Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě Ekonomie, obchod marketing, management,... 19. března 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě Ekonomie, obchod marketing, management,... 19. března 2015."— Transkript prezentace:

1 Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě Ekonomie, obchod marketing, management,... 19. března 2015

2 Obsah Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační zdroje multioborové Základy tvorby rešeršního dotazu Ebsco Discovery Service Vyhledávání plných textů

3 Elektronické informační zdroje na MENDELU Přístup na adrese: http://uvis.mendelu.cz/elektronicke-informacni-zdroje (www stránky MENDELU  Knihovna a informační zdroje  Informační centrum a Ústřední knihovna  Elektronické informační zdroje)

4 Elektronické informační zdroje oborové Ekonomika, obchod, marketing a mangement v zemědělství, potravinářství a dalších oborech spojených se zemědělstvím CAB Abstracts (CABI Publishing)CABI Publishing CAB eBooks (CABI Publishing)CABI Publishing Food Science and Technology Abstracts (International Food Information Service (IFIS))International Food Information Service

5 CAB Abstracts sleduje odborné časopisy, knihy, sborníky z konferencí obory: živočišná a rostlinná výroba, fyziologie rostlin a živočichů, rybářství a hydrobiologie, ochrana rostlin, genetika, ekologie, lesní inženýrství, dřevařství, rozvoj venkova, turistika, zemědělská ekonomika, obchod, management, veterinární medicína, lidská výživa atd. např. Smutka, L. a J. Burianova. The competitiveness of Czech agrarian trade within the context of the global crisis. Agricultural Economics (Zemedelska Ekonomika). 2013, 59(4), 183-193. ISSN 0139-570X. retrospektiva na MENDELU od roku 1910 –

6 CAB eBooks plné texty knih ve formátu pdf zemědělství a příbuzné obory vč. zemědělské ekonomiky, marketingu a managementu např. retrospektiva na MENDELU od roku 1999 –

7 Food Science and Technology Abstracts sleduje okolo 4 600 odborných časopisů a další relevantní zdroje - Seznam časopisů sledovaných FSTASeznam časopisů sledovaných FSTA obory: mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika, statistika, management, strojírenství, balení potravin, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, atd. např. Ratinger, T. a I. Boskova. Strategies and effects of milk producers' organisations in the Czech Republic. Agricultural Economics (AGRICECON). 2013, 59 (3), 113-124. ISSN 0139-570X retrospektiva na MENDELU od roku 1969 –

8 Elektronické informační zdroje oborové Ekonomie, obchod marketing, management,... v EIZ společensko-vědního zaměření EconLit with Full Text (EBSCO)EBSCO Business Source Complete (EBSCO)EBSCO Regional Business News (EBSCO)EBSCO OECD iLibrary PATRIA PLUS FAOSTAT

9  ECONLIT with FULL TEXT ekonomie a finance, kapitálové trhy, ekonometrie, monetární teorie, atd. více než 600 časopisů v plném textu, např. American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of Economic Perspectives plné texty neanglických časopisů retrospektiva od r. 1886  BUSINESS SOURCE COMPLETE světová databáze zaměřená na obchod plné texty nebo abstrakta předních odborných periodik retrospektiva od r. 1886  REGIONAL BUSINESS NEWS obsahuje více jak 80 regionálních obchodně zaměřených publikací pokrývající metropolitní a venkovské oblasti USA

10 OECD iLibrary http://www.oecd-ilibrary.org/ základní informační služba OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání OECD iLibrary nabízí data formou  a) databází  b) knih  c) periodik

11 OECD iLibrary procházíme jednotlivé typy dokumentů prohledáváme podle tématu a země

12 PATRIA Plus http://www.patria.cz/ online služba společnosti PATRIA FINANCE poskytuje online informace, data a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. DATA Z FINANČNÍCH A AKCIOVÝCH TRHŮ V REÁLNÉM ČASE ANALÝZY týkající se měnové politiky, kurzu koruny, dolaru Přehledné PROGNÓZY měnových kurzů a úrokových sazeb, a dlouhodobé PROGNÓZY základních makroekonomických veličin Obsáhlé DATABANKY historických časových řad – rozděleno na devizové trhy, úrokové sazby, komodity, akcie České republiky a světa. Všechny analytické výstupy E-MAILEM SMS služby – zprávy rychle a včas na Váš mobilní telefon, online kurzy, sazby, ceny komodit, online ceny domácích i zahraničních akcií ONLINE KONZULTACE s hlavními analytiky Patria Finance EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ na www.patria.cz je "zavřené" (zelené články) a dostupné pouze klientům Patria Plus Speciální NÁSTROJE A KALKULÁTORY jako například investiční kalkulátor potenciálních výnosů, křížové tabulky,...

13 PATRIA Plus

14 FAOSTAT http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E statistická databáze organizace FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) obsahuje statistická data a faktografické informace z oblasti zemědělství a potravinářství:  produkce komodit rostlinných a živočišných  export a import zemědělských produktů  bezpečnost potravin, spotřeba potravin, výroba a obchod, složení stravy, přístup k potravinám, potravinová pomoc a dětská výživa, statistické zprávy zemí o pokroku při dosahování snížení hladu  ceny

15 Elektronické informační zdroje multioborové WEB of SCIENCE (Thomson Reuters)Thomson Reuters SCOPUS (ELSEVIER B.V.)ELSEVIER B.V. ACADEMIC SEARCH COMPLETE (EBSCO)EBSCO PROQUEST CENTRAL (ProQuest)ProQuest SCIENCE DIRECT (ELSEVIER B.V.)ELSEVIER B.V. SPRINGER LINK (SPRINGER)SPRINGER WILEY ONLINE LIBRARY (John Wiley & Sons)John Wiley & Sons JSTOR (ITHAKA)ITHAKA EBRARY (ProQuest)ProQuest VERSITA (VERSITA)VERSITA DOAJ (Directory of Open Access Journals)Directory of Open Access Journals

16 Web of Science Web of Science Core Collection Current Contents Connect

17 Web of Science Core Collection abstraktová a citační databáze více než 12 000 impaktovaných časopisů včetně časopisů s tzv. „Open Access“ databáze WEB of SCIENCE má retrospektivu od roku 1945 cca 160 000 sborníků z konferencí na MENDELU retrospektiva různá podle zaměření až do současnost osm databází:  Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd; okolo 8 500 periodik; 1945-);  Social Sciences Citation Index (společenské vědy; 2 697 periodik napříč 55 obory; 1977-);  Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy; okolo 1 700 periodik; 1977-)  Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)-- (1990 –)  Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)-- (1990 – )  Book Citation Index (okolo 50 000 titulů s roč. nárůstem 10 tis. titulů ročně; 2005 – )  Index Chemicus (organická chemie; 1993 –) Index Chemicus  Current Chemical Reactions (chemické reakce; 1986 –) Current Chemical Reactions

18 Current Contents Connect abstraktová, multioborová databáze více než 9 600 titulů časopisů aktualizace denně na MENDELU retrospektiva od roku 1998 – současnost sedm edičních řad a dvě kolekce: Ediční řady:  Arts & Humanities  Agriculture, Biology & Environmental Sciences  Clinical Medicine  Engineering, Computing & Technology  Life Sciences  Physical, Chemical & Earth Sciences  Social & Behavioral Sciences Kolekce:  Business Collection  Electronics and Telecommunications Collection

19 Scopus abstraktová a citační databáze sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní literaturu 21 915 peer-reviewed časopisů od 5.000 vydavatelů (včetně Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis) součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press" – okolo 3.850 časopisů na MENDELU retrospektiva od roku 1960 – současnost

20 Academic Search Complete multioborová plnotextová a citační databáze téměř 9 000 časopisů v plném textu více než 7 850 recenzovaných (peer-reviewed) periodik indexuje okolo 13 780 časopisů na MENDELU retrospektiva plných textů už od r. 1887

21 ProQuest Central plnotextová, multimediální databáze typy publikací: vědecké časopisy, knihy, sborníky z konferencí, disertační práce (plný text okolo 70 tis.), noviny (např. Wall Street Journal, The New York Times, Financial Times), atd. tržní zprávy z různých odvětví a zemí, profily firem a prům. odvětví tematické kolekce databází ze 160 oborů, např.: ■ Science & Technology ■ Health & Medicine ■ Arts ■ History ■ Business ■ Social Sciences ■ Literature & Language

22  Science Direct ● přes 2.500 titulů peer-reviewed časopisů v plných textech ● obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … ● na MENDELU retrospektiva: různá dle titulu časopisu  Springer ● cca 2 806 titulů časopisů, z toho 2 041 dostupných na univerzitě v plném textu ● obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … ● na MENDELU retrospektiva od roku 1997 – současnost  Wiley ● 1 500 titulů peer-reviewed časopisů ● na MENDELU retrospektiva: různá (přístup k plným textům článků všech předplacených časopisů od r. 1997, někdy i starší)

23  JSTOR ● Arts & Sciences I – ekonomie, obchod, politické vědy, sociologie, vzdělávání, historie, jazykověda a literatura Arts & Sciences I ● Arts & Sciences II – ekonomie, obchod, politické vědy, sociologie, historie Arts & Sciences II ● Arts & Sciences VI – ekonomie, obchod, politické vědy, vzdělávání Arts & Sciences VI ● Arts & Sciences IX – ekonomie, obchod, politické vědy Arts & Sciences IX ● Arts & Sciences X – ekonomie, obchod, vzdělávání, sociologie Arts & Sciences X ● Business I Collection – ekonomie, management, … Business I Collection ● Business II Collection – ekonomie, obchod, … Business II Collection ● Business III Collection – všechny časopisy z této kolekce jsou obsaženy v Arts & Sciences IX a Arts & Sciences X Business III Collection ● Mathematics & Statistics – matematika, statistika Mathematics & Statistics  archiv digitalizovaných plných textů  časopisy digitalizované od 1. čísla 1. ročníku až po pohyblivou hranici (moving wall) 2 – 5 let do současnosti

24 ebrary od r. 2011 součástí společnosti ProQuest knihy od renomovaných vydavatelů (Emerald Group, John Wiley & Sons, Cambridge University Press, MIT Press, Elsevier,...) trvalý nákup – knihy z oblasti zemědělství, potravinářství, ekonomie a managementu půjčování na čtečky

25 Časopisy v režimu tzv. otevřeného přístupu  Versita ● vydavatel vědeckých časopisů a knih ● jen v angličtině ● dostupné online v plném textu ● dva modely přístupů:  předplatné (časopisy vydané nakladatelstvím Springer a knihy pod nakladatelstvím de Gruyter)  otevřený přístup (open access)  DOAJ (Directory of Open Access Journals) ● vědecké oponované časopisy ● dostupné online v plném textu ● různé obory v mnoha jazycích ● v současnosti (19. 10. 2014) 10 042 titulů časopisů

26 Základy tvorby rešeršního dotazu 1. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, keywords, subject headings) 2. upřesnit je pomocí tezauru databáze (pokud existuje) Broader terms – hierarchicky nadřazený deskriptor Narrower terms – hierarchicky podřazený deskriptor Related terms – asociovaný deskriptor (souvisí s jiným deskriptorem, ale neexistuje mezi nimi vztah ekvivalence ani hierarchie) Used for – ekvivalentní vztah 3. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (AND, OR, NOT), proximitních operátorů (ADJ, SAME,...), wildcards (*, $,...) 4. málo (hodně) vyhledaných záznamů  zpřesnit dotaz

27 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY AND ABC

28 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY OR A B

29 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY NOT A B C

30 Základy tvorby rešeršního dotazu – wild cards *, $ Např. manage* = manage, manageability, managed, management, manager,... wom$n = woman, women

31 Ebsco Discovery Service (EDS) Producent: EBSCOEBSCO ● discovery systém ● na jedné platformě můžeme najednou prohledávat různé zdroje (EIZ, knihovní katalogy,...) ● vyrušení duplicitních záznamů ● při tvorbě dotazu použití Booleovských operátorů (AND, OR, NOT) ● hledání přesné fráze – dotaz dáme do uvozovek ● vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit na pevný disk, na server vydavatele – k vyhledaným záznamům se dostaneme odkudkoliv a kdykoliv (připojení k internetu) nebo si poslat na mail, export do správce bibliografických citací ● u některých záznamů přímý link do plného textu ● možnost generovat citaci určité publikace ● A to Z publikace – seznam časopisů s přístupem do plného textu

32 Ebsco Discovery Service (EDS)

33

34

35

36 omezíme

37 Ebsco Discovery Service (EDS) Příliš mnoho záznamů – omezíme např. roky klíčovými slovy zeměpisem typy zdrojů tématy jazyky publikace

38 Vyhledávání plných textů 1. Souborný katalog MENDELUSouborný katalog MENDELU 2. A to Z publikace (EDS)A to Z publikace (EDS) 3. GOOGLEGOOGLE

39 Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě Ekonomie, obchod, marketing, management,... Jana Kratochvílová ÚVIS – Informační centrum kratoch@mendelu.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě Ekonomie, obchod marketing, management,... 19. března 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google