Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zdroje doktorského studia Agronomické fakulty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zdroje doktorského studia Agronomické fakulty"— Transkript prezentace:

1 Informační zdroje doktorského studia Agronomické fakulty
Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb září 2014

2 Nejčastěji kladené otázky:
Co jsou informační zdroje? Služby Ústřední knihovny a Informačního centra Kde ty zdroje najdu? Existují vůbec české zdroje? Které jsou pro mne nejvhodnější? E-knihy, jsou pro mě užitečné? Dostanu se ke zdrojům z domova?

3 Informační zdroje Informační zdroj (informační pramen) je určitá množina dat či informací, která je zaznamenána na nosiči informací. Nosič může mít formu hmotnou (časopis, kniha), tak nehmotnou (TV vysílání, rozhlas, projev). Třídění: podle nosiče - tištěné, mikrografické, elektronické, podle druhu dokumentu - monografie, sborníky, články v časopisech, patenty, normy, vysokoškolské závěrečné práce, výzkumné zprávy... Typy zdrojů: primární – vlastní odborné a vědecké články a texty sekundární = databáze, jsou to soupisy záznamů o primárních pramenech terciální – databáze o databázích

4 Elektronický informační zdroj
dostupný v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat. tvar záznamů: Bibliografický – titul, autor, zdroj, adresa autora, rok, deskriptory (klíčová slova) Bibliografický s abstraktem – obsahuje abstrakt (stručný popis obsahu článku) Úplné znění článku (Full Text) = tištěný článek nebo kniha, elektronický článek ve formátu .pdf, .html.

5 Kde začnu informace hledat ? V knihovně!
MENDELU – Ústřední knihovna a Informační centrum

6 Meziknihovní výpůjční služba
Je určena pro vědecké a pedagogické pracovníky a studenty doktorského studia. Zajistí pro Vás: plné texty článků z časopisů, do kterých univerzita nemá přístup (10 EU/článek) výpůjčky knih z ČR i zahraničí (Evropa Kč, zámoří včetně GB Kč) za předpokladu, že nejsou ve fondech MENDELU nebo brněnských univerzit. Vyplníte žádanku (přes UIS nebo weby knihovny). Náklady na vnitrostátní MVS hradí Informační centrum, vyšší náklady na zahraniční MVS hradí jednotlivé ústavy MENDELU. ! Konzultujte finanční krytí se svým vedoucím !

7 EIZ na MENDELU Přístup na adrese:
(www stránky MENDELU, Důležité odkazy, záložka Knihovna a informační zdroje, odkaz Elektronické informační zdroje)

8 EIZ - licenční podmínky
Dodržujte licenční podmínky ! (Terms and Conditions, Terms of Use, Copyright Notes) Články z licencovaných zdrojů je možné stahovat a tisknout pouze pro vlastní potřebu, potřebu výuky a výzkumu (další šíření těchto materiálů není přípustné). Hromadné stahování dat z kteréhokoliv zdroje zjevně převyšující aktuální osobní potřebu či předávání dat ze zdroje dalším osobám je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu k licenčnímu zdroji pro celou univerzitu.

9 Existují vůbec české zdroje?

10 Národní úložiště šedé literatury www.nusl.cz
zprostředkuje archivaci a zpřístupnění šedé literatury šedá literatura – dokumenty, které neprochází klasickým vydavatelským procesem, nemají přidělené ISBN – např. bakalářské a diplomové práce, přednášky, zprávy z projektů …

11 Národní úložiště šedé literatury

12

13 Volně dostupné databáze

14 Licencované databáze dostupné na MENDELU - 1

15 Licencované databáze dostupné na MENDELU - 2

16 Licencované databáze dostupné na MENDELU - 3
Všechny zdroje včetně knihovního katalogu můžete prohledávat z jednoho místa přes EBSCO Discovery service

17

18 Elektronická knihovna časopisů

19 CAB Abstracts Producent: CABI Publishing
Zaměření: zemědělství, lesnictví a příbuzné obory sleduje odborné časopisy, knihy, sborníky z konferencí obory: živočišná a rostlinná výroba, fyziologie rostlin a živočichů, rybářství a hydrobiologie, ochrana rostlin, genetika, ekologie, lesní inženýrství, dřevařství, rozvoj venkova, turistika, zemědělská ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa atd.

20 CAB eBooks Producent: CABI Publishing
Obory: zemědělství, lesnictví a příbuzné obory plné texty knih vydavatelství CAB International obory: rostlinná výroba, živočišná výroba, rybářství a akvakultura, botanika, výživa, ekologie a klimatologie, entomologie, lesnictví, zahradnictví, mikrobiologie a parazitologie, škůdci, choroby a ochrana rostlin, pedologie, veterinární medicína, rozvoj venkova, turismus na MENDELU retrospektiva od roku 2000 – současnost

21 CAB eRefWorks Producent: CABI Publishing
CAB Reference Book Collection (13 encyklopedií a slovníků) Botanical Medicine in Clinical Practice A Dictionary of Entomology A Dictionary of Travel and Tourism Terminology The Dictionary of the Fungi: Ainsworth & Bisby's The Encyclopedia of Applied Animal Behaviour and Welfare The Encyclopedia of Ecotourism The Encyclopedia of Farm Animal Nutrition The Encyclopedia of Fruit & Nuts The Encyclopedia of Seeds: Science, Technology and Uses The Encyclopedia of Tourism and Recreation in Marine Environments The Encyclopedia of Vitamin E Fungal Families of the World Mason's World Dictionary of Livestock Breeds, Types and Varieties

22 CABI Compendia Producent: CABI Publishing
Interaktivní multimediální encyklopedie – referenční zdroje Obsahují mapy, přehledové listy (datasheets), fotografie, ilustrace a plné texty článků Uživatelsky příjemné vyhledávání Zajišťují přístup k rozsáhlým uceleným odborným informacím z jednoho místa z oblastí: Animal health and production Aquaculture Crop protection Forestry Invasive Species

23 CABI Compendia Datasheets
Přehledové listy obsahující ucelené informace o živočišných a rostlinných druzích, tj.: jména a jejich jazykové varianty ilustrace a fotografie rozšíření anatomický popis (fyziologie, chování, rozmnožování, nemoci…) chov, pěstování ekonomické a socioekonomické aspekty produkce, marketing… odkazy na relevantní literaturu

24 Environment Complete Producent: EBSCO Publishing
Obory: zemědělství, ekologie, přírodní zdroje obory: zemědělství, ekologii ekosystémů, energii, obnovitelné energetické zdroje, přírodní zdroje, nauku o mořích a sladkých vodách, geografii, znečištění a odpadové hospodářství, technologie ochrany prostředí, environmentální právo, veřejnou politiku, sociální dopady, městské plánování, atd.

25 Jak vyhledat a získat informace?
důkladné zamyšlení nad tématem, určit, co chci najít, v jakém časovém rozpětí kde budu hledat - výběr sekundárních informačních zdrojů (databází) podle oborového zaměření, dávají stav poznání v určitém oboru v daném čase = co již bylo napsáno a co se píše formulace dotazu – výběr klíčových slov, spojení operátory vyhledání a získání primárních inform. pramenů – plných textů článků, knih, monografií… zhodnocení relevance získaných dokumentů jejich využití ve vlastní práci citace v textu podle příslušné normy soupis použité literatury (reference)

26 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU
stanovit klíčová slova sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (AND, OR, NOT), wildcards (*, $, ...) málo (hodně) vyhledaných záznamů = zpřesnit dotaz

27 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY
AND A C B

28 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY

29 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY
NOT A B C

30 ELEKTRONICKÉ KNIHY - výhody
přístup 24/7 jsou vždy „na svém místě“ možnost přímého kopírování textu fulltextové vyhledávání některé tituly se dají stáhnout „vypůjčit“ na externí čtecí zařízení

31 ELEKTRONICKÉ KNIHY na MENDELU
zahrnuty do katalogu jako elektronické knihy kolekce předplacených knih jsou zahrnuty do metavyhledávače EBSCO Discovery system hledáte podle: názvu slova z názvu klíčového slova ISBN

32 Scopus Producent: ELSEVIER B.V. Obory: multioborová databáze
abstraktová a citační databáze sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní literaturu peer-reviewed časopisů od vydavatelů (včetně Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis) součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press" – okolo časopisů databáze obsahuje 49 milionů záznamů z toho: 29 milionů záznamů od r. 1996 21 milionů záznamů před r (jdou až do r. 1823) na MENDELU retrospektiva od roku 1960 – současnost

33 WEB OF SCIENCE Web of Science TM Core Collection
MENDELU má přístup: Web of Science TM Core Collection Journal Citation Reports (impakt faktory časopisů) BIOSIS Citation Index (dříve Biological Abstracts) Current Contens Connect¨Data Citation Index Derwent Innovations Index MEDLINE SciELO Citation Index Zoological Record EndNote – zde si můžete ukládat články, které si stáhnete

34 Web of Science Core Collection

35

36 Journal Citation Reports
= žebříček významnosti odborných časopisů má 2 části: JCR Science Edition (od r. 1998) JCR Social Sciences Edition (od r. 1998) sleduje impact factor časopisů (IF = jak často jsou články z toho kterého časopisu citovány jinde) způsob výpočtu IF: počet citací zveřejněných v roce články vydané v daném časopise v letech 2010 a 2011 ______________________________ počet všech článků vydaných v letech 2010 a 2011 IF časopisu za r =

37 Časopisy můžeme prohlížet (View a group of journals by) podle předmětových kategorií (Subject Category), vydavatele (Publisher) nebo země vydání (Country/Territory). Můžeme hledat IF konkrétního časopisu (Search for a specific journal) či listovat všemi časopisy (View all journals), kterých je v současné době

38 Zjišťujeme impact factor konkrétního časopisu, v tomto případě Nature.

39 VZDÁLENÝ PŘÍSTUP K DATABÁZÍM
Vzdálený přístup k placeným elektronickým informačním zdrojům je možný prostřednictvím Proxy serveru   institucionálního přihlašování (institution login) známému také jako Schibboleth - v databázi je třeba kliknout na institution login (Schibboleth), dále vybrat region a příslušnou instituci - Mendelovu univerzitu a následně se přihlásit svým přihlašovacím jménem a heslem stejným jako do Univerzitního informačního systému - tuto službu nabízejí: EBSCO host, Web of Knowledge, Scopus, CAB Abstracts, FSTA, Science Direct a Nature

40 IE: Nástroje – Možnosti Internetu – Připojení – Nastavení místní sítě Firefox: Nástroje – Možnosti… – Síť – Nastavení připojení Nastavení proxy je platné 24 hodin. Poté je třeba postup opakovat.

41 Vzdálený přístup přes federaci identit (Shibboleth login)
Použijete heslo do UIS Kliknete na Shibboleth Login

42 Ať se daří ve studiu! Ing. Věra Svobodová svobodov@mendelu.cz
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně


Stáhnout ppt "Informační zdroje doktorského studia Agronomické fakulty"

Podobné prezentace


Reklamy Google