Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MVDr. Kateřina Plucarová MVDr. Jana Horňáčková SVS ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MVDr. Kateřina Plucarová MVDr. Jana Horňáčková SVS ČR"— Transkript prezentace:

1 MVDr. Kateřina Plucarová MVDr. Jana Horňáčková SVS ČR
RASFF Skalský Dvůr MVDr. Kateřina Plucarová MVDr. Jana Horňáčková SVS ČR

2 RASFF Rapid Alert System for Food and Feed
Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva

3 RASFF – legislativní základ
Nařízení EP a R č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin v České republice upraveno Nařízením vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

4 Účel sítě RASFF propojená síť spojuje členské země EU s EK a EFSA
cílem je zabránit ohrožení spotřebitele nebezpečnými potravinami nebo krmivy

5 Orgány sítě RASFF národním kontaktním místem v systému je SZPI
soustřeďuje informace ze všech dozorových orgánů nad potravinami a krmivy v ČR (SVS ČR, SZPI, ÚKZÚZ) + další účastníci (Generální ředitelství cel, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti a ÚZPI) koordinačním místem je sekretariát koordinační skupiny bezpečnosti potravin při Ministerstvu zemědělství (řídí, koordinuje a kontroluje RASFF v ČR)

6 Schéma fungování RASFF
                                                                                                                                                                                    

7 Tok informací tok informací o výskytu nebezpečných výrobků je obousměrný dozorové orgány ČR se prostřednictvím NKM dozvídají o nebezpečných výrobcích, které mohou být na českém trhu a v rámci svých pravomocí následně provádí kontrolu EK je pak zpětně informována o skutečnostech, které byly v návaznosti na informaci z ČS zjištěny a o uložených opatřeních

8 Tok informací dojde-li ke zjištění výskytu nebezpečného výrobku některým z dozorových orgánů v ČR, odesílá NKM do EK informace od jednotlivých účastníků národního systému Česká republika je pak zpětně informována o kontrolních zjištěních v členských státech EU komunikace mezi členy sítě RASFF v ČR probíhá prostřednictvím ové pošty, popř. telefonů

9 Kategorie oznámení Varování (Alert notification)
V rámci systému RASFF existují tři kategorie oznámení: Varování (Alert notification) 2) Informace (Information notification) 3) Novinka (News)

10 Varování rizikový výrobek představuje přímé nebo nepřímé riziko pro zdraví spotřebitele, vyskytuje se na trhu dioxiny ve vepřovém mase z Chile

11 Informace (Information notification)
výrobek nesplňuje některé chemické, fyzikální nebo biologické požadavky na zdravotní nezávadnost není pravděpodobnost vzniku akutních nepříznivých zdravotních následků; není vyžadován bezprostřední zásah je dlouhá prodleva mezi vzorkováním a zasláním originálního oznámení a tudíž existuje domněnka, že předmětný výrobek již není na trhu jedná se o rizikový výrobek zadržený na hranicích, příp. v celním skladu, ještě před proclením nebo bylo zboží zachyceno náhodou a je snaha zabránit jeho vyvezení do jiného státu EU Anisakis marinae v tresčích játrech z Polska

12 Novinka (news) všechny druhy informací vztahující se k bezpečnosti výrobků, které nebyly oznámeny členským státem jako "varování" nebo "informace„, ale které jsou považovány za důležité pro dozorové orgány členských států News melamin v KDV z Číny

13 Fungování RASFF Výrobek představuje přímé nebo nepřímé riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitele, pokud jde o: přítomnost látky zakázané na evropské nebo národní úrovni přítomnost látky nepovolené na evropské nebo národní úrovni překročení limitů stanovených předpisy ES nebo při jejich absenci překročení národních limitů potraviny živočišného původu pocházející z neschválených podniků - závodů případně jiných zařízení fyzikální rizika (např. cizí tělesa) označování výrobků znamenající zdravotní riziko (např. alergeny, bezlepkové potraviny, přítomnost aditiv nedeklarovaných na obale) neschválené potraviny nového typu jiné nebezpečí

14 Fungování RASFF ČS hlásí do systému RASFF informace  o rizikových výrobcích bez rozlišení, zda se jedná o oznámení typu "varování" (alert) nebo "informaci" (information), pouze s průvodním dopisem, ve kterém je návrh na zařazení do kategorie na úrovni EK jsou tyto informace zatříděny do příslušné kategorie, je doplněn titulní list, přiřazeno referenční číslo a kompletní oznámení je uloženo do centrální databáze oznámení CIRCA

15 Fungování RASFF hlášení o rizikových výrobcích jsou vyplňována do formulářů podobu formulářů určuje EK s přihlédnutím k požadavkům členských států vzory formulářů jsou k dispozici všem členům sítě pod individuálním heslem v centrální databázi CIRCA

16 Zpracování příchozího oznámení z EU
příjem oznámení a jejich distribuce nepřetržitě, tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu - NKM všechna oznámení jsou evidovaná v databázi CIRCA – RASFF, kterou centrálně spravuje Evropská komise (DG SANCO) a k níž mají všichni členové sítě v ČR přístupová práva v případě, že je do CIRCA zadáno oznámení týkající se České republiky, NKM zajistí zaslání tohoto oznámení na všechny kontaktní osoby v ČR; další distribuce je v režimu jednotlivých členů sítě všichni členové sítě RASFF v ČR bezodkladně vždy potvrdí příjem oznámení NKM a pokud případ spadá do jejich kompetence, ohlásí úmysl reagovat reakce podle kompetencí vymezených zákonem, popř. na základě výsledků šetření jednoho orgánu státního dozoru pokračuje v šetření výrobku další orgán státního dozoru po ukončení šetření zajistí kontaktní osoby příslušného člena sítě RASFF v ČR zaslání dodatečného oznámení k originálnímu oznámení NKM (v anglickém jazyce); příslušný orgán státního dozoru v něm informuje o přijatých opatřeních a o plnění těchto opatření dodatečné oznámení zašle NKM EK, kontaktním místům ostatních členů sítě RASFF v ČR a sekretariátu Koordinační skupiny

17 Vytvoření originálního oznámení SVS ČR

18 Vytvoření originálního oznámení v ČR
vychází se z vlastní kontrolní činnosti jednotlivých členů sítě RASFF v ČR nález rizikového výrobku → člen sítě vyplní standardizovaný formulář a zašle návrh originálního oznámení na kontaktní adresu NKM; člen sítě může požádat o odborné posouzení rizik vědecké výbory; o této žádosti informuje Ministerstvo zemědělství NKM zajistí rozeslání návrhu originálního oznámení všem členům sítě k připomínkování a v případě odsouhlasení návrhu zašle originální oznámení EK EK následně prostřednictvím CIRCA-RASFF databáze informuje NKM, jaká opatření byla v zemích EU přijata v návaznosti na originální oznámení z ČR, včetně informace o následném plnění těchto opatření; NKM tyto informace zašle na kontaktní adresy všech členů sítě RASFF v ČR

19 Kontaktní místo SVS ČR Metodický návod SVS ČR č. 8/2005
č.j. 2005/1199/RED ze dne postup při oznámení výskytu rizikového výrobku Národním kontaktním místem a při oznamování výskytu rizikového výrobku Národnímu kontaktnímu místu

20 Kontaktní místo SVS ČR – legislativní podklady
nařízení EP a R (ES) č. 178/2002 nařízení vlády č. 98/2005 Sb. Metodický postup přenosu informací v rámci systému RASFF v ČR

21 Kontaktní místo SVS ČR Kontaktní osoba: MVDr. Leoš Čeleda, CSc.
Zástupce kontaktní osoby:   MVDr. Jana Horňáčková MVDr. Jindřiška Krautová MVDr. Kateřina Plucarová

22 Příjem originálního oznámení od NKM

23 Kontaktní místo SVS ČR potvrdí příjem oznámení NKM
spadá-li oznámení do kompetence orgánů veterinární správy, ohlásí NKM úmysl reagovat vyhodnotí obsah oznámení v případě potřeby kontaktuje ostatní orgány státního dozoru ČR neprodleně rozešle původní znění daného oznámení i s českým komentářem všem KVS

24 Krajská veterinární správa
provede šetření u provozovatele; písemně zpracuje zjištěné výsledky, včetně opatření, která byla učiněna zjištění případné distribuce výrobku na území ČR a mimo území ČR, včetně seznamu odběratelů, určení šarží a množství rizikového výrobku uvedeného na trh pokud je rizikový výrobek v oběhu v ČR, pozastaví jej do doby došetření; podle výsledku došetření zakáže nebo povolí jeho uvádění do oběhu při dodatečném zjištění distribuce rizikového výrobku na místo spadající do územní působnosti jiné KVS informuje bezodkladně tuto KVS a též SVS ČR

25 Krajská veterinární správa
Rozsah údajů v hlášení pro SVS ČR: místo určení (název a plná adresa příjemce) datum přijetí informace o výrobku (název výrobku, druh výrobku, celkové množství) původ výrobku (název a plná adresa výrobce nebo dovozce nebo prodávajícího nebo balírny, země původu) primární identifikace výrobku (označení šarže, DP nebo DMT, druh a hmotnost balení, popis výrobku, fotodokumentace) další distribuce případně další dostupné informace Tyto informace spolu s přijatými opatřeními bezodkladně zašle kontaktním osobám SVS ČR. Po skončení šetření informuje příslušná KVS kontaktní osoby SVS ČR o tom, zda byla uložená opatření splněna, případně zda byla změněna nebo odvolána.

26 Kontaktní místo SVS ČR zkontroluje úplnost údajů obdržených od KVS, případně požádá o doplnění chybějících údajů v případě zjištění, že distribuce rizikového výrobku, spadá do kompetence jiného orgánu státního dozoru ČR, tento dozorový orgán informuje na základě obdržených údajů vypracuje dodatečné oznámení do příslušných standardizovaných formulářů vydávaných EK zajistí odeslání oznámení NKM

27 Kontaktní místo SVS ČR NKM místo odešle návrh oznámení EK, případně ostatním členům národní sítě k připomínkování EK uvědomí o oznámení všechny ČS prostřednictvím CIRCA – RASFF informace přenášené v  RASFF týkající se orgánů veterinární správy archivují kontaktní osoby SVS ČR

28 CIRCA - RASFF Communication & Information Resource Centre Administrator notifikace ze všech členských států týdenní přehledy

29 CIRCA - RASFF

30 CIRCA - RASFF

31 CIRCA - RASFF

32 Notifikace v řešení SVS ČR
2006 24 oznámení přijatých, z toho 21 řešeno samostatně, 2 ve spolupráci se SZPI a 1 ve spolupráci s ÚKZÚZ 10 oznámení odeslaných, z toho jedno šetřeno ve spolupráci s OOVZ a SZPI celkem řešeno 34 notifikací

33 Notifikace v řešení SVS ČR
2007 19 oznámení přijatých, z toho 1 případ řešen ve spolupráci se SZPI 13 oznámení odeslaných, z toho 5 případů řešeno ve spolupráci se SZPI celkem řešeno 32 notifikací

34 Notifikace v řešení SVS ČR
2008 14 oznámení přijatých, z toho 1 řešeno ve spolupráci se SZPI 7 oznámení odeslaných zatím řešeno 19 notifikací

35 Notifikace v řešení SVS ČR za rok 2008
Přijatá/ odeslaná Předmět P Sallmonela v syrovém drůbežím mase Kebab O Plesnivý uzený tavený sýr z Polska Anisakis marinae v mražené makrele ze Španělska prostřednictvím Řecka Salmonela v mražených mušlích z Vietnamu prostřednictvím Nizozemí Sulfadimidin v plástečkovém medu z Turecka Listeria monocytogenes v ovčím sýru riccotta z Itálie SRM ve žvýkacím pamlsku z Indie Listeria monocytogenes v ovčím sýru riccotta z Itálie Benzo(a)pyren v pastě z uzených šprotů z Lotyšska E 452 v tresce modravé ze Slovenska Salmonela skupiny C v krmivu pro brojlery z Německa TTC v medu z Řecka E 452 v tresce z Číny prostř. Bulharska Anisakis marinae v tresčích játrech z Polska Rtuť v chlazeném tuňákovi z Ekvádoru 08-445 Dioxiny ve vepřovém z Chile Hydrogen peroxid v mléčné rýži z Německa Nedeklarované arašídy v jogurtu s müssli z ČR LM v debrecínské pečení z ČR

36 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MVDr. Kateřina Plucarová MVDr. Jana Horňáčková SVS ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google