Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Veřejné projednání návrhu koncepce IPRM zóny včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Veřejné projednání návrhu koncepce IPRM zóny včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné."— Transkript prezentace:

1 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Veřejné projednání návrhu koncepce IPRM zóny včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA)

2 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Program jednání: Dokument IPRM zóny  informace k dokumentu IPRM zóny  aktuální informace o realizaci IPRM zóny Dokument SEA  zdůvodnění zpracování dokumentu SEA  předmět zpracování dokumentu SEA  vlivy koncepce na jednotlivé složky životního prostředí  vyhodnocení vlivu koncepce IPRM zóny na životní prostředí 2

3 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice  Město Náchod přistoupilo ke zpracování dokumentu IPRM zóny, protože zpracování IPRM zóny bylo podmínkou pro čerpání finanční podpory z Integrovaného operačního programu (IOP), Oblast podpory 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích pro města nad 20 tis. obyvatel  Město Náchod jako vhodnou lokalitu vytipovalo lokalitu sídliště u nemocnice 3

4 4

5 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice podporované aktivity Revitalizace veřejných prostranství  výstavba a technické zhodnocení dopravní infrastruktury  výstavba a technické zhodnocení technické infrastruktury  budování či modernizace nekomerčních rekreačních a sportovních ploch neomezeně volně přístupných  úpravy a zřizování dětských hřišť  úpravy a zřizování vodních ploch  zřizování a úpravy vodních zdrojů  parkové úpravy  pořízení a obnova městského mobiliáře Regenerace bytových domů  zateplení (fasády, výměna oken, rekonstrukce střechy)  technické vybavení (otopné soustavy, rozvody tepla, plynu, vody, vzduchotechniky, výtah)  odstranění statických poruch  úpravy společných prostor 5

6 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Předběžný návrh etapizace projektů na revitalizaci veřejných prostranství (bude upřesněn po zpracování územní studie a jejím projednání):  1.etapa – rekonstrukce mostu Na Skalce (Myslbekův most) úpravy komunikací, chodníků, parkovišť, kontejnerových stání  2. etapa – 2011 vyřešení přístupů od mostu Na Skalce a zimního stadionu  3. etapa – 2012 výstavba parkoviště a hřiště 6

7 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice  4. etapa – 2013 úprava centrálního prostoru, kompletní ozelenění, výstavba dětských hřišť  5. etapa – 2014 řešení lesoparku 7

8 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice  z důvodu snížení finančních prostředků dotace o cca 20 % bylo nutné změnit a aktualizovat některé údaje v Dokumentu IPRM zóny a v Žádosti o dotaci  nejvíce se aktualizace dotýká finančního a částečně i časového harmonogramu realizace IPRM zóny 8

9 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice  Finanční plán Viz soubor „TABULKY 11,12,13 _ AKTUALIZACE_ FINÁLNÍ“ 9

10 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice 10  Časový plán  Revitalizace veřejných prostranství 2009 – 2015  Regenerace bytových domů 2009 – 2015 Aktivita B1 – „zateplování“ 2009 – 2014 Aktivita B2 – „rekonstrukce a modernizace technického vybavení domů“ Aktivita B3 – „rekonstrukce a modernizace společných prostor, balkonů“ 2010 – 2012,

11 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice  do konce června 2009 město podepíše s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR Dohodu o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města  do dvou měsíců od podpisu Dohody musí město vyhlásit výzvu pro předkládání projektových žádostí, předpokládané vyhlášení výzvy v červenci  hodnocení předložených žádostí v první polovině srpna  na přelomu srpna a září bude možné předložit první projektové žádosti na Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka v Hradci Králové 11

12 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Dokument SEA podání žádosti o schválení IPRM zóny na MMR ČR bylo podmíněno mimo jiné předložením stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (KÚ KHK) o vlivu projektu na životní prostředí v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon EIA), z hlediska časové náročnosti vypracování této přílohy bylo umožněno její pozdější předložení byla odeslána žádost o stanovisko k Oznámení koncepce Oznámení koncepce bylo podrobeno zjišťovacímu řízení, které bylo zahájeno odborem životního prostředí a zemědělství KÚ KHK 12

13 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice na základě zjišťovacího řízení dospěl KÚ KHK k závěru, že koncepce IPRM zóny může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona EIA KÚ KHK uložil městu Náchod povinnost zpracovat návrh koncepce dle zákona EIA, vyhodnocení koncepce z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) muselo být posouzeno osobou k tomu oprávněnou vyhodnocení koncepce bylo na základě zadávacího řízení přiděleno společnosti EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové, pro niž je osobou oprávněnou (držitelem autorizace) Ing. Vladimír Plachý 13

14 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice vyhodnocení koncepce IPRM zóny bylo dokončeno koncem dubna bylo vyhodnocení koncepce předáno na KÚ KHK, dále musí následovat veřejné projednání koncepce IPRM zóny včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se koná veřejné projednání následovat bude vydání stanoviska KÚ KHK ke koncepci Stanovisko KÚ KHK bude předáno na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako povinná příloha žádosti o schválení IPRM zóny 14

15 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice vyhodnocení vlivů koncepce IPRM zóny na životní prostředí a veřejné zdraví bylo dle požadavků KÚ KHK zaměřeno zejména na: zdravotní rizika z pobytu dětí na hřišti založeném na uzavřené skládce odpadů opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů (při střetech nově navrhovaných záměrů s jednotlivými složkami životního prostředí) vypořádání všech vyjádření dotčených orgánu ke koncepci, které KÚ KHK obdržel v rámci zjišťovacího řízení 15

16 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice předmětem posouzení SEA byl vliv IPRM zóny na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví Zemědělský půdní fond (ZPF) k ovlivnění bude docházet zejména výstavbou nově navrhovaných záměrů na nezpevněných plochách vzhledem k neznalosti přesného umístění jednotlivých záměrů nelze vliv na půdy kategorie ZPF objektivně určit Pozemek určený k plnění funkce lesa půdy této kategorie se na vymezeném území nevyskytují vliv koncepce na tyto pozemky nulový 16

17 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Zvláště chráněné území vymezená zóna není součástí chráněného území vliv koncepce na tyto pozemky nulový Fauna a flóra, Územní systém ekologické stability, NATURA 2000 negativní ovlivnění případných stanovišť rostlin a živočichů lze očekávat v souvislosti s rozšiřováním zpevněných ploch, realizací dětských hřišť pozitivní ovlivnění realizace aktivit v oblasti parkových úprav (výsadba, obnova zeleně) v současné době v tomto stupni posuzování nelze objektivně určit 17

18 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice do vymezené zóny zasahuje část lokálního biokoridoru (řeka Metuje) a lokální biocentrum – do těchto území nebudou nové záměry umísťovány – jejich nulové ovlivnění ve vymezené zóně není žádná Evropsky významná lokalita ani Ptačí oblast – ovlivnění lokalit soustavy NATURA nulové Krajinný ráz vhodným začleněním plánovaných záměrů do krajiny bude zaručen jejich minimální vliv na estetické kvality území a krajinný ráz negativní ovlivnění prostřednictvím realizace nových technických prvků v krajině, např. dopravní infrastruktura, rekreační a sportovní plochy, dětská hřiště pozitivní ovlivnění realizací nových ploch zeleně 18

19 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Voda navrhované záměr by neměly významně ovlivnit hydrologické poměry ve vymezeném území negativní vliv u záměru dopravní infrastruktury, rekreačních a sportovních ploch, dětských hřišť z důvodu předpokládané změny odtokových poměrů ve vymezeném území Ovzduší stávající zdroj emisí – emise z dopravy na silnici č (Náchod – Dobrošov), emise z dopravy na místních komunikacích uvnitř zóny, emise z parkovišť a emise z lokálních topenišť 19

20 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Zlepšení dopraví dostupnosti vymezené zóny může mít pozitivní vliv na snížení emisí X zjednodušení dopravy může mít za následek častější používání automobilů (zvýšení produkce emisí) vyřešení nevyhovujících kontejnerových stání povede ke snížení emisí pachových látek Hluk Stávající zdroje hluku – zejména hluk z dopravy na silnici č (Náchod – Dobrošov) a místních komunikacích, jednotlivá parkoviště a stacionární zdroje hluku místního významu Novými negativními zdroji hluku budou nově vybudované místní komunikace, nové parkovací plochy, dětská hřiště a plochy určené pro sport a rekreaci 20

21 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Obyvatelstvo dopravní infrastruktura + vyřešené dopravní napojení na příjezdové komunikace + zjednodušení dopravního systému v rámci sídliště + zvýšený počet parkovacích míst + vybudování a rekonstrukce chodníků a stezek pro pěší a cyklisty + zlepšení dopravní dostupnosti do centra a okolních částí města + snížení produkce emisí (větší plynulost dopravy) -zvýšení intenzity dopravy -vyšší produkce emisí a hluku 21

22 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Technická infrastruktura + výstavba a modernizace veřejného osvětlení a pořízení venkovního bezpečnostního kamerového systému by měla vést ke snížení kriminality a rušení nočního klidu + výstavba nových kontejnerových stání přispěje ke snížení lokálních problémů s hygienickou čistotou obytného prostředí 22

23 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Úprava a revitalizace veřejných míst, oddechových a rekreačních zón + podpora zdravého životního stylu + prevence sociálně-patologických jevů za sporný záměr bylo označeno zřízení nového hřiště na místě bývalé skládky odpadů a zpracovatel hodnocení SEA nedoporučil zřízení tohoto hřiště na místě bývalé skládky z důvodu, že nelze vyloučit tvorbu a pronikání skládkového plynu do ovzduší a případnou kontaminaci povrchových vrstev půdy škodlivinami ze skládky 23

24 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Zkvalitnění bytového fondu + prodloužení faktické životnosti bytových domů + snížení nákladů na bydlení (úspory energií) + estetické zhodnocení sídlištního komplexu + podpora dlouhodobého bydlení 24

25 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Závěr vyhodnocení koncepce IPRM zóny Dokument IPRM zóny naplňuje požadavky ochrany životního prostředí a všech jeho složek a za předpokladu respektování zhotovitelem SEA uvedených doporučení, nevyplývají v případě realizace posuzovaných záměrů a aktivit (kromě realizace výstavby hřiště na místě bývalé skládky) pro obyvatelstvo ani pro životní prostředí žádné významné negativní vlivy a účinky narušující kvalitu života nebo stav životního prostředí v daném území 25

26 Romana Pichová manažer IPRM zóny kontakt: telefon: Děkuji za Vaši účast a pozornost. 26


Stáhnout ppt "IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Veřejné projednání návrhu koncepce IPRM zóny včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné."

Podobné prezentace


Reklamy Google