Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost potravin v ČR, spolupráce s EU a spotřebiteli

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost potravin v ČR, spolupráce s EU a spotřebiteli"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost potravin v ČR, spolupráce s EU a spotřebiteli
Ing. Jitka Götzová Ing. Kamila Grulichová

2 Proč bezpečnost potravin?
dotýká se všech obyvatel zajímá se o ni 91 % obyvatel EU má přímý dopad na kvalitu a délku života zdravotní stav populace

3 Zajištění bezpečnosti potravin
vychází z nařízení EP a Rady 178/2002 vyžaduje dobrou komunikaci mezi resorty s nevládními organizacemi s odbornou i laickou veřejností informace jsou založeny na vědeckém základě

4 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Nařízení EP a Rady č. 178/2002, EK č. 2230/2004 vědecké posouzení na úrovni společenství stanoviska k právním přepisům Společenství států EU a EHS EFTA spolupráce s obdobnými úřady členských komunikace o riziku

5

6 Orgány EFSA Správní rada Výkonný ředitel Poradní sbor
Pracovní skupiny poradního sboru Vědecký výbor a Vědecké komise

7 Správní rada Zajišťuje řízení EFSA
Má 14 členů + zástupce Evropské komise Jmenuje výkonného ředitele a členy Vědeckého výboru a Vědeckých komisí

8 Výkonný ředitel Jmenován na 5 let
Zodpovídá za technické, vědecké, administrativní a komunikační složky EFSA Předsedá Poradnímu sboru EFSA

9 Poradní sbor EFSA Je konzultativním orgánem EFSA
Každý stát EU zde má zástupce z instituce, která vykonává podobné úkoly jako EFSA Je zde také zástupce Evropské komise Slouží pro výměnu a sdílení informací z oblasti bezpečnosti potravin a hodnocení rizik

10 Vědecký výbor a Vědecké komise
Zajišťují hodnocení rizika Vědecký výbor je složen z předsedů jednotlivých komisí a šesti nezávislých vědců VV koordinuje činnost Vědeckých komisí

11 Vědecké komise Přijímají vědecká stanoviska
Jsou složeny z předních nezávislých odborníků z celé Evropy

12 Vědecké komise pro potravinářské přídatné látky, látky určené k aromatizaci, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami (AFC Panel) pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata (FEEDAP Panel) pro zdraví rostlin, pro přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin (PPR Panel)

13 Vědecké komise pro geneticky modifikované organismy (GMO Panel)
pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA Panel) pro biologická nebezpečí (BIOHAZ Panel) pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM Panel) pro zdraví a pohodu zvířat (AHAW Panel)

14 Pracovní skupiny Poradního sboru
Komunikace Slouží k vytvoření jednotného přístupu ke komunikaci o riziku IT Rozvíjí komunikační portál Extranet a videokonference Pro přínos národních úřadů do práce Vědeckého výboru, komisí a dalších expertních skupin EFSA

15 Spolupráce ČR a EFSA komunikaci s EFSA zajišťuje KS BP při MZe
spolupráce od 3/2003 v roli pozorovatele v současnosti: účast na jednání poradního sboru EFSA, pracovní skupiny pro komunikaci a IT, přístup do Extranetu videokonference

16 Strategie zajištění bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti) potravin v ČR
Dokumenty ČR Strategie zajištění bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti) potravin v ČR přijata usnesením vlády č v roce 2001 stanovila klíčové požadavky do vstupu ČR do EU

17 Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po vstupu do EU
Dokumenty ČR Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po vstupu do EU schválena v prosinci 2004, revize bude provedena do konce roku 2006 zdůrazňuje zdokonalení systému komunikace v ČR, s členskými státy EU, s orgány EU a třetími zeměmi

18 Meziresortní spolupráce
Ministerstvo zemědělství koordinace systému bezpečnosti potravin dozor nad produkcí potravin a krmiv Ministerstvo zdravotnictví hodnocení zdravotních rizik dozor nad veřejným stravováním

19 Meziresortní spolupráce
Ministerstvo životního prostředí sledování a hodnocení stavu životního prostředí Ministerstvo vnitra krizové řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační monitoring

20 Meziresortní spolupráce
zajišťuje KOORDINAČNÍ SKUPINA BEZPEČNOSTI POTRAVIN

21

22 Koordinační skupina Funkce: poradní orgán ministra zemědělství
koordinuje aktivity v oblasti bezpečnosti potravin, zajišťuje spolupráci mezi orgány státního dozoru, vědeckými výbory, spotřebiteli a státní správou, spolupracuje s EFSA a národními institucemi bezpečnosti potravin členských států EU

23 Vědecké výbory zřízeny v roce 2002
sestaveny jsou z předních odborníků v daných oblastech poradní orgán

24 Vědecké výbory VV fytosanitární a životního prostředí (MZe) VV veterinární (MZe) VV výživy zvířat (MZe) VV pro GM potraviny a krmiva (MZe) VV pro potraviny (MZ)

25 Vědecké výbory Hlavní úkoly:
příprava nezávislých hodnotících stanovisek navrhování opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin posuzování směrů výzkumu a vývoje

26 Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích
na MZe zahájen v roce 1992 cizorodé látky kontaminanty a rizikové látky látky organické i anorganické povahy jsou přirozenou složkou potravního řetězce

27 Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích
Podává informace o stavu, dynamice, vzájemných vazbách zatížení jednotlivých složek agrárních, vodních a lesních ekosystémů

28 Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích
MZe zajišťuje monitoring: surovin a potravin krmiv a napájecí vody zemědělské půdy spadů na zemědělskou půdu povrchové vody (drobné vodní toky) vodních a lesních ekosystémů

29 Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích
Organizace provádějící monitoring v zemědělství: SZPI, SVS ČR, ÚKZÚZ, Zemědělská vodohospodářská správa Ústav pro vodohospodářskou úpravu lesů Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Výzkumný ústav rostlinný výroby Výzkumný ústav lesního hospodářství

30 Komunikace se spotřebiteli
úzká komunikace MZe s nevládními organizacemi účast zástupců „spotřebitelů“ v koordinační skupině v pracovní skupině pro komunikaci se spotřebiteli

31 Pracovní skupina pro komunikaci se spotřebiteli
je složená ze zástupců ministerstev, vědeckých výborů, spotřebitelských organizací ÚZPI koordinuje informační toky pro širokou veřejnost

32 Pracovní skupina pro komunikaci se spotřebiteli
Cíle pracovní skupiny: informování a vzdělávání veřejnosti podpora vhodných výživových návyků spotřebitelů osvěta spotřebitele a propagace domácí produkce

33 Informační centrum bezpečnosti potravin
moduly Informační centrum Potravinářství Legislativa Zemědělství Ministerstvo zdravotnictví informuje Poradenství

34 INFOPULT z internetu e-mailem info@uzpi.cz
zodpovídání dotazů pro širokou veřejnost – odpověď do tří dnů bezplatná služba přístupná: z internetu em telefonicky nebo faxem osobně

35 Výsledky průzkumu veřejného mínění (květen 2005) provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění AV ČR

36 Mají spotřebitelé dostatek informací o bezpečnosti potravin? (v %)

37 Obavy ze zdravotní závadnosti potravin (v %)

38 Sledování údajů, které jsou uvedeny na obalech potravin (v %)

39 Názory na změny v úrovni zdravotní nezávadnosti potravin na českém trhu po vstupu ČR do Evropské unie (v %)

40 Děkujeme za pozornost Kontakt: jitka.gotzova@mze.cz


Stáhnout ppt "Bezpečnost potravin v ČR, spolupráce s EU a spotřebiteli"

Podobné prezentace


Reklamy Google