Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo pro podnikatele II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo pro podnikatele II"— Transkript prezentace:

1 Právo pro podnikatele II
Lidé by neměli být trestáni za své myšlenky.. Voltaire FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost šejnost©2009

2 Ústavní právo Upravuje společenské vztahy, které vyjadřují
podstatu českého státu a státní moci formy, jejichž prostřednictvím se státní moc vykonává formu realizace práva českého národa na sebeurčení působení státní – veřejné moci dovnitř a jeho formy postavení národnostních menšin na území ČR realizaci státní svrchovanosti působení českého státu navenek

3 Ústavní právo Soubor právních předpisů nejvyšší právní síly
Součást veřejného práva Odvětví v objektivním smyslu Vědní disciplína Charakter státu a práva Postavení člověka a občana Organizace veřejné moci Vertikální struktura státu

4 Ústavní právo - realizace
Vydání právního předpisu – ústavní zákony Rozhodnutí orgánu – akt realizace práva Kontrolní činnost – interpelační činnost Rozhodování sporů – Ústavní soud ČR Činnost fyzických a právnických osob Jednání ústavních orgánů navenek státu

5 Prameny ústavního práva
Normativní právní akty Listina základních práv a svobod Ústavní zákony Zákony Zákonná opatření Ústava ČR Mezinárodní smlouvy Normativní smlouvy Nálezy Ústavního soudu ČR

6 Ústavně – právní vztahy Subjekty ústavního práva
Stát a jeho orgány Územní útvary, za které jednají jejich orgány Fyzické osoby Skupiny fyzických osob

7 Ústavně – právní vztahy Obsah ústavního práva
Vzájemná práva a povinnosti, které ústavní normy subjektům ústavněprávních vztahů přiznávají nebo stanovují

8 Ústavně – právní vztahy
Objekt ústavního práva Příčina, důvod, stimul vstupu subjektu ústavního práva do ústavněprávního vztahu Důvod, k čemu směřují vzájemná práva a povinnosti subjektů ústavněprávních vztahů

9 Ústava České republiky
Moc zákonodárná Moc výkonná Moc soudní Nejvyšší kontrolní úřad Česká národní banka Územní samospráva

10 Zákonodárný proces Zákonodárná iniciativa
Projednávání návrhu a hlasování o něm Opětovné projednávání zákona Podepsání schváleného zákona Vyhlášení schváleného zákona

11 Moc zákonodárná Parlament České republiky Poslanecká sněmovna
Centrum politického rozhodování Senát Kontrolní a stabilizující funkce

12 Parlament České republiky
Funkce Zákonodárná Kreační a organizační Působnost v otázkách zahraniční politiky Působnost v otázkách vnitřní politiky Působnost autonomní Působnost kontrolní Schvalování státního závěrečného účtu

13 Parlament České republiky Principy
Poslanecká sněmovna 200 poslanců Volební období 4 roky Aktivní volební právo od 18 let Pasivní volební právo od 21 let

14 Parlament České republiky Principy
Senát 81 senátorů Volební období 6 let Obměna každé 2 roky Aktivní volební právo od 18 let Pasivní volební právo od 40 let

15 Kontrolní otázka: Co to je inkompatibilita?
Rozdílnost názorů poslanců a senátorů Neslučitelnost funkcí Překážky zvolitelnosti poslanců a senátorů

16 Moc výkonná Prezident republiky Vláda Ministerstva
Ústřední úřady státní správy Státní zastupitelství

17 Moc soudní Soudnictví Civilní Trestní Správní Ústavní

18 Moc soudní Principy Výkon rozhodnutí jménem republiky
Nezávislost soudů Nezávislost a nestrannost soudců Rozhodování senátem nebo samosoudcem Účast lidu na výkonu moci Vázanost soudce zákonem Rovnost účastníků a ústnost jednání Veřejnost soudního jednání

19 Nejvyšší kontrolní úřad
Nezávislý ústavní orgán Kontrola hospodaření se státním majetkem Kontrola plnění státního rozpočtu

20 Česká národní banka Nezávislý ústavní orgán Péče o cenovou stabilitu
Určování měnové politiky Vydávání bankovek a mincí Řízení peněžního oběhu Řízení platebního styku Výkon bankovního dohledu Vydávání právních předpisů

21 Moc výkonná Vláda Vrcholným orgánem výkonné moci
Kolektivně odpovědna PS P ČR Řídí a spravuje stát Jmenuje ji president Žádá o důvěru PS P ČR do 30 dnů

22 Územní samospráva Právo určitého společenského útvaru spravovat právem určený okruh svých záležitostí samostatně, nezávisle na širším společenském útvaru, jehož je součástí..

23 Územní samospráva Zájmová samospráva Profesní samospráva
Vysokoškolská samospráva

24 Územní samospráva Dvojstupňový systém Samospráva obce
Samospráva vyššího územního samosprávného celku

25 Územní samospráva Principy
Obce jsou základními územními samosprávnými celky Stát může zasahovat do činnosti pouze na ochranu zákona a v jeho mezích Občanem obce se stává fyzická osoba, státní občan ČR a v obci má hlášen trvalý pobyt

26 Územní samospráva Samostatná působnost Rozvoj sociální péče a bydlení
Ochrana zdraví Doprava a spoje Výchova, vzdělávání a kulturní rozvoj Ochrana veřejného pořádku Vydávání obecně závazných vyhlášek obce

27 Územní samospráva Přenesená působnost
Výkon decentralizované státní správy Výkon se realizuje prostřednictvím orgánů obce Rada obce vydává nařízení obce

28 Kontrolní otázka: Který orgán státní správy kontroluje dodržování zákonnosti nařízení a vyhlášek? Okresní úřady Nejvyšší kontrolní úřad ČR Krajské úřady a Ministerstvo vnitra ČR

29 Územní samospráva Vyšší územně správní celky
Ústava ČR – členění na kraje Územní společenství občanů s právem na samosprávu Občanem kraje je fyzická osoba,státní občan ČR, přihlášen k trvalému pobytu v obci v územním obvodu kraje

30 Územní samospráva Kraje
Veřejnoprávní korporace s právem vlastnit svůj majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu Mají právní subjektivitu ČR je rozdělena na 14 krajů

31 Územní samospráva Samostatná působnost kraje Omezení jen podle zákona
Kompetence v oblasti dopravy, zakládání právnických osob, hospodaření, sankce, kontroly Zastupitelstvo kraje vydává obecně závazné vyhlášky kraje

32 Územní samospráva Přenesená působnost kraje Stává se správním obvodem
Rada kraje vydává nařízení kraje Dozor nad výkonem věcně příslušná ministerstva a ústřední správní úřady

33 Základní práva a svobody
Souhrnné vyjádření vztahů jedince a státu Vznikají přímo podle ústavního pořádku nebo mezinárodní smlouvy Jsou vymahatelné vůči státu prostřednictvím nezávislé soudní moci

34 Základní práva a svobody
Někdo má podle tohoto práva jednat, vybírat si obsah svého jednání nebo nekonat a uplatňovat nároky vůči státní moci Svobody Ustanovení, kterým se jednotlivcům něco zaručuje, garantuje jako nedotknutelné a hodné ochrany Jedná se o autonomní sféru bez zásahu státní moci

35 Základní práva a svobody
a) Základní lidská práva a svobody b) Politická práva c) Právo národnostních a etnických menšin d) Hospodářská,sociální a kulturní práva e) Právo na soudní a právní ochranu

36 Základní práva a svobody
Způsobilost mít práva Právo na život Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Osobní svoboda Lidská důstojnost a ochrana jména Nedotknutelnost obydlí Právo vlastnictví Svoboda pohybu a pobytu Svoboda svědomí, myšlení a náboženského vyznání

37 Politická práva Svoboda projevu a právo na informace Petiční právo
Právo shromažďovací Právo sdružovací Právo na odpor Právo podílet se na správě věcí veřejných

38 Práva národnostních a etnických menšin
Právo na výběr příslušnosti Právo na vzdělání v mateřském jazyce Komunikace a rozvoj vlastní kultury Právo na sdružování Právo na užívání jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny Právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy Právo na vícejazyčné názvy a označení

39 Práva hospodářská Právo na svobodnou volbu povolání Právo podnikat
Právo na získání prostředků na životní potřeby

40 Odborová svoboda Právo na sdružování na ochranu hospodářských zájmů
Právo na stávku Právo na odměnu Právo na pracovní podmínky

41 Sociální práva Ochrana práv žen, mladistvích a zdravotně postižených
Sociální zabezpečení Důchodové pojištění Státní sociální podpora Ochrana rodiny Ochrana postavení mimomanželských dětí Bezplatná zdravotní péče

42 Právo na vzdělání Bezplatné školní vzdělání Povinnost školní docházky
Veřejný výchovný systém Právo na šíření objektivních, kritických a pluralistických názorů

43 Právo k výsledkům tvůrčí duševní činnosti a ke kulturnímu bohatství
Ochrana práv autora k dílu Ochrana osobnostních a majetkových práv Ochrana vynálezů, průmyslových vzorů, ochranných známek a označení původu výrobků Systém muzeí a galerií Právo na informace o životním prostředí

44 Právo na soudní ochranu
Domáhat se práva stanoveným postupem Náhrada škody způsobená nezákonným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu Právní pomoc v řízení před soudy Procesní zásady v řízení před soudy i jinými orgány veřejné správy

45 Ústavní soud Soulad obecně závazných právních předpisů s Ústavou
Spory mezi nejvyššími ústavními orgány Spory mezi nejvyššími orgány a orgány územní samosprávy Věci volební a mandátové Ústavní odpovědnost ústavních činitelů Zákonnost politických stran Soulad mezinárodních smluv a právního řádu ČR Výklad ústavních norem Ústavní stížnosti jako právní prostředky ochrany

46 Mezinárodní právo Normy mezinárodního práva Mezinárodní smlouvy
Obyčeje Všeobecně uznávané právní zásady Jsou závazné, pokud se stát zavázal k jejich dodržování

47 Právo Evropské unie Systém hmotných, institucionálních i procesních práv Zavazuje členy EU k dodržování Přímá aplikovatelnost na subjekty uvnitř EU Zvláštní autonomní systém – není mezinárodní ani národní právní systém

48 DISKUZE Co vás zaujalo.. Co Vás nebavilo.. Co Vás rozčílilo..

49 LEX CIVIUM DUX Zákon je vůdcem občanů.. - Ústavu ČR mějme v náležité úctě a vážnosti. - Právo na práva má každá lidská bytost. - Svobody přinášejí i povinnosti. - I na tobě záleží, zda se právo nezmění v bezpráví.


Stáhnout ppt "Právo pro podnikatele II"

Podobné prezentace


Reklamy Google