Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín pro Integrovaný operační program Sídliště Dlouhá Ing. Martin Krištof Řídící výbor IPRM Nový Jičín, 8.9.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín pro Integrovaný operační program Sídliště Dlouhá Ing. Martin Krištof Řídící výbor IPRM Nový Jičín, 8.9.2008."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín pro Integrovaný operační program Sídliště Dlouhá Ing. Martin Krištof Řídící výbor IPRM Nový Jičín, 8.9.2008

2 Základní vymezení IPRM Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) -Strategický dokument -Umožňuje získat podporu v rámci Integrovaného operačního programu,oblast intervence 5.2 - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích -2 základní směřování aktivit IPRM: –revitalizace prostředí problémových sídlišť –regenerace bytových domů v těchto sídlištích •Výzva je vyhlášena na období: 6.8.2008 – 31.12.2008 •Minimální finanční objem pro IPRM je stanoven na 2 mil. EUR (cca 50 mil. Kč), indikativní maximální pak cca 5-7 mil. €.

3 IPRM – základní kritéria •IPRM = soubor časově provázaných akcí (projektů, případně integrovaných projektů), které jsou realizovány ve vybrané zóně města – souvislá plocha území města s více než 500 byty, jejíž problémovost je doložena vstupními kritérii, přičemž musí být splněny minimálně 3: •vysoká míra chudoby a vyloučení, •vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti, •neuspokojivý demografický vývoj, •nízká úroveň vzdělání, •vysoký stupeň kriminality a delikvence, •nízká míra hospodářské aktivity, •velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků, •poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí.

4 IPRM – podporované aktivity (1) 5.2.a) Revitalizace veřejných prostranství (40-60 % výdajů IPRM) •úpravy sídlištního prostoru – např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch, •parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky apod.), •výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. spojek místních komunikací, •parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, •vybudování protihlukových stěn, •výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. protipovodňová opatření, •odstranění vrchního elektrického vedení a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení, •budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití, •další zlepšení veřejné infrastruktury v rámci sídlištních celků (např. kamerový systém, čekárny, zastávky MHD atd.).

5 IPRM – podporované aktivity (2) •5.2.b) Regenerace bytových domů – 40-60 % výdajů IPRM •V problémových lokalitách budou financovány opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnout zejména: •zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, např. fasády, •výměna oken a dveří ve fasádě, •práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, např. střechy, •sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby, •opravy, rekonstrukce technického vybavení domů, např. modernizace otopné soustavy, •výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů, •výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí, •zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích nebo změně užívání stávajících budov, které jsou ve vlastnictví obce nebo neziskových subjektů.

6 IPRM – kdo může žádat a kolik? •Aktivity v oblasti 5.2.a) pouze město Nový Jičín – nevztahuje se veřejná podpora •do aktivit v oblasti podpory 5.2.b) jsou oprávněnými žadateli vlastníci bytových domů (tedy kromě města i bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, apod.) – veřejná podpora –Podpora de minimis – max. 200 000 € za 3 roky, 50 % dotace –Výjimka na základě Pokynů k regionální podpoře 2007-2013 (aktuálně pouze de minimis, notifikace výjimky koncem roku) •Do IPRM lze zařadit i další projekty z jiných operačních programů, které s výše uvedenými aktivitami věcně souvisejí – takové projekty (například v Operační programu Životní prostředí). budou bonifikovány 10% zvýhodněním ze získaného počtu bodů.

7 IPRM – sídliště Dlouhá

8 Sídliště Dlouhá – vymezení Do vymezeného území jsou zahrnuty tyto ulice: •Palackého, Dlouhá, Sportovní, Budovatelů, Jubilejní, Mendelova, K. Čapka, Gregorova, Wolkerova, Kollárova, Vančurova, Josefa Hory, Protifašistických bojovníků, Anenská, Dolní Brána,a část ulice Jičínská. Vnější hranice zóny je tvořena: na jihu částí ulice Jičínská, na západě hranicí zelených ploch přilehlých k budovám základních škol na ulici Dlouhá. Severozápadní hranici zóny tvoří domy a severněji garáže na ulici Dlouhá. Ulice Anenská tvoří severní hranici zóny. Dále je hranice zóny tvořena ulicí Dolní Brána na severovýchodě, na jihovýchodě přecházející v ulici Palackého. Zóna splňuje 3 vstupní kritéria (hodnoty vyšší než průměr města): •vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti, •neuspokojivý demografický vývoj, •poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí,

9 Řídící výbor – kompetence a úkoly •ŘV je odpovědný zastupitelstvu, příp. radě města, za přípravu a realizaci IPRM. •Projedná IPRM před jeho předložením orgánům města ke schválení. •Zajistí předložení seznamu projektů ke schválení v orgánech města. •Připravuje systém výběru projektů. •Projedná monitorovací zprávy IPRM a zajistí jejich projednání, příp. schválení, v orgánech města. •Posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRM, podstatné změny IPRM předkládá ke schválení orgánům města před jejich předložením ŘO (MMR).

10 IPRM – stav a další postup Již zpracováno: •Vyhodnocení vstupních kritérií (splněna 3 kritéria) •Socioekonomická analýza města a SWOT analýza •Popis zóny Předáno členům ŘV k připomínkám Postup realizace: •Zřízení www stránek – informace o IPRM, ŘV, postupu prací, možnost zapojení partnerů a veřejnosti •Nastavení strategie IPRM – cíle, opatření a aktivity IPRM •Projektové záměry města a partnerů IPRM •Výběr projektů pro zařazení do IPRM •Zpracování samotného dokumentu IPRM •Posouzení vlivu na životní prostředí – zajistit prostřednictvím Strategického plánu města •Veřejné projednání •Schválení IPRM Radou města a Zastupitelstvem

11 Jednání ŘV 8.9.2008 •Schválení vymezení zóny •Připomínky k analytickým materiálům •Nastavení harmonogramu přípravy IPRM •Iniciace sběru projektových námětů

12 Kontakty na zpracovatele Ing. Martin Krištof RAVEN EU Advisory, a.s. Jakubské náměstí 2 602 00 Brno E-mail: kristof@raven.czkristof@raven.cz Mob.: 603 167 797


Stáhnout ppt "Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín pro Integrovaný operační program Sídliště Dlouhá Ing. Martin Krištof Řídící výbor IPRM Nový Jičín, 8.9.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google