Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě Ekonomie, obchod marketing, management,... 21. března 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě Ekonomie, obchod marketing, management,... 21. března 2014."— Transkript prezentace:

1 Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě Ekonomie, obchod marketing, management,... 21. března 2014

2 Obsah  Elektronické informační zdroje oborové  Elektronické informační zdroje multioborové  Základy tvorby rešeršního dotazu  Ebsco Discovery Service  Vyhledávání plných textů

3 Elektronické informační zdroje na MENDELU Přístup na adrese: http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/databaze (www stránky MENDELU – Služby pro studenty a zaměstnance – Informační centrum a Ústřední knihovna (ICUK) – Elektronické informační zdroje)

4 Elektronické informační zdroje oborové Ekonomika, obchod, marketing a mangement v zemědělství, potravinářství a dalších oborech spojených se zemědělstvím  CAB Abstracts (CABI Publishing)CABI Publishing  CAB eBooks (CABI Publishing)CABI Publishing  Food Science and Technology Abstracts (International Food Information Service (IFIS))International Food Information Service

5 CAB Abstracts  sleduje odborné časopisy, knihy, sborníky z konferencí  obory: živočišná a rostlinná výroba, fyziologie rostlin a živočichů, rybářství a hydrobiologie, ochrana rostlin, genetika, ekologie, lesní inženýrství, dřevařství, rozvoj venkova, turistika, zemědělská ekonomika, obchod, management, veterinární medicína, lidská výživa atd.  např. Smutka, L. a J. Burianova. The competitiveness of Czech agrarian trade within the context of the global crisis. Agricultural Economics (Zemedelska Ekonomika). 2013, 59(4), 183-193. ISSN 0139-570X.  retrospektiva na MENDELU od roku 1910 –

6 CAB eBooks  plné texty knih ve formátu pdf  zemědělství a příbuzné obory vč. zemědělské ekonomiky  např.  retrospektiva na MENDELU od roku 1999 –

7 Food Science and Technology Abstracts  sleduje okolo 4 600 odborných časopisů a další relevantní zdroje - Seznam časopisů sledovaných FSTASeznam časopisů sledovaných FSTA  obory: mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika, statistika, management, strojírenství, balení potravin, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, atd.  např. Ratinger, T. a I. Boskova. Strategies and effects of milk producers' organisations in the Czech Republic. Agricultural Economics (AGRICECON). 2013, 59 (3), 113-124. ISSN 0139-570X  retrospektiva na MENDELU od roku 1969 –

8 Elektronické informační zdroje oborové Ekonomie, obchod marketing, management,... v EIZ společensko-vědního zaměření  EconLit with Full Text (EBSCO)EBSCO  Business Source Complete (EBSCO)EBSCO  Regional Business News (EBSCO)EBSCO  OECD iLibrary  PATRIA PLUS  FAOSTAT

9  ECON LIT with FULL TEXT  ekonomie a finance, kapitálové trhy, ekonometrie, monetární teorie, atd.  více než 600 časopisů v plném textu, např. American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of Economic Perspectives  plné texty neanglických časopisů  BUSINESS SOURCE COMPLETE  světová databáze zaměřená na obchod  plné texty nebo abstrakta předních odborných periodik  retrospektiva od r. 1886  REGIONAL BUSINESS NEWS  obsahuje více jak 80 regionálních obchodně zaměřených publikací pokrývající metropolitní a venkovské oblasti USA

10 OECD iLibrary http://www.oecd-ilibrary.org/  základní informační služba OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)  zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání  OECD iLibrary nabízí data formou  a) databází  b) knih  c) periodik

11 OECD iLibrary procházíme jednotlivé typy dokumentů vyhledáváme pomocí klíčových slov prohledáváme podle tématu a země

12 PATRIA Plus http://www.patria.cz/patriaplus/  online služba společnosti PATRIA FINANCE  poskytuje online informace, data a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic.  DATA Z FINANČNÍCH A AKCIOVÝCH TRHŮ V REÁLNÉM ČASE  ANALÝZY týkající se měnové politiky, kurzu koruny, dolaru  Přehledné PROGNÓZY měnových kurzů a úrokových sazeb, a dlouhodobé PROGNÓZY základních makroekonomických veličin  Obsáhlé DATABANKY historických časových řad – rozděleno na devizové trhy, úrokové sazby, komodity, akcie České republiky a světa.  Všechny analytické výstupy E-MAILEM  SMS služby – zprávy rychle a včas na Váš mobilní telefon, online kurzy, sazby, ceny komodit, online ceny domácích i zahraničních akcií  ONLINE KONZULTACE s hlavními analytiky Patria Finance  EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ na www.patria.cz je "zavřené" (zelené články) a dostupné pouze klientům Patria Plus  Speciální NÁSTROJE A KALKULÁTORY jako například investiční kalkulátor potenciálních výnosů, křížové tabulky,...

13 PATRIA Plus

14 FAOSTAT http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E  statistická databáze organizace FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)  obsahuje statistická data a faktografické informace z oblasti zemědělství a potravinářství:  produkce komodit rostlinných a živočišných  export a import zemědělských produktů  bezpečnost potravin, spotřeba potravin, výroba a obchod, složení stravy, přístup k potravinám, potravinová pomoc a dětská výživa, statistické zprávy zemí o pokroku při dosahování snížení hladu  ceny

15 Elektronické informační zdroje multioborové  WEB of SCIENCE (Thomson Reuters)Thomson Reuters  SCOPUS (ELSEVIER B.V.)ELSEVIER B.V.  ACADEMIC SEARCH COMPLETE (EBSCO)EBSCO  SCIENCE DIRECT (ELSEVIER B.V.)ELSEVIER B.V.  SPRINGER LINK (SPRINGER)SPRINGER  WILEY ONLINE LIBRARY (John Wiley & Sons)John Wiley & Sons  JSTOR (ITHAKA)ITHAKA  OXFORD REFERENCE (Oxford University Press)Oxford University Press  EBRARY (ProQuest)ProQuest  VERSITA (VERSITA)VERSITA  DOAJ (Directory of Open Access Journals)Directory of Open Access Journals

16 Web of Science  Web of Science Core Collection  Current Contents Connect

17 Web of Science Core Collection  abstraktová a citační databáze  více než 12 000 impaktovaných časopisů včetně časopisů s tzv. „Open Access“  databáze WEB of SCIENCE má retrospektivu od roku 1900  cca 160 000 sborníků z konferencí  na MENDELU retrospektiva od roku 1945 – současnost  osm databází:  Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd; více než 8 300 periodik; 1900-);  Social Sciences Citation Index (společenské vědy; více než 4 500 periodik; 1900-);  Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy; více než 2 300 periodik; 1975-)  Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)-- (1990 –)  Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)-- (1990 – )  Book Citation Index (okolo 50 000 titulů s roč. nárůstem 10 tis. titulů ročně; 2005 – )  Index Chemicus (organická chemie; 1993 –) Index Chemicus  Current Chemical Reactions (chemické reakce; 1986 –) Current Chemical Reactions

18 Current Contents Connect  abstraktová, multioborová databáze  více než 9 600 titulů časopisů  aktualizace denně  na MENDELU retrospektiva od roku 1998 – současnost  sedm edičních řad a dvě kolekce: Ediční řady:  Arts & Humanities  Agriculture, Biology & Environmental Sciences  Clinical Medicine  Engineering, Computing & Technology  Life Sciences  Physical, Chemical & Earth Sciences  Social & Behavioral Sciences Kolekce:  Business Collection  Electronics and Telecommunications Collection

19 Scopus  abstraktová a citační databáze  sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní literaturu  20 000 peer-reviewed časopisů od 5.000 vydavatelů (včetně Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis)  součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press" – okolo 3.850 časopisů  na MENDELU retrospektiva od roku 1960 – současnost

20 Academic Search Complete  multioborová plnotextová a citační databáze  téměř 9 100 časopisů v plném textu  více než 7 900 recenzovaných (peer-reviewed) periodik  indexuje okolo 13 690 časopisů  na MENDELU retrospektiva plných textů už od r. 1887

21  Science Direct ● přes 2.500 titulů peer-reviewed časopisů v plných textech ● obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … ● na MENDELU retrospektiva: různá dle titulu časopisu  Springer ● cca 2 806 titulů časopisů, z toho 2 041 dostupných na univerzitě v plném textu ● obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … ● na MENDELU retrospektiva od roku 1997 – současnost  Wiley ● 1 500 titulů peer-reviewed časopisů ● na MENDELU retrospektiva: různá (přístup k plným textům článků všech předplacených časopisů od r. 1997, někdy i starší)

22  JSTOR ● Mathematics & Statistics – matematika, statistika Mathematics & Statistics ● Arts & Sciences I – ekonomie, obchod, politické vědy, sociologie, vzdělávání, historie, jazykověda a literatura Arts & Sciences I ● Arts & Sciences II – ekonomie, obchod, politické vědy, sociologie, historie Arts & Sciences II ● Arts & Sciences IV (obsahuje kolekce Business I a II) – obchod, právo, management, vzdělávání, veřejná politika, psychologie, … Arts & Sciences IV ● Arts & Sciences VI – ekonomie, obchod, politické vědy, vzdělávání Arts & Sciences VI ● Arts & Sciences IX – ekonomie, obchod, politické vědy Arts & Sciences IX ● Arts & Sciences X – ekonomie, obchod, vzdělávání, sociologie Arts & Sciences X ● Business III Collections – ekonomie, zakládání podniků, … Business III Collections  archiv digitalizovaných plných textů  časopisy digitalizované od 1. čísla 1. ročníku až po pohyblivou hranici (moving wall) 2 – 5 let do současnosti

23 OXFORD REFERENCE  předplatné  slovníková kolekce od Oxford University Press

24 ebrary  od r. 2011 součástí společnosti ProQuest  knihy od renomovaných vydavatelů (Emerald Group, John Wiley & Sons, Cambridge University Press, MIT Press, Elsevier,...)  trvalý nákup – knihy z oblasti zemědělství, potravinářství, ekonomie a managementu  půjčování na čtečky

25 Časopisy v režimu tzv. otevřeného přístupu  Versita ● vydavatel vědeckých časopisů a knih ● jen v angličtině ● dostupné online v plném textu ● dva modely přístupů:  předplatné (časopisy vydané nakladatelstvím Springer a knihy pod nakladatelstvím de Gruyter)  otevřený přístup (open access)  DOAJ (Directory of Open Access Journals) ● vědecké oponované časopisy ● dostupné online v plném textu ● různé obory v mnoha jazycích ● v současnosti (25. 9. 2013) 9 930 titulů časopisů

26 Základy tvorby rešeršního dotazu 1. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, keywords, subject headings) 2. upřesnit je pomocí tezauru databáze (pokud existuje)  Broader terms – hierarchicky nadřazený deskriptor  Narrower terms – hierarchicky podřazený deskriptor  Related terms – asociovaný deskriptor (souvisí s jiným deskriptorem, ale neexistuje mezi nimi vztah ekvivalence ani hierarchie)  Used for – ekvivalentní vztah 3. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (AND, OR, NOT), proximitních operátorů (ADJ, SAME,...), wildcards (*, $,...) 4. málo (hodně) vyhledaných záznamů  zpřesnit dotaz

27 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY AND ABC

28 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY OR A B

29 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY NOT A B C

30 Základy tvorby rešeršního dotazu – wild cards *, $ Např. manage* = manage, manageability, managed, management, manager,... wom$n = woman, women

31 Ebsco Discovery Service (EDS) Producent: EBSCOEBSCO ● discovery systém ● na jedné platformě můžeme najednou prohledávat různé zdroje (EIZ, knihovní katalogy,...) ● vyrušení duplicitních záznamů ● při tvorbě dotazu použití Booleovských operátorů (AND, OR, NOT) ● hledání přesné fráze – dotaz dáme do uvozovek ● vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit na pevný disk, na server vydavatele – k vyhledaným záznamům se dostaneme odkudkoliv a kdykoliv (připojení k internetu) nebo si poslat na mail, export do správce bibliografických citací ● u některých záznamů přímý link do plného textu ● možnost generovat citaci určité publikace ● A to Z publikace – seznam časopisů s přístupem do plného textu

32 Ebsco Discovery Service (EDS)

33

34

35

36 omezíme

37 Ebsco Discovery Service (EDS) Příliš mnoho záznamů – omezíme např.  roky  klíčovými slovy  zeměpisem  typy zdrojů  tématy  jazyky publikace

38 Vyhledávání plných textů 1. Souborný katalog MENDELUSouborný katalog MENDELU 2. A to Z publikace (EDS)A to Z publikace (EDS) 3. GOOGLEGOOGLE

39 Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě Ekonomie, obchod marketing, management,... Jana Kratochvílová ÚVIS – Informační centrum kratoch@mendelu.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě Ekonomie, obchod marketing, management,... 21. března 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google