Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnická zařízení na území města Ostravy • 3 lůžková nemocniční zařízení – kontrola oddělení včetně ambulancí, JIP, ARO • domovy důchodců a ÚSP •

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnická zařízení na území města Ostravy • 3 lůžková nemocniční zařízení – kontrola oddělení včetně ambulancí, JIP, ARO • domovy důchodců a ÚSP •"— Transkript prezentace:

1

2 Zdravotnická zařízení na území města Ostravy • 3 lůžková nemocniční zařízení – kontrola oddělení včetně ambulancí, JIP, ARO • domovy důchodců a ÚSP • 970 nestátních ambulantních zařízení • střediska záchranné služby • stanice první pomoci • úklidové firmy, sklady zdravotnického materiálu • prádelny schválené pro praní zdravotnického prádla

3 Kontrola v rámci výkonu státního zdravotního dozoru ve zdravotnických zařízeních • posuzování a schvalování projektové dokumentace zdravotnických zařízení (ZZ) a staveb • účast na kolaudačních řízeních ZZ • schvalování provozních řádů a následná kontrola v rámci SZD • kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů • odběry vzorků pracovních a originálních dezinfekčních roztoků ke stanovení koncentrace

4 Kontrola v rámci výkonu státního zdravotního dozoru ve zdravotnických zařízeních • odběry vzorků vysterilizovaného materiálu a stěry z vysterilizovaných nástrojů a pomůcek na bakteriologické vyšetření • šetření výskytu hromadných infekčních a parazitárních nákaz ve ZZ a ÚSP • epidemiologické šetření při výskytu hlášených nemocničních nákaz

5 Kontrola v rámci výkonu státního zdravotního dozoru ve zdravotnických zařízeních je prováděna dle: • Zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole • Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví • Vyhlášky č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče • Vyhlášky č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče nabyla účinnosti dnem 1.7.2005

6 § 5 vyhl. č. 195/2005 Sb., - zásady pro odběr a vyšetření biologického materiálu • k odběrům se nepoužívají ochranné rukavice (1 odběr=1 pár rukavic) • biologický materiál není ukládán do standardizovaných nádob a dekontaminovatelných přepravek

7 § 7 vyhl. č. 195/2005 Sb., - příjem a ošetřování fyzických osob • nepoužívají se čisté osobní ochranné oděvy a pomůcky • neprovádí se mytí rukou mezi jednotlivými zdravotnickými úkony • k utírání rukou se nepoužívá jednorázový materiál • neprovádí se dezinfekce rukou • nasazují se kryty na použité jehly • použité nástroje a pomůcky kontaminované biologickým materiálem čištěny bez předchozí dekontaminace

8 § 8 a přílohy č. 3 vyhl. 195/2005 Sb.,– steriliazace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce • opakovaně používané jednorázové pomůcky dezinfekce dezinfekce • pracovní roztoky se neředí denně čerstvé • nástroje, pomůcky nejsou zcela ponořeny v dezinfekčním roztoku • dvoustupňová dezinfekce – k závěrečnému oplachu se nepoužívá destilovaná voda, nevede se zápis v dezinfekčním deníku • vyšší stupeň dezinfekce – závěrečný oplach není prováděn originální sterilní vodou

9 § 8 a přílohy č. 3 vyhl. 195/2005 Sb., -sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce • zjištěná prošlá exspirace u zásobních dezinfekčních prostředků • nevhodně zvolený dezinfekční prostředek, nedodržení expozice pracovních dezinfekčních roztoků • nedostatečná koncentrace pracovních dezinfekčních roztoků

10 sterilizace sterilizace • prošlá exspirace sterilního materiálu • sterilizace se neprovádí ve sterilizačních obalech nebo se používají nevhodné sterilizační obaly • nedostatečná dokumentace sterilizačního deníku • nepoužívání chemických testů procesových a chemických testů sterilizace § 8 a přílohy č. 3 vyhl. vyhl. č. 195/2005 Sb., – steriliazace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce

11 § 9 a přílohy č. 4 vyhl. č. 195/2005 Sb., - manipulace s prádlem • jednorázový materiál ke krytí vyšetřovacího lehátka není měněn po každém pacientovi • praní prádla není zajištěno smluvně s prádelnami schválenými pro praní zdrav. prádla • nevhodné uložení čistého prádla • použité prádlo se neukládá do vhodných obalů

12 § 10 vyhl. č. 195/2005 Sb., - úklid prostor zařízení léčebné preventivní péče a ÚSP • technologické postupy nejsou zahrnuty v provozním řádu • veškerý odpad není z ambulance vynášen denně • není zajištěno dočasné uložení nebezpečného odpadu v chlazeném prostoru do doby odvozu k likvidaci • malování 1x za dva roky • odběrové místnosti, laboratoře, inf. odd., dětská a novorozenecká odd., operační a zákrokové sály, JIP – malování 1x ročně

13 Ostatní nedostatky provozního charakteru • v rehabilitačních odděleních, kde se používají vířivé vany pro horní a dolní končetiny se voda nemění po každém pacientovi, tyto vany jsou určeny pouze pro jednu osobu • poškozené povrchy pracovních ploch a nábytku • v pracovnách lékařů a sester jsou uloženy předměty a materiál, které se nepoužívají a nesouvisí s výkonem činnosti

14 Závěry – přijatá opatření bloková pokuta na místě bloková pokuta na místě •za nesplnění povinností stanovených k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění může být uložena na místě samém bloková pokuta dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, par. 29 odst. 1 písm. f do výše 1 000 Kč

15 správní řízení správní řízení • v případě zjištění závažných porušení povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného o zdraví a o změně některých souvisejících zákonů může být zahájeno správní řízení, při kterém může být uložena pokuta do výše 2 mil. Kč • za uvedení nepravdivých údajů a informací, dále za ztěžování nebo maření výkonu státního zdravotního dozoru může orgán ochrany veřejného zdraví uložit pokutu do výše 100 000 Kč dle zákona č. 258/2000 Sb. Závěry – přijatá opatření

16 Závěr: „Záleží na tom, jak se s případnými nedostatky vyrovnáte a na tom, kolik máte chuti a odhodlání dezinfikovat.“ „Člověk, který má pořádek sám v sobě, může spolupracovat a snažit se realizovat pořádek ve své práci.“

17 Děkuji za pozornost …


Stáhnout ppt "Zdravotnická zařízení na území města Ostravy • 3 lůžková nemocniční zařízení – kontrola oddělení včetně ambulancí, JIP, ARO • domovy důchodců a ÚSP •"

Podobné prezentace


Reklamy Google