Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní aspekty podnikání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní aspekty podnikání"— Transkript prezentace:

1 Právní aspekty podnikání
Lidé by neměli být trestáni za své myšlenky.. Voltaire ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost

2 Doporučená literatura
Podnikání – Meritum ASPI Ústavní právo - Vydavatelství Aleš Čeněk Zákoník práce – LINDE Praha a.s. Vymáhání pohledávek – Meritum ASPI Obchodní právo - Meritum ASPI Vzory obchodních smluv - Meritum ASPI Ústavní právo Evropské unie – Vydavatelství Aleš Čeněk Základy práva – Karel Schelle - EUROLEX Evropské právo a podnik – LINDE Praha a.s. Právní systém LEXSYS, ASPI

3 Obecná část I. Úvod do právní terminologie
Obecná část I. Úvod do právní terminologie. Úprava podnikání v ČR a Evropské Unii, mezinárodní právo veřejné a soukromé, mezinárodní smlouvy. 2. Právní předpisy v oblasti podnikání. Právní závaznost a vykonatelnost rozhodnutí orgánů veřejné správy a samosprávy v ČR a EU, princip teritoriality. 3. Zvláštní část I. Úvod do obchodního práva. Základní pojmy, typy obchodních společností, podmínky jejich založení, obsah závazkových vztahů, obecné a zvláštní podmínky pro výkon statutární funkce, právní důvody zrušení a zániku.

4 4. Obchodní společnosti. Společnost s ručením omezeným
4. Obchodní společnosti. Společnost s ručením omezeným. Povaha a podmínky vzniku společnosti, postavení společníků, orgány společnosti, základní jmění, zrušení a zánik společnosti. 5. Obchodní společnosti. Akciová společnost. Povaha a podmínky vzniku společnosti, význam sukcesivního i simultánního vzniku, postavení akcionářů, orgány společnosti, základní jmění, zrušení a zánik společnosti. 6. Obchodní společnosti. Komanditní společnost. Povaha a podmínky vzniku společnosti, postavení komplementářů a komanditistů, orgány společnosti, základní jmění, zrušení a zánik společnosti.

5 7. Obchodní společnosti. Veřejná obchodní společnost
7. Obchodní společnosti. Veřejná obchodní společnost. Povaha a podmínky vzniku společnosti, postavení společníků, orgány společnosti, základní jmění, zrušení a zánik společnosti. 8. Obchodní společnosti. Družstvo, zájmové sdružení právnických osob. Povaha a podmínky vzniku společnosti, postavení účastníků, orgány společnosti, základní jmění, zrušení a zánik společnosti. 9. Smluvní typy. Právní úprava smluv, její subjekty, obsah, obligatorní a fakultativní náležitosti smluv, smlouva o dílo, kupní smlouva, smlouvy o obstarání záležitostí. 10.Zvláštní část II. Úvod do občanského práva. Základní pojmy, věcná a místní působnost, právní skutečnosti, obligatorní a fakultativní náležitosti právních úkonů, subsidiarita práva.

6 11. Smluvní typy. Právní úprava smluv
11.Smluvní typy. Právní úprava smluv. Subjekty, obsah,obligatorní náležitosti smluv. Smlouva o dílo, kupní smlouva, smlouvy o obstarání záležitostí. Ochrana hospodářské soutěže. Vymahatelnost práva a vykonávací řízení v ČR i EU. 12.Úvod do živnostenského práva. Základní pojmy, práva a povinnosti podnikatelů, podnikající živnostenským způsobem, vznik a druhy živnostenských oprávnění, veřejnoprávní kontrola. 13.Úvod do pracovního práva. Základní pojmy, typy pracovněprávních vztahů, obligatorní i fakultativní náležitosti pracovní smlouvy, manažerská smlouva. 14.Smluvní typy. Právní úprava smluv, její subjekty, obsah, obligatorní a fakultativní náležitosti smluv, smlouva o dílo, kupní smlouva, smlouvy o obstarání záležitostí.

7 pro úspěšné složení zkoušky
Základní zásady pro úspěšné složení zkoušky Navštěvuj přednášky Pečlivě sleduj výuku Neosahávej souseda Neosahávej sousedku Neosahávej nikoho Ptej se na všechno Při výuce nekřič Zázraky se nedějí

8 Základní právní předpisy
Zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení P ČNR č. 2/1993 Sb. Zákon 347/1997 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 40/1964 Sb. Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon č. 570/1991 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb.

9 Úvod do historie podnikání. Definice podnikání
Úvod do historie podnikání. Definice podnikání. Právní rámec podnikání v ČR. Soubor právních předpisů o podnikání. Ústavní ochrana podnikání. Prameny ústavního práva. Rozdělení norem ústavního práva - normy práva hmotného a normy práva organizačního. Normy procesní a sankční. Ústavněprávní vztahy a jejich subjekty. Státní zřízení. Forma státního režimu. Vnitřní členění státního území – právní, obecné, zvláštní. Územní správa a samospráva. Mocenská oprávnění – samostatná působnost orgánů veřejné správy. Přenesená působnost orgánů samosprávy. Exekutivní pravomoci. Princip rovnosti občanů. Pluralita a princip konsenzu. Princip nenásilné formy vlády. Dělba moci - moc zákonodárná, výkonná a soudní.

10 Rozdělení ústavních zákonů, zákonů a podzákonných předpisů
Rozdělení ústavních zákonů, zákonů a podzákonných předpisů. Územní právní předpisy. Vyhlášky v samostatné působnosti samosprávných orgánů. Nařízení samosprávných orgánů v přenesené působnosti. Nařízení vlády. Vyhlášky ministerstev. Prováděcí předpisy. Postavení mezinárodních smluv. Nadřazenost práva Evropské unie. Podnikání v Evropské unii. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním. Pravidla ústavního práva. Ochrana práv podnikatelů. Režim náhrady škody při podnikání. Výkon rozhodnutí. Evropská unie a úprava podnikání.

11 Ústavní právo Soubor právních předpisů nejvyšší právní síly
Součást veřejného práva Odvětví v objektivním smyslu Vědní disciplína Charakter státu a práva Postavení člověka a občana Organizace veřejné moci Vertikální struktura státu

12 Ústavní právo upravuje společenské vztahy, které vyjadřují
podstatu českého státu a státní moci formy, jejichž prostřednictvím se státní moc vykonává formu realizace práva českého národa na sebeurčení působení státní – veřejné moci dovnitř a jeho formy postavení národnostních menšin na území ČR realizaci státní svrchovanosti působení českého státu navenek

13 Ústavní právo - realizace
Vydání právního předpisu – ústavní zákony Rozhodnutí orgánu – akt realizace práva Kontrolní činnost – interpelační činnost Rozhodování sporů – Ústavní soud ČR Činnost fyzických a právnických osob Jednání ústavních orgánů navenek státu

14 Prameny ústavního práva
Normativní právní akty Listina základních práv a svobod Ústavní zákony Zákony Zákonná opatření Ústava ČR Mezinárodní smlouvy Normativní smlouvy Nálezy Ústavního soudu ČR

15 Ústavně – právní vztahy Subjekty ústavního práva
Stát a jeho orgány Územní útvary, za které jednají jejich orgány Fyzické osoby Skupiny fyzických osob

16 Ústavně – právní vztahy Obsah ústavního práva
Vzájemná práva a povinnosti, které ústavní normy subjektům ústavněprávních vztahů přiznávají nebo stanovují

17 Ústavně – právní vztahy
Objekt ústavního práva Příčina, důvod, stimul vstupu subjektu ústavního práva do ústavněprávního vztahu Důvod, k čemu směřují vzájemná práva a povinnosti subjektů ústavněprávních vztahů

18 Ústava České republiky
Moc zákonodárná Moc výkonná Moc soudní Nejvyšší kontrolní úřad Česká národní banka Územní samospráva

19 Zákonodárný proces Zákonodárná iniciativa
Projednávání návrhu a hlasování o něm Opětovné projednávání zákona Podepsání schváleného zákona Vyhlášení schváleného zákona

20 Moc zákonodárná Parlament České republiky Poslanecká sněmovna
Centrum politického rozhodování Senát Kontrolní a stabilizující funkce

21 Parlament České republiky
Funkce Zákonodárná Kreační a organizační Působnost v otázkách zahraniční politiky Působnost v otázkách vnitřní politiky Působnost autonomní Působnost kontrolní Schvalování státního závěrečného účtu

22 Parlament České republiky Principy
Poslanecká sněmovna 200 poslanců Volební období 4 roky Aktivní volební právo od 18 let Pasivní volební právo od 21 let

23 Parlament České republiky Principy
Senát 81 senátorů Volební období 6 let Obměna každé 2 roky Aktivní volební právo od 18 let Pasivní volební právo od 40 let

24 Kontrolní otázka: Co to je inkompatibilita?
Rozdílnost názorů poslanců a senátorů Neslučitelnost funkcí Překážky zvolitelnosti poslanců a senátorů

25 Moc výkonná Prezident republiky Vláda Ministerstva
Ústřední úřady státní správy Státní zastupitelství

26 Moc soudní Soudnictví Civilní Trestní Správní Ústavní

27 Moc soudní Principy Výkon rozhodnutí jménem republiky
Nezávislost soudů Nezávislost a nestrannost soudců Rozhodování senátem nebo samosoudcem Účast lidu na výkonu moci Vázanost soudce zákonem Rovnost účastníků a ústnost jednání Veřejnost soudního jednání

28 Nejvyšší kontrolní úřad
Nezávislý ústavní orgán Kontrola hospodaření se státním majetkem Kontrola plnění státního rozpočtu

29 Česká národní banka Nezávislý ústavní orgán Péče o cenovou stabilitu
Určování měnové politiky Vydávání bankovek a mincí Řízení peněžního oběhu Řízení platebního styku Výkon bankovního dohledu Vydávání právních předpisů

30 Moc výkonná Vláda Vrcholným orgánem výkonné moci
Kolektivně odpovědna PS P ČR Řídí a spravuje stát Jmenuje ji president Žádá o důvěru PS P ČR do 30 dnů

31 Územní samospráva Právo určitého společenského útvaru spravovat právem určený okruh svých záležitostí samostatně, nezávisle na širším společenském útvaru, jehož je součástí..

32 Územní samospráva Zájmová samospráva Profesní samospráva
Vysokoškolská samospráva

33 Územní samospráva Dvojstupňový systém Samospráva obce
Samospráva vyššího územního samosprávného celku

34 Územní samospráva Principy
Obce jsou základními územními samosprávnými celky Stát může zasahovat do činnosti pouze na ochranu zákona a v jeho mezích Občanem obce se stává fyzická osoba, státní občan ČR a v obci má hlášen trvalý pobyt

35 Územní samospráva Samostatná působnost Rozvoj sociální péče a bydlení
Ochrana zdraví Doprava a spoje Výchova, vzdělávání a kulturní rozvoj Ochrana veřejného pořádku Vydávání obecně závazných vyhlášek obce

36 Územní samospráva Přenesená působnost
Výkon decentralizované státní správy Výkon se realizuje prostřednictvím orgánů obce Rada obce vydává nařízení obce

37 Kontrolní otázka: Který orgán státní správy kontroluje dodržování zákonnosti nařízení a vyhlášek? Okresní úřady Nejvyšší kontrolní úřad ČR Krajské úřady a Ministerstvo vnitra ČR

38 Územní samospráva Vyšší územně správní celky
Ústava ČR – členění na kraje Územní společenství občanů s právem na samosprávu Občanem kraje je fyzická osoba,státní občan ČR, přihlášen k trvalému pobytu v obci v územním obvodu kraje

39 Územní samospráva Kraje
Veřejnoprávní korporace s právem vlastnit svůj majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu Mají právní subjektivitu ČR je rozdělena na 14 krajů

40 Územní samospráva Samostatná působnost kraje Omezení jen podle zákona
Kompetence v oblasti dopravy, zakládání právnických osob, hospodaření, sankce, kontroly Zastupitelstvo kraje vydává obecně závazné vyhlášky kraje

41 Územní samospráva Přenesená působnost kraje Stává se správním obvodem
Rada kraje vydává nařízení kraje Dozor nad výkonem věcně příslušná ministerstva a ústřední správní úřady

42 Základní práva a svobody
Souhrnné vyjádření vztahů jedince a státu Vznikají přímo podle ústavního pořádku nebo mezinárodní smlouvy Jsou vymahatelné vůči státu prostřednictvím nezávislé soudní moci

43 Základní práva a svobody
Někdo má podle tohoto práva jednat, vybírat si obsah svého jednání nebo nekonat a uplatňovat nároky vůči státní moci Svobody Ustanovení, kterým se jednotlivcům něco zaručuje, garantuje jako nedotknutelné a hodné ochrany Jedná se o autonomní sféru bez zásahu státní moci

44 Základní práva a svobody
a) Základní lidská práva a svobody b) Politická práva c) Právo národnostních a etnických menšin d) Hospodářská,sociální a kulturní práva e) Právo na soudní a právní ochranu

45 Základní práva a svobody
Způsobilost mít práva Právo na život Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Osobní svoboda Lidská důstojnost a ochrana jména Nedotknutelnost obydlí Právo vlastnictví Svoboda pohybu a pobytu Svoboda svědomí, myšlení a náboženského vyznání

46 Politická práva Svoboda projevu a právo na informace Petiční právo
Právo shromažďovací Právo sdružovací Právo na odpor Právo podílet se na správě věcí veřejných

47 Práva národnostních a etnických menšin
Právo na výběr příslušnosti Právo na vzdělání v mateřském jazyce Komunikace a rozvoj vlastní kultury Právo na sdružování Právo na užívání jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny Právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy Právo na vícejazyčné názvy a označení

48 Práva hospodářská Právo na svobodnou volbu povolání Právo podnikat
Právo na získání prostředků na životní potřeby

49 Odborová svoboda Právo na sdružování na ochranu hospodářských zájmů
Právo na stávku Právo na odměnu Právo na pracovní podmínky

50 Sociální práva Ochrana práv žen, mladistvích a zdravotně postižených
Sociální zabezpečení Důchodové pojištění Státní sociální podpora Ochrana rodiny Ochrana postavení mimomanželských dětí Bezplatná zdravotní péče

51 Právo na vzdělání Bezplatné školní vzdělání Povinnost školní docházky
Veřejný výchovný systém Právo na šíření objektivních, kritických a pluralistických názorů

52 Právo k výsledkům tvůrčí duševní činnosti a ke kulturnímu bohatství
Ochrana práv autora k dílu Ochrana osobnostních a majetkových práv Ochrana vynálezů, průmyslových vzorů, ochranných známek a označení původu výrobků Systém muzeí a galerií Právo na informace o životním prostředí

53 Právo na soudní ochranu
Domáhat se práva stanoveným postupem Náhrada škody způsobená nezákonným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu Právní pomoc v řízení před soudy Procesní zásady v řízení před soudy i jinými orgány veřejné správy

54 Ústavní soud Soulad obecně závazných právních předpisů s Ústavou
Spory mezi nejvyššími ústavními orgány Spory mezi nejvyššími orgány a orgány územní samosprávy Věci volební a mandátové Ústavní odpovědnost ústavních činitelů Zákonnost politických stran Soulad mezinárodních smluv a právního řádu ČR Výklad ústavních norem Ústavní stížnosti jako právní prostředky ochrany

55 Mezinárodní právo Normy mezinárodního práva Mezinárodní smlouvy
Obyčeje Všeobecně uznávané právní zásady Jsou závazné, pokud se stát zavázal k jejich dodržování

56 Právo Evropské unie Systém hmotných, institucionálních i procesních práv Zavazuje členy EU k dodržování Přímá aplikovatelnost na subjekty uvnitř EU Zvláštní autonomní systém – není mezinárodní ani národní právní systém

57 Právo Evropské unie Členské státy přenesly část pravomocí na orgány EU
Normy, vytvořené orgány EU mají přednost před právními řády členských zemí Evropský soudní dvůr – primární a sekundární právo Mezinárodní smlouvy, nařízení, směrnice, rozhodnutí

58 Právo Evropské unie Evropský parlament Pravomoc Kontrolní Rozpočtová
Legislativní Ve vnějších vztazích Interpelační Vyšetřovací Aktivní a pasivní legitimace Dodržování lidských práv

59 CELKEM 732 Počet křesel k 2. červnu 2005
Evropská lidová strana (křesťanští demokraté) a Evropští demokraté EPP-ED267 Strana sociálních demokratů PES201 Aliance liberálů a demokratů pro Evropu ALDE89 Zelení/Evropská svobodná aliance Greens/EFA42 Evropská sjednocená levice – Severská zelená levice GUE/NGL41 Skupina nezávislých/demokracie IND/DEM36 Unie za Evropu národů UEN27 Nezařazení NI29 CELKEM 732

60 Počet křesel podle zemí - volební období 2009–2014
Belgie22 Litva12 Bulharsko17 Lucembursko6 Česká republika22 Maďarsko22 Dánsko13 Malta5 Německo99 Nizozemsko25 Estonsko6 Rakousko17 Řecko22 Polsko50 Španělsko50 Portugalsko22 Francie72 Rumunsko33 Irsko12 Slovinsko7 Itálie72 Slovensko13 Kypr6 Finsko13 Lotyšsko8 Švédsko18 Spojené království72 Celkem 736   

61 Evropská rada Základna pro diskuse představitelů
Koordinace členských zemí Vymezuje všeobecné politické směry Společná bezpečnostní a zahraniční politika

62 Evropská komise Supranacionální orgán Evropské unie
Legislativní, exekutivní, kontrolní pravomoci Sekundární právní akty – nařízení a směrnice Zákonodárná iniciativa

63 DOTAZY Stručné 60,- Kč Rozvité 80,- Kč Mimo téma 350,- Kč
Není odpověď ,- Kč Bez dotazu ,- Kč

64 LEX CIVIUM DUX Zákon je vůdcem občanů.. - Právo na práva má každá lidská bytost. - Svobody přinášejí i povinnosti. - I na tobě záleží, zda se právo nezmění v bezpráví.


Stáhnout ppt "Právní aspekty podnikání"

Podobné prezentace


Reklamy Google