Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do ústavního práva Lidé by neměli být trestáni za své myšlenky.. Voltaire FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost 602 365.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do ústavního práva Lidé by neměli být trestáni za své myšlenky.. Voltaire FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost 602 365."— Transkript prezentace:

1 Úvod do ústavního práva Lidé by neměli být trestáni za své myšlenky.. Voltaire FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost 602 365 668 www.sejnost.cz šejnost©2009

2 Úvod do ústavního práva  Ústavní právo  Upravuje společenské vztahy, které vyjadřují  podstatu českého státu a státní moci  formy, jejichž prostřednictvím se státní moc vykonává  formu realizace práva českého národa na sebeurčení  působení státní – veřejné moci dovnitř a jeho formy  postavení národnostních menšin na území ČR  realizaci státní svrchovanosti  působení českého státu navenek

3 Úvod do ústavního práva  Ústavní právo  Soubor právních předpisů nejvyšší právní síly  Součást veřejného práva  Odvětví v objektivním smyslu  Vědní disciplína  Charakter státu a práva  Postavení člověka a občana  Organizace veřejné moci  Vertikální struktura státu

4 Úvod do ústavního práva  Ústavní právo - realizace  Vydání právního předpisu – ústavní zákony  Rozhodnutí orgánu – akt realizace práva  Kontrolní činnost – interpelační činnost  Rozhodování sporů – Ústavní soud ČR  Činnost fyzických a právnických osob  Jednání ústavních orgánů navenek státu

5 Úvod do ústavního práva  Prameny ústavního práva  Normativní právní akty  Listina základních práv a svobod  Ústavní zákony  Zákony  Zákonná opatření  Ústava ČR  Mezinárodní smlouvy  Normativní smlouvy  Nálezy Ústavního soudu ČR

6 Úvod do ústavního práva  Ústavně – právní vztahy  Subjekty ústavního práva  Stát a jeho orgány  Územní útvary, za které jednají jejich orgány  Fyzické osoby  Skupiny fyzických osob

7 Úvod do ústavního práva  Ústavně – právní vztahy  Obsah ústavního práva  Vzájemná práva a povinnosti, které ústavní normy subjektům ústavněprávních vztahů přiznávají nebo stanovují

8 Úvod do ústavního práva  Ústavně – právní vztahy  Objekt ústavního práva  Příčina, důvod, stimul vstupu subjektu ústavního práva do ústavněprávního vztahu  Důvod, k čemu směřují vzájemná práva a povinnosti subjektů ústavněprávních vztahů

9 Úvod do ústavního práva  Ústava České republiky  Moc zákonodárná  Moc výkonná  Moc soudní  Nejvyšší kontrolní úřad  Česká národní banka  Územní samospráva

10 Úvod do ústavního práva  Zákonodárný proces  Zákonodárná iniciativa  Projednávání návrhu a hlasování o něm  Opětovné projednávání zákona  Podepsání schváleného zákona  Vyhlášení schváleného zákona

11 Úvod do ústavního práva  Moc zákonodárná  Parlament České republiky  Poslanecká sněmovna  Centrum politického rozhodování  Senát  Kontrolní a stabilizující funkce

12 Úvod do ústavního práva  Parlament České republiky  Funkce  Zákonodárná  Kreační a organizační  Působnost v otázkách zahraniční politiky  Působnost v otázkách vnitřní politiky  Působnost autonomní  Působnost kontrolní  Schvalování státního závěrečného účtu

13 Úvod do ústavního práva  Parlament České republiky  Principy  Poslanecká sněmovna 200 poslanců  Volební období 4 roky  Aktivní volební právo od 18 let  Pasivní volební právo od 21 let

14 Úvod do ústavního práva  Parlament České republiky  Principy  Senát 81 senátorů  Volební období 6 let  Obměna každé 2 roky  Aktivní volební právo od 18 let  Pasivní volební právo od 40 let

15 Úvod do ústavního práva  Kontrolní otázka:  Co to je inkompatibilita? a) Rozdílnost názorů poslanců a senátorů b) Neslučitelnost funkcí c) Překážky zvolitelnosti poslanců a senátorů

16 Úvod do ústavního práva  Moc výkonná  Prezident republiky  Vláda  Ministerstva  Ústřední úřady státní správy  Státní zastupitelství

17 Úvod do ústavního práva  Moc soudní  Soudnictví  Civilní  Trestní  Správní  Ústavní

18 Úvod do ústavního práva  Moc soudní  Principy  Výkon rozhodnutí jménem republiky  Nezávislost soudů  Nezávislost a nestrannost soudců  Rozhodování senátem nebo samosoudcem  Účast lidu na výkonu moci  Vázanost soudce zákonem  Rovnost účastníků a ústnost jednání  Veřejnost soudního jednání

19 Úvod do ústavního práva  Nejvyšší kontrolní úřad  Nezávislý ústavní orgán  Kontrola hospodaření se státním majetkem  Kontrola plnění státního rozpočtu

20 Úvod do ústavního práva  Česká národní banka  Nezávislý ústavní orgán  Péče o cenovou stabilitu  Určování měnové politiky  Vydávání bankovek a mincí  Řízení peněžního oběhu  Řízení platebního styku  Výkon bankovního dohledu  Vydávání právních předpisů

21 Úvod do ústavního práva  Moc výkonná  Vláda  Vrcholným orgánem výkonné moci  Kolektivně odpovědna PS P ČR  Řídí a spravuje stát  Jmenuje ji president  Žádá o důvěru PS P ČR do 30 dnů

22 Úvod do ústavního práva  Územní samospráva  Právo určitého společenského útvaru spravovat právem určený okruh svých záležitostí samostatně, nezávisle na širším společenském útvaru, jehož je součástí..

23 Úvod do ústavního práva  Územní samospráva  Zájmová samospráva  Profesní samospráva  Vysokoškolská samospráva

24 Úvod do ústavního práva  Územní samospráva  Dvojstupňový systém  Samospráva obce  Samospráva vyššího územního samosprávného celku

25 Úvod do ústavního práva  Územní samospráva  Principy  Obce jsou základními územními samosprávnými celky  Stát může zasahovat do činnosti pouze na ochranu zákona a v jeho mezích  Občanem obce se stává fyzická osoba, státní občan ČR a v obci má hlášen trvalý pobyt

26 Úvod do ústavního práva  Územní samospráva  Samostatná působnost  Rozvoj sociální péče a bydlení  Ochrana zdraví  Doprava a spoje  Výchova, vzdělávání a kulturní rozvoj  Ochrana veřejného pořádku  Vydávání obecně závazných vyhlášek obce

27 Úvod do ústavního práva  Územní samospráva  Přenesená působnost  Výkon decentralizované státní správy  Výkon se realizuje prostřednictvím orgánů obce  Rada obce vydává nařízení obce

28 Úvod do ústavního práva  Kontrolní otázka:  Který orgán státní správy kontroluje dodržování zákonnosti nařízení a vyhlášek? a) Okresní úřady b) Nejvyšší kontrolní úřad ČR c) Krajské úřady a Ministerstvo vnitra ČR

29 Úvod do ústavního práva  Územní samospráva  Vyšší územně správní celky  Ústava ČR – členění na kraje  Územní společenství občanů s právem na samosprávu  Občanem kraje je fyzická osoba,státní občan ČR, přihlášen k trvalému pobytu v obci v územním obvodu kraje

30 Úvod do ústavního práva  Územní samospráva  Kraje  Veřejnoprávní korporace s právem vlastnit svůj majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu  Mají právní subjektivitu  ČR je rozdělena na 14 krajů

31 Úvod do ústavního práva  Územní samospráva  Samostatná působnost kraje  Omezení jen podle zákona  Kompetence v oblasti dopravy, zakládání právnických osob, hospodaření, sankce, kontroly  Zastupitelstvo kraje vydává obecně závazné vyhlášky kraje

32 Úvod do ústavního práva  Územní samospráva  Přenesená působnost kraje  Stává se správním obvodem  Rada kraje vydává nařízení kraje  Dozor nad výkonem věcně příslušná ministerstva a ústřední správní úřady

33 Úvod do ústavního práva  Základní práva a svobody  Souhrnné vyjádření vztahů jedince a státu  Vznikají přímo podle ústavního pořádku nebo mezinárodní smlouvy  Jsou vymahatelné vůči státu prostřednictvím nezávislé soudní moci

34 Úvod do ústavního práva  Základní práva a svobody  Práva  Někdo má podle tohoto práva jednat, vybírat si obsah svého jednání nebo nekonat a uplatňovat nároky vůči státní moci  Svobody  Ustanovení, kterým se jednotlivcům něco zaručuje, garantuje jako nedotknutelné a hodné ochrany  Jedná se o autonomní sféru bez zásahu státní moci

35 Úvod do ústavního práva  Základní práva a svobody a)Základní lidská práva a svobody b)Politická práva c)Právo národnostních a etnických menšin d)Hospodářská,sociální a kulturní práva e)Právo na soudní a právní ochranu

36 Úvod do ústavního práva  Základní práva a svobody  Způsobilost mít práva  Právo na život  Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí  Osobní svoboda  Lidská důstojnost a ochrana jména  Nedotknutelnost obydlí  Právo vlastnictví  Svoboda pohybu a pobytu  Svoboda svědomí, myšlení a náboženského vyznání

37 Úvod do ústavního práva  Politická práva  Svoboda projevu a právo na informace  Petiční právo  Právo shromažďovací  Právo sdružovací  Právo na odpor  Právo podílet se na správě věcí veřejných

38 Úvod do ústavního práva  Práva národnostních a etnických menšin  Právo na výběr příslušnosti  Právo na vzdělání v mateřském jazyce  Komunikace a rozvoj vlastní kultury  Právo na sdružování  Právo na užívání jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny  Právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy  Právo na vícejazyčné názvy a označení

39 Úvod do ústavního práva  Práva hospodářská  Právo na svobodnou volbu povolání  Právo podnikat  Právo na získání prostředků na životní potřeby

40 Úvod do ústavního práva  Odborová svoboda  Právo na sdružování na ochranu hospodářských zájmů  Právo na stávku  Právo na odměnu  Právo na pracovní podmínky

41 Úvod do ústavního práva  Sociální práva  Ochrana práv žen, mladistvích a zdravotně postižených  Sociální zabezpečení  Důchodové pojištění  Státní sociální podpora  Ochrana rodiny  Ochrana postavení mimomanželských dětí  Bezplatná zdravotní péče

42 Úvod do ústavního práva  Právo na vzdělání  Bezplatné školní vzdělání  Povinnost školní docházky  Veřejný výchovný systém  Právo na šíření objektivních, kritických a pluralistických názorů

43 Úvod do ústavního práva  Právo k výsledkům tvůrčí duševní činnosti a ke kulturnímu bohatství  Ochrana práv autora k dílu  Ochrana osobnostních a majetkových práv  Ochrana vynálezů, průmyslových vzorů, ochranných známek a označení původu výrobků  Systém muzeí a galerií  Právo na informace o životním prostředí

44 Úvod do ústavního práva  Právo na soudní ochranu  Domáhat se práva stanoveným postupem  Náhrada škody způsobená nezákonným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu  Právní pomoc v řízení před soudy  Procesní zásady v řízení před soudy i jinými orgány veřejné správy

45 Úvod do ústavního práva  Ústavní soud  Soulad obecně závazných právních předpisů s Ústavou  Spory mezi nejvyššími ústavními orgány  Spory mezi nejvyššími orgány a orgány územní samosprávy  Věci volební a mandátové  Ústavní odpovědnost ústavních činitelů  Zákonnost politických stran  Soulad mezinárodních smluv a právního řádu ČR  Výklad ústavních norem  Ústavní stížnosti jako právní prostředky ochrany

46 Úvod do ústavního práva  Mezinárodní právo  Normy mezinárodního práva  Mezinárodní smlouvy  Obyčeje  Všeobecně uznávané právní zásady  Jsou závazné, pokud se stát zavázal k jejich dodržování

47 Úvod do ústavního práva  Právo Evropské unie  Systém hmotných, institucionálních i procesních práv  Zavazuje členy EU k dodržování  Přímá aplikovatelnost na subjekty uvnitř EU  Zvláštní autonomní systém – není mezinárodní ani národní právní systém

48 Úvod do ústavního práva DISKUZE - Co vás zaujalo.. - Co Vás nebavilo.. - Co Vás rozčílilo..

49 Úvod do ústavního práva LEX CIVIUM DUX Zákon je vůdcem občanů.. -Ústavu ČR mějme v náležité úctě a vážnosti. -Právo na práva má každá lidská bytost. -Svobody přinášejí i povinnosti. -I na tobě záleží, zda se právo nezmění v bezpráví.


Stáhnout ppt "Úvod do ústavního práva Lidé by neměli být trestáni za své myšlenky.. Voltaire FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost 602 365."

Podobné prezentace


Reklamy Google