Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Veřejné projednání návrhu koncepce IPRM zóny včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Veřejné projednání návrhu koncepce IPRM zóny včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné."— Transkript prezentace:

1 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Veřejné projednání návrhu koncepce IPRM zóny včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) 1.6.2009 1

2 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Program jednání: Dokument IPRM zóny  informace k dokumentu IPRM zóny  aktuální informace o realizaci IPRM zóny Dokument SEA  zdůvodnění zpracování dokumentu SEA  předmět zpracování dokumentu SEA  vlivy koncepce na jednotlivé složky životního prostředí  vyhodnocení vlivu koncepce IPRM zóny na životní prostředí 2

3 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice  Město Náchod přistoupilo ke zpracování dokumentu IPRM zóny, protože zpracování IPRM zóny bylo podmínkou pro čerpání finanční podpory z Integrovaného operačního programu (IOP), Oblast podpory 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích pro města nad 20 tis. obyvatel  Město Náchod jako vhodnou lokalitu vytipovalo lokalitu sídliště u nemocnice 3

4 4

5 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice podporované aktivity Revitalizace veřejných prostranství  výstavba a technické zhodnocení dopravní infrastruktury  výstavba a technické zhodnocení technické infrastruktury  budování či modernizace nekomerčních rekreačních a sportovních ploch neomezeně volně přístupných  úpravy a zřizování dětských hřišť  úpravy a zřizování vodních ploch  zřizování a úpravy vodních zdrojů  parkové úpravy  pořízení a obnova městského mobiliáře Regenerace bytových domů  zateplení (fasády, výměna oken, rekonstrukce střechy)  technické vybavení (otopné soustavy, rozvody tepla, plynu, vody, vzduchotechniky, výtah)  odstranění statických poruch  úpravy společných prostor 5

6 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Předběžný návrh etapizace projektů na revitalizaci veřejných prostranství (bude upřesněn po zpracování územní studie a jejím projednání):  1.etapa – 2009 - 2010 rekonstrukce mostu Na Skalce (Myslbekův most) úpravy komunikací, chodníků, parkovišť, kontejnerových stání  2. etapa – 2011 vyřešení přístupů od mostu Na Skalce a zimního stadionu  3. etapa – 2012 výstavba parkoviště a hřiště 6

7 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice  4. etapa – 2013 úprava centrálního prostoru, kompletní ozelenění, výstavba dětských hřišť  5. etapa – 2014 řešení lesoparku 7

8 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice  z důvodu snížení finančních prostředků dotace o cca 20 % bylo nutné změnit a aktualizovat některé údaje v Dokumentu IPRM zóny a v Žádosti o dotaci  nejvíce se aktualizace dotýká finančního a částečně i časového harmonogramu realizace IPRM zóny 8

9 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice  Finanční plán Viz soubor „TABULKY 11,12,13 _ AKTUALIZACE_ FINÁLNÍ“ 9

10 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice 10  Časový plán  Revitalizace veřejných prostranství 2009 – 2015  Regenerace bytových domů 2009 – 2015 Aktivita B1 – „zateplování“ 2009 – 2014 Aktivita B2 – „rekonstrukce a modernizace technického vybavení domů“ 2010 - 2015 Aktivita B3 – „rekonstrukce a modernizace společných prostor, balkonů“ 2010 – 2012, 2014 - 2015

11 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice  do konce června 2009 město podepíše s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR Dohodu o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města  do dvou měsíců od podpisu Dohody musí město vyhlásit výzvu pro předkládání projektových žádostí, předpokládané vyhlášení výzvy v červenci  hodnocení předložených žádostí v první polovině srpna  na přelomu srpna a září bude možné předložit první projektové žádosti na Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka v Hradci Králové 11

12 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Dokument SEA podání žádosti o schválení IPRM zóny na MMR ČR bylo podmíněno mimo jiné předložením stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (KÚ KHK) o vlivu projektu na životní prostředí v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon EIA), z hlediska časové náročnosti vypracování této přílohy bylo umožněno její pozdější předložení 13.11.2008 byla odeslána žádost o stanovisko k Oznámení koncepce Oznámení koncepce bylo podrobeno zjišťovacímu řízení, které bylo zahájeno 25.11.2008 odborem životního prostředí a zemědělství KÚ KHK 12

13 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice na základě zjišťovacího řízení dospěl KÚ KHK k závěru, že koncepce IPRM zóny může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona EIA KÚ KHK uložil městu Náchod povinnost zpracovat návrh koncepce dle zákona EIA, vyhodnocení koncepce z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) muselo být posouzeno osobou k tomu oprávněnou vyhodnocení koncepce bylo na základě zadávacího řízení přiděleno společnosti EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové, pro niž je osobou oprávněnou (držitelem autorizace) Ing. Vladimír Plachý 13

14 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice vyhodnocení koncepce IPRM zóny bylo dokončeno koncem dubna 2009 30.4.2009 bylo vyhodnocení koncepce předáno na KÚ KHK, dále musí následovat veřejné projednání koncepce IPRM zóny včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 1.6.2009 se koná veřejné projednání následovat bude vydání stanoviska KÚ KHK ke koncepci Stanovisko KÚ KHK bude předáno na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako povinná příloha žádosti o schválení IPRM zóny 14

15 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice vyhodnocení vlivů koncepce IPRM zóny na životní prostředí a veřejné zdraví bylo dle požadavků KÚ KHK zaměřeno zejména na: zdravotní rizika z pobytu dětí na hřišti založeném na uzavřené skládce odpadů opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů (při střetech nově navrhovaných záměrů s jednotlivými složkami životního prostředí) vypořádání všech vyjádření dotčených orgánu ke koncepci, které KÚ KHK obdržel v rámci zjišťovacího řízení 15

16 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice předmětem posouzení SEA byl vliv IPRM zóny na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví Zemědělský půdní fond (ZPF) k ovlivnění bude docházet zejména výstavbou nově navrhovaných záměrů na nezpevněných plochách vzhledem k neznalosti přesného umístění jednotlivých záměrů nelze vliv na půdy kategorie ZPF objektivně určit Pozemek určený k plnění funkce lesa půdy této kategorie se na vymezeném území nevyskytují vliv koncepce na tyto pozemky nulový 16

17 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Zvláště chráněné území vymezená zóna není součástí chráněného území vliv koncepce na tyto pozemky nulový Fauna a flóra, Územní systém ekologické stability, NATURA 2000 negativní ovlivnění případných stanovišť rostlin a živočichů lze očekávat v souvislosti s rozšiřováním zpevněných ploch, realizací dětských hřišť pozitivní ovlivnění realizace aktivit v oblasti parkových úprav (výsadba, obnova zeleně) v současné době v tomto stupni posuzování nelze objektivně určit 17

18 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice do vymezené zóny zasahuje část lokálního biokoridoru (řeka Metuje) a lokální biocentrum – do těchto území nebudou nové záměry umísťovány – jejich nulové ovlivnění ve vymezené zóně není žádná Evropsky významná lokalita ani Ptačí oblast – ovlivnění lokalit soustavy NATURA nulové Krajinný ráz vhodným začleněním plánovaných záměrů do krajiny bude zaručen jejich minimální vliv na estetické kvality území a krajinný ráz negativní ovlivnění prostřednictvím realizace nových technických prvků v krajině, např. dopravní infrastruktura, rekreační a sportovní plochy, dětská hřiště pozitivní ovlivnění realizací nových ploch zeleně 18

19 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Voda navrhované záměr by neměly významně ovlivnit hydrologické poměry ve vymezeném území negativní vliv u záměru dopravní infrastruktury, rekreačních a sportovních ploch, dětských hřišť z důvodu předpokládané změny odtokových poměrů ve vymezeném území Ovzduší stávající zdroj emisí – emise z dopravy na silnici č. 28526 (Náchod – Dobrošov), emise z dopravy na místních komunikacích uvnitř zóny, emise z parkovišť a emise z lokálních topenišť 19

20 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Zlepšení dopraví dostupnosti vymezené zóny může mít pozitivní vliv na snížení emisí X zjednodušení dopravy může mít za následek častější používání automobilů (zvýšení produkce emisí) vyřešení nevyhovujících kontejnerových stání povede ke snížení emisí pachových látek Hluk Stávající zdroje hluku – zejména hluk z dopravy na silnici č. 28526 (Náchod – Dobrošov) a místních komunikacích, jednotlivá parkoviště a stacionární zdroje hluku místního významu Novými negativními zdroji hluku budou nově vybudované místní komunikace, nové parkovací plochy, dětská hřiště a plochy určené pro sport a rekreaci 20

21 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Obyvatelstvo dopravní infrastruktura + vyřešené dopravní napojení na příjezdové komunikace + zjednodušení dopravního systému v rámci sídliště + zvýšený počet parkovacích míst + vybudování a rekonstrukce chodníků a stezek pro pěší a cyklisty + zlepšení dopravní dostupnosti do centra a okolních částí města + snížení produkce emisí (větší plynulost dopravy) -zvýšení intenzity dopravy -vyšší produkce emisí a hluku 21

22 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Technická infrastruktura + výstavba a modernizace veřejného osvětlení a pořízení venkovního bezpečnostního kamerového systému by měla vést ke snížení kriminality a rušení nočního klidu + výstavba nových kontejnerových stání přispěje ke snížení lokálních problémů s hygienickou čistotou obytného prostředí 22

23 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Úprava a revitalizace veřejných míst, oddechových a rekreačních zón + podpora zdravého životního stylu + prevence sociálně-patologických jevů za sporný záměr bylo označeno zřízení nového hřiště na místě bývalé skládky odpadů a zpracovatel hodnocení SEA nedoporučil zřízení tohoto hřiště na místě bývalé skládky z důvodu, že nelze vyloučit tvorbu a pronikání skládkového plynu do ovzduší a případnou kontaminaci povrchových vrstev půdy škodlivinami ze skládky 23

24 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Zkvalitnění bytového fondu + prodloužení faktické životnosti bytových domů + snížení nákladů na bydlení (úspory energií) + estetické zhodnocení sídlištního komplexu + podpora dlouhodobého bydlení 24

25 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Závěr vyhodnocení koncepce IPRM zóny Dokument IPRM zóny naplňuje požadavky ochrany životního prostředí a všech jeho složek a za předpokladu respektování zhotovitelem SEA uvedených doporučení, nevyplývají v případě realizace posuzovaných záměrů a aktivit (kromě realizace výstavby hřiště na místě bývalé skládky) pro obyvatelstvo ani pro životní prostředí žádné významné negativní vlivy a účinky narušující kvalitu života nebo stav životního prostředí v daném území 25

26 Romana Pichová manažer IPRM zóny kontakt: e-mail: r.pichova@mestonachod.cz telefon: 491 405 236r.pichova@mestonachod.cz Děkuji za Vaši účast a pozornost. 26


Stáhnout ppt "IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Veřejné projednání návrhu koncepce IPRM zóny včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné."

Podobné prezentace


Reklamy Google