Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)"— Transkript prezentace:

1 RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva v ČR z pohledu NKM

2 RASFF Povinnost všech členských států zapojit se do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (nařízení 178/2002) členy sítě RASFF v ČR - orgány dozoru nad potravinami a krmivy v ČR (SZPI je zároveň NKM – jediný bod pro komunikaci mezi ČR a Evropskou komisí) Členové sítě v ČR 1) přijímají oznámení ze systému ) oznámení do systému odesílají (vždy prostřednictvím NKM) Notifikace (oznámení) = finální podoba souhrnu informací o nebezpečné potravině nebo krmivu (4 druhy dle povahy nebezpečí – Varování (Alert), Informace, Oznámení o odmítnutí zásilky na hranicích a Novinka) Potravina představující vážné přímé nebo nepřímé riziko pro lidské zdraví Krmivo představující vážné přímé nebo nepřímé riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí

3 Kde se vzal RASFF v ČR ? Zkušební provoz systému zahájen roku 2003 vyhlášením ve Věstníku MZe (2003), byl budován a připravován na zapojení do evropského systému v souladu s usnesením vlády č. 1320/2001 ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin. (rok 2003 – přijato 10 notifikací) Plné členství ČR v systému je platné dnem vstupu ČR do EU. Právní závaznost je ošetřena novelou zákona o potravinách a tabákových výrobcích. (110/1997 Sb.) a zákonem č. 91/1996 Sb., o krmivech. Podrobněji je upraven v Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

4 Členové sítě RASFF v ČR § 14 zákona 110/1997 Sb. – výkon státního dozoru nad potravinami Dozorové orgány: SZPI – potraviny a suroviny neživočišného původu SVS ČR – potraviny živočišného původu ÚKZÚZ – krmiva Ministerstvo zdravotnictví - OOVZ – veřejné stravování Orgány dozoru na základě Harmonizovaného postupu posouzení rizika v rámci svých kompetencí přispívají hlášením do systému RASFF.

5 Členové sítě RASFF v ČR Spolupracující instituce
(na základě § 14 odst.2) zákona 110/1997 Sb. v rámci svých působností) Ministerstvo obrany - Generální štáb Ministerstvo spravedlnosti - Generální ředitelství vězeňské služby Ministerstvo vnitra Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel SÚJB – případ radioaktivní kontaminace Sekretariát KS při MZe ÚZEI – informování veřejnosti

6 Ministerstvo zemědělství bezpečnosti potravin)
Členské země EU Evropský úřad pro bezpečnost potravin Evropská Komise DG SANCO (Brusel) Národní kontaktní místo RASFF Česká republika (SZPI) Spolupracující instituce v ČR: Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ministerstvo vnitra Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo obrany Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ministerstvo zemědělství (Koordinační skupina bezpečnosti potravin) Státní veterinární správa ČR (potraviny, krmiva) Státní zemědělská a potravinářská inspekce (potraviny) Orgány ochrany veřejného zdraví (potraviny) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (krmiva) Celní orgány

7 Národní kontaktní místo
NKM informuje členy sítě o novinkách a skutečnostech v návaznosti na pravidelné schůzky zástupců NKmíst organizovaných EK v Bruselu Komunikace mezi jednotlivými účastníky pracovní skupiny pro RASFF v ČR, NKM a EK je běžně realizována ovou poštou a mobilními telefony. NKM mimo pracovní dobu zajišťuje rychlý přenos informací pomocí notebooku a mobilního telefonu NKM eviduje veškeré notifikace relevantní pro ČR a zpracovává přehledy NKM má administrativní roli, nerozhoduje o tom, zda notifikace bude odeslána či nikoliv, to je v kompetenci účastníků systému, zejména dozorových orgánů NKM rovněž nemedializuje informace ze systému, to je v kompetenci jednotlivých členů sítě a informace v rozsahu publikovaném EK dle nařízení 98/2005 Sb. poskytuje veřejnosti ÚZEI (notifikace má před medializací prioritu)

8 Národní kontaktní místo (2)
NKM při odesílání návrhu oznámení Evropské komisi: ověří úplnost návrhu originálního oznámení, který je vypracován členem sítě Rozesílá návrh ve lhůtě 24 hodin k připomínkám ostatním členům sítě Oznámení odešle na EK a členům sítě v kopii Po potvrzení klasifikace do jedné ze 4 kategorií rozešle informaci členům sítě a oznámení uloží na webu SZPI do rubriky chráněné heslem NKM při přijetí oznámení ze sítě RASFF: Zašle oznámení všem členům sítě v ČR, krom SÚJB Vypracuje jednotnou reakci za ČR po přijetí výsledků šetření jednotlivých dozorových orgánů Věcně příslušný člen sítě: Potvrdí NKM přijetí oznámení, oznámí příslušnost k provedení kontroly, na základě kontrol vypracuje dodatečné oznámení, které zašle na NKM

9 Legislativa, dokumenty
Nařízení EP a Rady 178/2002, nařízení 183/2005, zákon 110/1997 Sb., zákon 91/1996 Sb., Nařízení vlády 98/2005 Sb. další dokumenty: Metodický postup přenosu informací v rámci systému RASFF v ČR Harmonizovaný postup posouzení rizika účastníkem systému RASFF Vodítka EK

10 Kritéria pro oznámení do RASFF
Rizikovost výrobku Distribuce/původ v jiném členském státě/třetí zemi Vodítka EK (prozatímní náhrada předpisu EK) Oznámení Varování = vážné riziko + nutný zásah, Oznámení Informace = vážné riziko, není nutný okamžitý zásah anebo riziko není vážné nicméně informace je zajímavá EK si může oznámení po členském státu vyžádat, i když nejsou splněna kritéria (náš případ Listerie v potravinách, dioxiny v italské mozzarelle)

11 Kritéria pro oznámení do RASFF
Seznam nálezů představujících vážné riziko (látky zakázané na evropské úrovni, rezidua pesticidů nad ARfD, potraviny obsahující teratogenní, genotoxické nebo karcinogenní látky, potr.obsahující houby, bakterie a jejich toxiny nad kritérium bezpečnosti, potr. kontaminované radionuklidy, nepovolené GMO, potraviny s neoznačeným alergenem) Seznam nálezů, u kterých se posuzuje, zda se jedná o vážné riziko (potraviny obsahující látky nad povolený limit, potraviny obsahující nepovolené látky, potraviny obsahující cizí tělesa, potraviny, u kterých nebyly provedeny povinné testy, krmiva s překročeným limitem pro rezidua pesticidů, přídatných látek, krmiva obsahující produkty, které nemohou být zkrmovány, nepovolená GMO krmiva atd.)

12

13 Co např. obsahuje notifikační formulář?
popis nebezpečí, výsledky laboratorních rozborů druh výrobku, jeho popis, kategorie, obchodní název identifikace a velikost šarže původ výrobku a jeho distribuce identifikace výrobce, distributorů, příjemců popis provedených šetření požadavky Evropské komise adresované dozorovým orgánům apod.

14 Vzory notifikačních formulářů (Varování a Informace - číselný kód)

15 Vzory notifikačních formulářů (Odmítnutí na hranicích, Novinka)

16 Originální a dodatečné oznámení

17 Postup na úrovni EU Hodnocení EK Přenos do systému CIRCA EFSA
Informace ze sítě členských států s návrhem na zařazení do kategorie dle Vodítek EK Hodnocení EK Přenos do systému CIRCA EFSA Členské státy

18 Databáze oznámení CIRCA

19 Počty oznámení 2006 – 6840 – 1. pokles v počtu oznámení (snížený počet oznámení týkající se mikrobiální kontaminace a oznámení o nepovolených barvivech) 2007 – 7315 (2976 originálních dodatků) 2008 – neočekáváme nárůst, spíše naopak, díky vodítkům EK

20 Oznámení přijaté – impuls pro kontrolu
Šetření přijaté notifikace z pohledu SZPI: Notifikace/oznámení ( z Evropské komise s přílohou)  NKM (v ČR = SZPI) ústřední inspektorát  příslušný metodik dle notifikované komodity  příslušný regionální inspektorát SZPI  došetření případu v terénu (došetření v rámci běžných kontrolních postupů, dále dle požadavků EK, ostatních členských států, ostatních dozorových orgánů v ČR) Na základě výsledků šetření a nezbytné dokumentace je vyplněn formulář pro dodatečné oznámení  NKM  Evropská komise (EK formulář zařadí do společné databáze všech notifikací a odešle všem členům sítě RASFF)

21 Vytvoření originálního oznámení orgánem dozoru v ČR
Vytvoření originálního oznámení v ČR (v kompetenci SZPI): Inspektor SZPI  zjištění nevyhovujícího výrobku v rámci běžné kontroly (laboratorně nebo na místě)  data do Informačního systému SZPI  informace o nevyhovujícím výrobku jsou dostupné pracovníkům na ústředí (metodici a NKM)  posouzení rizika: 1) představuje výrobek riziko pro lidské zdraví? 2) může se výrobek nacházet i na trhu jiného členského státu / třetí země? 3) byl výrobek odmítnut na vnějších hranicích EU?  metodik ve spolupráci s NKM vyplní formulář pro originální oznámení  NKM  Evropská komise (EK zařadí originální notifikaci do společné databáze a odešle všem ostatním členům sítě RASFF)


Stáhnout ppt "RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)"

Podobné prezentace


Reklamy Google