Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav biotechniky zeleně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav biotechniky zeleně"— Transkript prezentace:

1 Ústav biotechniky zeleně
Oceňování dřevin rostoucích mimo les Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. Základní cena: ,-- Kč ,-- Kč 66 160,-- Kč Aktuální cena: 68 166,-- Kč = věcná hodnota Upravená základní cena ,-- Kč 77 325,-- Kč

2 Cíle oceňovaní dřevin:
stanovení výše majetkové újmy, stanovení výše ekologické újmy, ocenění majetku při prodeji, převodu, daňové účely, dělení majetku apod., stanovení rozsahu náhradních výsadeb a nápravných opatření (výše odvodů za kácené dřeviny) -- důvody občansko-právní, - důvody trestně právní, posuzování společenské nebezpečnosti trestných činů nejčastější případy pro oceňovaní: 1) výpočet náhrady za dřeviny zničené, 2) odstraňované, 3) odnímané, 4) vyčíslení škod na dřevinách a jejich souborech - škody trvalé, škody dočasné, 5) majetkové, 6) revizní kontrola dodávek děl zahradních a krajinářských úprav

3 Právní opory: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku + Vyhláška č. 3/2008 ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 114//1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů

4 Zákon č. 17/1992 Sb. § 10 Ekologická újma - ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti § 27 (1) Každý, kdo poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním jednáním způsobil ekologickou újmu, je povinen obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho části. Není-li to možné nebo z vážných důvodů účelné, je povinen ekologickou újmu nahradit jiným způsobem (náhradní plnění); není-li to možné, je povinen nahradit tuto újmu v penězích. Souběh těchto náhrad se nevylučuje. Způsob výpočtu ekologické újmy a další podrobnosti stanoví zvláštní předpis. (2) O uložení povinnosti podle odstavce 1 rozhodne příslušný orgán státní správy. (4) Pro ekologickou újmu se použijí obecné předpisy o odpovědnosti za škodu a o náhradě škody, pokud odstavce 1 až 3 nestanoví jinak.

5 Zákon č. 114/1992 Sb. § 9 Náhradní výsadba a odvody
(1) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. § 86 Odstranění následků neoprávněných zásahů (1) Kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní části přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, je povinen navrátit ji do původního stavu, pokud je to možné a účelné. O možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu rozhoduje orgán ochrany přírody. (2) Jestliže uvedení do původního stavu není možné a účelné, může orgán ochrany přírody uložit povinnému, aby provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě. Jejich účelem je kompenzovat, byť jen zčásti, následky nedovoleného jednání.

6 Volba metody oceňování
Metoda porovnávací – hodnota dřeviny se porovnává se známou hodnotou stejné (srovnatelné) dřeviny rostoucí ve stejných podmínkách atd. a její cenou, Metoda výnosová – cena dřeviny se sestává z výše reálného nebo očekávaného výnosu a jeho kapitalizace Metoda náhradní hodnoty – založená na principu srovnávání průměrných výnosů možné náhradní výsadby se škodou (výnosy) vzniklou zničením nebo odnětím dřeviny (kultury) , Metoda nákladová – cenu dřeviny tvoří náklady na její vypěstování v místě ocenění, korigované podle stavu dřeviny ke dni ocenění, Metoda věcné hodnoty – cenu vytváří kapitalizované náklady vynaložené do určité doby života dřeviny očištěné srážkami za vady a poškození

7 1) Metoda výnosová – lesy, ovocné dřeviny, réva vinná a chmelová
APLIKACE JEDNOTLIVÝCH METOD OCEŇOVÁNÍ 1) Metoda výnosová – lesy, ovocné dřeviny, réva vinná a chmelová Pomůcky: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a vyhláška MF č. 3/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů 2) Metoda nákladová – lesy, okrasné rostliny (stromy, keře, keříčky, živé ploty, liány, byliny, trávníky) Zákon č. 151/97 Sb. o oceňování majetku a vyhláška MF č. 3/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů 3) Metoda kombinovaná ?– dřeviny rostoucí mimo les (stromy a keře) - kalkulace pro typ: výpěstek 14-16, náklady jen do prům.km. 32, rychle rostoucí, prům. 18 u dřevin ostatních, Pomůcky: Metodika Oceňování dřevin rostoucích mimo les, AOPK ČR Praha 2013 ( Metodika Oceňování trvalé zeleně (vegetačních prvků), Machovec – Grulich, 2007 4) Metoda věcné hodnoty – okrasné dřeviny (= dřeviny rostoucí mimo les) a další vegetační prvky (tj. stromy, keře, liány, živé ploty, byliny, trávníky, růže) Pomůcka: Kochova metoda modifikovaná na podmínky ČR, Bulíř, VÚKOZ Průhonice,

8 > díky polyfunkčnímu působení dřevin rostoucích mimo les není žádná metoda zcela spravedlivá,
> proto je třeba respektovat jejich individualitu a jedinečnost v kontextu umístění a vždy vybrat metodu nejméně nespravedlivou a umět ji obhájit.

9 KOCHOVA METODA a její aplikace v ČR (VÚKOZ v.v.i.)
dlouhodobě užívaná a prověřená v Německu a Rakousku ( aplikovaná modifikace pro podmínky ČR – v procesu schvalování pod názevem: Metodika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti (Koch.cz) – Bulíř, P. – VÚKOZ Průhonice), řešení náhrady škody za zničení, poškození nebo odnímání rostliny (ekologické a majetkové újmy), vychází z filozofie úročení nákladů potřebných na cílené vypěstování náhradní dřeviny stejného taxonu, a to až do velikosti původního (nahrazovaného) jedince (u jedinců mladých a dospívajících), nebo až do stádia jeho plně funkčního stavu (v případě výpočtu výše náhrady za dospělé a starší stromy)

10 Vyčíslení nákladů - transparentně a diferencovaně dle obvyklých pěstebních fází: 1. fáze – pořízení výpěstku (sazenice), jeho výsadba, včetně spojených dopravních nákladů, 2. fáze – zajišťování tj. ujímání a stabilizace jedince na stanovišti let, 3. fáze – rozvoj tj. pokračování rozvojové péče do doby dosažení předpokládaného plně funkčního stavu – let -- vstupní náklady jsou v průběhu výpočtu korigovány srážkami za vady a poškození vzniklé před rozhodnou událostí (zničením, odnětím, poškozením), které omezují plnohodnotnou funkčnost dřeviny, -- původní metoda neakceptuje další náklady spojené s udržovací péčí, v české modifikaci je přípustné použití koeficientu věku od určité věkové kategorie (korekce ceny starých jedinců) – koef. věku je jedinou položkou stanovenou kvalifikovaným odhadem), -- metoda plně reflektuje reálné pořizovací (pěstební) náklady spojené s existencí a funkcemi oceňované dřeviny

11 Postup ocenění Vstupní údaje pomocí stanoveného výpočtového schématu:
A) při využití prefabrikovaných směrných cen, B) při využití vlastních kalkulací, C) kombinovaně softwarová podpora, metodická příručka Vstupní údaje 1) lokalizace a pozice dřeviny na stanovišti (pozemku), 2) převažující funkce dřeviny ve vztahu ke stanovišti (pozemku), 3) aktuální nebo předpokládaný věk dřeviny (věková kategorie), 4) souborné vyjádření kvalitativních atributů = sadovnickou bonitu (úhrn atributů: zdravotní stav, vitalita, perspektiva, funkčnost, historická hodnota) 5) cenu výpěstku (sazenice), dopravy a výsadby, 6) průměrné roční náklady na RP v období zajišťování (do zajištění), 7) průměrné roční náklady na RP v období rozvoje (do stádia plné funkčnosti), 8) úrokovou míru, 9) míru rizika,

12 Tilia platyphyllos 21-40 let, vstr. 13 m, Økm. 37 cm, v nkor. 2 m, p kor. 12 m, V 4, ZS 2 , SB 2, saz. ZB, ob. km cm, l RP 25 let

13

14 Volba parametrů pro oceňování
- rozhodující je lokalita, pozice a funkce dřeviny na stanovišti (pozemku) určuje: při využití prefabrikovaných směrných cen, při využití vlastních kalkulací -- výchozí velikost školkařského výpěstku, -- technologii založení a rozvojové péče, -- správné nastavení délky doby zajišťování, -- správné nastavení délky doby rozvoje Postup oceňování A) při využití prefabrikovaných směrných cen (+softwarová podpora) - stanovit směrné údaje všech nákladů, stanovit hodnoty dalších potřebných údajů, nastavit způsob úpravy hodnot, dle aktuálního stavu dřeviny aktuální cena (věcná hodnota dřeviny)

15 Úprava ceny v průběhu výpočtu a její konečná korekce
- hodnotou DPH – 15% a 21%, hodnotou dopravních nákladů – v rozpětí 5-20%, hodnotou výrobní či správní režie – reálná %, hodnotou úrokové míry – 7%, hodnotou míry rizika – v rozpětí 3-10 % koeficient věku dřeviny (od určité věkové kategorie, dle doby růstu do plné funkčnosti), koeficient inflace/deflace v oboru stavební výroba (nikoliv indexu spotřebitelských cen!!!)

16 Kategorizace stromů do cenových skupin

17 Ceny sazenic listnatých stromů dle cenových skupin

18 Směrné údaje o době trvání rozvojové péče

19 Směrné náklady jednotlivých fází pěstebního procesu

20 Úprava základní ceny dřeviny – dle aktuálních kvalitativních ukazatelů
- parametr sadovnická bonita - úhrnné vyjádření charakteristik, které lze zjistit na základě vizuálního posouzení stavu stromů (zpravidla nejdou zjistit exaktně měřením): 1) zdravotního stavu, 2) fyziologické vitality, 3) biologické perspektivy, 4) ekologických a společenských funkcí dřeviny -- klasifikátor definující kvalitu dřeviny jako prostorového a funkčního přírodního prvku v objektu zeleně. Klíč úpravy základní ceny dle sadovnické bonity

21 Koeficient věku

22 Tilia cordata 41-60 let, vstr. 12 m, Økm. 41 cm, v nkor. 3,5 m, p kor. 8 m, V 4, ZS 5, SB 5, saz. ZB, ob. km cm, l RP 30 let

23


Stáhnout ppt "Ústav biotechniky zeleně"

Podobné prezentace


Reklamy Google