Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ A 903 HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH NÁSTROJŮ STÁTU, KTERÉ JSOU ZAMĚŘENY KE ZVÝŠENÍ FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ A 903 HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH NÁSTROJŮ STÁTU, KTERÉ JSOU ZAMĚŘENY KE ZVÝŠENÍ FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ A 903 HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH NÁSTROJŮ STÁTU, KTERÉ JSOU ZAMĚŘENY KE ZVÝŠENÍ FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009

2 INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ Cíle územního plánování Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009 Cílem územního plánování je optimální zástavba území  i z ekonomického hlediska (hospodárné využití území), jehož součástí je i přiměřený rozsah ploch navržený k zástavbě (bydlení).  rozvoj bydlení na území obcí, částečně i regionů, je přímo ovlivněn praxí územního plánování. Především je ovlivněna nabídka pozemků, pozemková renta, ceny stavebních pozemků.  v úvahu je nutno vzít skutečnost, že ceny pozemků tvoří 10% až 50% tržních cen bytů.  územní plán se v současné situaci - absence účinných ekonomických nástrojů, stává velmi významným nástrojem přímé regulace efektivního využití území. REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch  požadvek stavebního zákona § 55 odst. 3 stavebního zákona: „Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.“ V současnosti je zveřejněna metodika Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch, zpracovaná ÚUR Brno.

3 INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ METODIKA ÚÚR Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009 Metodika ÚUR je rámcová, uvádí i příklad řešení, který vychází z bilance potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:  požadavky vyplývající z demografického vývoje.  požadavky vyplývající z nechtěného soužití.  požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti (vliv blízkosti centra rozvojové oblasti). Dále jmenovaný příklad uvádí, že: „Odhad potřeb ploch pro bydlení byl podložen dílčími odbornými analýzami.“ Objektivně vzniká prostor pro doplnění uvedeného metodického podkladu. REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Podrobnější metodika (Informační teze) byla v předchozích letech (2005-2006) řešena i v rámci projektu MMR ČR s názvem WB-13-05 Standardizace postupu při vymezování a hodnocení rozvojových ploch pro bydlení. INFO RMAČNÍ TEZE PRO OBCE A ZPRACOVATELE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ

4 INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ NÁVRH ÚPRAV A HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH PŘÍSTUPŮ Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009 Bilance potřeby ploch pro bydlení (potřeby bytů) navazující na prognózy vývoje počtu obyvatel (kvantifikované vyjádření potenciálu rozvoje území) využívá obor územního plánování poměrně dlouho (od šedesátých let minulého století). REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT FaktorVýchozí předpoklady, omezení Návrh úprav Odpad bytůPředpokladem je kvalitní a úplný odhad odpadu Propojení odpadu bytů s bilancí druhého bydlení. Nárůst cenzových domácnostíMetoda náročná na pracnost zpracování, jako podklad vyžaduje prognózu vývoje cenzových domácností. Nahradit tuto položku odhadem poklesu zalidněnosti stávajících bytů (růstu úrovně bydlení) Pokles soužití cenzových domácnostíNejvětší zdroj nepřesnosti stávajících odhadů. Vypustit tuto položku z bilance Rozestavěné byty (územní rozhodnutí) Často není započteno do potřeba na konci období Vypustit tuto položku z bilance Úplná bilance bydlení v územíDosud chybíVýstup využitelný pro přesnější bilance infrastruktury a zátěže území (např. rekreační). Redukce nároků na plochyVětšinou neuvažována.Je nutno přesněji zohlednit, že část nových bytů je získána bez nároku na nové plochy

5 INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ CÍLE A VÝCHODISKA NÁVRHU ŘEŠENÍ Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009 Cíl = návrh nové metodiky na vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Metodika bude kombinovat dva vzájemně provázané, avšak rozdílné přístupy, stanovení potřeby bytů (ploch): REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT  demografické potřeby nových bytů (tradiční a zjednodušený idealizovaný přístup upřednostňující „rovnoměrný“ rozvoj všech sídel, někdy mylně považovaný za „vyvážený=žádoucí“, nerespektující zákonitosti dynamického vývoje sídelní struktury)  realizovatelné poptávky - očekávaného rozsahu nové bytové výstavby v řešeném území při zohlednění možností vlastního územního rozvoje, celkového potenciálu jeho rozvoje a disponibility ploch

6 INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ POTŘEBA BYTOVÉ VÝSTAVBY A PROGNÓZA Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009 Potřeba a očekávaný rozsah nové bytové výstavby v jednotlivých řešených územích se mohou lišit z důvodů: REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT  funkce řešeného území (např. rekreační obce -Luhačovice, Špindlerův Mlýn, suburbanizační obce – např.Horoměřice)  dalšími podmínkami, zejména hospodářskými a územními (nezaměstnanost)  vnějších vlivů daných záměry obcí, zásahy státu (Kolín-automobilka)  celkovou makroekonomickou situací

7 INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ BILANCE A PROGNÓZA SYSTÉMU BYDLENÍ Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009 Pro zachycení reálného fungování a vývoje systému bydlení v obcích je nezbytný úplný a věrohodný model fungování tohoto systému, zejména definování významu jednotlivých faktorů, tendencí vývoje. FaktorVýznam – vliv faktoruTendence Růst úrovně trvalého bydlení Nejvýznamnější faktor (obvykle na úrovni obcí má vliv 30-60%) Projevuje se dlouhodobým růstem počtu trvale obydlených bytů na 1000 obyvatel a ještě rychlejším růstem užitkové i obytné plochy na obyvatele. Změna počtu obyvatel obcí Obecně nízký význam, ale rostoucí s kladným saldem migrace ČR vysoký vliv v malém počtu obcí, zejména v suburbanizačních a rekreačních. Mobilita obyvatel po r. 1990 výrazně poklesla, v současnosti mírně roste. Migranti ze zahraničí uplatňují redukovaný vliv na trh bydlení. Efektivnost hospodaření s byty z hlediska odpadu bytů Průměrný (15-30%), nízký (5-15%) pokud je vzata v úvahu přeměna trvale obydlených bytů na tzv. neobydlené byty – většina odpadu bytů nepředstavuje jejich fyzický zánik, úbytek ploch bydlení. Intenzita celkového odpadu bytů dlouhodobě klesá, z cca 1% z výchozího počtu bytů ročně v minulosti (průměrné životnosti staveb 100 let) na výrazně nižší úroveň Růst úrovně druhého Vysoký v části obcí, zejména s rekreační funkcí a rozvinutým trhem nájemního bydlení (Praha, Brno). „Neočekávaně“ vykazuje rychlý relativní i absolutní růst i po r. 1990. Je odrazem zvyšování majetkové nerovnosti v oblasti bydlení. Růst rozsahu bydlení mimo byty (v zařízeních, jiných objektech, bezdomovci) Prozatím obecně malý, avšak i některých menších obcích jsou umístěna např. z hlediska bydlení kapacitně velká zařízení. Existuje tendence k růstu podílu bydlení mimo byty.

8 INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ BILANCE A PROGNÓZA POTŘEBY PLOCH Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009 Potřebu ploch pro novou bytovou výstavbu v určitém časovém období je možno odvodit z algoritmizovaného vztahu mezi počtem obyvatel (bydlících) a bytů (trvale obydlených) REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT počet obyvatel v roce 2025 = počet obyv. ve stávajících bytech v r. 2025 + počet obyv. v nových bytech v letech 2010-2025 tento vztah je možno dále upravit takto: počet obyvatel v roce 2025 = (počet bytů v r. 2009 - odpad bytů v letech 2009-2025) * průměrná zalidněnost bytů v r. 2009*koef. poklesu zalidněnosti bytů + nové byty v letech 2010-2025 *průměrná zalidněnost nových bytů (pracuje se s trvale obydlenými byty)

9 INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ POTŘEBA PLOCH PRO BYDLENÍ Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009 Z předchozí rovnice je možno odvodit potřebu i rozsah výstavby nových bytů v řešeném území, pro vlastní přepočet na plochy bydlení je nutno provést další úpravy zohledňující: REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT  Část nových bytů je realizována bez nároku na nové plochy vymezené územním plánem (obvykle 15-30%), nejvíce v rozptýlené vesnické zástavbě s malou poptávkou po druhém bydlení, nejméně v sídlištní městské zástavbě (obzvláště tam kde už byly realizovány nástavby bytových domů).  Stanovit poměr mezi novými byty získanými v rodinných a bytových domech, zohlednit tradice zástavby v území, diferencovanou průměrnou velikost pozemků s ohledem na tržní cenu pozemků.  Odhadnout potřebu rezerv, část nových pozemků nebude disponibilní, tj. nabídnuta k zastavění z důvodu, které nebyly v době zpracování územního plánu zjištěny, známy.

10 INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ PŘEDPOKLADY ŘEŠENÍ Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009 Je nutno stanovit doporučené postupy a koeficienty: REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT  Koeficienty dlouhodobého poklesu zalidněnosti bytů (nahrazující koeficienty poklesu průměrné velikosti cenzových domácností a koeficienty poklesu soužití cenzových domácností).  Upřesnit postupy stanovení intenzity odpadů bytů, dělené na celkový odpad bytů a odpad trvale obydlených bytů.  Zvážit, analyzovat stávající postupy stanovení plošných rezerv, hodnocení disponibility pozemků, s přesahem do hodnocení urbanistické ekonomie bytové zástavby.

11 INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY ŘEŠENÍ Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009 REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT  Komplexnější přístup – tj. úplné bilance bydlení a potřeby ploch v území.  Přesnější prognózu a hodnocení potřeb a rozsahu nové bytové výstavba a následně i potřeby ploch v územních plánech.  Zjednodušení postupu - opuštěním konstrukce cenzových domácností, nevhodné zejména pro bilance a prognózy za menší území než kraj.

12 INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ DĚKUJI ZA POZORNOST Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009


Stáhnout ppt "INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ A 903 HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH NÁSTROJŮ STÁTU, KTERÉ JSOU ZAMĚŘENY KE ZVÝŠENÍ FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google