Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Taekwon-Do ITF „Základy sportovního tréninku“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Taekwon-Do ITF „Základy sportovního tréninku“"— Transkript prezentace:

1 Taekwon-Do ITF „Základy sportovního tréninku“

2 Obsah 1. Sportovní trénink 2. Sportovní výkon 3. Zóny energetického krytí 4. Zatížení/Zotavení 5. Složky sportovního tréninku 5.1. Kondiční příprava Silové schopnosti a jejich rozvoj Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj Vytrvalostní schopnosti a jejich rozvoj Obratnostní schopnosti a jejich rozvoj Pohyblivost a její rozvoj 5.2. Technická příprava 5.3. Taktická příprava 5.4. Psychologická příprava 6. Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku 7. Cykly ve sportovním tréninku 8. Tréninková jednotka 8.1. Řízení sportovního tréninku 9. Sportovní příprava dětí Základy sportovního tréninku

3 1. Sportovní trénink Sportovní trénink Dětí a mládeže Dospělých
„Sportovní trénink jako složitý a účelně organizovaný proces rozvoje specializované výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním odvětví nebo disciplíně.“ 1. Cíl sportovního tréninku - cílem je dosahování individuálně nejvyšší sportovní výkonnosti ve zvoleném sportovním odvětví na základě všestranného rozvoje sportovce. a) Výkonnostní vývoj sportovce b) Vývoj občanský Sportovní trénink Dospělých Dětí a mládeže Trénink – termín tréninku se používá v různých významech, a to nejen ve sféře sportu. Označuje se tím zpravidla osvojování a zdokonalování určité činnosti, rozvoj schopnosti Sportovní trénink je chápán jako organizovaný proces, při kterém si sportovec osvojuje a zdokonaluje určité dovednosti a rozvíjí své schopnosti. Základy sportovního tréninku

4 1. Sportovní trénink Základní pohybové schopnosti
2. Úkoly sportovního tréninku – osvojování techniky a taktiky příslušného sportovního odvětví nebo disciplín na základě osvojení příslušných sportovních dovedností a rozvoje speciálních pohybových schopností. 3. Pohybové schopnosti – pod pojmem pohybové schopnosti chápeme relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti. Základní pohybové schopnosti Rychlostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti Pohyblivost 3. Pohybové schopnosti – jsou to v podstatě přirozené předpoklady k pohybu, které se nedají získat, nýbrž pouze do určité míry rozvíjet. Jsou relativně stále v čase, a jejich rozvoj vyžaduje douhodobé tréninkové působení. Obratnostní schopnosti Silové schopnosti Základy sportovního tréninku

5 1. Sportovní trénink Dělení pohybových schopností: a) Všeobecnost
Obecné - projevují se v různých pohybových činnostech. Tvoří nám Všeobecný a všestranný základ pohybu. (např. dlouhodobé vytrvalost, prostorová orientace v ringu) Speciální – projevují se pouze pro jednu pohybovou činnost. (např. rychlost zvednutí nohy pro, využití maximální síly při přerážecích technikách). b) Funkční podstata Kondiční - je podmíněna metabolickými procesy, tedy schopnosti, které dominantně souvisí se získáním a přenosem energie pro vykonávání pohybu. Kondiční schopnosti: - Silové schopnosti - Vytrvalostní schopnosti - Rychlostní schopnosti Koordinační – souvisejí především s procesy regulace a řízení pohybu v centrální nervové soustavě. Koordinační schopnosti: - Obratnostní schopnosti - Částečně rychlostní schopnosti (dané úrovní nervosvalové koordinace) - Částečně pohyblivost (z druhé části je daná stavbou kloubů) Základy sportovního tréninku

6 1. Sportovní trénink 4. Pohybové dovednosti – jsou definovány jako učením získaný předpoklad správně, rychle a úsporně řešit určitý pohybový úkol. Znaky: (Stálost, Účelnost, Rychlost provedení, Ekonomičnost) 4. Pohybové dovednosti jsou určité naučené pohyby. V podstatě jakýkoliv naučený pohyb můžeme chápat jako pohybovou dovednost.Pokud ovšem využíváme tuto sportovní dovednost pouze ke sportovnímu výkonu – jedná se o sportovní dovednost. Základy sportovního tréninku

7 2. Sportovní výkon „..průběh a výsledek činnosti v dané sportovní disciplíně, projev specializovaných schopností jedince v uvědomělé činnosti, který je zaměřen na řešení pohybového úkolu vymezeného pravidly.“ Vrozené dispozice Výkonnostní kapacita + připravenost k výkonu Schopnosti (nadání, talent) Sportovní trénink Sportovní výkon Vliv vnějšího prostředí biologické fyziologické psychologické Obrázek: Sportovní výkon jako výsledek dlouhodobé adaptace Základy sportovního tréninku

8 2. Sportovní výkon Sportovní výkon Sportovní výkonnost
Sportovní výkonnost – je chápána jako pravidelně podávat určitý sportovní výkon, tj. podávat výkon na poměrně stabilní úrovni ve specializované pohybové činnosti. Sportovní výkon ovlivňují následující oblasti: Vrozené dispozice – jsou to skryté předpoklady k určité činnosti, které se projeví teprve při jejím aktivním provádění a odhalí se tím i jejich míra. Vliv sociálního prostředí jedince – je v podstatě dán podmínkami ve kterých se jedinec vyvíjí. Vliv tréninkového procesu – představuje dlouhodobě a cíleně působící proces speciální adaptace na sportovní činnost. Sportovní výkon absolutní relativní Sportovní výkonnost – tj. pokud má jedinec určitou sportovní výkonnost – je schopen podávat výkon na víceméně stabilní úrovni. Absolutní výkon – takový který chápeme jako rekordní /školní, krajský, republikový, světový/ Relativní výkon – je dán schopností a možností jedince Základy sportovního tréninku

9 2. Sportovní výkon Sportovní výkon ovlivňují určité faktory:
a) Individuálního výkonu b) Týmového výkonu Faktory individuálního výkonu Somatické faktory - váha, výška, typ člověka (silový, robustní,…) Kondiční faktory – silové zaměření (dolní končetiny, horní končetiny), vytrvalostní předpoklady, obratnost, apod. Technické faktory – dobrá rovnováha (statická, dynamická), schopnost provádět více činností současně, kvalitní jemná koordinace Taktické faktory – dobré periferní vidění, schopnost rychle se rozhodovat, tvůrčí schopnosti Osobností faktory – sangvinik/cholerik/flegmatik/melancholik, dominantní/submisivní, atd. Faktory týmového výkonu - Sociálně psychologické determinanty – (týmová dynamika, sociální koheze, týmová komunikace) - Činnostní determinanty – (činnostní koheze, činnostní participace) Faktory: - V každé sportovní disciplíně je snaha vytvořit určitý model – vzor ideálního představitele výkonu. Soc.psych.determinanty: jsou tvořeny vztahy ve skupině mimo sportovní výkon – tj. mezilidské vztahy mezi hráči.. a)Týmová dynamika – v jakém stádiu se nachází vývoj družstva. Základní –družstvo se tvoří, Bouřlivá – dochází ke konfliktům, Stabizační – upevňují se vztahy v týmu, Výkonové – meziosob.vztahy pozitivně stimulují výkon družstva b) Sociální koheze – (koheze – soudržnost) - tj. soudržnost kolektivu (mimo sport. Výkon) c) Týmová komunikace – komunikace mezi hráči a s trenéry Činnostní determinanty – vztahy v kolektivu během sportovního výkonu Činnostní koheze – soudržnost při sportovním výkonu Činnostní participace – na kolik se jednotlivý hráči zapojují do hry a podílejí na celkovém výsledku Základy sportovního tréninku

10 3. Zóny energetického krytí
Makroergní substráty (tzv. bohaté na energii) makroergní vazby makroergní fosfáty Kyselina adenosintrifosforečná (ATP)– nejpoužívanější a nejdůležitější sloučenina Zóny energetického krytí – se dělí podle typu sloučenin zapojených do resyntézu ATP Pro resyntézu ATP využívá tělo 3 základní látky: a) Kreatinfosfát (CP) – jedná se tako o makroergní fosfát b) Glukóza – získáváme ji rozštěpením glykogenu (proces štěpení cukru – glykolýza) c) Tuky – získávanou v procesu zvanou lipolýza Za přítomnosti kyslíku RESYNTÉZA ATP Bez přítomnosti kyslíku Při každé činnosti spotřebovává lidské tělo určité množství energie. Energii pro pohybovou činnost získává ze zvláštních sloučenin, které jsou bohaté na energii – tj. makroergní substráty. Tato energie je vázaná ve speciálních makroergních vazbách, které jsou spojeny s fosforem. Proto se tyto sloučeniny nazívají makroergní fosfáty. Lidský organizmus neumí získat energii jinak než rozštěpením těchto vazeb. Nejdůležitější a organizmem nejvíce využívanou sloučeninou je kyselina Adenosintrifosforečná (ATP), která obsahuje 3 fosfáty – které jsou spojeny makroergní vazbou. Při pohybu dochází ke štěpení této vazby a uvolněná energie se využívá při kontrakci svalového vlákna. – Makroergních fosfátu je však v těle málo, které vystčí na 3 – 5 s intenzivní práce. Z toho však není jasné odkud tedy bereme energii pro pohyb, který je delší – opět z ATP, kterou ale získáme v průběhu pohybu. Pro její resyntézu je potřeba opět určitá energie. – ty však zajišŤují rezervní látky, kterých je v těle vyšší množství. Podle toho jaké sloučeniny pro resyntézu využíváme a v jakých procesech jsou zapojeny, rozeznáváme tzv. zóny energetického krytí. Základy sportovního tréninku

11 3. Zóny energetického krytí
Resyntéza ATP za přítomnosti kyslíku (aerobně) – plíce a oběhový aparát jsou schopny dodávat tolik kyslíku, kolik je ho ve svalech a v ostatních pracujících tkáních zapotřebí. Resyntéza ATP bez přítomnosti kyslíku (anaerobně) – svaly nedostávají takové množství kyslíku, kolik by ke své práci optimálně potřebovaly. Organizmus pracuje v tzv. kyslíkovém deficitu. Rozlišujeme čtyři základní energetické krytí: a) ATP – CP (anaerobně alaktátová zóna) b) LA (anaerobně laktátová zóna) c) LA – O2 (aerobně laktátová, smíšená zóna) d) Oxidativní O2 (aerobně alaktátová, oxidativní zóna) ATP – CP zóna Pro práci v této zóně se energetické krytí pro resyntézu ATP získává rozštěpením makroenergetické vazby u kreatinfosfátu (CP). Tato makroergní sloučenina je schopna dodávat energii rychle, ale rychle se vyčerpá. V tomto pásmu můžeme s vysokou intenzitou pracovat max. 10 – 15s. (u trénovaných jedinců až 20s). Schopnost pracovat v této zóně je podmíněna taky počtem svalových vláken. Základy sportovního tréninku

12 3. Zóny energetického krytí
U ATP – CP zóny je důležitá délka odpočinku, která slouží k resyntéze CP. Při nedostatečném odpočinku se nestačí CP obnovit – na tuto variantu reaguje organismus zapojením dalších energetických zón (především LA), což se odráží na rychlostní práci. (zapojení LA zóny je zvýšená kyselost vnitřního prostředí, čímž dochází ke zhoršení koordinace pohybu). 2. LA zóna Hlavní činnost této zóny začíná po 20s a trvá maximálně 2 – 3 minuty. Energie se získává anaerobní glykózou (to je štěpení glukózy bez přítomnosti kyslíku). Lze takto získat poměrně vysoké množství energie – negativní je vznik soli kyseliny mléčné tzv. Laktát – LA. Negativní: únava, snížena úroveň koordinace apod. (v extrémních případech musí dojít přerušení pohybové činnosti). Odbourání laktátu vyžaduje přísun energie aerobní cestou. (i několik hodin). Odbourávání napomáhán lehké cvičení v nízké intenzitě. Laktátová křivka je u každého individuální- smyslem tréninku je aby došlo k pozdějšímu nárůstu ANP (bod překročení anaerobního prahu) Od bodu ANP dochází k prudkému nárůstu laktátu v organismu a tím k mohutnému nárůstu okyselení v organismu. Základy sportovního tréninku

13 3. Zóny energetického krytí
3. LA – O2 zóna Při práci v délce 3 – 10 min přechází anaerobní glykolýza v aerobní glykolýzu. Tento přechod se nazývá anaerobní práh ANP. Jedná se o takovou nevyšší intenzitu pohybu, při které již k úhradě energie pro resyntézu ATP nestačí pouze aerobní procesy, ale zapojují se i procesy anaerobní. Jejich zapojení však není na takové úrovni, aby docházelo k výraznému zvýšení hladiny laktátu a s tím spojeným negativním důsledkům. Celá metabolický systém je v dynamické rovnováze mezi zvýšenou tvorbou laktátu a schopností organismu jej oxidovat. 4. Oxidativní (O2) zóna Přebírá hlavní funkci zásobitele energie pro výkony trvající nad 10 min. Hlavními energetickými zdroji jsou glukóza a tuky. Procesy, při kterých dochází k odbourávání těchto sloučenin probíhají za přístupu kyslíku (aerobně). Doba po kterou vydržíme pracovat se zásobou glukózy je kolem 1 hod. Tuky vystačí na dlouhou dobu (přibližně několik hodin). Množství energie takto získané je značné, ale je uvolňované pomalu. Proto intenzita se kterou je možno pracovat je nízká. LA-O2 zóna – se pohybuje cca okolo 160 – 180 tepů. Množství energie získané těmito procesy je již velké, proto je možné v tomto energetickém režimu pracovat již relativně dlouhou dobu a ve vyšším tempu, aniž y došlo k negativnímu okyselení organismu a tím narušení potřebných pohybových struktůr. Oxidativní (O2) zóna – Štěpení glukózy nastává od počátku výkonu, tuky se začínají štěpit kolem 12 MIN. PRÁCE. Jedná se o porces aerobní lykolýzy (glukóza) a lipolýzy (tuky). Základy sportovního tréninku

14 3. Zóny energetického krytí
Využití vysoké úrovně rozvoje aerobních procesů je spojováno jak s rozvojem vytrvalostních schopností, tak s vysokou úrovní zotavných procesů. Což umožňuje efektivně využívat kyslík ve svalech a tím udržet relativně vysokou intenzitu pohybu bez toho, aniž by došlo ke koncentraci laktátu. Důležitou roli pro stanovení hranice, zde hraje i množství svalových vláken (pomalé vlákna). Při tréninku v oxidativní zóně je potřeba odlišit rozvojový trénink vytrvalostních schopností, od tréninku zotavovacího. Shrnutí „ Při jakémkoliv pohybu získáváme energii pro tuto činnost z rozpadu makroergních vazeb v ATP. Do procesu resyntézy jsou zapojeny všechny energetické zóny. Rozdíl je pouze v jejich procentuálním zapojení na celkovém množství energie. Při krátkodobém zatížení (kolem 5s) o maximální intenzitě je potřebná energie hrazena přibližně z 95 procent ze zóny ATP-CP a zbytek je hrazen ze z=o ostatních. U dlouhotrvající práce nízké intenzity je tento poměr obdobný, ale v opačném poměru.“ Zotavovací trénink – okolo 130 tepů, dochází zde k zapojení pomalých vláken. Ta díky své lepší oxidativní schopnosti využívají pro vlastní činnost nejen laktát v nic zvniklý, ale jsou schopna utilizvat i laktát z rychlých vláken, čímž napomáhají jejich rychlejšímu odbourávání z krve a svalů a tím sekundárně k rychlejšímu zotavení. Aplikace na Taekwon-Do ATP – CP zóna – zapojujeme při rychlých výměnách v masogi,.. LA zóna – pro udržení vysokého tempa např. boj na jednu techniku LA-O2, O2 zóna – vydržet po celou dobu matsogi/sestav, bez výrazné ztráty sil. Základy sportovního tréninku

15 4. Zatížení/Zotavení „Zatížení jsou především pohybové činnosti, které vyvolávají změny funkční aktivity organismu.“ Hlavní ukazatele zatížení: a) Objem b) Intenzita Pro přesné dávkování tyto dva parametry nejsou dostačující, proto se v konkrétních podmínkách tréninku udává velikost zatížení následujícími parametry: 1. Doba trvání cvičení 2. Počet opakování cvičení 3. Intenzita cvičení 4. Interval odpočinku 5. Způsob odpočinku Zatížení/Zotavení – růst výkonnosti sportovce je označován jako proces adaptace. Díky tomu, chápeme ve sportovním tréninku zatížení jako adaptační podnět. Základy sportovního tréninku

16 4. Zatížení/Zotavení Objem zatížení
Je chápáno jako kvantitativní stránka pohybové činnosti. Hlavními ukazateli objemu jsou: délka cviční a počet opakování V praxi se kromě hl. ukazatelů objemu využívá, objemové rozdělení ve dvou oblastech: Objem tréninku z hlediska zón energetického krytí – stanovuje se celkový počet minut podle zón, ve kterých probíhalo zatížení Objem tréninku z hlediska organizace cvičení – zatížení v minutách rozdělené podle typu organizace cvičení (nácvik, kondiční trénink, silový trénink atd.) Intenzita zatížení Je chápáno kvalitativní stránka zatížení, neboli jako stupeň úsilí v dané činnosti. Míra intenzity cvičení se udává obvykle pomocí fyziologických charakteristik ( např. tepová frekvence (TF) ze jednu minutu, %VO2 max., hladina LA v krvi apod. Východiskem pro stanovení intenzity tréninkového zatížení se ukazuje zapojení příslušných zón energetického krytí. „Pro stavbu sportovního tréninku je významný vtah mezi objemem a intenzitou zatížení, která má podobu nepřímé úměry. Čím vyšší je objem zatížení, tím je nižší intenzita a naopak.“ V tréninkové praxi se často stane, že jedno zatížení plní ve své podstatě různé úkoly v procesu adaptace. Je to dáno tím, že ve sportovním tréninku dochází kromě procesu rozvoje výkonnosti k její stabilizaci a k plánovanému snížení. Kdyby trenér zařazoval do tréniku pouze zatížení pro rozvoj, došlo by u sportovce během dlouhodobého tréninku k nežádoucím procesům. Základy sportovního tréninku

17 4. Zatížení/Zotavení Zotavení
Délka a charakter odpočinku je jedním z důležitých parametrů zatížení, které jsou bezprostřední příčinou změn v organismu. Rozeznáváme dvě fáze zotavení: a) Rychlá – I. Fáze. Dochází zde k rychlému návratu hodnot funkcí až na 80 – 85% výchozí úrovně. Rychlá fáze trvá několik desítek minut. b) Pomalá – II. Fáze. Procesy zotavení ze značně zpomalují a trvají přibližně 5x déle. V praxi rozlišujeme 3 typy zotavení: 1. Průběžné – probíhá souběžně s tréninkem, jeho rozsah a kvalita závisí na charakteru zatížení. Je charakteristické např. pro resyntézu ATP. 2. Bezprostředně po zatížení – odpovídá přibližně rychlé fázi zotavných procesů. 3. Dlouhodobé zotavení – dokončuje se obnova energetických rezerv. Nedílnou součástí této fáze je projev superkompenzace. Aktivní odpočinek: Svalová činnost, pokud možno odlišná od závodní činnosti a prováděna o přiměřené intenzitě, vyvolává v centrální nervové soustavě impulsy, prostřednictvím srdečně-cévního a dýchacího systému pomáhají odstraňovat následky únavy a urychlují zotavné procesy. Zotavení – každá změna v organismu vyvolá reakci, která zanechá adaptační stopy, jejichž sumací a kumulací se uskutečňuje postupná dlouhodobá morfologická a funkční přestavba organismu. Aktivní regenerace: zlepšování účinnosti zotavných procesů umožňuje zvýšit objem zatížení až o 15 – 30 % a současně zvkalitnit a urychlit růst sportovní výkonnosti. Prostředky, které to umožňují nazýváme regenerace, která může být aktivní anebo pasivní (např.spánek). Aktivní : biologické prostředky /životní styl sportovce, charakter tr. Zatížení apod./, biologické lékařské /výživa, masáže, atd./, psychologické /pohovory a besedy, autoregulační cvičení/ Základy sportovního tréninku

18 4. Zatížení/Zotavení Zatěžování
zatěžování je chápáno jako určitá série jednotlivých tréninkových zatížení Zatěžování je příčinou růstu výkonnosti. V dlouhodobém tréninku není přírůstek zatížení a přírůstek výkonnosti paralelní, ale naopak se v určitých úsecích mění vzájemný poměr. Dvě základní fáze zatěžování – růst výkonnosti: 1) Zatěžování a růst výkonnosti roste paralelně – jde spíš o objem tréninků 2) Tréninkové přírůstky zatížení se zvyšují – k růstu výkonnosti musí růst tréninkové zatížení „Tréninkové zatížení musí působit na organismus na úrovni prahového zatížení“ Superkompenzace četnost tréninkových zatížení se nezakládá na libovolných odstupech Tělo má k dispozici určité množství energie, které vydává při zatížení = aktuální energetický potenciál. Prahové zatížení – je takové zatížení které je schopno vyvolat v organismu změny. Jiné zatížení tyto změny vyvolat není schopno. Obvykle je tato úroveň udávaná na úrovni 30 – 50% maximálního zatížení. Zatěžování se v dlouhodobém tréninku projevuje vlnovitě – střídání vyššího a nižšího zatížení. (rozlišujeme vlny velké (roční cyklus), střední (mezocyklus) a malé (mikrocyklus). Základy sportovního tréninku

19 4. Zatížení/Zotavení Při zatížení dojde ke snížení energetického potenciálu, v okamžiku kdy přestane působit zatížení – organismus tuto energii doplňuje na výchozí úroveň. Avšak na chvíli doje ke zvýšení na vyšší úroveň = superkompenzace (toto je však dočasné). Další zatížení by mělo nastat ve fázi superkompenzace, pozdější aplikace zatížení nevede k růstu výkonnosti, naopak trvalejší předčasné zatížení vede k nahromadění únavy a snížení výkonnosti. 100% E štěpení resyntéza Fáze zatížení Fáze zotavení t Fáze superkompenzace Základy sportovního tréninku

20 Čas nástupu superkompenzace
4. Zatížení/Zotavení V praxi je potřeba brát v úvahu typ zatížení, jeho intenzitu a délku trvání Typ zatížení Délka trvání Čas nástupu superkompenzace ATP – CP 5s 4 – 5 min 20s 20 – 30 min LA 40s 60 min LA – O2 15 min 12 hod. O2 2 hod 2 – 3 dny 5 hod 4 – 5 dnu Bohužel veškeré uvedené údaje superkompenzace jsou pouze orientační – protože se naráží na nepoužitelnost laboratorních metod v tréninkové praxi. Základy sportovního tréninku

21 5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava
Obsahem kondičního tréninku jsou především cvičení zaměřená na specializovaný rozvoj pohybových schopností. Kondiční trénink má v přípravném a přechodném období všeobecný charakter V předzávodním a závodním období má kondiční trénink význam především doplňkový, který se zaměřuje na rozvoj silových schopností a zlepšení zotavných funkcí organismu. V tréninkové jednotce se rozvíjí pohybové schopnosti: a) monotematicky – pohybové schopnosti se rozvíjí samostatně (síla, rychlost…) b) diferencovaně – rozvoj několik schopnosti dohromady (rychlost a síla, obratnost a rychlost..apod.) Základy sportovního tréninku

22 5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (silová příprava)
Silové schopnosti „Silové schopnosti jsou definovány jako schopnost překonávat či udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí“ Podle změn délky svalu a podle napětí svalu hovoříme o kontrakci: a) IZOMETRICKÉ (STATICKÉ) – napětí se zvyšuje, délka se nemění b) IZOTONICKÉ (DYNAMICKÉ) – délka se zvyšuje, napětí zůstává přibližně stejné Dělení silových schopností: a) Statická síla – úsilí se neprojevuje pohybem, většinou se jedná o udržení těla nebo břemene v určitých polohách. b) Dynamická síla – projevuje se podstatou hybného systému nebo jeho části. Lze ji dále dělit na: 1. Výbušná (explozivní) síla – max. zrychlení + nízký odpor (např. při startu) 2. Rychlá síla – max. zrychlení + nízký odpor. (např. změna směru v pohybu, rychlá kombinace) 3. Vytrvalostní síla – nízký odpor + nevelká stálá rychlost (např. udržet sílu během celého zápasu) 4. Maximální síla – překonávání hraničního až max. odporu malou rychlostí. Kontrakce = stah svalu IZOTONICKÉ – lze dělit podle typu pohybu svalu na: (koncentrické – sval se zkracuje, napětí se nemění, Excentrické – brzdivé (sval se násilím protahuje) Statická síla (izometrická kontrakce) Dynamická (izotonická kontrakce) MAX.SÍLA – je základ pro osttní silové schopnosti (výbušnou, rychlou a vytrvalostní) Základy sportovního tréninku

23 5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (silová příprava)
Parametry zatížení 1. Velikost odporu 2. Počet opakování 3. Rychlost provedení pohybu 4. Délka odpočinku 5. Charakter odpočinku Velikost odporu je dána: Hmotností použitého břemene (např.: hmotnost činky, závaží na stroji) Kinetickou energii použitého břemene (např.: zachycení letícího medicimbalu) Reakcí pevné opory (např.: tlačení proti zdi) Odporem vnějšího prostředí (např.: běh v písku, ve vodě..) Silou partnera (např.: přetlačování, zápasení..) Gravitací (např.: zadržování padajícího břemene) Mechanismem trenažéru (např.: bicyklový trenažér, atd.) Opakovací maximum OM – je to maximální počet opakování, který jsme schopni s daným břemenem provést bez cizí dopomoci – tj. OM = 1 opakování Základy sportovního tréninku

24 5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (silová příprava)
Počet opakování: Počet opakování předpokládán nižší odpor, ne jsou maximální hodnoty (tj.OM=1), přičemž je žádoucí aby poslední opakování bylo provedeno s max. vypětím sportovce. Rychlost provedení pohybu: Vysoká až maximální rychlost provedení zvyšuje výrazně napětí ve svalu. Délka odpočinku: Je vhodné ji volit v souvislosti s energetickými zónami. Odpočinek je vhodný 2 – 3 min mezi jednotlivými opakováními (jelikož energie je zajišťována z ATP – CP zóny – kromě vytrvalostní síly). Charakter odpočinku: - Může se jednat o aktivní nebo pasivní odpočinek. Základy sportovního tréninku

25 5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (silová příprava)
Rozvoj silových schopností 1. Metoda maximálních úsilí 2. Metoda opakovaných úsilí 3. Metoda rychlostní 4. Metoda vytrvalostní 5. Metoda plyometrická 6. Metoda Izometrická 7. Metoda Izokinetická 8. Metoda Intermediární Metoda maximálních úsilí Je založena na překonávání nejvyšších možných odporů. Je vhodná pro rozvoj max. síly, neví vhodná pro děti a začínající sportovce. Parametry Velikost odporu 95 – 100% OM Rychlost pohybu Malá Počet opakování 1 – 3 x Interval odpočinku 3 – 5 min Základy sportovního tréninku

26 5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (silová příprava)
Metoda opakovaných úsilí (kulturistická) Podstatou je cvičení s vysokým, ale nemaximálním odporem. Vhodná již pro silově připravené jedince. U této metody se často pracuje s pyramidovým stupňováním odporu. Metoda izometrická (statická) Cvičení jsou stavěna na principu působení proti nepřekonatelnému odporu. (např. tlak proti stěně) Parametry Velikost odporu 80% OM Rychlost pohybu Nemaximální Počet opakování 8 – 15x Interval odpočinku 3 – 5 min Parametry Délka kontrakce 5 – 15 s Počet opakování Z počátku se doporučuje 3-5x při silové vyspělosti počet vzrůstá Délka odpočinku 3 min Pyramidovým stupňováním odporu (8 – 10 – 12 – 10 – 8) opakování s přiměřeným zatížením. Tato organizace je vhodná proto, že v e svalech dojde ke zlepšení koordinace jak mezi jednotlivými vlákny, tak mezi svalovými skupinami. Základy sportovního tréninku

27 5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (silová příprava)
Metoda Intermediární Metoda spojuje dynamickou a statickou kontrakci. Cvik začíná dynamickým překonáváním odporu. V průběhu však dojde v určitých polohách k zastavení a následné výdrži po dobu asi 5s. Zastavení a výdrže jsou během pohybu 2x – 4x. Zatížení obdobné jako u opakovaných úsilí. Metoda rychlostní (dynamických úsilí) Základem je snaha o co možná nejrychlejší provedení pohybu. Tuto metodu je možno použít v přípravě dětí. Parametry Velikost odporu % OM Rychlost pohybu Vysoká až maximální Počet opakování 6 – 12x Interval odpočinku 1 – 2 min, 3 – 5 min mezi sériemi Základy sportovního tréninku

28 5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (silová příprava)
Metoda plyometrická (rázová) Tato metoda je založena na principu, že před vlastní svalovou kontrakcí je sval již stažen v tzv. „svalové předpětí“. Tato energie se získává např. při pádu břemene či těla z určité výšky. Ve fázi dopadu dochází k brzdivé kontrakci svalu, po které nastává vlastní aktivní kontrakce. Tato metoda se zapojuje do tréninku max. 2 – 3x v týdnu. Metoda izokynetická Využívá se zde speciálních zařízení – tzv. izokinetické trenažéry. (v praxi se používají např. trenažéry pro starty,apod.) Parametry Velikost odporu daná výškou pádu, výskoku a hmotností břemene. Výška seskoku je max. 1m (doporučuje se 60 – 80 cm) Počet opakování 5 – 6x v sérii, sérií menší počet (3 – 5) Interval odpočinku 3 – 8 min mezi sériemi Parametry Počet opakování 6 – 8 opakování v 5 – 8 sériích Rychlost provedení Co možná nejvyšší Interval odpočinku 1 – 2 min, 3 – 5 min mezi sériemi Metoda plyometrická (rázová) - Při stavbě zatížení je výhodou užíváno střídání výšky seskoku a výskoku. Základy sportovního tréninku

29 5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (silová příprava)
Metoda vytrvalostní – dělíme dle zóny krytí a) Aerobní silový trénink b) Anaerobní silový trénink Aerobní silový trénink – hl. kritériem je intenzita pohybu, která by se měla pohybovat na úrovni ANP. (okolo TF 170 – 180 tepů/min). V praxi se k aplikaci používá kruhový trénink silových schopností. Aerobně silový trénink – doba trvání cvičení je v rozmezí 30 – 90s, intenzita je relativně maximální po celou dobu cvičení (nesmí ale kolísat). Tep.180 – 200 tepů/min. Při cvičení se snažíme o co nejvyšší rychlost. Interval odpočinku je v poměru 1:2 až 1:3. Jako metoda tréninku se užívá kruhového tréninku. Laktátový trénink musí být vždy na konci tréninkové jednotky a musí následovat zotavovací zatížení. Zásady silového trénink Nejprve rozcvičení (příprava svalstva a kloubů) Lehká rozcvička, která navodí ve svalech potřebné napětí (např. lehké činky) Je potřeba zařazovat cvičení na vyvážení disbalancí Po celou dobu se soustředit na dýchání (do síly vydechujeme) Mělo by dojít k fixaci těla, především základny Na konci vyklusání Aerobní silový trénink – tabulka viz. Str. 227 Aerobně silový trénink - anaerobní laktátový trénink není vhodné zařazovat do kondičního tréninku v hlavním období. Je to z důvodu vysoké aktivace LA systému. - První změny jsou viditelné při silovém tréninku 4x týdne kolem 1 měsíce. Základní, na co se při silovém tréninku zaměřujeme, je rozvoj maximální a vytvalostní síly. A to především velkých svalovýc oblastí. Cílem je vytvořit silov základy. Pak by měla následovat další etapa zaměřená na ty oblasti které jsou nejvíce zatěžované (např. nohy)-rychlá a výbušná síla. V poslední etapě je zařazovaný silový trénink pro rozvoj těch oblastí a v takové podobě jak je využíváme. Základy sportovního tréninku

30 5. Složení sportovního tréninku
5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (rychlostní příprava) Rychlostní schopnosti „Rychlostní schopnosti chápeme jako schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost (do 20s) co nejrychleji. Je o činnost maximální intenzity, prováděné bez odporu nebo jen s malým odporem. Je charakteristická převážným zapojením ATP – CP zóny.“ Dělení: Rychlost reakce Rychlost jednotlivého pohybu /rychlost acyklická/ Rychlost komplexního pohybového projevu /rychlost cyklická/ 1. Rychlost reakce Schopnost reagovat pohybem na určitý podnět Podnět může být (taktilní-dotykový, optický – okem, akustický-sluchový, akustický – sluchový) Metody rozvoje a) Metoda opakování – vytváření záměrných situací na které sportovec reaguje co nejrychleji b) Metoda analytická – základem je rozdělit pohyb na určité části (fáze) Jedná se o maximální výkon, který nesmí být omezen únavou Rychlostní schopnosti jsou z velké míry geneticky podmíněné. Udává se že podíl dědičnosti je až 70 – 80% Rychlost reakce: dělíme na jednoduchá (jeden pohyb jedna odpověď), složitá ´(jeden podnět více odpovědí, více podnětů více odpovědí) Základy sportovního tréninku

31 5. Složení sportovního tréninku
5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (rychlostní příprava) 2. Rychlost acyklická Maximální provedení jednotlivého pohybu (tj. rychlost jednotlivého pohybu) Jedná se např. jen výskok, jen úder, jen kop Metody rozvoje Základem jsou cvičení rychlostně silového charakteru (ze silového tréninku tomu odpovídá metoda rychlostní a hlavně metoda plyometrická) 3. Rychlost cyklická Co nejrychlejší překonání určité vzdálenosti nebo přemístění se v prostoru Jedná se o celkový pohybový projev = rychlost komplexního pohybového projevu Lze ji dělit: schopnost akcelerace, maximální frekvence pohybů, rychlé změny směru. Rozvoj rychlostních schopností musí vycházet z důsledného dodržování zásad pro zatěžování ATP – CP zóny. Rychlost acyklická je podobná projevům explozivní síly (ze silového tréninku) Základy sportovního tréninku

32 5. Složení sportovního tréninku
5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (rychlostní příprava) Doba trvání zatížení Tak dlouhá jak jsme schopni udržet maximální možnou rychlost v příslušném pohybu. V praxi trvá zatížení v rozmezí 5 – 15 s. Počet opakování Snaha o provádění maximální rychlosti, pokud ji nejsme schopni udržet – neměli bychom pokračovat v dalších opakováních V praxi se doporučuje 2 – 6 (max. 10) opakování v jedné sérií Mezi sériemi odpočinek 5 – 10 min (aktivní – hry, sestavy, atd.) Počet sérií v jedné tréninkové jednotce je 2 – 3 (tzn. celkový počet opakování je okolo ) Délka odpočinku/Charakter odpočinku DŮLEŽITÉ!!! – pro obnovu ATP – tzn. Dostatečná ale nesmí dojít poklesu nerosvalového systému. V praxi se udává interval odpočinku kolem 2 – 3 min nebo poměrem délky zatížení k délce odpočinku 1:10 Doporučuje se zařazovat aktivní odpočinek (vyklusání, sestavy, atd.) Doba zatížení – pokud by byla delší dochází v důsledku únavy již k výraznější aktivaci dalších zón. Odpočinek: - aktivní – aby došlo k rychlejší obnově energie a k udržení nervosvalového systému. Rychlostní bariéra: občas dochází k vytvoření rychlostního stropu – tj. rychlostní bariéra. Odstranění je možné 2 způsoby: rozbití – ulehčení (např. běh z kopce), vyhasnutí – určitou dobu nezařazujeme rozvoj rychlostních schopností. Základy sportovního tréninku

33 5. Složení sportovního tréninku
5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (vytrvalostní příprava) Vytrvalostní schopnosti „Vytrvalost je schopnost dlouhodobě vykonávat určitou činnost, jejíž intenzita není maximální, nebo provádět cvičení po stanovenou dobu co možná nejvyšší intenzitou“ Obecně lze vytrvalostní schopnosti chápat jako schopnost odolávat únavě. Druhy vytrvalosti: a) Podle účasti svalových skupin - Celková – pracuje obvykle více jak 2/3 svalstva (běh, plavání) - Lokální – pracuje méně než 1/3 svalů (nácvik na lapu, atd.) b) Podle typu svalové kontrakce - Dynamická - Statická c) Podle délky trvání Dlouhodobá – délka trvání je 8 – 10 min a více (zóna 02) Základy sportovního tréninku

34 5. Složení sportovního tréninku
5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (vytrvalostní příprava) Vytrvalostní schopnosti „Vytrvalost je schopnost dlouhodobě vykonávat určitou činnost, jejíž intenzita není maximální, nebo provádět cvičení po stanovenou dobu co možná nejvyšší intenzitou“ Obecně lze vytrvalostní schopnosti chápat jako schopnost odolávat únavě. Druhy vytrvalosti: a) Podle účasti svalových skupin - Celková – pracuje obvykle více jak 2/3 svalstva (běh, plavání) - Lokální – pracuje méně než 1/3 svalů (nácvik na lapu, atd.) b) Podle typu svalové kontrakce - Dynamická - Statická c) Podle délky trvání Dlouhodobá – délka trvání je 8 – 10 min a více (zóna 02) Základy sportovního tréninku

35 5. Složení sportovního tréninku
5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (vytrvalostní příprava) Střednědobá – délka trvání je v rozmezí 3 – 8 min a více (zóna LA - 02) Krátkodobá – délka trvání je od 20s do 2 – 3 min (zóna LA) Rychlostní – délka trvání do 20s (ATP – CP) Dlouhodobá a střednědobá vytrvalost – aerobní vytrvalost Zaměření v přípravném a předzávodním období (popřípadě i v hlavním období) Úroveň rozvoje aerobní vytrvalosti závisí: aerobní výkon + aerobní kapacita Aerobní výkon (VO2max) Je nevyšší možná spotřeba kyslíku jednotlivcem ve tkáních při práci velkých skupin. (zjišťuje se laboratorně) Aerobní kapacita (%VO2max) Říká nám na jaké maximální procentuální úrovni aerobního výkonu jsme schopni dlouhodobě pracovat. Dlouhodobá a střednědobá – aerobní vytrvalost – energie se získává z O2 zóny a doplňkově LA-O2 Prostředky rozvoje vytrvalosti: všeobecné- (běh, překážkové dráhy, dávkovaná průpravná a herní cvičení, boj, kruhový trénink) Speciální – techniky na lapu, boj, kruhový trénink Základy sportovního tréninku

36 5. Složení sportovního tréninku
5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (vytrvalostní příprava) Metody rozvoje střednědobé a dlouhodobé vytrvalosti a) Metody intervalového zatížení b) Metody nepřerušovaného zatížení c) Metoda založená na využití anaerobního prahu Metoda intervalového zatížení Organismus pracuje s vysokou intenzitou, ale než dojde k vysoké produkci LA dojde k přerušení Metody 1. Metoda intervalového tréninku Doba trvání 90s Intenzita zatížení TF na konci cvičení okolo 180 tepů/min. Interval odpočinku Do poklesu TF 120 – 140 tepů/min, nejvýše však 90s Charakter odpočinku Aktivní Počet opakování Cvičení ukončit jeli na konci zotavného intervalu (90s) TF vyšší než 140 tepů/min Počet sérií 1 - 3 a) Metoda intervalového tréninku - Tato metoda značně ovlivňuje dýchací procesy a rozvoj srdečního svalu. Základy sportovního tréninku

37 5. Složení sportovního tréninku
5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (vytrvalostní příprava) 2. Metoda Švédská 3. Metoda velmi krátkých intervalů Doba trvání 3 – 5 min Intenzita zatížení Taková intenzita aby cvičení probíhalo po celou dobu rovnoměrně – TF (170 – 190 tep./min) Interval odpočinku 3 – 5 min (1:1) Charakter odpočinku Aktivní Počet opakování Pokud neudržíme danou intenzitu v dalších opakováních Doba trvání 10 – 15 s Intenzita zatížení Absolutně vysoká Interval odpočinku Charakter odpočinku pasivní Počet opakování Po dobu 10 – 20 min Metoda švédská – nevýhodou je souběžná relativně vysoká produkce laktátu – což vyvolává negativní okysličení organismu Metoda velmi krátkých intervalů – je vhodná protože se pohybujeme v ATP – CP zóně – nedochází k produkci LA- zvyšuje VO2MAX. Základy sportovního tréninku

38 5. Složení sportovního tréninku
5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (vytrvalostní příprava) Metoda nepřerušovaného zatížení Cvičení vykonávané bez přerušení 30 min (i více) s nízkou až střední intenzitou Prostředky: Všeobecné prostředky – rovnoměrný běh (les, terén), jízda na kole, běh na lyžích, plávání, kruhový trénink, hra (všechny druhy sportovních her – košíková, házená atd.) b) Speciální prostředky – boj v chráničích, sestavy Metody: 1. Metoda souvislá – zatížení je rovnoměrné po celou dobu trvání 2. Metoda střídavá - dochází k plánovanému střídání vyšší a nižší Intenzity. Úsek s vyšší intenzitou je na úrovni 150 – 170 tep.min, s nižší na úrovni 120 – 140 tep.min. Specifikou metodou je fartlek. Doba trvání 30 min a více Intenzita zatížení 130 – 150 tepů.min Rartlek – střídaní zátěže (buďto plánované nebo neplánované) – důležité rozlišovat zda používáme fartlek v zotavné fázi nebo pro rozvojový trénink. V zotavné – déle trvající (nízká až střední intenzita). Doba trvání 30 min a více Intenzita zatížení nepřetržitá Základy sportovního tréninku

39 5. Složení sportovního tréninku
5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (vytrvalostní příprava) Metoda založená na využití anaerobního prahu %Vo2 max. – co nejvyšší (stimulace aerobního výkonu) Produkce laktátu – co nejnižší Délka cvičení – větší – stimulace aerobní kapacity Metody: Metoda dlouhodobých intervalů Krátkodobá (anaerobní vytrvalost) přibližně od 20 s do 2 – 3 min. (Typická pro TKD). Rozhodujícím faktorem je množství energie uvolňované bez přítomnosti kyslíku (anaerobně). Energie převážně z LA zóny – vysoká produkce LA!!! Doba trvání 8 – 20 min Intenzita Na úrovni ANP (TF 175 – 180 tep.min Interval odpočinku 6 – 10 (15) min Charakter odpočinku aktivní Počet opakování 2 – 4x Krátkodobá vytrvalost – jedinec který nemá dostatečně rozvinutu krátkodobou vytrvalost není dostatečně adaptován na vysoký obsah LA v krvi. Proto ma na konci zápasu problémy s technikou. Základy sportovního tréninku

40 5. Složení sportovního tréninku
5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (vytrvalostní příprava) Metody rozvoje: Metoda krátkodobých intervalů Náročná na psychiku Není vhodné ji zařazovat ve větší míře v závodním období, protože v důsledku produkce LA dochází k značnému okysličení organismu, jehož odbourávání je dlouhodobé (48hodin) Doba trvání 20 s – 2 min Intenzita zatížení Relativně maximální Intenzita odpočinku 1:3 nebo postupně zkracovány 6 – 4 – 2 min Charakter odpočinku Lehce aktivní Počet opakování 3 – 7x v jedné sérii, počet sérií v tréninkové jednotce 1 – 3 (záleží ale na intenzitě cvičení) Pokud provádíme zatěžování ve fází ne´plného zotavení, zvyšovali bychom tím ještě více hladinu LA v krvi – tím dojde k nárůstu únavy. Základy sportovního tréninku

41 5. Složení sportovního tréninku
5. Složení sportovního tréninku Kondiční příprava (vytrvalostní příprava) Rychlostní vytrvalost jde o schopnost provádět cvičení s maximální intenzitou (rychlostí) co možná nejdéle Rozdíl mezi rychlostním a rychlostně vytrvalostním zatížením dán především délkou intervalu odpočinku, který u rychlostní vytrvalosti nepostačuje na úplnou obnovu energetických zdrojů. Druhý rozdíl je v počtu opakování u rychlostních schopností je počet opakování výrazně nižší (2 – 6 v sérii) s porovnáním s rychlostní vytrvalostí. Doba trvání 5 – 20s Intenzita zatížení Maximální Interval odpočinku 1:4 – 5 Charakter odpočinku Aktivní Počet opakování 15 – 20 (30-50), v sériích po 5 – 10, odpočinek mezi sériemi 5 – 10 min. Základy sportovního tréninku

42 5. Složení sportovního tréninku Obratnostní schopnosti
„Obratnostní schopnosti bývají vymezovány jako soubor schopností lehce a účelně koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové pohyby.“ Základem obratnostních schopností je činnost centrální nervové soustavy (CNS). Lze je dělit na: a) Obecné – širší pohybový fond (akrobatická cvičení, překážkové dráhy apod.) b) Speciální – které se vztahují k provádění soutěžní podoby (sebeobrana) Obratnostní schopnosti lze dělit: a) Schopnost rovnováhy b) Schopnost orientace v prostoru c) Schopnost spojování pohybových operací d) Schopnost diferenciace pohybů e) Schopnost rytmická f) Schopnost přizpůsobivosti g) Schopnost reakce h) Učivost Schopnost rovnováhy – udržení těla, jeho části či předmětu v určitých polohách (statická – bez pohybu, na místě, dynamická – v pohybu) Orientace v prostoru – sledování vlastního pohybu ale i pohybu ostatních Schopnost spojování pohybových operací – spojovaní určitých pohybových dovedností do celků Diferenciace pohybů - je důležítá pro přesn a ekonomické provedění určité pohybové činnosti (udeření do desky s max.rychlostí a přesností Schopnost rytmická – každý pohyb má určitý rytmus , který je třeba ropoznat /možná tki/ Schopnost přizpůsobivosti – přizpůsobení se obmněně Schopnsot reakce – rychlá a správná reakce na danou situaci Učivost – nepatří jednoznačně do obratnosti – ale zařazuje se – schopnost rychle se učit novým dovednostem Základy sportovního tréninku

43 5. Složení sportovního tréninku Obratnostní schopnosti
Zásady pro rozvoj obratnostních schopností a) Volit spíše koordinačně složitá cvičení a jejich složitost stále dále zvyšovat (přemety, salta..) – jejich složitost zvyšovat b) Provádět cvičení v různých obměnách (změny rytmu, změny na akustický, optický signál..atd.) c) Provádět cvičení v měnících se vnějších podmínkách – např. akrobatická cvičení na rovině, z kopce..atd.) d) Kombinace již osvojených pohybových dovedností – několik činností následuje rychle po sobě e) Spojování několika činností v jednu – např. dribling se dvěma míči, atd. f) Cvičení provádět pod tlakem – např. v co nejvyšší rychlosti, s rozhodováním, s omezením apod.) g) Cvičení s dodatečnými informacemi – změny v průběhu cvičení) h) Cvičení po předchozím zatížení – pro zvýšení obtížnosti Schopnost rovnováhy – udržení těla, jeho části či předmětu v určitých polohách (statická – bez pohybu, na místě, dynamická – v pohybu) Orientace v prostoru – sledování vlastního pohybu ale i pohybu ostatních Schopnost spojování pohybových operací – spojovaní určitých pohybových dovedností do celků Diferenciace pohybů - je důležítá pro přesn a ekonomické provedění určité pohybové činnosti (udeření do desky s max.rychlostí a přesností Schopnost rytmická – každý pohyb má určitý rytmus , který je třeba ropoznat /možná tki/ Schopnost přizpůsobivosti – přizpůsobení se obmněně Schopnsot reakce – rychlá a správná reakce na danou situaci Učivost – nepatří jednoznačně do obratnosti – ale zařazuje se – schopnost rychle se učit novým dovednostem Základy sportovního tréninku

44 5. Složení sportovního tréninku Pohyblivost
„Je definována jako schopnost vykonávat pohyb ve velkém rozsahu kloubní soustavy“ Dostatečný rozsah – kloubní pohyblivost, která umožňuje lepší provedení pohybů Preventivní – dostatečná pohyblivost snižuje nebezpečí svalového zranění (natržení, či přetažení svalů) při nekoordinovaných pohybech. Činitelé ovlivňující pohyblivost a) Anatomické zvláštnosti – patří zde zejména tvar a druh kloubu. (z toho důvodu mají ženy vyšší pohyblivost než muži – jejich klouby jsou menší – tím umožňují větší rozsah) b) Silové schopnosti svalstva – pohyb závisí do značné míry na silových možnostech svalů, které se na něm podílejí. c) K ostatním patří – aktivita reflexního systému, psychické stavy, věk, rozcvičení, únava, vnější teplota Metody rozvoje pohyblivosti a) Aktivita pohybu – (aktivní pohyb – provádění pohybu vlastními silami, pasivní pohyb – krajní polohy za pomocí partnera) b) Dynamika provedení – (dynamické provedení – cviky jsou prováděny švihem, statické provedení – dosažení určité polohy a setrvání v ní – strečink) Str Základy sportovního tréninku

45 5. Složení sportovního tréninku Technická příprava
„Technická příprava je složka sportovního tréninku, která se zaměřuje na osvojování pohybových a sportovní dovedností.“ Promítají se do sportovního výkonu prostřednictvím techniky. Technika Je chápána jako optimální provedení daného pohybu v souladu se zákonitostmi pohybu a v souladu s předepsanými pravidly dané sportovní disciplíny. Účelnost a ekonomičnost techniky a) Racionalizace - vydávat právě tolik úsilí kolik je v daný okamžik třeba pro plnění daného pohybového úkolu b) Stabilita – znamená stálost pohybových dovedností vůči nepříznivým účinkům vnějšího i vnitřního prostředí c) Variabilita – znamená změnit některé části pohybových dovedností měnícím se podmínkám prostředí. Představuje ochranu před vlivy, které by mohly narušit optimální průběh pohybu. Str. 252 Základy sportovního tréninku

46 5. Složení sportovního tréninku Taktická příprava
„Taktická příprava je složka sportovního tréninku, která se nazývá způsobem vedení sportovního boje. Zaměřuje se na jeho výklady a možnosti.“ 1. Základem vedení rozhodování při sportovním boji je strategie. (Tj. předem stanový a promyšlený plán sportovního boje, vedoucí prostřednictvím určitých poznatků k dosažení lepšího výsledku nebo plánovaného výsledku. ) 2. Druhým základním pojmem je Taktika. Je to vlastní realizace dané strategie v průběhu zápasu. (Je prováděna prostřednictvím řešení souboru tzv. konfliktních situací) Konfliktní situace Je určitý úsek sportovního boje, který se řeší na základě jeho pochopení, při využití speciálních znalostí, dovedností, pohybových a intelektuálních schopností. Fáze konfliktní situace 1. Vnímání a analýza (vznik situace, rozpoznání situace) 2. Myšlenkové řešení (rozbor situace, návrh řešení, výběr řešení) 3. Pohybové řešení (realizace řešení, zpětná vazba) Str. 252 Základy sportovního tréninku

47 5. Složení sportovního tréninku Taktická příprava
Složky ovlivňující konfliktní situaci 1. Vnější složky (podmínky dané situace, nástroje, daný strategický plán, soupeři) 2. Vnitřní složky (vnímání, znalosti a zkušenosti, tvořivost, kondice, psychika, technika) Tvorba strategického plánu Cíl Výkonnost soupeře Strategie soupeře Vlastní výkonnost Informace o prostředí a podmínkách Nácvik taktických dovedností Vše je spjato s technickou dovedností Před vlastním nácvikem provádět teoretickou přípravu Navrhovat řešení Učit se zpočátku bez tlaku, poté přidávat na odporu a až při dokonalém zvládnutí procvičovat celý boj Raději zvládnout řešení méně situací ale co nejkvalitněji!!!! Provádět modelové situace podle očekávaných podmínek V závěrečné fázi nacvičovat pod tlakem!! Základy sportovního tréninku

48 5. Složení sportovního tréninku Psychologická příprava
„Osobnost je individuální jednota všech biologický i psychických vlastností, motivů a prožitků. Je vytvářena ve vztazích mezi lidmi.“ JE POTŘEBA VYCHÁZET Z PSYCHOLOGIE!! JE DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY!! POMÁHÁ POSOUVAT VÝKONY SPORTOVCŮ K MAXIMÁLNĚ MOŽNÝM HRANICÍM!! Str. 252 Základy sportovního tréninku

49 6. Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku
Etapy sportovního tréninku dlouhodobý trénink je vhodné členit do několika etap, které se od sebe odlišují svými cíly, úkoly a obsahem. Jsou různě dlouhé a jedna na druhou navazují, tzn. Jednotlivé etapy jsou od sebe oddělené ale zároveň se jedna do druhé prolínají. Etapa sportovní předpřípravy Etapa základního tréninku Etapa specializovaného tréninku Etapa vrcholového tréninku 1. Etapa sportovní předpřípravy - počáteční fáze sport.tréninku. - trénink je zaměřen na zvládnutí co nevětšího množství pohybových dovedností, základů techniky a na všestranný rozvoj pohybových schopností. Úkoly které plní: a) Optimální psychický a tělesný rozvoj dítěte b) Upevňování zdraví c) Zajištění všestranného funkčního rozvoje d) Vytvoření kladného vztahu k pravidelnému cvičení a tréninku Porovnání rané specializace /odpovídající vývoji – str. 261!!!!!! Všestrannost – cílem je vytvořit co nejširší pohybový fond. Etapa sportovní předpřípravy: 1. Kondiční příprava – je dominující složka etapy. Pohybové schopnosti dětí jsou rozvíjeny přirozeným způsobem, přičemž se využívá senzitivních období. Cvičení nízké intenzity, pestré a emocionální 2. Technická příprava – cílem je zvládnout velké množství pohybových dovedností, korespondujících s technikou daného sportu. 3. Taktická příprava – není rozvíjena systematicky – pouze jako komplex návodů Základy sportovního tréninku

50 6. Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku
2. Etapa základního tréninku – navazuje na etapu sportovní předpřípravy Je pro ni charakteristický postupný růst speciální výkonnosti dosahované na základě všestranné přípravy. Etapa trvá přibližně od 10 – 13 roku dětí. Úkoly: Rozvíjet šíři pohybového fondu ve všeobecné přípravě Osvojit si co nejvíce možných pohybových dovedností Na konci této etapy se nacvičují základní taktické dovednosti – ale ještě spojené s technickými dovednostmi. 3. Etapa specializovaného tréninku Postupné zvyšující se intenzita tréninkového zatížení a přechod ke specializovaným tréninkovým podnětům. Začíná po 13 roce a končí okolo 17 let. Rozvoj základních a speciálních pohybových schopností Rozšiřování zásoby pohybových dovedností Zvládání a zdokonalování účelné techniky formování výkonové motivace Upevňování životního způsobu s ohledem na požadavky tréninku Etapa základního tréninku: 1. Kondiční příprava –cílem je optimální rozvoj pohybových schopností a funkcí všech orgánů pro danou věkovou kategorii. Cvičení nízké intenzity, pestré a emocionální 2. Technická příprava – děti si osvojují techniku rychle – pouhým napodobením 3. Taktická příprava – rozvoj v nejednodužší podobě 4. Psychologická příprava – zaměřena na rozvoj morálních a volních vlastností Etapa specializovaného tréninku: 1. Kondiční příprava –zaměřena na rozvoj obecných a zejména speciálních pohybových schopností. 2. Technická příprava – sehrává významnou roli při výkonu sportovce, přechází k přebudování z dětské techniky na účelnou dospělou techniku. 3. Taktická příprava – výrazně se zvyšuje její podíl v tréninku 4. Psychologická příprava – psychologická příprava se začíná vyčleňovat jako samostatná složka přípravy Základy sportovního tréninku

51 6. Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku
2. Etapa vrcholového tréninku Věkový rozptyl v této etapě je značný. Proto je nutné plně respektovat biologické a psychické vlastnosti příslušné věkové kategorie. Důležitý je individuální přístup trenéra. Úkoly: Dlouhodobě plánovat vysoké sport. Cíle a veškeré úsilí směřovat k jejich splnění Rozvojem funkční, kondiční a psychické připravenosti vytvářet předpoklady pro další růst Zdokonalovat a stabilizovat sportovní techniku Rozvíjet taktické mistrovství Upevňovat rysy osobnosti Podřídit životní způsob požadavkům tréninku Základy sportovního tréninku

52 7. Cykly ve sportovním tréninku
„Tréninkové cykly definujeme jako více či méně obdobné tréninkové úseky mající obdobný obsah i rozsah a které plní určité tréninkové úkoly.“ Typy cyklů 1. Víceletý cyklus – uplatnění u reprezentačních družstev a u přípravy mládeže 2. Roční tréninkový cyklus – skládá se z makrocyklů 3. Makrocyklus – dlouhodobý cyklus, (tzv. období ročního tr.cyklu). Délka 1 – 3 měsíce. V praxi rozeznáváme: přípravný, předzávodní, závodní a přechodné obodbí. 4. Mezocyklus - střednědobý cyklus – zpravidla 4 týdny (ale i delší 5 – 6) nebo kratší (2 týdny). Je tvořen spojením 2 a více mikrocyklů. 5. Mikrocyklus - krátkodobý cyklus, zpravidla týdenní nebo kratší (3 – 4 dny) či delší (10 dnů). Je základní jednotkou cyklů. Roční tréninkový cyklus Makrocyklus přípravného období Makrocyklus předzávodního období Makrocyklus závodního období I. Regenerační a rozvíjející mezocyklus Makrocyklus závodního období II. Makrocyklus přechodného období Základy sportovního tréninku

53 7. Cykly ve sportovním tréninku
Makrocyklus 1. Přípravné období – dělí se na 2 etapy. První etapa – obecně zaměřená, druhé – speciálně. Každá trvá přibližně 6 týdnů. a) První etapa – dochází ke zvyšování objemu tréninku. Dodržují se zde zásady všestrannosti tréninku. Tréninkové prostředky by měly být spíše obecného charakteru. Z hlediska energetického krytí zatěžujeme zejména ANP a O2. b) Druhá etapa – cílem převést vysokou obecnou trénovanost na trénovanost speciální. Objem tréninku se zachovává, zvyšuje se intenzita a zatížení. Rozvíjí se speciální pohybové dovednosti. Zatížení hlavně zóně CP a ANP.(hlavně rozvoj silových a vytrvalostních schopností.) Zatížení v zóně CP má charakter především silových, rychlostně silových a rychlostních cvičení. 2. Předzávodní období – v počátku předzávodního období je vysoký objem a intenzita tréninku. Trénink se zaměřuje na rozvoj silových schopností a vytrvalostních. Zatížení hlavně pásmu anaerobního prahu. Zatížení stimulující ATP – CP zónu – jsou řazeny v celém předzávodním období. V závěru vstupuje do popředí ladění sportovní formy (2 – 3 týdenní mezocyklus). 3. Hlavní období – v tomto období prokazuje sportovec svou výkonnost v soutěžích. Objem tréninku je nižší, dominujícím rysem je intenzita. V tréninku převládá kvalita nad kvantitou. V případě přerušení soutěže se zařazuje do hlavního období tzv. vložený mezocyklus – charakter jako v předzávodním tréninku (vyšší objem s přechodem k tréninku vysoké intenzity a vylaďování sportovní formy). Sportovní forma – stav optimální připravenosti sportovce umožňující podávat maximální výkon na úrovni příslušného stavu trénovanosti. (získání sportovní formy, stabilizace sportovní formy, plánovité snížení výkonnosti, pokles sportovní formy). Modelový trénink – trénink přizpůsobený co nejvíce podmínkám soutěže. Základy sportovního tréninku

54 7. Cykly ve sportovním tréninku
Makrocyklus 4. Přechodného období – cílem je odpočinek a regenerace fyzických i psychických sil. Snižuje se zatížení – jeho objem, intenzita i frekvence. Dominující intenzita je zatížení je v oxidativní zóně. Optimální délka období 3 – 4 týdny. Mezocyklus Je to období trvající déle než 2 mikrocykly, ale není tak dlouhé a ani svým charakterem nesplňuje požadavky na makrocyklus. Např. předzávodní období trvá 9 – 10 týdnů a lze jej rozdělit do 2 až 3 mezocyklů, mezi které se vloží jeden regenerační mikrocyklus. Mikrocyklus Je podřízený úkolům mezocyklu. Je nejdůležitějším tréninkovým cyklem, z jehož úkolů se vychází při stavbě konkrétních tréninkových jednotek. a) Kondiční mikrocyklus – plně se věnuje rozvoji kondiční složky. Objem i intenzita zatížení je vysoká (objem 15 – 22 hodin týdně, intenzita v pásmu ANP a CP). b) Herně rozvíjející mikrocyklus – vysoké nároky na objem (15 – 22 hodin týdně) a intenzita ANP a CP zatížení v soutěžních podmínkách.. c) Kontrolní mikrocyklus – zaměřuje se na posouzení předchozího tréninkového procesu. Trénink má nízký objem. Výrazně se zde využívají nácviky a kondiční příprava ustupuje do pozadí Základy sportovního tréninku

55 7. Cykly ve sportovním tréninku
d) Vylaďovací mikrocyklus – zařazen na závěr předzávodního období a na konci vloženého mezocyklu hlavního období. e) Soutěžní mikrocyklus – pravidelně se opakuje v hlavním období. Hlavním úkolem udržení sportovní formy, zajištění dostatečné regenerace a příprava na další zápasy. f) Regenerační mikrocyklus – trénink slouží výhradně k regeneraci. Základy sportovního tréninku

56 8. Tréninková jednotka Je základní organizační celek tréninkového procesu. Návaznost jednotlivých tréninkových jednotek musí plnit úkoly jednotlivých mikrocyklů. Délka tréninkové jednotky může být od 45 min do 2 – 3 hodin. Tréninková jednotka a) Přípravná část b) Hlavní část c) Závěrečná část 1. Přípravná část – slouží k přípravě organismu a psychiky sportovce. (psychologická příprava – hráč musí být seznámen s cíly tréninku, příprava pohybového aparátu, příprava pohybového činnosti – činnost na kterou navazuje hlavní část). Trvá 15 – 45 min. 2. Hlavní část – posloupnost vychází z logiky únavy CNS a zapojení zón energetického krytí. a) Cvičení koordinačně náročná – obratnostní cvičení (základem je CNS – která nesmí být unavena) b) Cvičení rozvíjející rychlostní a rychlostně silové schopnosti – cvičení potřebuje velké množství energie. c) Cvičení posilovací – rozvíjející silové schopnosti. Je zde potřeba také energie ale ne tolik jako pro rychlostní cvičení. b) – kdybychom dali např. vytrvalost – nedošlo by k rozvoji rychlostních schopností ale rychlostně vytrvalostních a krátkodobě vytrvalostních. Základy sportovního tréninku

57 8. Tréninková jednotka 3. Závěrečná část – přechod od vysokého zatížení k postupnému uklidnění a návratu všech funkcí do původního stavu. Správné organizování této části přispívá k urychlení regeneračních procesů. V první fázi zatížení mírné intenzity (10 min – podle délky tréninku) podobu pohybové činnosti, druhá fáze (5-10 min) statická cvičení – strečink. Základy sportovního tréninku

58 9. Sportovní příprava dětí
Období: 1. Mladší školní věk – (6 – 10 let) a) 6 – 7 let – období pohybového neklidu b) 8 – 10 let – zlatý věk motoriky – děti se v tomto věku nejsnadněji učí pohybové dovednosti, stačí perfektní ukázka. 2. Starší školní věk – (11 – 14 let) a) 10 – 12 let – do nástupu puberty, kde je snadné ještě učení b) 12 – 14 let – dochází k výraznému omezení učení, zhoršena je hlavně jeho kvalita Senzitivní období – pokud by trenér chtěl rozvíjet pohybové schopnosti v jiném věku než v příslušném senzitivním období, je efekt rozvoje nízký a časově nehospodárný. a) Silové schopnosti - až do konce staršího školního věku bychom měli rozvíjet především dynamickou sílu zaměřenou na explosivní sílu. - Mezi 8 – 14 roky je u chlapců senzitivní období pro stimulaci explosivní síly Mezi 14 – 18 let je vhodné pro rozvoj maximáního nárůstu svalové síly (nejvyšší produkce hormonů. Základy sportovního tréninku

59 9. Sportovní příprava dětí
b) Rychlostní schopnosti Jsou spolu s obratnostními schopnostmi základní, na které by se měla soustředit příprava již nejmladších věkových kategoriích. Věk 8 – 13 let vhodný pro rozvoj rychlosti reakce a jednotlivého pohybu Věk 15 – 18 let vhodné pro rozvoj lokomoce. c) Vytrvalostní schopnosti Tato schopnost lze chápat jako univerzální senzitivní období je po celý život Uvádí se že od 4 let jsou děti schopné výrazných vytrvalostních výkonů Zatížení u kterého dochází k výraznější produkci laktátu není vhodné zařazovat, pouze výjimečně d) Obratnostní schopnosti 7 – 12 let nejvhodnější období pro rozvoj obratnostních schopností (vůbec nejvhodnější je však období od 8 – 12 let – zlatý věk motoriky e) Pohyblivost - 8 – 12 let největší nárůst kloubní pohyblivosti Základy sportovního tréninku


Stáhnout ppt "Taekwon-Do ITF „Základy sportovního tréninku“"

Podobné prezentace


Reklamy Google