Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klinika nemocí z povolání FN HK a LF UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klinika nemocí z povolání FN HK a LF UK"— Transkript prezentace:

1 Klinika nemocí z povolání FN HK a LF UK
Zdravé a bezpečné pracovní prostředí – součást zdravého životního stylu J. Chaloupka Klinika nemocí z povolání FN HK a LF UK Hradec Králové

2 Struktura přednášky Historické poznámky
Legislativa v oblasti ochrany zdraví na pracovišti Pracovní úrazy, nemoci z povolání v ČR a v EU (ILO) Ochrana a podpora zdraví, příklady projektů podpory zdraví (EU, ČR)

3 Zdraví a životní prostředí

4 Zdraví pro všechny v 21. století
Poranění a úrazy – závažná složka nemocnosti a úmrtnosti Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR CÍL 9: Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy 9.2. Počty úmrtí a vážných úrazů na pracovišti, doma a při rekreaci snížit nejméně o 50% CÍL 13 – Zdravé životní podmínky doma, ve škole, na pracovišti 13.3 Omezit úrazy v domácnosti a na pracovišti Zavázat alespoň 10 % středních a velkých firem k dodržování principů zdravé společnosti /firmy CÍL 14: Zdraví, důležité hledisko v činnosti všech resortů 14.1. Do r 2020 by si všechna odvětví měla uvědomit a přijmout zodpovědnost za zdraví Vzdělávání odborníků z jiných odvětví obsahující základní zásady politiky ZDRAVÍ 21 a speciálně vědomosti o vlivu jejich práce na zdravotní determinanty a metodách jejich ovlivňování

5 Historické poznámky Imhotep

6 Historické poznámky Imhotep
Paracelsus, 1533 „Von den Bergsucht und anderen Bergkrankheiten“ J. Agricola Bauer 1556 „krušnohorská nemoc“

7 Historické poznámky Imhotep
Paracelsus, 1533 „Von den Bergsucht umd anderen Bergkrankheiten“ J. Agricola Bauer 1556 „krušnohorská nemoc“ B. Ramazzini 1700 „De Morbis Artificium Diatriba“

8 Historické poznámky Imhotep
Paracelsus, 1533 „Von den Bergsucht umd anderen Bergkrankheiten“ J. Agricola Bauer 1556 „krušnohorská nemoc“ B. Ramazzini 1700 „De Morbis Artificium Diatriba“ 19. stol. – rozvoj průmyslu i nemocí s ním spjatých J. Rambousek „Gewerbehygiene“, 1909 F. Procházka „O chorobách živnostenských“ 1911

9 Zaopatření dělníků při úrazu a nemoci
Václav II, 1300 – horní zákoník Ferdinand I., 1527 – zaopatření horníků v případě nemoci nebo úrazu 1833 zákon o živnostenské inspekci 1888 zákon o úrazovém a nemocenském pojištění průmyslového dělnictva Zákon č. 99/1932, o odškodnění nemocí z povolání.

10 Přehled legislativy v oblasti ochrany zdraví na pracovišti (pro všechny legislativní normy platí dovětek „v platném znění“) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví …, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Zákon č. 309/2006 Sb., (požadavky BOZP), Vyhláška č. 342/1997 Sb., (postup při uznávání NzP), Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, Vyhláška č. 487/2001 Sb., zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při PÚ nebo NzP, Vyhláška č. 432/2003 Sb., (kategorizace prací), Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., (stanoví seznam NzP), Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., (evidence a hlášení úrazu).

11 Základní povinnosti zaměstnavatele
Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Navrhnout na základě potřebných měření OOVZ (KHS) kategorie prací, Informovat zaměstnance, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena, Povinnost zjišťovat a kontrolovat hodnoty RF, zajišťovat, aby byly vyloučeny nebo omezeny na nejmenší možnou dosažitelnou míru, Sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči, …

12 Nároky nemocného s nemocí z povolání
Náhrada za ztrátu výdělku Jednorázové odškodnění podle vyhl. 440/2001 Sb.s platností od (bolestné-tabulka III., ztížení společenského uplatnění- tabulka IV.- dříve vyhl. 32/1965 Sb. ve znění vyhlášek následujících), Účelně vynaložené náklady spojené s léčením Věcná škoda Přeřazení zaměstnance v souladu s doporučením lékaře Po ukončení NzP převedení zaměstnance na původní místo

13 Pracovní úrazy, nemoci z povolání Úrazy
Úrazy - 3. místo příčin úmrtí u dospělých, 1. u dětí Dětské úrazy - 22,6 % všech úrazů Každý rok v ČR v důsledku úrazu umírá lidí 150 tis. osob hospitalizováno, ošetřeno pro úraz 1, 7 mil. osob.

14 Pracovní úrazy Poškození zdraví při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

15 Pracovní úrazy 2006 82 296 případů PN pro pracovní úrazy
1,83 PÚ na 100 zaměstnanců Průměrná délka PN 45,77 kalendářních dnů Denně v práci nepřítomno osob 161 smrtelných PÚ

16 Příčiny pracovních úrazů
Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, 72 % případů. Nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu (chybějící tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) a riziko práce“ (21 %). Ohrožení zvířaty a přírodními živly (2 %). 

17 Pojem Nemoc z povolání Medicínský Právní
Musí splňovat jednotná diagnostická i legislativní kritéria Má závažné dopady pro zaměstnance i zaměstnavatele

18 Nemoc z povolání - kritéria
Pojem Medicínský Právní Vzniká nepříznivým působením škodlivých vlivů pracovního prostředí Uvedena v Seznamu nemocí z povolání Vzniká za podmínek uvedených v Seznamu NzP Klinicky – nejméně středně těžký stupeň onemocnění Ověření podmínek vzniku onemocnění na pracovišti (KHS)

19 Počet NzP 1991-2007 41 287 profesionálních onemocnění 40 503 NzP
754 ohrožení NzP (68%) onemocnění u mužů (32%) onemocnění u žen 2007 – 1228 NzP, 63 ohrožení NzP

20 Poškození zdraví dle OKEČ
Pracovní úrazy % Nemoci z povolání Zpracovatelský průmysl (D) 44,5 Hutnictví, kovodělný p. 57,7 Obchod, opravy MV a spotř. zboží (G) 12,2 Zdravotnictví (N) 12,7 Doprava, skladování spoje (I) 8,2 Těžba nerostných surovin (C) 11,3 Stavebnictví (F) 5,5 Zemědělství, lesnictví (A) 7,1 4,5

21 Pracovní úrazy a nemoci z povolání
Ekonomické ztráty související s poškozením zdraví: 3-5 % HDP Zkrácení pracovního věku, invalidní důchody: % HDP V ČR 22,5 mld Kč / rok – PÚ 2,5 mld. Kč NzP

22 Nemoci spojené s prací (Work Related Diseases)
Nejsou nemocemi z povolání V určitých profesích se vyskytují častěji než v obecné populaci Podílejí se rozhodující měrou vlivy mimopracovní, ale symptomy onemocnění jsou zhoršovány pracovními podmínkami Chronická bronchitis Onemocnění páteře Psychické poruchy

23 Současný stav uznávání nemocí z povolání – v ČR a v EU (ILO)
Statisticky nesleduje výskyt NzP 62 ze 102 zemí v rámci ILO 1980 ILO přijat platný seznam NzP, obsahuje pouze 29 položek V devadesátých letech navržen nový seznam nemocí z povolání, neschválen konferencí ILO.

24 Nemoci z povolání Seznam NzP je součástí legislativy jednotlivých států. Podrobný seznam včetně zdravotních a profesních kritérií (ČR, Německo, Velká Británie) Není úplný výčet nemocí nebo se jedná velmi stručný seznam (Čína, Řecko, Finsko, Korea), navíc zde bývají zařazeny tzv. „volné položky“ Smíšený systém, platí seznam nemocí z povolání se stanovenými podmínkami vzniku existuje i možnost individuálního posouzení nemoci z hlediska profesionality u těch osob, které nesplňují třeba jen některé z uvedených kritérií (Francie). Seznam NzP není součástí legislativy, kritéria pro uznání NzP jsou široká a regionálně se různí (USA, Švédsko, Austrálie, Itálie).

25 Odškodňování nemocí z povolání, ILO a EU
Hrazeno z pojištění, často samostatné (ne Řecko, Nizozemí) přispívají zaměstnavatelé (v některých státech – Velká Británie, i daňoví poplatníci). pojištění v rukou státních (Velká Británie, Irsko), veřejnoprávních (SRN, Rakousko, Itálie), soukromých (Finsko, Španělsko) nebo se jedná o systém smíšený (Belgie, Portugalsko, Dánsko). V EU jsou mezi členskými zeměmi velké rozdíly i mezi počtem uznaných nemocí z povolání na 100 tis. pojištěnců (Francie 177, Švédsko 138, Dánsko 122, ČR 27.5, Řecko a Irsko 3), rozdílné jsou i trendy vývoje počtu nemocí z povolání v čase.

26 Nemoci z povolání v EU Nejde jen o medicínský pohled : je to spíše pojem sociálně-politicko-medicínský Tvoří se při jednáních mezi, odbory, zaměstnavateli a vládou (+ lékařskými společnostmi) Což vysvětluje velkou variabilitu v uznávání NzP v EU, jejich počty, poměry a typy nemocí… Existuje značný vzestup tlaku evropských odborů a asociací obětí s cílem vyššího podílu uznání i odškodnění NzP

27 Nemoci z povolání v EU Všechny státy čelí významnému problému s novými typy profesionálních poškození, ca, reprodukční poruchy, neuropsychická, alergická onemocnění… Jaký je přesný podíl rizika Z pracovního prostředí? Z životního prostředí? Individuální expozice a vnímavost? Životní styl a návyky? Bude chtít některý členský stát EU odškodňovat i tyto nové typy nemocí? Forma odškodnění? princip presumpce profesionální etiologie, částečná kompenzace takové nemoci? Kde je těžiště mezi spravedlivým odškodněním pracovníků, potřebou neklást zbytečné překážky výrobě a obchodu, potřebou rovnováhy v systémech úrazového a sociálního pojištění …

28 Trend vývoje pracovních úrazů v ČR
Zdroj:

29 Vývoj NzP v ČR Zdroj: SZÚ, Centrální registr NzP,

30 Vývoj nemocí z povolání - ČR
Klesající trend v počtu nově zjištěných a uznaných nemocí z povolání Posun od vyšetření pro podezření na nemoc z povolání k preventivním prohlídkám Preventivní prohlídky: Úprava zejm. nevhodného pracovního zařazení u obecných nemocí (pohybový aparát, neurologická, respirační, kardiovaskulární, metabolická onem…) !! často neodvrátí vznik nemoci z povolání Návrhy na úpravu náplně preventivních prohlídek u jednotlivých pracovních rizik v součinnosti s OOVZ.

31 Vývoj nemocí z povolání - ČR
Postupně se mění spektrum uznaných nemocí z povolání. Zatím se nepotvrdil předpoklad, že pozvolné zlepšování situace v závodní preventivní péči zlepší a zvýší záchyt nemocí z povolání, event. časných stádií změn zdravotního stavu souvisejících s prací. Zásadním problémem se stala nezaměstnanost spojená s obavami ze ztráty zaměstnání při uznání nemoci z povolání. Neprojevilo se ani zvýšení sazby bodového hodnocení a větší bodové rozpětí u jednotlivých nemocí.

32 Příčiny poklesu NzP Podle názoru většiny odborníků pokles NzP nezachycuje reálnou situaci. Podílí se na něm řada okolností. Úbytek zaměstnanců v některých resortech, Odstraňování rizikových pracovišť, Zlepšování pracovních podmínek a hygienických poměrů na pracovišti, Zpřesnění diagnostiky profesionálních nemocí, Nezaměstnanost, disimulace pracovníků z obavy ze ztráty zaměstnání, Nedostatky v poskytování PLP, Práce na ŽL bez pojištění na NzP, Černý a šedý trh práce…

33 Francie, nemoci z povolání
Přidávání nových položek do Seznamu NzP (LS páteř 1999, Ca plic z kobaltu 2000, hypacusis 2003, Ca plic v souvislosti se silikózou 2004, chronická bronchitis u horníků 2005) Struktura NzP: pohybový systém, azbest, LS páteř Nemoci uznané doplňkovým systémem: Ca plic – svářeči, Ca ledvin a plic – guma, Úzkostný sy, vyhoření – stres, Parkins. choroba – insekticid; Žilní trombóza – řidič NA; Zdroj: François PELLET, MD Department of the Occupational Health Risks in Grenoble Medical University

34 Náklady Francie Trvalý vzestup počtu odškodněných
Vzestup celkových přímých nákladů o 20% ročně, více než 1 mld. EU

35 Ochrana a podpora zdraví Prevence PÚ a NzP
Zákonné normy upravující práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 309/2006 Sb., (požadavky BOZP) Hodnocení zdravotních rizik – jejich eliminace; Kategorizace pracovišť, identifikace pracovních rizik Technická a technologická prevence Zdravotnická prevence Preventivní pracovně lékařská péče o zaměstnance Znalost pracovních rizik a podmínek na pracovišti Prohlídky: vstupní, periodické, mimořádné, výstupní, následné Zhodnocení zdravotního stavu Stanovení zdravotní způsobilosti k práci

36 Péče o zdraví zaměstnanců
Cíl Snížit nemocnost, zvýšit pracovní potenciál, prodloužit pracovní věk, zlepšit kvalitu života Nástroje: Ochrana a podpora zdraví

37 Ochrana a podpora zdraví
Opatření k zamezení potenciálních zdravotních postižení Opatření k upevnění zdraví a jeho pozitivnímu rozvoji Povinnost zaměstnavatele Dobrovolná aktivita Úhrada nákladů ze zisku, FKSP, dotací Úhrada z nákladů (výdajů) Prostředky : Preventivní programy, Zotavovací pobyty, Rehabilitační programy, lázně, Vitamínové přípravky, Očkování. Prostředky: BOZP, Pracovně lékařská péče, Činnost OOVZ.

38 Podpora zdraví - strategie
Společenská zodpovědnost Životní styl a organizace práce Zákonné požadavky v BOZP, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí

39 Programy podpory zdraví
Zdravý podnik Bezpečný podnik Podnik podporující zdraví Špatný zdravotní stav zaměstnanců může podniku působit značné ztráty v sociální, výrobní a ekonomické oblasti. Projekt „Zdravý podnik“ může být úspěšný pouze za předpokladu aktivní účasti samotných zaměstnanců.

40 Programy podpory zdraví v zahraničí
Dobře informovaný = zdravý při práci (Rakousko) Školení v ochraně zdraví pro mistry, informační materiály, letáky, zdravotní screening (dotazník), proškolení bezpečnostních techniků Výsledky: zvýšení spokojenosti zaměstnanců, sledování incidence profes. astmatu v regionu (pekaři) Švédsko Důraz na ergonomii pracovišť, pravidelné schůzky a vzdělávání zaměstnanců, pružná pracovní doba, práce z domova, možnost zdravého stravování, ovoce zdarma, společné sportovní a kulturní aktivity Výsledek: snížení nemocnosti a fluktuace

41 Zdravý podnik Projekt Zdravý podnik je obvykle orientován dvojím směrem: na změnu chování ke zdravému životnímu stylu a na regeneraci pracovní síly ozdravění výživy, podporu nekuřáctví, rozvoj psychofyzické kondice, omezení konzumace alkoholu a drog, optimalizaci psychosociálního klimatu a snižování stresu), na hygienu a bezpečnost práce snížení výskytu nemocí z povolání, pracovních úrazů a havárií, prevence onemocnění souvisejících s prací.

42 Motivace zaměstnanců Rodina, partner, děti
Osobní kondice, výkonnost, spokojenost Pracovní výkonnost a úspěšnost, možnost kariérního postupu Sociální a společenský statut Osobní zdraví a zdravotní stav Prevence onemocnění Peníze nejsou motivátorem

43 Klíčové faktory úspěchu
Znalost rizik a negativních dopadů na zdraví Informovanost o možnostech snížení nebo kompenzace zátěže Pravidelný osobní kontakt a komunikace Průběžné hodnocení efektu Jasné výstupy a zpětná vazba

44 Závěrem… Nízké povědomí zaměstnavatelů o legislativě,
Pomalá implementace legislativních norem do praxe, Nízký důraz zaměstnavatelů na vybavení pracovišť ergonomickými pomůckami, Rezervy v poskytování informací a školení zaměstnancům, projednávání dopadů legislativy se zástupci zaměstnanců, Nízké uvědomování si zdravotních rizik a zanedbávání preventivních opatření. Obtížné hledání pracovního uplatnění pro nemocné s NzP.

45 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Klinika nemocí z povolání FN HK a LF UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google