Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie – Váš život v EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie – Váš život v EU"— Transkript prezentace:

1 Evropská unie – Váš život v EU http://europa.eu/eu-life/index_cs.htm
Mgr. Ilona Kostadinovová Dávky nemocenského pojištění v ČR a v rámci evropské koordinace Dávky v nemoci a mateřství ÚZ Sociální pojištění Příručky ČSSZ, webu  Evropská unie – Váš život v EU

2 Prameny českého práva a koordinační nařízení v EU
Mgr. Ilona Kostadinovová Prameny českého práva a koordinační nařízení v EU Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, do Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, do Oba předpisy zrušeny a nahrazeny novou jednotnou právní úpravou: Zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, účinnost od , v platném znění – novela pro rok 2011 z. č. 347/2010 Sb, v platném znění Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění – náhrada mzdy od zaměstnavatele při pracovní nesch. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1408/71 a prováděcí nařízení 574/72 a 859/03, revidovano a nahrazeno Nařízením 883/2004 a prováděcím nařízením 987/2009 od

3 Nálezy Ústavního soudu ČR
Mgr. Ilona Kostadinovová Nálezy Ústavního soudu ČR Nález č. 166/2008 Sb. Nález č. 186/2012 Sb. Právo zaměstnance na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci – odborný článek Překážky v práci na straně zaměstnance – odborný článek Prováděcí nařízení vlády pravidelně každý rok: Navyšování částek redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro určení výše nemocenských dávek Zvyšování částek rozhodných pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění Kalkulačky pro výpočet výše jednotlivých dávek

4 Nem.poj. po nabytí účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění
Zák.č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění dvakrát posouvána účinnost – naposledy na , konečně účinná právní norma komplexní úprava nemocenského pojištění zahrnující okruh osob účastných nem.poj., jejich nároky z tohoto pojištění a stanovení výše poskytovaných dávek, posuzování zdravotního stavu pro účely nem.poj., jakož i organizační uspořádání nem. poj., stejně tak jako řízení v tomto pojištění Účast na nemocenském pojištění zaměstnanci – povinně – pokud splňují níže uvedené podmínky: výkon práce na území ČR v zaměstnání vykonávaném v pracovněprávním či pracovním vztahu, který může účast na nem.poj. založit rozsah zaměstnání – po které zaměstnání fakticky trvalo či mělo trvat, nesmí se jednat o zaměstnání malého rozsahu minimální výše sjednaného příjmu – tzv. „rozhodný příjem“, který je zvyšován dle vývoje průměrné mzdy Osoby samostatně výdělečně činné/OSVČ - dobrovolně 4 DRUHY DÁVEK nemocenské peněžitá pomoc v mateřství ošetřovné vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

5 Pojištění při zaměstnání malého rozsahu - §§ 6 a 7 zákona o nemocenském poj. 187/2006 Sb.
Zaměstnanec je pojištěn jen v těch kalendářních měsících, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu alespoň ve výši rozhodného příjmu – 2000,- Kč (v roce 2011, 2.500,- Kč v roce 2012 Zaměstnání konané na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, členství v družstvu, v pracovním vztahu podle cizích právních předpisů a na základě dobrovolného pracovníka pečovatelské služby trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů. Zaměstnání malého rozsahu – nebyl sjednán započitatelný příjem za kalendářní měsíc nebo byl sjednán nižší než rozhodný příjem – v roce ,- Kč), 2.500,- Kč v roce 2012 a ,- Kč u dohody o provedení práce). Příklad: Zaměstnavatel sjednal se studentem pracovní poměr pouze na 3 dny (pátek až neděle) na 8 hodin denně a sjednal mzdu 70Kč na hodinu. Sjednaná mzda činí 1680,- Kč (3dny x 8 hodin x 70 Kč). Student dosud u tohoto zaměstnavatele nepracoval. Pracovní poměr je krátkodobým zaměstnáním, sjednaný příjem je nižší než 2000,- Kč a dosažený příjem je nižší než 2000,- Kč. Student není účasten nemocenského pojištění bez ohledu na to, zda toto zaměstnání je prvním zaměstnáním u tohoto zaměstnavatele nebo opakujícím se zaměstnáním do 6 měsíců od skončení předchozího zaměstnání u téhož zaměstnavatele. Z částky 1680 Kč se pojistné na sociální zabezpečení odvádět nebude. Zaměstnavatel neoznamuje OSSZ vstup zaměstnance do zaměstnání.

6 Okruh pojištěných osob - § 5 ZNP
Mgr. Ilona Kostadinovová Účast v nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, 187/2006 Sb./ZNP Okruh pojištěných osob - § 5 ZNP a) taxativní výčet osob, které se považují za zaměstnance, §§ Vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je pojištěn z každého z těchto zaměstnání, § 8 ZNP. b) Osoby samostatně výdělečně činné/OSVČ - §§ 11 – 13 Účastny dobrovolně, musí podat přihlášku. Kdo se považuje za OSVČ stanoví zákon o důchodovém pojištění, z. č. 155/1995 Sb. Při výkonu několika samostatných výdělečných činností, je z nich pojištěna jen jednou, § 12 ZNP. Př. OSVČ spolupracuje s manželem při výkonu samostatné výdělečné činnosti a zároveň vykonává činnost na základě autorského zákona. Podala přihlášku k NP – účastna jednou, jedna přihláška.

7 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Denní vyměřovací základ/DVZ, §§ 18 – 22 zákona o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb. + Sdělení MPSV č. 396/2008 Sb., dále navyšováno Sdělením MPSV č. 354/2009 a č. 293/2010 – hranice 2011 825 1237 2474 Nad Nemocenské Ošetřovné 90% 60% 30 % 0% Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Peněžitá pomoc v mateřství 100%

8 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Denní vyměřovací základ/DVZ, §§ 18 – 22 zákona o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb. + Sdělení MPSV č. 396/2008 Sb., dále navyšováno Sdělením MPSV č. 354/2009 a č. 293/2010 – hranice 2011, č. 310/2011 Sb. hranice pro rok 2012 838 1257 2514 Nad 2474 Nemocenské Ošetřovné 90% 60% 30 % 0% Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Peněžitá pomoc v mateřství 100%

9 VYLOUČENÍ NÁROKU NA NEMOCENSKÉ (nelze ho poskytnout ani dobrovolně)
u toho, kdo si přivodil úmyslně pracovní neschopnost u toho, komu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu v době PN u toho, kdo utekl z místa vazby nebo výkonu trestu NÁROK NA SNÍŽENÉ NEMOCENSKÉ VE VÝŠI 50 % - má pojištěnec, jestliže si zavinil pracovní neschopnost: zaviněnou účastí ve rvačce jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití návykových a psychotropních prostředků při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku VÝPOČET DÁVKY z denního vyměřovacího základu – ten se určí stejně jako doposud redukce DVZ: 3 redukční hranice - dle metodiky uvedené v zákoně - pro rok 2009 (sdělení MPSV č.293/2010 Sb.): 1. redukční hranice … 825,- Kč 2. redukční hranice … 1.237,- Kč 3. redukční hranice … 2.474,- Kč redukce se provede tak, že do: do 1. redukční hranice se započte 100 % DVZ do 2. redukční hranice se započte 60 % DVZ do 3. redukční hranice se započte 30 % DVZ a k části nad 3. redukční hranicí se nebude přihlížet výše nemocenského činí nadále 60 % DVZ (bez ohledu na délku prac.neschopnosti) NEMOCENSKÉ - § 23 a násl.

10 Nem.poj. po nabytí účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění
PODPŮRČÍ DOBA NOVĚ – náleží až od 15. kalendářního dne trvání dočasné prac.neschopnosti za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti zaměstnanci poskytována náhrada mzdy, a to za pracovní dny - tuto náhradu bude hradí zaměstnavatel , § 192 a násl. zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., blíže viz článek wordová příloha Novelou č. 347/ 2010 Sb. změna na 21 dnů pro období od do poskytováno do konce dočasné pracovní neschopnosti, maximálně však do 380 kalendářních dnů počítaných od vzniku dočasné pracovní neschopnosti (včetně zápočtů předchozí doby trvání dočasné pracovní neschopnosti) na rozdíl od náhrady mzdy (viz výše) poskytováno za kalendářní dny OCHRANNÁ LHŮTA 7 dnů od skončení zaměstnání, které zakládalo účast na nem.poj. 180 dní – u peněžité pomoci v mateřství u kratších zaměstnání – činí ochranná lhůta pouze tolik dnů, kolik činilo toto poslední zaměstnání nevztahuje se na: starobní a invalidní důchodce ze zaměstnání malého rozsahu ze zaměstnání studentů o prázdninách ze zaměstnání v době dovolené

11 Nemocenské X náhrada mzdy od zaměstnavatele
Formuláře a tiskopisy – viz zvláštní přílohy Příklad: Zaměstnanec je uznán práce neschopným od 01. března do 25. dubna. Nárok na nemocenské má od 22. března, ale v tomto dni 2 hodiny pracoval. Nárok na výplatu/ poskytování nemocenské mát tedy až od 23. března. Za prvních 21 dnů trvání pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele. Podle zákoníku práce náleží náhrada mzdy za dobu prvních 21 dnů pracovní neschopnosti, jestliže ke dni vzniku pracovní neschopnosti jsou splněny podmínky nároku na nemocenské. Náhrada mzdy nebude náležet například za dobu pracovní neschopnosti, kterou si zaměstnanec způsobil úmyslně, protože za tuto dobu nemá zaměstnanec nárok na nemocenské.

12 PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ - § 32
PODMÍNKY NÁROKU v den, od něhož má být přiznána, musí trvat účast na nem. pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních 2 letech před tímto dnem musí trvat účast na nem.poj.po dobu alespoň 270 dnů; u OSVČ navíc min.180 dní účasti na nem.poj.OSVČ v posledním roce od počátku 7.týdne od porodu – možnost střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě – každý z nich pak má při této péči o dítě nárok na výplatu PPM po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nem.poj. při střídání – zastaví se výplata PPM matce a tato dávka se začne vyplácen otci (z jeho nem.poj.- splňuje-li podmínky nároku na dávku) a naopak četnost střídání omezena není OCHRANNÁ LHŮTA u žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, čin ochranná lhůta pro uplatnění nároku na PPM tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů PODPŮRČÍ DOBA stejná (28 týdnů; 37 týdnů v případě vícečetného porodu) VÝŠE DÁVKY výše PPM bude činit 70 % RDVZ (ten se určí stejně jako u nemocenského)

13 OŠETŘOVNÉ (dříve podpora při ošetřování člena rodiny) - § 39 a násl.
má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí: ošetřovat nemocného člena domácnosti (u dítěte již není hranice 10 let), nebo pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídatelné události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla zaměstnanec nemůže uplatnit nárok na ošetřovné na dítě, na které již (zpravidla) druhý z rodičů uplatnil nárok na PPM nebo rodičovský příspěvek nově je možné přiznat ošetřovné při jedné potřebě ošetřování postupně i dvěma osobám výše ošetřovného činí 60 % RDVZ (ten se určí stejně jako u nemocenského)

14 VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ - § 42 a násl.
náleží zaměstnankyním, pokud vykonávají práci, která je těhotným ženám zakázána, nebo práci, která podle lékařského posudku ohrožuje jejich těhotenství; totéž platí pro zaměstnankyně do konce 9. měsíce po porodu PODMÍNKY NÁROKU účast na nemocenském pojištění převedení na jinou práci (z výše uvedených důvodů) nižší výdělek za tuto práci bez jejího zavinění OSVČ nenáleží! PODPŮRČÍ DOBA vyplácí se za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci, do nástupu ženy na MD a po ukončení MD nejdéle do konce 9. měsíce po porodu. ženě převedené na jinou práci kvůli kojení se tato dávka poskytuje po celou dobu kojení. VÝŠE DÁVKY – 70% RDVZ výše příspěvku se stanoví jako rozdíl DVZ před převedením a průměr započitatelných příjmů, které připadají na jeden kalendářní den po převedení. DVZ se stanoví podobně jako u nemocenského – neredukuje se však prvních 14, resp. 21 dnů na 90 %

15 Řízení o dávce zahajuje se na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise nebo na návrh organizace, popř. z podnětu OSSZ řízení o dobrovolné dávce se zahájí i na základě písemné žádosti volnou formou OSSZ rozhoduje v dávkových věcech zejména: vznikl-li spor o nárok na dávku nebo její výši, o jejím snížení, odnětí, popř. zastavení její výplaty o vrácení přeplatku na dávce, způsobené zaviněním příjemce této dávky o dobrovolných dávkách (nemocenského po vyčerpání podpůrčí doby, nemocenského v případech, kdy nevzniká zákonný nárok) řeší případy, kdy práce neschopný občan nedodržuje léčebné režim o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění nemocenského pojištění, pokud jim toto bylo v jednotlivých případech svěřeno NÁROK NA DÁVKU vzniká při splnění stanovených podmínek pojištění přímo ze zákona - tj. obligatorní dávky VÝPLATU DÁVEK PROVÁDÍ: Od 15. dne trvání pracovní neschopnosti OSSZ, u vojáků z povolání, příslušníků vězeňské služby, hasičského záchranného sboru a Policie ČR příslušná ministerstva, u ostatních pojištěnců místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, MSSZ Brno a PSSZ

16 Systém nemocenského pojištění v Evropské unii
Mgr. Ilona Kostadinovová Systém nemocenského pojištění v Evropské unii Jednotlivé členské státy mají různé systémy nemocenského pojištění, v rámci volného pohybu osob a zabránění diskriminace migrujících pracovníků upravují koordinační nařízení nároky na dávky v nemoci a mateřství následujících kategorií osob a jejich rodinných příslušníků: Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné Pracovníci v pohraničním styku Nezaměstnané osoby Žadatelé o důchod a důchodci

17 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
1. princip koordinace Sčítání dob pojištění – vyžaduje-li se pro vznik nároku na dávku získání určité doby pojištění, započítává se pro splnění podmínky získání této doby i doba pojištění získaná v jiném členském státě. Pojem záchranná sociální síť/“Social safety Net“ použila poprvé Světová banka začátkem 80. let minulého století v souvislosti se ekonomickými reformami v Latinské Americe a v Asii. Označuje systémové uspořádání sociálního pojištění, sociálních(státních) podpor a sociální pomoci způsobem, aby žádný občan nebyl existenčně ohrožen v době ekonomických reforem V důsledku ekonomické transformace by tedy občan neměl klesnout pod úroveň existenčního nebo sociálního minima. Záchranná sociální síť jako produkt liberální představy má zajistit jen důstojnou minimální hranici životních potřeb a ponechat na iniciativě jednotlivce, aby si zajistil více.

18 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
2. princip koordinace Export dávek do ciziny – dávky v nemoci a mateřství jsou vypláceny podle právních předpisů toho státu, ve kterém je osoba pojištěna bez ohledu na to, ve kterém státě pobývá. Výše a trvání výplaty závisí na legislativě státu pojištění. Peněžité dávky mají nahradit příjem ušlý v důsledku nemoci nebo mateřství, v ČR jsou vypláceny z nemocenského pojištění, k výplatě jsou příslušné: Okresní správy sociálního zabezpečení Organizace Věcné dávky se vztahují na lékařskou a stomatologickou péči, na léky, hospitalizaci a na přímé platby určené k proplacení těchto nákladů, v ČR jsou poskytovány ze zdravotního pojištění.

19 Pravidla pro sčítání dob pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Pravidla pro sčítání dob pojištění Splnění podmínky tzv. čekací doby před tím, než vznikne nárok žadatele na dávku. Přihlíží se i k době pojištění získané v jiném členském státě. PŘ: Byl-li zaměstnanec pojištěn v Rakousku a přestěhoval se do Itálie, kde je nyní pojištěn, je jeho rakouská doba pojištění brána v úvahu pro splnění italských podmínek.

20 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Čekací doba v ČR V ČR vzniká nárok na dávku nemocenského pojištění dnem vzniku pojištění. Pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství je nutné, aby byla žena pojištěna alespoň 270 dní v uplynulých dvou letech před porodem. 》 Nezíská-li žena těchto 270 dní účasti na nemocenském pojištění v ČR, přihlédne se v souladu s ustanovením čl. 18 Nařízení 1408/71 i k době pojištění získané v posledních dvou letech před porodem v jiných členských státech. Příklady jsou ve sbírce příkladů. Řešení str. 78

21 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Výpočet dávek Rozhodný je příjem získaný ve státě kompetentní instituce, jehož právní předpisy upravují poskytování dávek vypočtených na základě průměrných výdělků nebo průměrných příspěvků. PŘ: Švédská občanka pracovala 3 roky v ČR, kde byla pojištěncem s nárokem na dávky nemocenského pojištění. Poté se přestěhovala zpět do Švédska, kde pracovala 2 měsíce, když otěhotněla a následně odešla na mateřskou dovolenou. Ve Švédsku však nezískala potřebnou dobu pro vznik nároku na dávky v mateřství, přihlédne se proto k době pojištění, kterou získala v ČR (formulář E 104). Dávka se jí bude vyplácet podle švédských právních předpisů a výpočet dávky se provede pouze na základě výdělků získaných ve Švédsku. Švédská úřadovna sociálního pojištění se na doby pojištění dotáže ČSSZ nebo PSSZ formulářem E 104.

22 Postup při vyřizování žádosti o peněžité dávky v nemoci a mateřství
Mgr. Ilona Kostadinovová Postup při vyřizování žádosti o peněžité dávky v nemoci a mateřství Kompetentním státem je zpravidla stát výkonu zaměstnání. Stát místa bydliště či pobytu pojištěnce je odpovědný za provedení lékařského vyšetření a zasílá výsledky instituci státu, ve kterém je daná osoba pojištěna. Orgány jsou vázány lékařským posudkem státu bydliště, mohou však nechat zdravotní stav znovu posoudit lékařem podle svého výběru znovu. Příklady jsou ve sbírce příkladů. Řešení str. 78 Důchodci, kteří do nepobírali zvýšení důchodu pro bezmocnost a do nepodali žádost o zvýšení důchodu pro bezmocnost mohou nyní požádat o tuto novou dávku. Žádost je třeba podat na sociálním odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Zdravotní stav žadatele v těchto případech posoudí lékař posudkové služby úřadu práce, místně příslušného dle místa trvalého pobytu žadatele. Řízení o zvýšení důchodu pro bezmocnost a řízení o příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu zahájená a pravomocně neskončená před 1. lednem 2007 se dokončují podle dosavadních právních předpisů ve znění platném do 31. prosince V těchto případech lékaři LPS ČSSZ dokončí posuzování zdravotního stavu pro účely bezmocnosti a zda jde o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči podle právních předpisů ve znění platném do Osoby, které do pobíraly zvýšení důchodu pro bezmocnost se nemusí obávat zhoršení své sociální situace, neboť tato dávka je automaticky, aniž je třeba ze strany důchodce vyvíjet jakoukoli aktivitu (není třeba podávat žádost apod.), transformována do příspěvku na péči, který bude pravidelně důchodci vyplácen.

23 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad Český občan, pan Jaroslav, který je zaměstnán a pojištěn v ČR, vycestoval na 14 dní na dovolenou na řecký ostrov Kréta, kde onemocněl. Byl vyšetřen řeckým lékařem a řecký ústav sociálního pojištění v místě pobytu panu Jaroslavovi zaslal spolu s formulářem E 115 i výsledky provedeného lékařského vyšetření na formuláři E 116; příslušná OSSZ posoudí zdravotní stav pojištěnce a pokud ho shledá práce neschopným, pan Jaroslav bude mít nárok na nemocenské podle českých právních předpisů. Příklady jsou ve sbírce příkladů. Řešení str. 78

24 Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Ilona Kostadinovová Příslušný úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví (zdravotnictví a zdravotní péče) Ministerstvo obrany (u vojáků z povolání) – nemocenské a důchody Ministerstvo spravedlnosti (u příslušníků vězeňské služby) – nemocenské a důchody Ministerstvo financí (u příslušníků celní správy) – nemocenské a důchody

25 Pojištěnec je zaměstnancem malé organizace
Mgr. Ilona Kostadinovová ČSSZ kompetentní institucí – žadatel je pojištěn v ČR a podléhá českým právním předpisům Nemoc, úraz, mateřství vznikne na území jiného členského státu – vyšetření institucí místa bydliště a pobytu – formuláře E 115, 116 Pojištěnec je zaměstnancem malé organizace OSSZ posoudí nárok na dávku, formuláře E 117, 118 Pojištěnec je zaměstnancem organizace ČSSZ je prostředníkem.

26 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad Zaměstnanec pracuje v organizaci řadu let. Dne onemocněl a byl nemocen celkem 5 dní. Rozhodné období je od 2/2008 do 1/2009. V tomto období nebyl nemocen ani nečerpal ošetřování člena rodiny. Jeho vyměřovací základ činil za předchozích 12 měsíční období , - Kč, protože nebyl nemocen započítává se mu celých 365 kalendářních dnů.

27 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad Organizace se sídlem v Třemošné získala zakázku v Rakousku, kterou bude zajišťovat svými zaměstnanci. Jak to bude s pojištěním v této době? OSSZ sdělila malé organizaci provozující činnosti v oblasti laminátových podlah, že výši pravděpodobného pojistného a potom i oznámila zahájení správního výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky na účet jeho společnosti pro takto vyčíslené pohledávky. Malá organizace v roce 2007 takto zaměstnávala v průměru měsíčně s ohledem na sezónní vlivy 10 zaměstnanců.

28 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad OSSZ sdělila malé organizaci provozující činnosti v oblasti laminátových podlah, že výši pravděpodobného pojistného a potom i oznámila zahájení správního výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky na účet jeho společnosti pro takto vyčíslené pohledávky. Malá organizace v roce 2007 takto zaměstnávala v průměru měsíčně s ohledem na sezónní vlivy 10 zaměstnanců. V roce 2008 přestala pravidelně předkládat „Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace“ se svérázným odůvodněním, že je to zbytečné. Nereagovala ani na urgence OSSZ, aby svoji povinnost splnila. Určete postup příslušné OSSZ.

29 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad V přehledu o příjmech a výdajích OSVČ vznikl přeplatek za rok 2007 na sociálním pojištění, OSVČ požádala o vrácení tohoto přeplatku. OSSZ však odmítla přeplatek vrátit s odůvodněním, že byl použit jako penále vzniklé před 3 lety. Je postup OSSZ správný?

30 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad Zaměstnanec je v souběžném pracovním poměru u téže organizace. Pojistné je odváděno z obou pracovních poměrů. Dne onemocněl, jak bude uplatňovat svůj nárok na nemocenskou, postačí mu pouze jeden tiskopis pro likvidaci dávky?

31 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad Zaměstnanec v řádném pracovním poměru k organizaci v pracovní neschopnosti od do porušil léčebný režim tím, že se dne v době kontroly nezdržoval doma, rovněž neměl povoleny vycházky. Zahajte a ukončete správní řízení, zajistěte podklady. Určete, zda se nemocenské dávky budou krátit nebo se odejmou, pokud je svobodný, ale žije ve společné domácnosti se svojí osamělou matkou, která pobírá řádná starobní důchod, a podílí se na úhradě společných nákladů domácnosti.

32 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad Zaměstnanec malé organizace si způsobil dočasnou pracovní neschopnost od do tím, že vyprovokoval v místním hostinci rvačku. Určete, zda mu přísluší nemocenské dávky, zajistěte důkazy, zahajte a ukončete správní řízení v této věci. Lze nemocenské dávky dodatečně přiznat, pokud má rodinu a dvě nezaopatřené děti?

33 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad Se studentem VŠ uzavřela organizace o letních prázdninách pracovní poměr po celý červenec a srpen. Student onemocněl dne Má nárok na nemocenské dávky? Vztahuje se na něj ochranná lhůta?

34 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad OSVČ řádně podnikající od se dne přihlásila k nemocenskému pojištění a začala platit zálohy na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění. Dne jí vznikla pracovní neschopnost. Určete, zda má k tomuto datu nárok na nemocenské. Určete, zda by nárok vzniknul, kdyby onemocněla až

35 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad Žena ukončila svá studia VŠ dne Od začala podnikat jako OSVČ a dne porodila dítě. Určete, zda má nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Z jakého pojištění se bude poskytovat a kdo bude vyplácet?

36 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad Zaměstnankyně začala od ošetřovat svoji nemocnou matku, se kterou žije ve společné domácnosti. Lékařka vystavuje opakovaně tiskopis „Žádost o podporu při ošetřování člena rodiny“ tak, že ošetřování přeruší na víkend a znovu vystaví nový tiskopis. 1) Je takový postup lékařky správný? 2) Určete postup OSSZ, která na to přišla.

37 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklady ………………..

38 Opakování nemocenské pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Opakování nemocenské pojištění Denní vyměřovací základ Plátce dávek Podpůrčí doba Ochranná lhůta Promlčení dávek Jak se postupuje při poskytování nemocenské, koná-li zaměstnanec několik souběžných pracovních poměrů? Co se rozumí pojmem mateřské dovolené a jaká dávka se po její dobu poskytuje.

39 Účast na pojistném, vyměřovací základ
Mgr. Ilona Kostadinovová Účast na pojistném, vyměřovací základ Rozhodné období, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ je u OSVČ kalendářní rok, u všech ostatních poplatník pojistného je jím kalendářní měsíc. Přesně definovaný okruh pracovních příjmů, které jsou zohledňovány při výpočtu pojistného. Příklady a pojmy: Němec, který má trvalé bydliště v SRN, pracuje ve společnosti s ručením omezeným v pracovním poměru uzavřeném podle zákoníku práce. Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti od do na výpomoc v restauraci od do hod. za odměnu 1000 Kč. Novou dohodu o pracovní činnosti se stejným zaměstnancem uzavřel na stejnou práci na dobu od do 7. 5 za odměnu 1200 Kč. Příležitostné zaměstnání Zaměstnání, jehož obsahem je pracovní činnost je tak malého rozsahu, že započitatelný příjem z něho nedosahuje ani 400 Kč za kalendářní měsíc

40 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
SAZBY POJISTNÉHO, § 7 z. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, Sazba Nem. poj. Důch. poj. St. pol. zam. Zdravotní poj. Zv 25 % nebo 26\% 2,3 % 3, 3 % 21, 5% 1,2 % 9 % Znc Zahr.znc 11 % 0 % 1,4% 6, 5 % 0,4% 4, 5 % OSVČ 29, 2 % je-li účastna 1, 4 % 28 % 1,2% 13, 5 % Dobrovolně účastná na důch. poj. Sazby pojistného jsou sou diferencovány podle jednotlivých poplatníků.

41 Příklady, opakování: Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Započtení příjmu do vyměřovacího základu: ubytování ošatné plnění poskytnutá k životnímu jubileu vstupní prohlídky služební vozidlo Klíčové pojmy: malá organizace, organize, OSVČ pojistné,plátce pojistného, poplatník pojistného, promlčení pojistného penále, sankce Okresní správa sociálního zabezpečení rozhodla platebním výměrem o povinnosti zaměstnavatele zaplatit přirážku k pojistnému na sociální zabezpečení, protože jeho výrobní zařízení nevyhovuje zdravotnickým předpisům. Zaměstnavatel se domnívá, že mu přirážka byla stanovena neprávem. 1) Může se zaměstnavatel proti rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení bránit? 2) Který orgán bude rozhodovat o odvolání a bude jeho rozhodnutí konečné?

42 Mgr. Ilona Kostadinovová
Děkuji za pozornost milí posluchači a přeji příjemný a pohodový zbytek dnešního dne. Mgr. Ilona Kostadinovová


Stáhnout ppt "Evropská unie – Váš život v EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google