Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JITKA GÖTZOVÁ Odbor bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JITKA GÖTZOVÁ Odbor bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství."— Transkript prezentace:

1 JITKA GÖTZOVÁ Odbor bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství

2 PRIORITY ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN A KRMIV Z POHLEDU MZE GMP+ 3. března 2009 Praha

3 České předsednictví v EU GMP+ 3. března 2009 Praha „Evropa bez bariér“

4 Priority českého předsednictví GMP+ 3. března 2009 Praha  budoucnost společné zemědělské politiky a rozvoje venkova  revize politiky kvality potravin  zjednodušení společné zemědělské politiky  rozvoj venkova

5 Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny GMP+ 3. března 2009 Praha  založen v dubnu 2005  součást organizační struktury MZe  3 odbory  Odbor bezpečnosti potravin  Odbor potravinářské výroby a legislativy  Odbor dozoru nad trhem s potravinami

6 Odbor bezpečnosti potravin GMP+ 3. března 2009 Praha  hodnocení rizika a komunikace o riziku  kontaktní místo pro EFSA  vypracovává strategii bezpečnosti potravin v ČR Odbor potravinářské výroby a legislativy  řízení rizika  kvalita potravin  označování Odbor dozoru nad trhem s potravinami  koordinuje aktivity dozoru nad trhem s potravinami – spolupracuje s FVO, DG SANCO  klasifikace jatečně upravených těl dle SEUROP

7 Proč bezpečnost potravin a krmiv? GMP+ 3. března 2009 Praha  společný zájem spotřebitelů i výrobců  přímý dopad na kvalitu potravin a zdraví populace

8 Zajištění kvality a bezpečnosti potravin a krmiv GMP+ 3. března 2009 Praha  hodnocení rizik – informace na vědeckém základě  řízení rizika – kontrola, legislativa  komunikace o riziku – informování veřejnosti  základní právní rámec – nařízení EP a Rady č. 178/2002

9 Bezpečnost potravin a krmiv - základní právní předpisy ES GMP+ 3. března 2009 Praha  nařízení EP a Rady č. 178/2002  nařízení EP a Rady č. 882/2004  nařízení EP a Rady č. 183/2005

10 Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR GMP+ 3. března 2009 Praha  3 dokumenty – pro období před vstupem do EU, po vstupu a revize plnění jednotlivých úkolů  příprava strategického materiálu na období 2009 - 2013

11

12 Hodnocení rizik – vědecké výbory GMP+ 3. března 2009 Praha  příprava nezávislých hodnotících stanovisek  navrhování opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin v celém řetězci jejich výroby  posuzování hlavních směrů výzkumu a vývoje

13 Hodnocení rizik – vědecké výbory GMP+ 3. března 2009 Praha  VV veterinární - www.vri.czwww.vri.cz  VV výživy zvířat - www.vuzv.czwww.vuzv.cz  VV fytosanitární a životního prostředí – www.phytosanitary.orgwww.phytosanitary.org  VV pro GM potraviny a krmiva – www.scgmff.czwww.scgmff.cz  VV pro potraviny – www.chpr.szu.czwww.chpr.szu.cz

14 Hodnocení rizik – EFSA www.efsa.europa.eu GMP+ 3. března 2009 Praha  zajišťování vědeckých stanovisek  rozvoj metodologií pro hodnocení rizik  identifikace a charakterizace objevujících se rizik  zajišťování podpory v případě krizových situací  sběr, porovnávání a analýza vědeckých dat

15 Co nepaří do činností EFSA GMP+ 3. března 2009 Praha  odpovědnost za politiku bezpečnosti potravin a krmiv a příprava právních předpisů  kontrola bezpečnosti potravin a jejich označování  nenahrazuje činnost národních úřadů

16 Vědecké panely EFSA GMP+ 3. března 2009 Praha  pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami (AFC panel)  pro aditiva a produkty nebo substance používané do živočišných krmiv (FEEDAP panel)  pro zdraví rostlin, výrobky na ochranu rostlin a jejich rezidua (PPR panel)  pro geneticky modifikované organismy (GMO panel)  pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA panel)  pro biologická nebezpečí (BIOHAZ panel)  pro kontaminanty v potravinovém řetězci (CONTAM panel)  pro zdraví a pohodu zvířat (AHAW panel)

17 Možnosti spolupráce s EFSA GMP+ 3. března 2009 Praha  účast expertů ve vědeckých panelech EFSA  nominace expertů do ostatních orgánů EFSA (ČR má zástupce ve Správní radě)  zapojení do projektů EFSA – jmenované organizace  databáze expertů  možnost veřejných konzultací návrhů dokumentů EFSA – pro výrobce, instituce

18 Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích GMP+ 3. března 2009 Praha  dlouhodobé sledování možné kontaminace potravin a krmiv  sledování i složek životního prostředí, které mohou kontaminaci ovlivnit (půda, voda, ovzduší)  na sledování se podílejí dozorové orgány a výzkumné ústavy  závěrečná zpráva je každoročně zveřejňována na www.mze.czwww.mze.cz  k dispozici jsou časové řady od r. 1996

19 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) GMP+ 3. března 2009 Praha  provozován EK od roku 1978  členy jsou EK, EFSA a členské země  slouží k ohlašování rizikových potravin a krmiv  za účelem omezení uvádění do oběhu  za účelem stažení rizikových potravin a krmiv

20 Účast ČR v systému RASFF GMP+ 3. března 2009 Praha  příprava na začlenění od roku 2002  národní kontaktní místo zřízeno při SZPI  legislativa v ČR  zákon o potravinách č. 110/1997 Sb.  zákon o krmivech č. 91/1996 Sb.  nařízení vlády – účinnost od 3/2005

21 OOVZ potraviny NKM potraviny, krmiva ICBP VEŘEJNOST EK DG SANCO SÚJB MF-GŘ cel MZe MZ MSMOMV SZPI potraviny SVS ČR potraviny, krmiva ÚKZÚZ krmiva Schéma sítě RASFF DG SANCO – Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebiteleEK – Evropská komise NKM – Národní kontaktní místoMZe – Ministerstvo zemědělství MZ – Ministerstvo zdravotnictvíMV – Ministerstvo vnitra MO – Ministerstvo obranyMS – Ministerstvo spravedlnosti MF – Ministerstvo financíGŘ cel – Generální ředitelství cel SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnostSZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce OOVZ – Orgány ochrany veřejného zdravíSVS – Státní veterinární správa ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělskýICBP – Informační centrum bezpečnosti potravin

22 Nejčastější typy nebezpečí dle přijatých oznámení GMP+ 3. března 2009 Praha „Evropa bez bariér“

23 Aktuální případy v RASFF GMP+ 3. března 2009 Praha  melaminová kauza  vepřové maso původem z Irska kontaminované dioxiny

24 www.bezpecnostpotravin.cz GMP+ 3. března 2009 Praha  stránky pro širokou veřejnost  aktuální informace – e-mail list, A-Z slovník www.bezpecna-krmiva.cz  stánky pro všechny provozovatele krmivářských podniků  legislativa, výživa a krmení, RASFF

25

26

27 Děkuji za pozornost jitka.gotzova@mze.cz

28


Stáhnout ppt "JITKA GÖTZOVÁ Odbor bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google