Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost potravin v ČR, spolupráce s EU a spotřebiteli Ing. Jitka Götzová Ing. Kamila Grulichová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost potravin v ČR, spolupráce s EU a spotřebiteli Ing. Jitka Götzová Ing. Kamila Grulichová."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost potravin v ČR, spolupráce s EU a spotřebiteli Ing. Jitka Götzová Ing. Kamila Grulichová

2 Proč bezpečnost potravin? •dotýká se všech obyvatel •zajímá se o ni 91 % obyvatel EU •má přímý dopad na – kvalitu a délku života – zdravotní stav populace

3 Zajištění bezpečnosti potravin •vychází z nařízení EP a Rady 178/2002 •vyžaduje dobrou komunikaci  mezi resorty  s nevládními organizacemi  s odbornou i laickou veřejností •informace jsou založeny na vědeckém základě

4 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) •Nařízení EP a Rady č. 178/2002, EK č. 2230/2004  vědecké posouzení na úrovni společenství  stanoviska k právním přepisům Společenství států EU a EHS EFTA  spolupráce s obdobnými úřady členských  komunikace o riziku

5

6 Orgány EFSA •Správní rada •Výkonný ředitel •Poradní sbor •Pracovní skupiny poradního sboru •Vědecký výbor a Vědecké komise

7 Správní rada •Zajišťuje řízení EFSA •Má 14 členů + zástupce Evropské komise •Jmenuje výkonného ředitele a členy Vědeckého výboru a Vědeckých komisí

8 Výkonný ředitel •Jmenován na 5 let •Zodpovídá za technické, vědecké, administrativní a komunikační složky EFSA •Předsedá Poradnímu sboru EFSA

9 Poradní sbor EFSA •Je konzultativním orgánem EFSA •Každý stát EU zde má zástupce z instituce, která vykonává podobné úkoly jako EFSA •Je zde také zástupce Evropské komise •Slouží pro výměnu a sdílení informací z oblasti bezpečnosti potravin a hodnocení rizik

10 Vědecký výbor a Vědecké komise •Zajišťují hodnocení rizika •Vědecký výbor je složen z předsedů jednotlivých komisí a šesti nezávislých vědců •VV koordinuje činnost Vědeckých komisí

11 Vědecké komise •Přijímají vědecká stanoviska •Jsou složeny z předních nezávislých odborníků z celé Evropy

12 Vědecké komise •pro potravinářské přídatné látky, látky určené k aromatizaci, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami (AFC Panel) •pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata (FEEDAP Panel) •pro zdraví rostlin, pro přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin (PPR Panel)

13 Vědecké komise •pro geneticky modifikované organismy (GMO Panel) •pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA Panel) •pro biologická nebezpečí (BIOHAZ Panel) •pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM Panel) •pro zdraví a pohodu zvířat (AHAW Panel)

14 Pracovní skupiny Poradního sboru Komunikace •Slouží k vytvoření jednotného přístupu ke komunikaci o riziku IT •Rozvíjí komunikační portál Extranet a videokonference Pro přínos národních úřadů do práce Vědeckého výboru, komisí a dalších expertních skupin EFSA

15 Spolupráce ČR a EFSA •komunikaci s EFSA zajišťuje KS BP při MZe •spolupráce od 3/2003 v roli pozorovatele •v současnosti:  účast na jednání poradního sboru EFSA,  pracovní skupiny pro komunikaci a IT,  přístup do Extranetu  videokonference

16 Dokumenty ČR Strategie zajištění bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti) potravin v ČR  přijata usnesením vlády č. 1320 v roce 2001  stanovila klíčové požadavky do vstupu ČR do EU

17 Dokumenty ČR Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po vstupu do EU  schválena v prosinci 2004, revize bude provedena do konce roku 2006  zdůrazňuje zdokonalení systému komunikace v ČR, s členskými státy EU, s orgány EU a třetími zeměmi

18 Meziresortní spolupráce •Ministerstvo zemědělství  koordinace systému bezpečnosti potravin  dozor nad produkcí potravin a krmiv •Ministerstvo zdravotnictví  hodnocení zdravotních rizik  dozor nad veřejným stravováním

19 Meziresortní spolupráce •Ministerstvo životního prostředí  sledování a hodnocení stavu životního prostředí •Ministerstvo vnitra  krizové řízení •Státní úřad pro jadernou bezpečnost  radiační monitoring

20 Meziresortní spolupráce zajišťuje KOORDINAČNÍ SKUPINA BEZPEČNOSTI POTRAVIN

21

22 Koordinační skupina Funkce: •poradní orgán ministra zemědělství •koordinuje aktivity v oblasti bezpečnosti potravin, •zajišťuje spolupráci mezi orgány státního dozoru, vědeckými výbory, spotřebiteli a státní správou, •spolupracuje s EFSA a národními institucemi bezpečnosti potravin členských států EU

23 Vědecké výbory •zřízeny v roce 2002 •sestaveny jsou z předních odborníků v daných oblastech •poradní orgán

24 Vědecké výbory •VV fytosanitární a životního prostředí (MZe) www.phytosanitary.org •VV veterinární (MZe) www.vri.cz •VV výživy zvířat (MZe) www.vuzv.cz •VV pro GM potraviny a krmiva (MZe) •VV pro potraviny (MZ) www.chpr.szu.cz

25 Vědecké výbory Hlavní úkoly: •příprava nezávislých hodnotících stanovisek •navrhování opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin •posuzování směrů výzkumu a vývoje

26 Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích • na MZe zahájen v roce 1992 • cizorodé látky  kontaminanty a rizikové látky  látky organické i anorganické povahy  jsou přirozenou složkou potravního řetězce

27 Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích Podává informace  o stavu,  dynamice,  vzájemných vazbách zatížení jednotlivých složek agrárních, vodních a lesních ekosystémů

28 Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích MZe zajišťuje monitoring:  surovin a potravin  krmiv a napájecí vody  zemědělské půdy  spadů na zemědělskou půdu  povrchové vody (drobné vodní toky)  vodních a lesních ekosystémů

29 Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích Organizace provádějící monitoring v zemědělství:  SZPI, SVS ČR, ÚKZÚZ,  Zemědělská vodohospodářská správa  Ústav pro vodohospodářskou úpravu lesů  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy  Výzkumný ústav rostlinný výroby  Výzkumný ústav lesního hospodářství

30 Komunikace se spotřebiteli •úzká komunikace MZe s nevládními organizacemi •účast zástupců „spotřebitelů“  v koordinační skupině  v pracovní skupině pro komunikaci se spotřebiteli

31 Pracovní skupina pro komunikaci se spotřebiteli •je složená ze zástupců  ministerstev,  vědeckých výborů,  spotřebitelských organizací  ÚZPI •koordinuje informační toky pro širokou veřejnost

32 Pracovní skupina pro komunikaci se spotřebiteli Cíle pracovní skupiny:  informování a vzdělávání veřejnosti  podpora vhodných výživových návyků spotřebitelů  osvěta spotřebitele a propagace domácí produkce

33 Informační centrum bezpečnosti potravin www.bezpecnostpotravin.cz •moduly  Informační centrum  Potravinářství  Legislativa  Zemědělství  Ministerstvo zdravotnictví informuje  Poradenství

34 INFOPULT zodpovídání dotazů pro širokou veřejnost – odpověď do tří dnů bezplatná služba přístupná:  z internetu  e-mailem info@uzpi.cz  telefonicky 227 010 277 nebo 227 010 270  faxem 227 010 115  osobně

35 Výsledky průzkumu veřejného mínění ( květen 2005 ) provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění AV ČR

36 Mají spotřebitelé dostatek informací o bezpečnosti potravin? (v %)

37 Obavy ze zdravotní závadnosti potravin (v %)

38 Sledování údajů, které jsou uvedeny na obalech potravin (v %)

39 Názory na změny v úrovni zdravotní nezávadnosti potravin na českém trhu po vstupu ČR do Evropské unie (v %)

40 Děkujeme za pozornost Kontakt: jitka.gotzova@mze.cz kamila.grulichova@mze.cz


Stáhnout ppt "Bezpečnost potravin v ČR, spolupráce s EU a spotřebiteli Ing. Jitka Götzová Ing. Kamila Grulichová."

Podobné prezentace


Reklamy Google