Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní změny a novinky relevantní z pohledu zadavatelů a příjemců dotací Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní změny a novinky relevantní z pohledu zadavatelů a příjemců dotací Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR."— Transkript prezentace:

1 Legislativní změny a novinky relevantní z pohledu zadavatelů a příjemců dotací Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice. 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České a Slovenské republice a ve střední a východní Evropě (2009) 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice (2009) 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2010) 8.9.2011

2 Přehled nejvýznamnějších právních předpisů 1.Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; 2.Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon); 3.Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES ze dne 31.března 2004, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění pozdějších předpisů; 4.Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES ze dne 31.března 2004, o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů; 5.Vyhláška č. 172/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje); 6.Vyhláška č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání veřejných zakázek. Užitečné internetové odkazy: 1.www.isvzus.cz – informační systém o veřejných zakázkách (k vyhledávání uveřejněných VZ, k vyhlašování VZ)www.isvzus.cz 2.http://www.isvz.cz/isvz/default.aspx?mainwindow=7 – rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázekhttp://www.isvz.cz/isvz/default.aspx?mainwindow=7 3.http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01046Prepare.do - seznam platných profilů zadavatelůhttp://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01046Prepare.do 4.http://www.compet.cz/ - stránky ÚOHShttp://www.compet.cz/ 5.http://www.portal-vz.cz/ - portál s důležitými informacemi o právu veřejných zakázekhttp://www.portal-vz.cz/ 1.Veřejné zakázky – relevantní právní předpisy a užitečné odkazy 2

3 Hlavní koncepce novely ZVZ: •tzv. „protikorupční novela“ ZVZ •výsledek spolupráce expertů ministerstev, NERV, ÚOHS, politických stran, nestátních neziskových organizací a dalších klíčových odborníků v dané oblasti → snaha o naplnění Programového prohlášení Vlády ČR v boji proti korupci v oblasti zadávání VZ •cíl: zvýšení transparentnosti zadávání VZ, posílení možnosti kontroly vynakládaných veřejných prostředků při současném zjednodušení administrativního procesu výběru nejvhodnější nabídky Průběh přípravy novely ZVZ: •vládní návrh novely ZVZ předložen Poslanecké sněmovně ČR dne 23.5.2011 (sněmovní tisk 370) •1. čtení na 19. schůzi PS ČR dne 7.6.2011 → návrh přikázán k projednání výborům •plánované projednání ve výborech dne 8.9.2011 (hospodářský výbor) a 9.9.2011 (výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj) •v mezidobí zpracování pozměňovacího návrhu novely MMR (nestandardní způsob vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení) → zaslán poslancům dne 5.9.2011 •navržená účinnost ke dni 1.1.2012 •odkaz na znění návrhu novely ZVZ dostupné na (bez pozměňovacího návrhu MMR): http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=71401 http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=71401 Pozn.:12.9.2011 nabývá účinnost tzv. „obranná novela“ ZVZ (zákon č. 258/2011 Sb.) transponující směrnici 2009/81/ES (účelem směrnice je podporovat evropskou obranně-technologickou a obranně-průmyslovou základnu) → nové ustanovení § 10a - veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti (nový druh VZ) – není možné zadat v otevřeném řízení 2.Připravovaná novela ZVZ v roce 2011 – koncepce a průběh přípravy novely 3

4 Dotovaný zadavatel (§ 2 ZVZ): nová definice dotovaného zadavatele •vládní a pozměňovací návrh: „právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů, a to i prostřednictvím jiné osoby“ nebo pokud peněžní prostředky na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200.000.000 Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby. •Pozn.: veřejné zdroje = dotaze poskytnuté ze SR, RO a RK, státních fondů, RRRS, prostředky nebo granty přidělené podle zvl. pr. předpisu, granty EU nebo dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z VR a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídleme nebo bydlištěm v zahraničí Veřejný zadavatel (§ 2 ZVZ): •při výkonu relevantní činnosti postupuje dle pravidel pro sektorového zadavatele x výj. odvětví vodárenství, vodní hospodářství Nové finanční limity VZ malého rozsahu (§ 12 ZVZ): snížení limitů pro povinný postup dle ZVZ •Pozn.: u zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce snížení z 20 mil. Kč na 10 mil. Kč 3. Připravovaná novela ZVZ v roce 2011 – konkrétní legislativní změny (1/4) 4 Do 31.12.2013Od 1.1.2014 VZMR na dodávky a služby1 mil. Kč bez DPH3 mil. Kč bez DPH VZMR na stavební práce1 mil. Kč bez DPH

5 Předběžné oznámení VZ (§ 86 ZVZ): •vládní návrh: předběžné oznámení u všech VZ + v okamžiku vyhlášení zpracovat ekonomické zdůvodnění VZ x •pozměňovací návrh: zveřejňování pouze u nadlimitních VZ Významná veřejná zakázka (§ 16a ZVZ): nová kategorie VZ •limit významné zakázky odvislý od typu zadavatele •hodnotící komise 9 členů; MMR navrhne 2 členy + 2 náhradníky ze seznamu hodnotitelů – zadavatel následně po jednom vylosuje (MMR vede seznam hodnotitelů – prokázání odborné praxe 5 let); je-li to odůvodněno předmětem VZ, pak 2/3 členů komise musí mít odbornost ve vztahu k předmětu VZ •Pozn.: požadavky na členy HK u nadlimitních VZ (zvláštní způsobilost, VZ na stavební práce – odborná způsobilost podle zvl. pr. předpisu) Změna průběhu některých řízení: •změna průběhu soutěžního dialogu v části „hledání vhodných řešení způsobilých splnit potřeby zadavatele“ •změna některých podmínek použití soutěže o návrh 3. Připravovaná novela ZVZ v roce 2011 – konkrétní legislativní změny (2/4) 5

6 Zadávací podmínky: •upřesnění zadávacích podmínek u VZ na stavební práce - soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (i v elektron. podobě), připuštění odkazů na obchodní firmy, apod. (pokud nedojde k neodůvodněnému omezení hosp. soutěže), požadavek na obchodní podmínky (§ 46d ZVZ) •požadavek na jistotu i 5 % předpokl. hodnoty VZ při použití elektron. aukce •uveřejnění textové části ZD na profilu zadavatele (OŘ, UŘ, ZPŘ) + neuveřejněné části předá či odešle zadavatel žadateli do 3 prac. dní (OŘ), resp. do 2 prac. dní (ZPŘ) ode dne doručení žádosti dodavatele •žádost o dodatečné informace nejpozději do 6, resp. 5 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek Změny v části kvalifikace dodavatele: •zrušení ZKP (seznam statut. orgánů, seznam akcionářů – 10%) x přeneseno jako požadavek na obsah nabídky ( § 68 ZVZ) •zrušení ekon. a finan. kvalifikačních předpokladů → nahrazeno čestným prohlášením o ekon. a finan. způsobilosti •zrušení možnosti požadovat certifikát ISO/EMAS u technických kvalifikačních předpokladů •změna prokazování splnění TKP – pouze osvědčení nebo smlouva s objednatelem služby (vypuštění čestného prohlášení) •upřesnění požadavku na stáří dokladů k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů → 90 dní ke dni podání nabídky •stanovení okamžiku rozhodného pro prokázání splnění kvalifikace (§ 59 odst. 4 ve spojení s § 52 ZVZ) 3. Připravovaná novela ZVZ v roce 2011 – konkrétní legislativní změny (3/4) 6

7 Omezení počtu zájemců pro účast v užším řízení, JŘSU a soutěžním dialogu: zrušeno •vládní návrh – úplné zrušení x pozměňovací návrh ponechání výjimky pro VZ v oblasti obrany nebo bezpečnosti (povinnost vyzvat alespoň 5 zájemců) a v případě omezování zájemců ze strany sektorového zadavatele (povinnost vyzvat alespoň 3 zájemce) - „legislativně nedotaženo“ •zakázáno omezování losováním Uveřejňování smluv na plnění VZ: •vládní návrh: uveřejňování všech smluv x pozměňovací návrh: neuveřejňování smluv, které obsahují informace utajované podle zvl. předpisu („legislativně nedotaženo“ – neurčen relevantní právní předpis) Zrušení zadávacího řízení: •vládní návrh: v případě, že zadavatel obdrží méně než 3 nabídky x pozměňovací návrh: v případě, že zadavatel obdrží 1 nabídku Působnost ÚOHS: •pozměňovací návrh: zamezit přezkumné činnosti ÚOHS ve vztahu k VZMR x jinak přezkum VZMR? (rozhodnutí NSS z ledna 2011) •nemožnost podat podnět ÚOHS, pokud námitky nepodány 3. Připravovaná novela ZVZ v roce 2011 – konkrétní legislativní změny (4/4) 7

8 8 © 2011 Autorská práva vyhrazena Mgr. Adéla Havlová, LL.M., advokátka Adela.Havlova@havelholasek.cz +420 224 895 929, +420 605 181 123 Děkuji za pozornost Zde můžete vložit obrázek vaši PG, který najdete ve složce na G: u musteru


Stáhnout ppt "Legislativní změny a novinky relevantní z pohledu zadavatelů a příjemců dotací Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google