vodopád vodopádem na vodu ř ítící se s hukotem po celé ší ř ce koryta do hloubky p ř ibli ž n ě 10 metr ů.

14

15 Vodopád Tugela je druhý nejv ě tší vodopád na sv ě t ě. Nachází se ve východní č ásti Jihoafrické republiky, v provincii KwaZulu- Natal, nedaleko hranic se státem Lesotho. Vodopád Tugela m ěř í 948 metr ů a má 5 kaskád. Je sou č ástí Národního parku Royal Natal. Le ž í na ř ece Tugela, která pramení ve zdejších Dra č ích horách a která má č istou a pitnou vodu.

16 Vodopád Tugela není moc široký a ze silnice poblí ž je vid ě t pouze v dob ě, kdy jsou zde č asté dešt ě. V okolí vodopádu se nachází p ř ekrásná p ř íroda, vhodná pro p ě ší turistiku.

17

18 Vodopády Foz do Iguacu jsou pova ž ovány za jedny z nejkrásn ě jších vodopád ů na sv ě t ě. Místní obyvatelé je nazývali ve své ř e č i Yguasú - Y znamená vodu, guasú velký. Prvním Evropanem, který je spat ř il, byl v roce 1541 Don Gabeza de Vaca. Nacházejí se asi 20 km na východ od soutoku ř ek Paraná a Iguacu nedaleko hranic t ř ech stát ů - Brazílie, Argentiny a Paraguaye. Ř eka Iguacu pramení v poho ř í De Serro do Mar, je dlouhá 1320 km a ústí do Paraná, která je 4380 km dlouhá.

19 Foz do Iguacu je vlastn ě obrovský systém vodopád ů, jejich ž po č et nelze p ř esn ě stanovit, zále ž í toti ž na mno ž ství vody, které protéká ř ekou, kolísá asi od 150 do 300.. Klesá-li pr ů tok ř eky, objevují se mezi jednotlivými vodopády ostr ů vky. Asi 70 procent vodopád ů le ž í v Brazílii. V roce 1986 byly vodopády Foz do Iguacu zapsány do seznamu sv ě tového p ř írodního d ě dictví UNESCO.

20

21 Vodopády Kravice se nacházejí na ponorné ř ece Trebi ž at, která je pravým p ř ítokem Neretvy, ve stát ě Bosna a Hercegovina. Vodopády jsou 27 m vysoké a jejich ší ř ka je 120 m. Jejich nádhera vynikne zvláš ť p ř i dostatku vody. V okolí je bohatá vegetace, co ž jejich krásu umoc ň uje.

22 Milovníka p ř írody snad zklame, ž e místo slou ž í k rekreaci, zejména pro koupání p ř ímo pod vodopády, organizují se tu plavby na kánoích a kajacích po ř ece Trebi ž atu. Východiskem k návšt ě v ě vodopád ů Kravice je obec Ljubuški, odkud cestujeme p ř es Č apljinu.

23 VINNUFOSSEN

24 Vinnufossen je vodopád v Norsku. Má výšku 860 m a je tak nevyšší v Norsku i v Evrop ě a šestý nejvyšší na sv ě t ě. Jedná se o kaskádovitý vodopád, nejvyšší stupe ň má výšku 420 m


Stáhnout ppt "VODOPÁDY SV Ě TA. VIKTORIINY VODOPÁDY Jsou jedny z nev ě tších vodopád ů na sv ě t ě. Nacházejí se mezi Zambií a Zimbabwe. Místní obyvatelstvo vodopády."

Podobné prezentace


Reklamy Google