Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva v ČR z pohledu NKM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva v ČR z pohledu NKM."— Transkript prezentace:

1 RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva v ČR z pohledu NKM

2 RASFF • Povinnost všech členských států zapojit se do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (nařízení 178/2002) • členy sítě RASFF v ČR - orgány dozoru nad potravinami a krmivy v ČR (SZPI je zároveň NKM – jediný bod pro komunikaci mezi ČR a Evropskou komisí) • Členové sítě v ČR 1) přijímají oznámení ze systému 2) oznámení do systému odesílají (vždy prostřednictvím NKM) • Notifikace (oznámení) = finální podoba souhrnu informací o nebezpečné potravině nebo krmivu (4 druhy dle povahy nebezpečí – Varování (Alert), Informace, Oznámení o odmítnutí zásilky na hranicích a Novinka) • Potravina představující vážné přímé nebo nepřímé riziko pro lidské zdraví • Krmivo představující vážné přímé nebo nepřímé riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí

3 Kde se vzal RASFF v ČR ?  Zkušební provoz systému zahájen roku 2003 vyhlášením ve Věstníku MZe (2003), byl budován a připravován na zapojení do evropského systému v souladu s usnesením vlády č. 1320/2001 ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin. (rok 2003 – přijato 10 notifikací)  Plné členství ČR v systému je platné dnem vstupu ČR do EU. Právní závaznost je ošetřena novelou zákona o potravinách a tabákových výrobcích. (110/1997 Sb.) a zákonem č. 91/1996 Sb., o krmivech.  Podrobněji je upraven v Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

4 Členové sítě RASFF v ČR Dozorové orgány:  SZPI – potraviny a suroviny neživočišného původu  SVS ČR – potraviny živočišného původu  ÚKZÚZ – krmiva  Ministerstvo zdravotnictví - OOVZ – veřejné stravování Orgány dozoru na základě Harmonizovaného postupu posouzení rizika v rámci svých kompetencí přispívají hlášením do systému RASFF. § 14 zákona 110/1997 Sb. – výkon státního dozoru nad potravinami

5 Členové sítě RASFF v ČR Spolupracující instituce (na základě § 14 odst.2) zákona 110/1997 Sb. v rámci svých působností)  Ministerstvo obrany - Generální štáb  Ministerstvo spravedlnosti - Generální ředitelství vězeňské služby  Ministerstvo vnitra  Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel  SÚJB – případ radioaktivní kontaminace  Sekretariát KS při MZe  ÚZEI – informování veřejnosti

6 • Členské země EU • Evropský úřad pro bezpečnost potravin Evropská Komise DG SANCO (Brusel) Národní kontaktní místo RASFF Česká republika (SZPI) Státní veterinární správa ČR (potraviny, krmiva) Státní zemědělská a potravinářská inspekce (potraviny) Orgány ochrany veřejného zdraví (potraviny) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (krmiva) Spolupracující instituce v ČR: •Státní úřad pro jadernou bezpečnost • Ministerstvo vnitra • Ministerstvo spravedlnosti • Ministerstvo obrany • Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ministerstvo zemědělství ( Koordinační skupina bezpečnosti potravin) Celní orgány

7 Národní kontaktní místo NKM informuje členy sítě o novinkách a skutečnostech v návaznosti na pravidelné schůzky zástupců NKmíst organizovaných EK v Bruselu Komunikace mezi jednotlivými účastníky pracovní skupiny pro RASFF v ČR, NKM a EK je běžně realizována e-mailovou poštou a mobilními telefony. NKM mimo pracovní dobu zajišťuje rychlý přenos informací pomocí notebooku a mobilního telefonu NKM eviduje veškeré notifikace relevantní pro ČR a zpracovává přehledy NKM má administrativní roli, nerozhoduje o tom, zda notifikace bude odeslána či nikoliv, to je v kompetenci účastníků systému, zejména dozorových orgánů NKM rovněž nemedializuje informace ze systému, to je v kompetenci jednotlivých členů sítě a informace v rozsahu publikovaném EK dle nařízení 98/2005 Sb. poskytuje veřejnosti ÚZEI (notifikace má před medializací prioritu)

8 Národní kontaktní místo (2) NKM při odesílání návrhu oznámení Evropské komisi: ověří úplnost návrhu originálního oznámení, který je vypracován členem sítě Rozesílá návrh ve lhůtě 24 hodin k připomínkám ostatním členům sítě Oznámení odešle na EK a členům sítě v kopii Po potvrzení klasifikace do jedné ze 4 kategorií rozešle informaci členům sítě a oznámení uloží na webu SZPI do rubriky chráněné heslem http://www.szpi.gov.cz/cze/login.asp?cat=2231&ts=1ec49 http://www.szpi.gov.cz/cze/login.asp?cat=2231&ts=1ec49 NKM při přijetí oznámení ze sítě RASFF: Zašle oznámení všem členům sítě v ČR, krom SÚJB Vypracuje jednotnou reakci za ČR po přijetí výsledků šetření jednotlivých dozorových orgánů Věcně příslušný člen sítě: Potvrdí NKM přijetí oznámení, oznámí příslušnost k provedení kontroly, na základě kontrol vypracuje dodatečné oznámení, které zašle na NKM

9 Legislativa, dokumenty legislativa:  Nařízení EP a Rady 178/2002, nařízení 183/2005, zákon 110/1997 Sb., zákon 91/1996 Sb., Nařízení vlády 98/2005 Sb. další dokumenty:  Metodický postup přenosu informací v rámci systému RASFF v ČR  Harmonizovaný postup posouzení rizika účastníkem systému RASFF  Vodítka EK

10 Kritéria pro oznámení do RASFF u Rizikovost výrobku u Distribuce/původ v jiném členském státě/třetí zemi u Vodítka EK (prozatímní náhrada předpisu EK) u Oznámení Varování = vážné riziko + nutný zásah, u Oznámení Informace = vážné riziko, není nutný okamžitý zásah anebo riziko není vážné nicméně informace je zajímavá u EK si může oznámení po členském státu vyžádat, i když nejsou splněna kritéria (náš případ Listerie v potravinách, dioxiny v italské mozzarelle)

11 Kritéria pro oznámení do RASFF u Seznam nálezů představujících vážné riziko (látky zakázané na evropské úrovni, rezidua pesticidů nad ARfD, potraviny obsahující teratogenní, genotoxické nebo karcinogenní látky, potr.obsahující houby, bakterie a jejich toxiny nad kritérium bezpečnosti, potr. kontaminované radionuklidy, nepovolené GMO, potraviny s neoznačeným alergenem) u Seznam nálezů, u kterých se posuzuje, zda se jedná o vážné riziko (potraviny obsahující látky nad povolený limit, potraviny obsahující nepovolené látky, potraviny obsahující cizí tělesa, potraviny, u kterých nebyly provedeny povinné testy, krmiva s překročeným limitem pro rezidua pesticidů, přídatných látek, krmiva obsahující produkty, které nemohou být zkrmovány, nepovolená GMO krmiva atd.)

12

13 Co např. obsahuje notifikační formulář? • popis nebezpečí, výsledky laboratorních rozborů • druh výrobku, jeho popis, kategorie, obchodní název • identifikace a velikost šarže • původ výrobku a jeho distribuce • identifikace výrobce, distributorů, příjemců • popis provedených šetření • požadavky Evropské komise adresované dozorovým orgánům apod.

14 Vzory notifikačních formulářů (Varování a Informace - číselný kód)

15 Vzory notifikačních formulářů (Odmítnutí na hranicích, Novinka)

16 Originální a dodatečné oznámení

17 Postup na úrovni EU Informace ze sítě členských států s návrhem na zařazení do kategorie dle Vodítek EK Hodnocení EK Přenos do systému CIRCA Členské státy EFSA

18 Databáze oznámení CIRCA

19 Počty oznámení u 1999 - 698 u 2000 - 823 u 2001 - 1567 u 2002 - 3024 u 2003 - 4414 u 2004 - 5562 u 2005 - 6897 u 2006 – 6840 – 1. pokles v počtu oznámení (snížený počet oznámení týkající se mikrobiální kontaminace a oznámení o nepovolených barvivech) u 2007 – 7315 (2976 originálních + 4339 dodatků) u 2008 – neočekáváme nárůst, spíše naopak, díky vodítkům EK

20 Oznámení přijaté – impuls pro kontrolu Šetření přijaté notifikace z pohledu SZPI: • Notifikace/oznámení (e-mail z Evropské komise s přílohou)  NKM (v ČR = SZPI) ústřední inspektorát  příslušný metodik dle notifikované komodity  příslušný regionální inspektorát SZPI  došetření případu v terénu (došetření v rámci běžných kontrolních postupů, dále dle požadavků EK, ostatních členských států, ostatních dozorových orgánů v ČR) • Na základě výsledků šetření a nezbytné dokumentace je vyplněn formulář pro dodatečné oznámení  NKM  Evropská komise (EK formulář zařadí do společné databáze všech notifikací a odešle e-mail všem členům sítě RASFF)

21 Vytvoření originálního oznámení orgánem dozoru v ČR Vytvoření originálního oznámení v ČR (v kompetenci SZPI):  Inspektor SZPI  zjištění nevyhovujícího výrobku v rámci běžné kontroly (laboratorně nebo na místě)  data do Informačního systému SZPI  informace o nevyhovujícím výrobku jsou dostupné pracovníkům na ústředí (metodici a NKM)  posouzení rizika: 1) představuje výrobek riziko pro lidské zdraví? 2) může se výrobek nacházet i na trhu jiného členského státu / třetí země? 3) byl výrobek odmítnut na vnějších hranicích EU?  metodik ve spolupráci s NKM vyplní formulář pro originální oznámení  NKM  Evropská komise (EK zařadí originální notifikaci do společné databáze a odešle e-mail všem ostatním členům sítě RASFF)


Stáhnout ppt "RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva v ČR z pohledu NKM."

Podobné prezentace


Reklamy Google