Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě pro ekonomii a příbuzné obory 15. listopadu 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě pro ekonomii a příbuzné obory 15. listopadu 2013."— Transkript prezentace:

1 Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě pro ekonomii a příbuzné obory 15. listopadu 2013

2 Obsah  Elektronické informační zdroje oborové  Elektronické informační zdroje multioborové  Journal Citation Reports  Základy tvorby rešeršního dotazu  Ebsco Discovery Service  Správce bibliografických citací – EndNote Web  Vyhledávání plných textů

3 Elektronické informační zdroje na MENDELU Přístup na adrese: http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/databaze (www stránky MENDELU – Služby pro studenty a zaměstnance – Informační centrum a Ústřední knihovna (ICUK) – Elektronické informační zdroje)

4 Elektronické informační zdroje oborové Ekonomika, obchod, marketing a mangement v zemědělství, potravinářství a dalších oborech spojených se zemědělstvím  CAB Abstracts (CABI Publishing)CABI Publishing  CAB eBooks (CABI Publishing)CABI Publishing  Food Science and Technology Abstracts (International Food Information Service (IFIS))International Food Information Service

5 CAB Abstracts  sleduje odborné časopisy, knihy, sborníky z konferencí  obory: živočišná a rostlinná výroba, fyziologie rostlin a živočichů, rybářství a hydrobiologie, ochrana rostlin, genetika, ekologie, lesní inženýrství, dřevařství, rozvoj venkova, turistika, zemědělská ekonomika, obchod, management, veterinární medicína, lidská výživa atd.  např. Smutka, L. a J. Burianova. The competitiveness of Czech agrarian trade within the context of the global crisis. Agricultural Economics (Zemedelska Ekonomika). 2013, 59(4), 183-193. ISSN 0139-570X.  retrospektiva na MENDELU od roku 1910 –

6 CAB eBooks  plné texty knih ve formátu pdf  zemědělství a příbuzné obory vč. zemědělské ekonomiky  např.  retrospektiva na MENDELU od roku 1999 –

7 Food Science and Technology Abstracts  sleduje okolo 4 600 odborných časopisů a další relevantní zdroje - Seznam časopisů sledovaných FSTASeznam časopisů sledovaných FSTA  obory: mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika, statistika, management, strojírenství, balení potravin, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, atd.  např. Ratinger, T. a I. Boskova. Strategies and effects of milk producers' organisations in the Czech Republic. Agricultural Economics (AGRICECON). 2013, 59 (3), 113-124. ISSN 0139-570X  retrospektiva na MENDELU od roku 1969 –

8 Elektronické informační zdroje oborové Ekonomie, obchod marketing, management,... v EIZ společensko-vědního zaměření  EconLit with Full Text (EBSCO)EBSCO  Business Source Complete (EBSCO)EBSCO  Regional Business News (EBSCO)EBSCO

9  ECON LIT with FULL TEXT  ekonomie a finance, kapitálové trhy, ekonometrie, monetární teorie, atd.  více než 600 časopisů v plném textu, např. American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of Economic Perspectives  plné texty neanglických časopisů  BUSINESS SOURCE COMPLETE  světová databáze zaměřená na obchod  plné texty nebo abstrakta předních odborných periodik  retrospektiva od r. 1886  REGIONAL BUSINESS NEWS  obsahuje více jak 80 regionálních obchodně zaměřených publikací pokrývající metropolitní a venkovské oblasti USA

10 Elektronické informační zdroje multioborové  WEB of SCIENCE (Thomson Reuters)Thomson Reuters  SCOPUS (ELSEVIER B.V.)ELSEVIER B.V.  ACADEMIC SEARCH COMPLETE (EBSCO)EBSCO  SCIENCE DIRECT (ELSEVIER B.V.)ELSEVIER B.V.  SPRINGER LINK (SPRINGER)SPRINGER  WILEY ONLINE LIBRARY (John Wiley & Sons)John Wiley & Sons  JSTOR (ITHAKA)ITHAKA  OXFORD REFERENCE (Oxford University Press)Oxford University Press  EBRARY (ProQuest)ProQuest  VERSITA (VERSITA)VERSITA  DOAJ (Directory of Open Access Journals)Directory of Open Access Journals

11 Web of Science  abstraktová a citační databáze  více než 12 000 impaktovaných časopisů včetně časopisů s tzv. „Open Access“  databáze WEB of SCIENCE má retrospektivu od roku 1900  cca 150 000 sborníků z konferencí  na MENDELU retrospektiva od roku 1945 – současnost  sedm databází:  Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd; více než 8 300 periodik; 1900-);  Social Sciences Citation Index (společenské vědy; více než 4 500 periodik; 1900-);  Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy; více než 2 300 periodik; 1975-)  Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)-- (1990 –)  Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)-- (1990 – )  Index Chemicus (organická chemie; 1993 –) Index Chemicus  Current Chemical Reactions (chemické reakce; 1986 –) Current Chemical Reactions

12 Scopus  abstraktová a citační databáze  sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní literaturu  21 000 titulů od více než 5 000 vydavatelů.  z toho:  20 000 peer-reviewed časopisů (včetně Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis), kdy v režimu Open Access jich je 2 600 titulů  390 titulů firemní literatury  370 edičních řad  5,5 mil. příspěvků z konferencí  součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press" – více než 3.850 titulů časopisů  na MENDELU retrospektiva od roku 1960 – současnost

13 Academic Search Complete ● multioborová plnotextová a citační databáze ● téměř 9 100 časopisů v plném textu ● více než 7 900 recenzovaných (peer-reviewed) periodik ● indexuje více než 13 690 časopisů ● na MENDELU retrospektiva plných textů už od r. 1887

14  Science Direct ● přes 2.500 titulů peer-reviewed časopisů v plných textech ● obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … ● na MENDELU retrospektiva: různá dle titulu časopisu  Springer ● přes 2 719 titulů časopisů, z toho 2 045 dostupných na univerzitě v plném textu ● obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … ● na MENDELU retrospektiva od roku 1997 – současnost  Wiley ● 1 500 titulů peer-reviewed časopisů ● na MENDELU retrospektiva: různá (přístup k plným textům článků všech předplacených časopisů od r. 1997, někdy i starší)  JSTOR ● Mathematics & Statistics – matematika, statistika Mathematics & Statistics ● Arts & Sciences IV (obsahuje kolekce Business I a II) – obchod, právo, management, vzdělávání, veřejná politika, psychologie, … Arts & Sciences IV ● Business III Collections – ekonomie, zakládání podniků, … Business III Collections ● archiv digitalizovaných plných textů ● časopisy digitalizované od 1. čísla 1. ročníku až po pohyblivou hranici (moving wall) 2 – 5 let do současnosti

15 OXFORD REFERENCE ● předplatné ● slovníková kolekce od Oxford University Press

16 ebrary ● od r. 2011 součástí společnosti ProQuest ● knihy od renomovaných vydavatelů (Emerald Group, John Wiley & Sons, Cambridge University Press, MIT Press, Elsevier,...) ● trvalý nákup – knihy z oblasti zemědělství, potravinářství, ekonomie a managementu ● půjčování na čtečky

17 Časopisy v režimu tzv. otevřeného přístupu  Versita ● vydavatel vědeckých časopisů a knih ● jen v angličtině ● dostupné online v plném textu ● dva modely přístupů:  předplatné (časopisy vydané nakladatelstvím Springer a knihy pod nakladatelstvím de Gruyter)  otevřený přístup (open access)  DOAJ (Directory of Open Access Journals) ● vědecké oponované časopisy ● dostupné online v plném textu ● různé obory v mnoha jazycích ● v současnosti (12. 11. 2013) 9 967 titulů časopisů

18 Journal Citation Reports ● měřítko kvality (významnosti) vědeckých časopisů ● svědčí o celkové kvalitě časopisu, nikoliv o kvalitě (citovanosti) jednotlivých článků (autorů) ● sleduje impact factor časopisů (IF = jak často je „průměrný článek“ publikovaný v časopise, citován v určitém roce) ● vypočítává se dělením počtu současných citací článků, publikovaných ve dvou předcházejících letech, počtem článků publikovaných ve dvou předcházejících letech, tj. např. 160 článků publikováno v časopise v letech 2010-2011 bylo citováno 80  v roce 2012 ● Impact faktor: 80/160 = 0,5 ● 2 části:  JCR Science Edition (od r. 1998)  JCR Social Sciences Edition (od r. 1998)

19 Journal Citation Reports Časopisy můžeme prohlížet (View a group of journals by) podle předmětových kategorií (Subject Category), vydavatele (Publisher) nebo země vydání (Country/Territory). Můžeme hledat IF konkrétního časopisu (Search for a specific journal) či listovat všemi časopisy (View all journals), kdy v JCR Social Sciences Edition (časopisy pro společenské vědy) jich je v současné době 3 047 (ke dni 11. 11. 2013)

20 Pokud má časopis IF např. 3, znamená to, že každý jeho článek byl v období minulých dvou let citován průměrně 3x.

21 Zjišťování IF konkrétního časopisu, např. podle ISSN (International Standard S erial Number)

22 Median impact factor je definován jako střední hodnota impakt faktoru pro daný obor.

23 Základy tvorby rešeršního dotazu 1. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, keywords, subject headings) 2. upřesnit je pomocí tezauru databáze (pokud existuje)  Broader terms – hierarchicky nadřazený deskriptor  Narrower terms – hierarchicky podřazený deskriptor  Related terms – asociovaný deskriptor (souvisí s jiným deskriptorem, ale neexistuje mezi nimi vztah ekvivalence ani hierarchie)  Used for – ekvivalentní vztah 3. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (AND, OR, NOT), proximitních operátorů (ADJ, SAME,...), wildcards (*, $,...) 4. málo (hodně) vyhledaných záznamů  zpřesnit dotaz

24 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY AND ABC

25 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY OR A B

26 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY NOT A B C

27 Základy tvorby rešeršního dotazu – wild cards *, $ Např. manage* = manage, manageability, managed, management, manager,... wom$n = woman, women

28 Ebsco Discovery Service (EDS) Producent: EBSCOEBSCO ● discovery systém ● na jedné platformě můžeme najednou prohledávat různé zdroje (EIZ, knihovní katalogy,...) ● vyrušení duplicitních záznamů ● při tvorbě dotazu použití Booleovských operátorů (AND, OR, NOT) ● hledání přesné fráze – dotaz dáme do uvozovek ● vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit na pevný disk, na server vydavatele – k vyhledaným záznamům se dostaneme odkudkoliv a kdykoliv (připojení k internetu) nebo si poslat na mail, export do správce bibliografických citací ● u některých záznamů přímý link do plného textu ● možnost generovat citaci určité publikace ● A to Z publikace – seznam časopisů s přístupem do plného textu

29 Ebsco Discovery Service (EDS)

30

31

32

33 omezíme

34 Ebsco Discovery Service (EDS) Příliš mnoho záznamů – omezíme např.  roky  klíčovými slovy  zeměpisem  typy zdrojů  tématy  jazyky publikace

35 EndNote Web  správce bibliografických citací  dostupný online  celkový počet uložených citací – cca 10 tis.  připojování příloh (plný text) k bibliografickým záznamům (max. 2 GB)  přednastavené citační styly vč. ISO 690 – více jak 3 300  přímé vkládání citací z citačního manažeru do Wordu  sdílení citací mezi kolegy  návod na vyhledávání návod na vyhledávání

36 EndNote Web

37 Prohledávání knihovních katalogů vybraných organizací (Online Search), vložení nového záznamu (New Reference), import záznamů z databází (Import References)

38 EndNote Web Sdílení složek (Manage Sharing), jejich přejmenování (Rename), odstranění (Delete), vytvoření nové složky (New Group)

39 EndNote Web Správa příloh, zjištění dostupné velikosti místa pro ukládání příloh

40 EndNote Web Tvorba bibliografických citací (Bibliography), nainstalování doplňku (Plug-In) pro přímé citování do textového editoru, např. Word (Cite While You Write)

41 Vyhledávání plných textů 1. Souborný katalog MENDELUSouborný katalog MENDELU 2. A to Z publikace (EDS)A to Z publikace (EDS) 3. GOOGLEGOOGLE

42 Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě pro ekonomii a příbuzné obory Jana Kratochvílová ÚVIS – Informační centrum kratoch@mendelu.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě pro ekonomii a příbuzné obory 15. listopadu 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google