Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2"— Transkript prezentace:

1 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2
INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM a INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Veřejné projednávání, Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

2 Integrovaný operační program
Jeden z operačních programů řešící komplexní operace formou integrovaných projektů. Navazuje na prioritu EU – Podpora územního rozvoje Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

3 Základní specifika IOP
Oblast intervence 5.2 komplexní revitalizaci problémových sídlišť s nejméně 500 byty opravy technického stavu bytových domů v těchto sídlištích Zvýšení kvality života pro obyvatele problémových sídlišť prostřednictvím revitalizace prostředí a regenerace bytových domů v rámci těchto sídlišť. Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

4 Základní specifika IOP
Prioritní osa přispěje ke zlepšení kvality života v oblasti bydlení a zaměří se na: revitalizaci prostředí problémových sídlišť regeneraci bytových domů v těchto sídlištích Podmínkou pro čerpání je schválení IPRM! Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

5 Podporované Aktivity 5.2.a) Revitalizace veřejných prostranství
parkové úpravy; výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní a technické infrastruktury; budování, modernizace rekreačních a sportovních ploch atd. úpravy sídlištního prostoru – např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch další zlepšení veřejné infrastruktury v rámci sídlištních celků (např. kamerový systém, čekárny, zastávky MHD atd.). Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

6 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2
5.2.b) Regenerace bytových domů zateplení;  odstranění statických poruch nosných konstrukcí; opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu; sanace základů; hydroizolace spodní stavby; opravy nebo rekonstrukce technického vybavení domů; výměny či modernizace lodžií, balkonů zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov. Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

7 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2
Příjemci podpory Aktivita 5.2a) : obce (zákon č.128/2000 Sb., o obcích) Aktivita 5.2b) a 5.2c) : vlastníci bytových domů – vlastníky mohou být obce (zákon č.128/2000 Sb., o obcích), bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník), vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník) Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

8 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2
Finanční alokace Celkové veřejné výdaje vyčleněné na tuto oblast intervence dosáhnou 80 mil. €. Dotace: V rámci aktivity 5.2a) - 85% ERDF V rámci aktivity 5.2b) - 40% + / % Cca 20 zón ve velikostní kategorii měst nad 50 000 obyvatel Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

9 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2
Způsobilé výdaje Způsobilé budou pouze do budov a veřejných prostranství nacházejících se na území problémového sídliště: Renovace společných prostor bytových domů: rekonstrukce následujících hlavních konstrukčních částí budovy: střechy, fasády, oken a dveří ve fasádě, schodišť, vnitřních a vnějších chodeb, vstupních prostorů a jejich vnějších částí, výtahu; technických zařízení budovy; opatření ke zvýšení energetické účinnosti. Poskytování kvalitního moderního sociálního bydlení prostřednictvím renovací nebo změny užívání stávajících budov, které jsou ve vlastnictví obce nebo neziskových subjektů. Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

10 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2
Způsobilé výdaje pořízení dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, nákup služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (% z celkových způsobilých výdajů bude stanoveno ve výzvě, režijní a osobní náklady bezprostředně související s realizací projektu (max. do 10% celkových způsobilých výdajů projektu), výdaje na povinnou publicitu projektů, daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu, Výdaje musí být vynaloženy v souvislosti se zkvalitněním veřejných prostranství sídlišť a obnovou bytových domů problémových sídlišť. Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

11 Integrovaný plán rozvoje města
Integrovaný plán rozvoje města obsahuje soubor časově provázaných akcí (projektů, případně integrovaných projektů), které jsou realizovány ve vybrané zóně města Minimální finanční objem pro IPRM měst nad 50 000 obyvatel je stanoven na 3 mil. EUR. Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

12 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2
IPRM Předkladatel IPRM : Města nad 50 tisíc obyvatel (jde o 20 největších měst ČR, bez hl.města Prahy) Problémové sídliště : souvislá plocha území města s více než 500 byty (tj.cca 1300 obyvatel) problémovost je doložena vstupními kritérii viz další slaid; Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

13 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2
Vstupní kritéria Vybraná zóna tj. problémové sídliště vykazuje alespoň tři kritéria podle článku 47 Nařízení (ES) 1828/2006, z nichž dvě musí být kritéria uvedená pod písm. a) - i), vysoká míra chudoby a vyloučení, vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti, neuspokojivý demografický vývoj, nízká úroveň vzdělání, vysoký stupeň kriminality a delikvence, nízká míra hospodářské aktivity, velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků, poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí. Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

14 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2
Struktura IPRM Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle Zdůvodnění výběru zóny Popis zóny Popis cílů, opatření a aktivit IPRM Očekávané výsledky Časový harmonogram realizace IPRM Finanční plán Administrativní řízení IPRM Zapojení partnerů Nástroje finančního řízení Způsob výběru projektů Horizontální témata Analýza rizik Projekty financované z jiných OP Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

15 Způsob zapojení do přípravy IPRM
Aktivní účast na Řídícím výboru (řádný člen výboru) Aktivní účast v Pracovních skupinách (řádný člen pracovní skupiny) Předkladatel návrhu projektu Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

16 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2
Řídící výbor Řídí a koordinuje přípravu Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – Staré Město. Konzultuje své kroky s externím poradcem (zpracovatelem IPRM, odborníkem na oblast IPRM). V rámci procesu přípravy a schvalování IPRM předkládá Ministerstvu pro místní rozvoj, regionálnímu pracovišti Chomutov, všechny požadované podklady. Projednává IPRM před jeho předložením orgánům města ke schválení. Projednává výběr dílčích projektů k realizaci v rámci IPRM a zajistí jejich projednání v orgánech města. Projednává a schvaluje postupy a změny realizace IPRM. Projednává monitorovací zprávy za IPRM a zajišťuje jejich projednání v orgánem města. Při své činnosti postupuje v souladu se závazným metodickým pokynem pro přípravu IPRM. Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

17 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2
Pracovní skupina Zpracovává podklady pro rozhodnutí ŘV. Zpracovává podklady pro nastavení indikátorů. Zpracovává základní vizi, globální a specifické cíle IPRM. Navrhuje opatření a změny pro efektivnější přípravu a realizaci IPRM. Zpracovává metodiku hodnocení jednotlivých dílčích projektů v IPRM. Při své činnosti postupuje v souladu se závazným metodickým pokynem pro přípravu IPRM. Posuzuje projektové záměry ve fázi přípravy IPRM. Provádí prvotní výběr dílčích projektů. Pracuje na neustálém zlepšení v oblastech jako informovanost, veřejnosti a partneru a jejich zapojení do přípravy a realizace IPRM. Při své činnosti postupuje v souladu se závazným metodickým pokynem pro přípravu IPRM. Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

18 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2
Náměty na projekty Náměty na projekt lze podat prostřednictvím tzv. Projektového listu Aktivity se mohou týkat obou podporovaných aktivit Bude vytvořen seznam námětů, které následně bude schvalovat Řídící výbor Předkladateli projektů mohou být bytová družstva, občané, neziskové organizace, nicméně podmínkou je vhodnost žadatele/konečného příjemce/ Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

19 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2
Vybraná zóna Sídliště Staré Město Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

20 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2
Vymezení zóny Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

21 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2
Vstupní kritéria Název sídliště D)Nízká úroveň vzdělávání % základní a neukončené vzdělání G 1)Nízká míra hospodářské aktivity Ekonomicky aktivní obyvatelé C) Stáří obyvatel 65 +/celkový počet k  Děčín III Staré Město 24,7 51,0 18,75 Děčín VI Želenice 22,8 55,4 18,88 Děčín IX Bynov 26,9 56,1 8.37 Děčín - celkem 24,5 52,5 13,2 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

22 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2
Projektové náměty Předkladatelé: Statutární město Děčín Stavební bytové družstvo Děčín, Zelená 328/40 Společenství vlastníků jednotek domu ul. Příčná 350/4, Děčín III Společenství vlastníků bytových jednotek, Litoměřická 334, 335, 336 Společenství vlastníků jednotek domu Příčná 349/2 Bytové družstvo Příčná 6 Bytové družstvo Žerotínova 355/44 Hana Andrášová, Zbyněk Andráš, Oblouková 276/70 Ing. Pavel Zavřel, Jezdecká 13 Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

23 Náměty na projekty – město Děčín
Doprava Rekonstrukce komunikací Rozšíření parkovacích stání Pěší komunikace MHD – úprava zastávek v ul. Litoměřická, Březová a Oblouková Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

24 Náměty na projekty – město Děčín
Hřiště a sportovní plochy Výstavba a rekonstrukce hřišť, rozdělení dle věku Sportovní hřiště Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

25 Náměty na projekty – město Děčín
Městský mobiliář Lavičky Odpadkové koše Koše na psí exkrementy Stojany na parkování kol Truhlíky na pouliční zeleň Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

26 Náměty na projekty – město Děčín
Doplňkový mobiliář Sušáky na prádlo Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

27 Náměty na projekty – město Děčín
Odpady Kontejnery na separovaný odpad Rozšíření stanovišť Podzemní kontejnery na třídění Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

28 Náměty na projekty – město Děčín
Informační systém Orientační plány sídliště Jednotný systém označení ulic Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

29 Náměty na projekty – město Děčín
Veřejné osvětlení Výměna venkovních svítidel Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

30 Náměty na projekty – město Děčín
Zeleň a sadové úpravy Doplnění zeleně na ulicích Příčná, Jezdecká, Oblouková, Žerotínova, Březová, Rakovnická a Růžová Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

31 Náměty na projekty – Bytová družstva
Rekonstrukce kanalizace a plynovodu Zlepšení obyvatelnosti panelového domu- Litoměřická ul. 334,335,336 Rekonstrukce panelového domu - Příčná 349/2 Rekonstrukce výtahů Bytové družstvo Žerotínova 355/44 Výměna splaškové kanalizace domu, Žerotínova 355/44, Děčín 3 Úpravy topných rozvodů dle zákona č.406/2000 Sb. Žerotínova 355/44, Děčín 3 Panelový dům Oblouková 296/83, 297/85, 298/87, 299/89 Panelový dům Jezdecká 323/20, 324/22, 325/24 Panelový dům Jezdecká 326/26, 327/26, 328/30, 321/13 Panelový dům Žerotínova 357/48 Panelový dům Růžová 364/1, 365/3, 366/5, 367/7, 368/9, 358/37, 359/39, 360/41 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

32 Náměty na projekty – Bytová družstva
Oprava vzduchotechnického zařízení domu, dodávka a montáž zařízení pro rekuperaci tepla. Žerotínova 355/44, Děčín 3 Oprava přízemí domu a společných prostor. Žerotínova 355/44, Děčín 3 Oprava balkonů, oprava fasády. Žerotínova 355/44, Děčín 3 Bytový dům Oblouková čp.:276, čo.:70, Děčín III. Staré Město – zateplení objektu Bytový dům Oblouková čp.:258, čo.:68, Děčín III. Staré Město - zateplení objektu Panelový dům Příčná 350/4, Děčín III Panelový dům Příčná 352/8, Děčín III Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

33 Náměty na projekty – MŠ a ZŠ
Zkulturnění a zatraktivnění prostředí v okolí základní školy, školní jídelny a mateřské školy, vytvoření bezpečného prostředí pro žáky a širokou veřejnost. Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

34 Náměty na projekty – občané
Vyznačení parkovacích míst Zhotovení asfaltového krytu na přístupových cestách Rozšíření parkoviště pro auta Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

35 Finanční náročnost projektů
Nabídka: EUR / Kč Pro města nad obyvatel – 80 mil. EUR / 2 mld. Kč Min. hranice – 3 mil. EUR Požadavek: Statutární město Děčín – 21 mil. Kč Bytová družstva – 46,6 mil. Kč Společenství vlastníků – 11,1 mil. Kč Občané – 1,1 mil. Kč MŠ, ZŠ - ? Celkem – 79,8 mil. Kč / 3,2 mil. EUR Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2

36 Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2
Kontakt Zpracovatel: Ing. Mgr. Libor Lněnička Tel Ing. Věra Jančová Odbor rozvoje MMD Tel Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2


Stáhnout ppt "Integrovaný operační program (IOP), intervence 5.2"

Podobné prezentace


Reklamy Google