Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Semináře pro žadatele a příjemce Hotel Continental Brno, 3. 4. 2012 Evropská unie Evropský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Semináře pro žadatele a příjemce Hotel Continental Brno, 3. 4. 2012 Evropská unie Evropský."— Transkript prezentace:

1 Výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Semináře pro žadatele a příjemce Hotel Continental Brno, 3. 4. 2012 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Obsah prezentace 1.Obecná specifika „závěrečných“ výzev 2.Výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Obecná charakteristika výzvy, typy podpory a vymezené území, způsobilí žadatelé, průběh výzvy 3.Výzva v oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu Obecná charakteristika výzvy, typy podpory, vazba na projekty z oblasti podpory 2.1, způsobilí žadatelé 4.Konzultace 5.Výstup eCBA

3 Obecná specifika „závěrečných“ výzev

4 Specifika: •„Rozpouštění“ kurzové rezervy – existence náhradníků –Projekty, které získají více než 50 bodů a budou pod hranicí kumulativního dotačního požadavku lépe hodnocených projektů, který odpovídá alokaci výzvy (případně opravené o prostředky nevyčerpané v rámci realizace projektů předchozích výzev a příznivým vývojem směnného kurzu CZK/EUR ), budou schváleny jako náhradní. –Dle vývoje směnného kurzu EUR/CZK a prostředcích vrácených do programu, mohou být osloveny náhradní projekty s možností uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. –Příjemce/náhradník ponese částečně kurzové riziko – modifikace smluv •Seminář po skončení výzvy s „náhradními“ příjemci (mechanismus „každému něco“ X „první pod čarou“ bude stanoven) •Předložení závěrečné žádosti o platbu do 31. 5. 2015

5 Územní vymezení výzvy oblasti podpory 2.1 Typy podpory: •Turistická infrastruktura, turistické trasy a přístupové komunikace (typy podpory 1/tur. infrastruktura/, 3/trasy/ a 4/přístupové komunikace/ ve výzvě) musí být lokalizovány v souladu s Kvantifikační analýzou CR v NUTS 2 Jihovýchod, tedy v katastrech obcí uvedených v části 16 „Seznam obcí v turistických oblastech“+ v „Doplňující informace k výzvě“ (dalších 8 obcí). •U turistických tras (odstavec 3) stačí převažující lokalizace v katastrech obcí uvedených v části 16 výzvy + v „Doplňující informace k výzvě“ (dalších 8 obcí). •Mapové zobrazení zón soustředěného cestovního ruchu nebo středisek regionálního a nadregionálního významu pro cestovní ruch dle Kvantifikační analýzy CR v NUTS 2 Jihovýchod je na následujícím snímku

6

7 Výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

8 Obecná charakteristika výzvy Alokace výzvy: •500 mil. Kč •Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 2 mil. Kč. •Maximální výše dotace není omezena. Data výzvy: •Sběr projektových záměrů (eCBA) –od 2.dubna 2012, od 8.30 do 29. června 2012, do 13.30. •Příjem žádostí –od 2. října 2012, od 8.30 do 31. ledna 2013, do 13.30. Smysl výzvy: 1.Významný příspěvek k naplnění cílů ROP JV 2.Jde o závěrečnou výzvu, jejíž smyslem je podpořit zásadní projekty, které budou mít pozitivní dopad na celý region (kraj).

9 Výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Typ podpory: •Výstavba a technické zhodnocení turistické infrastruktury včetně pořízení technického zařízení pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu s prokazatelným nadregionálním dopadem na cestovní ruch; •Vzhledem k nadregionálnímu dopadu bude zásadní otázka veřejné podpory u projektů „veřejných“ žadatelů! •Lokalizační podmínka – v zónách soustředěného cestovního ruchu nebo střediscích regionálního a nadregionálního významu pro cestovní ruch dle Kvantifikační analýzy CR v NUTS 2 Jihovýchod – viz dále. •Bez ubytovacích, stravovacích a wellness prostor (kromě drobného občerstvení) – viz dále.

10 Cílem projektu bylo zatraktivnit lázeňské procedury a trávení volného času pro klienty zařízení, v rámci projektu bylo pořízen nový rehabilitační a léčebný mobiliář. Projekt na navazoval na předchozí investiční záměry a na strategii rozvoje území Technické zhodnocení lázní Lednice

11 Cílem projektu je zvýšení atraktivity města a v neposlední řadě snaha projektem zaujmout pozornost odborníků i laické veřejnosti. Zpřístupnění veřejnosti v roce 2012 Kostnice u sv. Jakuba

12 Výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Typ podpory: •Technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění památek nadregionálního i regionálního významu pro potřeby CR v obcích nad 500 obyvatel (kulturní památky uvedené v seznamu kulturních památek Ministerstva kultury k datu registrace projektu), včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (značení, sociální zařízení, mobiliář, odpočívadla aj.); •Bez ubytovacích, stravovacích a wellness prostor (kromě drobného občerstvení) – viz dále. •Bez lokalizační podmínky, ale týkající se témat a osobností nadregionálního významu spjaté s regionem – viz dále.

13 Cílem je zpřístupnění unikátní a ojedinělé kulturní památky Křížové cesty všem skupinám návštěvníků a rozšíření turistické infrastruktury, která je v souladu s rozvojovou koncepcí regionu. Projektem vzniknou rekonstruované prostory pro vytvoření expozice unikátních dřevěných soch Křížové cesty a také přístupová komunikace s pakovacími plochami a naučná stezka včetně vybavení mobiliářem. 3.4.2012 dojde ke slavnostnímu otevření. Unikátní soubor památek v Bohuticích

14 Výsledkem projektu bude živá a veřejnosti přístupná kulturní památka s atraktivní interaktivní náplní využití (interaktivní exponáty a hra pro děti), zajímavý turistický cíl pro opakované jednodenní výlety či zastávka na toulkách po cyklotrasách Rosicko- Oslavanska. Realizace projektu bude ukončena v květnu 2012 Ráj permoníků – zpřístupnění kulturní památky těžní věže dolu KUKLA v Oslavanech

15 Zřícenina hradu Cornštejn Hlavním cílem projektu bylo zatraktivnit celý areál, zajistit vyšší komfort a bezpečnost pro navštěvniky i personál, prodloužit prohlídkové trasy a návštěvnickou sezonu o dva měsíce

16 Cílem projektu Brno židovske je prezentovat Brno a Jihomoravský region jako významné centrum Židovství. Nové turistické informační centrum (TIC) a rekonstrukce kulturní památky má podstatně širší význam tzv. kulturního, vzdělávacího a turistického centra. Brno židovské

17 Výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Typ podpory: •Výstavba, technické zhodnocení, značení a úpravy cyklotras (které netvoří komunikace II. a III. třídy), stezek pro pěší a lyžaře, naučných a vinařských stezek včetně doplňkového zařízení (např. cyklistická parkoviště, odpočívadla apod.). •Lokalizační podmínka – stačí převažující lokalizace v zónách soustředěného cestovního ruchu nebo střediscích regionálního a nadregionálního významu pro cestovní ruch dle Kvantifikační analýzy CR v NUTS 2 Jihovýchod – viz dále. •Bez ubytovacích, stravovacích a wellness prostor (kromě drobného občerstvení) – viz dále.

18 Akátová věž je originalním objektem, na jehož stavbu bylo použito akátového dřeva. Nejzajímavější cestou k rozhledně se dostanete po trase Vyhon, která začíná na autobusovém nádraží v Židlochovicích. Součástí okruhu je nově zbudovaný park, dále půjdete mezi vinicemi. Rozhledna je volně přístupná celoročně. Výhon, turistický okruh s rozhlednou Akátová věž u Židlochovic

19 Cílem je vytváření podmínek pro rozvoj bezpečné cykloturistiky a rekreačních aktivit v Mikroregionu ČEBÍNKA, revitalizace znehodnocených a nevyužívaných objektů a ploch, zlepšení dostupnosti turisticky atraktivních míst a památek a tím zvýšení přitažlivosti mikroregionu pro návštěvníky. Součástí záměru je rovněž propagace čtyř významných přírodních lokalit této oblasti, a to Zlobice, Malhostovická pecka, Zkamenělá svatba a Na lesní horce. ČEBÍNKOU NA KOLE ZE ZLOBICE POD PANÍ HORU

20 Výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Typ podpory: •Výstavba, úpravy a technické zhodnocení přístupových komunikací včetně související doprovodné infrastruktury (tj. např. chodníky a parkovací plochy, atp.) k turisticky využitelným objektům a památkám nadregionálního významu (např. k Národním kulturním památkám a UNESCO památkám, k naučným stezkám, k turistickým stezkám apod.). Přístupové komunikace nesmí být klasifikovány jako komunikace II. a III. třídy. Nesmí se jednat o přístupové komunikace k ubytovacím a stravovacím zařízením a kongresovým centrům •Lokalizační podmínka – v zónách soustředěného cestovního ruchu nebo střediscích regionálního a nadregionálního významu pro cestovní ruch dle Kvantifikační analýzy CR v NUTS 2 Jihovýchod – viz dále. •Bez ubytovacích, stravovacích a wellness prostor (kromě drobného občerstvení) – viz dále.

21 Přístupová komunikace k Bazilice sv. Prokopa v Třebíči Odkryti a znovu zprovozněni původní historické přímé cesty k bazilice sv. Prokopa zajistilo přirozený turisticky atraktivní spojovací článek mezi Židovskou čtvrti a bazilikou.

22 Cílem projektu bylo rozšířit možnosti stávajících nedostatečných parkovacích ploch reakcí na poptávku návštěvníků a také řešení přístupu k zámku s doprovodnou infrastrukturou. Přístupová komunikace a parkoviště k zámku Slavkov

23 Upřesnění způsobilých aktivit •V žádné z výše financovaných typů podpory nejsou způsobilé výdaje na výstavbu a technické zhodnocení ubytovacích, stravovacích a wellness prostor. Výjimkou jsou prostory pro drobné občerstvení jako integrální součást komplexních projektů aktivity 1 a 2 (odstavec 1 a 2 výše), a to pouze do 25 % celkových způsobilých výdajů projektu. –Důvodem této výjimky je podpořit smysluplnou aktivitu, která v sobě zahrnuje nutné zázemí pro návštěvníky. •Podpora památek (typ podpory 2) se musí týkat turistických (také historických) témat a osobností nadregionálního významu spjatých s regionem. –Smyslem této podmínky je podpořit ucelený turistický produkt a reálně zpřístupnit památku pro turistický ruch nebo významně rozšířit nabídku služeb pro turisty. Podmínka má zamezit podpoře lokálních muzeí a muzeí nenavázaných na tradice regionu.

24 Způsobilí žadatelé •Příjemci podpory (standardní „sada“) –Obce a svazky obcí; –kraje; –nestátní neziskové organizace;* –organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi; –právnické osoby s účastí samosprávy;* –malí a střední podnikatelé.* * Dle specifikace uvedené v Prováděcím dokumentu (např. podmínka dvouletá historie)

25 Průběh výzvy

26 Průběh výzvy 1/3 •Výzva je koncipována jako dvoukolová. •První kolo spočívá v oficiálním podání projektového záměru do systému eCBA (viz níže) a v posouzení tohoto záměru. Na základě posouzení souladu s výzvou bude zaslán všem žadatelům dopis, který bude obsahovat doporučení nebo nedoporučení předložit standardní projekt do systému BENEFIT7, a to včetně zdůvodnění. •Poté bude jako druhé kolo následovat příjem standardních projektů (podaných jako projektové záměry) a jejich standardní hodnocení. •Podmínkou přijatelnosti projektu v druhém kole je podání projektového záměru v prvním kole, který byl v souladu s výzvou!

27 Průběh výzvy 2/3 První fáze hodnocení – projektové záměry 1.Tištěný výstup eCBA – je předmětem další části prezentace 2.Vyplněný formulář „Majetkoprávní vztahy k projektovému záměru předkládaného do oblasti podpory 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch“ včetně relevantních příloh i.Jedná se o přílohy „Soulad s územně-plánovací dokumentací“ (nejde o platné územní rozhodnutí) a Doložení majetkoprávních vztahů (snímek z katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí) - postačují prosté kopie příloh. ii.Formulář musí být schválen a podepsán statutárním zástupcem, nebo pověřenou osobou. Povinná je pouze struktura a obsah (osnova) formuláře, nikoliv forma. iii.Smyslem formuláře je posoudit reálnost úspěšné realizace projektu ve věcných a časových limitech stanovených Výzvou. iv.Za soulad s územním plánem lze považovat i schválení zastupitelstvem obce.

28 Průběh výzvy 3/3 Druhá fáze hodnocení – standardní projekty 1.Projekt musí podat projektový záměr (eCBA), aby mohl být schválen! 2.Existuje výjimka na doložení platného územního rozhodnutí s nabytím právní moci, které lze doložit nejpozději k 29. 3. 2013. 3.Před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace musí žadatel vždy doložit právoplatné stavební povolení a odpovídající projektovou dokumentaci. 4.U výběrového řízení bude v souladu s platným zněním zákona ZVZ vyžadován daný typ projektové dokumentace.

29 Výzva v oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

30 Typy podpory: •Tvorba a propagace specifických turistických produktů významně přesahující region, vycházející z místních podmínek. •Podpora projektů rozvíjejících projekty v rámci závěrečné kolové výzvy v oblasti podpory 2.1 (vyhlášena v únoru 2012 se sběrem námětů od dubna). •Podpora projektů rozvíjejících projekty podpořené v rámci výzvy do oblasti podpory 2.1 vyhlášené dne 31. srpna 2009 (strategická výzva). •Předložení závěrečné ŽoP do 31. 5. 2015. Alokace: •67 mil. Kč. Předpokládané vyhlášení výzvy: •4. čtvrtletí 2012 – konec ledna 2013

31 Konzultace

32 Konzultace projektu Kde: •V místě realizace projektu •Na ÚRR Brno, Jihlava/oddělení hodnocení projektů Co: •Projektový záměr v hrubých obrysech –Popis projektu, poskytované služby, současný stav, návaznost na ostatní realizované projekty i jiných subjektů, strategie rozvoje území –Zdůvodnění realizace projektu, analýza obdobných zařízení v oblasti –Technické řešení –Cílové skupiny, ovlivnění cílových skupin –Řešení veřejné podpory –Předpokládané výdaje k realizaci projektu, financování realizace projektu –Financování provozních výdajů –Dopady projektu na region, cílové skupiny •Soulad s vyhlášenou výzvou-typy podpory, regionální přesah, podmínky a pravidla ROP JV •Způsobilost výdajů

33 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Ing. Monika Krumpová Oddělení hodnocení projektů tel. 532 193 524 krumpova@jihovychod.cz www.jihovychod.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! Ing. Jan Karásek Odbor implementace projektů tel. 532 193 505 karasek@jihovychod.cz www.jihovychod.cz Mgr. Viktor Jaroš Odbor řízení programu tel. 532 193 540 jaros@jihovychod.cz www.jihovychod.cz

34 Výstup eCBA


Stáhnout ppt "Výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Semináře pro žadatele a příjemce Hotel Continental Brno, 3. 4. 2012 Evropská unie Evropský."

Podobné prezentace


Reklamy Google