Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 J. Chaloupka Klinika nemocí z povolání FN HK a LF UK Hradec Králové Zdravé a bezpe č né pracovní prost ř edí – sou č ást zdravého ž ivotního stylu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 J. Chaloupka Klinika nemocí z povolání FN HK a LF UK Hradec Králové Zdravé a bezpe č né pracovní prost ř edí – sou č ást zdravého ž ivotního stylu."— Transkript prezentace:

1 1 J. Chaloupka Klinika nemocí z povolání FN HK a LF UK Hradec Králové Zdravé a bezpe č né pracovní prost ř edí – sou č ást zdravého ž ivotního stylu

2 2 Struktura přednášky   Historické poznámky   Legislativa v oblasti ochrany zdraví na pracovišti   Pracovní úrazy, nemoci z povolání v ČR a v EU (ILO)   Ochrana a podpora zdraví, příklady projektů podpory zdraví (EU, ČR)

3 3 Zdraví a životní prostředí

4 4 Zdraví pro všechny v 21. století  Poranění a úrazy – závažná složka nemocnosti a úmrtnosti   Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR   CÍL 9: Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy   9.2. Počty úmrtí a vážných úrazů na pracovišti, doma a při rekreaci snížit nejméně o 50%   CÍL 13 – Zdravé životní podmínky doma, ve škole, na pracovišti   13.3 Omezit úrazy v domácnosti a na pracovišti   13. 6. Zavázat alespoň 10 % středních a velkých firem k dodržování principů zdravé společnosti /firmy   CÍL 14: Zdraví, důležité hledisko v činnosti všech resortů   14.1. Do r 2020 by si všechna odvětví měla uvědomit a přijmout zodpovědnost za zdraví   18. 4. Vzdělávání odborníků z jiných odvětví obsahující základní zásady politiky ZDRAVÍ 21 a speciálně vědomosti o vlivu jejich práce na zdravotní determinanty a metodách jejich ovlivňování

5 5 Historické poznámky  Imhotep

6 6 Historické poznámky   Imhotep  Paracelsus, 1533 „Von den Bergsucht und anderen Bergkrankheiten“  J. Agricola Bauer 1556 „krušnohorská nemoc“

7 7 Historické poznámky   Imhotep   Paracelsus, 1533 „Von den Bergsucht umd anderen Bergkrankheiten“   J. Agricola Bauer 1556 „krušnohorská nemoc“  B. Ramazzini 1700 „De Morbis Artificium Diatriba“

8 8 Historické poznámky   Imhotep   Paracelsus, 1533 „Von den Bergsucht umd anderen Bergkrankheiten“   J. Agricola Bauer 1556 „krušnohorská nemoc“   B. Ramazzini 1700 „De Morbis Artificium Diatriba“  19. stol. – rozvoj průmyslu i nemocí s ním spjatých  J. Rambousek „Gewerbehygiene“, 1909  F. Procházka „O chorobách živnostenských“ 1911

9 9 Zaopatření dělníků při úrazu a nemoci  Václav II, 1300 – horní zákoník  Ferdinand I., 1527 – zaopatření horníků v případě nemoci nebo úrazu  1833 zákon o živnostenské inspekci  1888 zákon o úrazovém a nemocenském pojištění průmyslového dělnictva  Zákon č. 99/1932, o odškodnění nemocí z povolání.

10 10 Přehled legislativy v oblasti ochrany zdraví na pracovišti (pro všechny legislativní normy platí dovětek „v platném znění“) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví …, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Zákon č. 309/2006 Sb., (požadavky BOZP), Vyhláška č. 342/1997 Sb., (postup při uznávání NzP), Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, Vyhláška č. 487/2001 Sb., zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při PÚ nebo NzP, Vyhláška č. 432/2003 Sb., (kategorizace prací), Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., (stanoví seznam NzP), Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., (evidence a hlášení úrazu).

11 11 Základní povinnosti zaměstnavatele •Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho a. •Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. •Navrhnout na základě potřebných měření OOVZ (KHS), •Navrhnout na základě potřebných měření OOVZ (KHS) kategorie prací, •, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena, •Informovat zaměstnance, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena, • zjišťovat a, zajišťovat, aby byly vyloučeny nebo omezeny na nejmenší možnou dosažitelnou míru, •Povinnost zjišťovat a kontrolovat hodnoty RF, zajišťovat, aby byly vyloučeny nebo omezeny na nejmenší možnou dosažitelnou míru, •Sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje, … •Sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči, …

12 12 Nároky nemocného s nemocí z povolání  Náhrada za  Náhrada za ztrátu výdělku   Jednorázové odškodnění podle vyhl. 440/2001 Sb.s platností od 1.1.2002 (bolestné-tabulka III., ztížení společenského uplatnění- tabulka IV.- dříve vyhl. 32/1965 Sb. ve znění vyhlášek následujících),  Účelně vynaložené spojené s léčením  Účelně vynaložené náklady spojené s léčením   Věcná škoda  Přeřazení zaměstnance v souladu s doporučením lékaře  Po ukončení NzP převedení zaměstnance na původní místo

13 13 Pracovní úrazy, nemoci z povolání Úrazy  Úrazy - 3. místo příčin úmrtí u dospělých, 1. u dětí  Dětské úrazy - 22,6 % všech úrazů   Každý rok v ČR v důsledku úrazu   umírá 5 000 lidí   150 tis. osob hospitalizováno,   ošetřeno pro úraz 1, 7 mil. osob.

14 14 Pracovní úrazy  Poškození zdraví při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

15 15 Pracovní úrazy 2006  82 296 případů PN pro pracovní úrazy  1,83 PÚ na 100 zaměstnanců  Průměrná délka PN 45,77 kalendářních dnů  Denně v práci nepřítomno 10 319 osob  161 smrtelných PÚ

16 16 Příčiny pracovních úrazů  Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, 72 % případů.  Nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu ( ) a riziko práce“ (21 %).  Nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu (chybějící tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) a riziko práce“ (21 %).  Ohrožení zvířaty a přírodními živly (2 %).  Ohrožení zvířaty a přírodními živly (2 %).

17 17 Nemoc z povolání  Pojem  Medicínský  Právní  Musí splňovat jednotná diagnostická i legislativní kritéria  Má závažné dopady pro zaměstnance i zaměstnavatele

18 18 Nemoc z povolání - kritéria  Pojem  Medicínský  Právní  Vzniká nepříznivým působením škodlivých vlivů pracovního prostředí  Uvedena v Seznamu nemocí z povolání  Vzniká za podmínek uvedených v Seznamu NzP  Klinicky – nejméně středně těžký stupeň onemocnění  Ověření podmínek vzniku onemocnění na pracovišti (KHS)

19 19 Počet NzP 1991-2007  41 287 profesionálních onemocnění  40 503 NzP  754 ohrožení NzP  28 063 (68%) onemocnění u mužů  13 194 (32%) onemocnění u žen   2007 – 1228 NzP, 63 ohrožení NzP

20 20 Poškození zdraví dle OKEČ Pracovní úrazy%Nemoci z povolání% Zpracovatelský průmysl (D) 44,5 Hutnictví, kovodělný p. 57,7 Obchod, opravy MV a spotř. zboží (G) 12,2 Zdravotnictví (N) 12,7 Doprava, skladování spoje (I) 8,2 Těžba nerostných surovin (C) 11,3 Stavebnictví (F) 8,2 5,5 Zemědělství, lesnictví (A) 7,1 4,5

21 21 Pracovní úrazy a nemoci z povolání  související s poškozením zdraví:3-5 % HDP  Ekonomické ztráty související s poškozením zdraví:3-5 % HDP  Zkrácení pracovního věku, invalidní důchody:10-15 % HDP  V ČR  22,5 mld Kč / rok – PÚ  2,5 mld. Kč NzP

22 22 Nemoci spojené s prací (Work Related Diseases)  Nejsou nemocemi z povolání  V určitých profesích se vyskytují častěji než v obecné populaci  Podílejí se rozhodující měrou vlivy mimopracovní, ale symptomy onemocnění jsou zhoršovány pracovními podmínkami  Chronická bronchitis  Onemocnění páteře  Psychické poruchy

23 23 Současný stav uznávání nemocí z povolání – v ČR a v EU (ILO)  Statisticky nesleduje výskyt NzP 62 ze 102 zemí v rámci ILO  1980 ILO přijat platný seznam NzP, obsahuje pouze 29 položek  V devadesátých letech navržen nový seznam nemocí z povolání, neschválen konferencí ILO.

24 24 Nemoci z povolání  Seznam NzP je součástí legislativy jednotlivých států.  včetně zdravotních a profesních kritérií (ČR, Německo, Velká Británie)  Podrobný seznam včetně zdravotních a profesních kritérií (ČR, Německo, Velká Británie)  Není úplný výčet nemocí nebo se jedná velmi (Čína, Řecko, Finsko, Korea), navíc zde bývají zařazeny tzv. „volné položky“  Není úplný výčet nemocí nebo se jedná velmi stručný seznam (Čína, Řecko, Finsko, Korea), navíc zde bývají zařazeny tzv. „volné položky“ ,  Smíšený systém,  platí seznam nemocí z povolání se stanovenými podmínkami vzniku  existuje i možnost individuálního posouzení nemoci z hlediska profesionality u těch osob, které nesplňují třeba jen některé z uvedených kritérií (Francie). , kritéria pro uznání NzP jsou široká a regionálně se různí (USA, Švédsko, Austrálie, Itálie).  Seznam NzP není součástí legislativy, kritéria pro uznání NzP jsou široká a regionálně se různí (USA, Švédsko, Austrálie, Itálie).

25 25 Odškodňování nemocí z povolání, ILO a EU  Hrazeno z pojištění, často samostatné (ne Řecko, Nizozemí)  přispívají zaměstnavatelé (v některých státech – Velká Británie, i daňoví poplatníci).  pojištění v rukou (Velká Británie, Irsko), (SRN, Rakousko, Itálie), (Finsko, Španělsko) nebo se jedná o (Belgie, Portugalsko, Dánsko).  pojištění v rukou státních (Velká Británie, Irsko), veřejnoprávních (SRN, Rakousko, Itálie), soukromých (Finsko, Španělsko) nebo se jedná o systém smíšený (Belgie, Portugalsko, Dánsko).  V EU jsou mezi členskými zeměmi velké rozdíly i mezi počtem uznaných nemocí z povolání na 100 tis. pojištěnců (Francie 177, Švédsko 138, Dánsko 122, ČR 27.5, Řecko a Irsko 3), rozdílné jsou i trendy vývoje počtu nemocí z povolání v čase.

26 26 Nemoci z povolání v EU   Nejde jen o medicínský pohled : je to spíše pojem sociálně-politicko-medicínský   Tvoří se při jednáních mezi, odbory, zaměstnavateli a vládou (+ lékařskými společnostmi)   Což vysvětluje velkou variabilitu v uznávání NzP v EU, jejich počty, poměry a typy nemocí…   Existuje značný vzestup tlaku evropských odborů a asociací obětí s cílem vyššího podílu uznání i odškodnění NzP

27 27 Nemoci z povolání v EU   Všechny státy čelí významnému problému s novými typy profesionálních poškození,   ca, reprodukční poruchy, neuropsychická, alergická onemocnění…   Jaký je přesný podíl rizika   Z pracovního prostředí?   Z životního prostředí?   Individuální expozice a vnímavost?   Životní styl a návyky?   Bude chtít některý členský stát EU odškodňovat i tyto nové typy nemocí?   Forma odškodnění?   princip presumpce profesionální etiologie,   částečná kompenzace takové nemoci?   Kde je těžiště mezi   spravedlivým odškodněním pracovníků,   potřebou neklást zbytečné překážky výrobě a obchodu,   potřebou rovnováhy v systémech úrazového a sociálního pojištění …

28 28 Trend vývoje pracovních úrazů v ČR Zdroj: Zdroj: http://www.bozpinfo.cz/http://www.bozpinfo.cz/

29 29 Vývoj NzP v ČR Zdroj: SZÚ, Centrální registr NzP,

30 30 Vývoj nemocí z povolání - ČR • nově zjištěných a uznaných nemocí z povolání • Klesající trend v počtu nově zjištěných a uznaných nemocí z povolání • Posun od vyšetření pro podezření na nemoc z povolání k • Posun od vyšetření pro podezření na nemoc z povolání k preventivním prohlídkám • Preventivní prohlídky: • zejm. nevhodného u obecných nemocí (pohybový aparát, neurologická, respirační, kardiovaskulární, metabolická onem…) • Úprava zejm. nevhodného pracovního zařazení u obecných nemocí (pohybový aparát, neurologická, respirační, kardiovaskulární, metabolická onem…) • • !! často neodvrátí vznik nemoci z povolání • Návrhy na úpravu náplně preventivních prohlídek u jednotlivých pracovních rizik v součinnosti s OOVZ.

31 31 Vývoj nemocí z povolání - ČR  Postupně se uznaných nemocí z povolání.  Postupně se mění spektrum uznaných nemocí z povolání.  Zatím se nepotvrdil předpoklad, že zlepší a zvýší záchyt nemocí z povolání, event. časných stádií změn zdravotního stavu souvisejících s prací.  Zatím se nepotvrdil předpoklad, že pozvolné zlepšování situace v závodní preventivní péči zlepší a zvýší záchyt nemocí z povolání, event. časných stádií změn zdravotního stavu souvisejících s prací.  Zásadním problémem se stala nezaměstnanost spojená s při uznání nemoci z povolání.  Zásadním problémem se stala nezaměstnanost spojená s obavami ze ztráty zaměstnání při uznání nemoci z povolání.  Neprojevilo se ani zvýšení sazby bodového hodnocení a větší bodové rozpětí u jednotlivých nemocí.

32 32 Příčiny poklesu NzP Podle názoru většiny odborníků pokles NzP Podílí se na něm řada okolností. Podle názoru většiny odborníků pokles NzP nezachycuje reálnou situaci. Podílí se na něm řada okolností.  v některých resortech,  Úbytek zaměstnanců v některých resortech,  Odstraňování rizikových pracovišť,  a hygienických poměrů na pracovišti,  Zlepšování pracovních podmínek a hygienických poměrů na pracovišti,  profesionálních nemocí,  Zpřesnění diagnostiky profesionálních nemocí, , disimulace pracovníků z obavy ze ztráty zaměstnání,  Nezaměstnanost, disimulace pracovníků z obavy ze ztráty zaměstnání,  Nedostatky v poskytování PLP,  Práce na ŽL bez pojištění na NzP,  Černý a šedý trh práce…

33 33 Francie, nemoci z povolání  Přidávání nových položek do Seznamu NzP (LS páteř 1999, Ca plic z kobaltu 2000, hypacusis 2003, Ca plic v souvislosti se silikózou 2004, chronická bronchitis u horníků 2005)  Struktura NzP: pohybový systém, azbest, LS páteř  Nemoci uznané doplňkovým systémem:  Ca plic – svářeči,  Ca ledvin a plic – guma,  Úzkostný sy, vyhoření – stres,  Parkins. choroba – insekticid;  Žilní trombóza – řidič NA; Zdroj: François PELLET, MD Department of the Occupational Health Risks in Grenoble Medical University

34 34 Náklady Francie  Trvalý vzestup počtu odškodněných  Vzestup celkových přímých nákladů o 20% ročně, více než 1 mld. EU

35 35 Ochrana a podpora zdraví Prevence PÚ a NzP  upravující práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance  Zákonné normy upravující práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce   Zákon č. 309/2006 Sb., (požadavky BOZP)  – jejich eliminace;  Hodnocení zdravotních rizik – jejich eliminace;  Kategorizace pracovišť, identifikace pracovních rizik  Technická a technologická prevence  Zdravotnická prevence  Preventivní o zaměstnance  Preventivní pracovně lékařská péče o zaměstnance  Znalost pracovních rizik a podmínek na pracovišti  Prohlídky: vstupní, periodické, mimořádné, výstupní, následné  Zhodnocení zdravotního stavu  Stanovení zdravotní způsobilosti k práci

36 36 Péče o zdraví zaměstnanců  Cíl  Snížit nemocnost, zvýšit pracovní potenciál, prodloužit pracovní věk, zlepšit kvalitu života  Nástroje:  Ochrana a podpora zdraví

37 37 Ochrana a podpora zdraví Opatření k zamezení potenciálních zdravotních postižení Opatření k upevnění zdraví a jeho pozitivnímu rozvoji Povinnost zaměstnavatele Úhrada z nákladů (výdajů) Prostředky: BOZP, Pracovně lékařská péče, Činnost OOVZ. Dobrovolná aktivita Úhrada nákladů ze zisku, FKSP, dotací Prostředky : Preventivní programy, Zotavovací pobyty, Rehabilitační programy, lázně, Vitamínové přípravky, Očkování.

38 38 Podpora zdraví - strategie Zákonné požadavky v BOZP, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí Životní styl a organizace práce Společenská zodpovědnost

39 39 Programy podpory zdraví   ČR  Zdravý podnik  Bezpečný podnik  Podnik podporující zdraví   Špatný zdravotní stav zaměstnanců může podniku působit značné ztráty v sociální, výrobní a ekonomické oblasti.     Projekt „Zdravý podnik“ může být úspěšný pouze za předpokladu aktivní účasti samotných zaměstnanců.

40 40 Programy podpory zdraví v zahraničí   Dobře informovaný = zdravý při práci (Rakousko)  Školení v ochraně zdraví pro mistry, informační materiály, letáky, zdravotní screening (dotazník), proškolení bezpečnostních techniků  Výsledky: zvýšení spokojenosti zaměstnanců, sledování incidence profes. astmatu v regionu (pekaři)   Švédsko  Důraz na ergonomii pracovišť, pravidelné schůzky a vzdělávání zaměstnanců, pružná pracovní doba, práce z domova, možnost zdravého stravování, ovoce zdarma, společné sportovní a kulturní aktivity  Výsledek: snížení nemocnosti a fluktuace

41 41 Zdravý podnik   Projekt Zdravý podnik je obvykle orientován dvojím směrem: 1. 1. na změnu chování ke zdravému životnímu stylu a na regeneraci pracovní síly   ozdravění výživy, podporu nekuřáctví, rozvoj psychofyzické kondice, omezení konzumace alkoholu a drog, optimalizaci psychosociálního klimatu a snižování stresu), 2. 2. na hygienu a bezpečnost práce   snížení výskytu nemocí z povolání, pracovních úrazů a havárií, prevence onemocnění souvisejících s prací.

42 42 Motivace zaměstnanců  Rodina, partner, děti  Osobní kondice, výkonnost, spokojenost  Pracovní výkonnost a úspěšnost, možnost kariérního postupu  Sociální a společenský statut  Osobní zdraví a zdravotní stav  Prevence onemocnění   Peníze nejsou motivátorem

43 43 Klíčové faktory úspěchu  Znalost rizik a negativních dopadů na zdraví  Informovanost o možnostech snížení nebo kompenzace zátěže  Pravidelný osobní kontakt a komunikace  Průběžné hodnocení efektu  Jasné výstupy a zpětná vazba

44 44 Závěrem…  Nízké povědomí zaměstnavatelů o legislativě,  Pomalá implementace legislativních norem do praxe,  Nízký důraz zaměstnavatelů na vybavení pracovišť ergonomickými pomůckami,  Rezervy v poskytování informací a školení zaměstnancům, projednávání dopadů legislativy se zástupci zaměstnanců,  Nízké uvědomování si zdravotních rizik a zanedbávání preventivních opatření.  Obtížné hledání pracovního uplatnění pro nemocné s NzP.

45 45 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 J. Chaloupka Klinika nemocí z povolání FN HK a LF UK Hradec Králové Zdravé a bezpe č né pracovní prost ř edí – sou č ást zdravého ž ivotního stylu."

Podobné prezentace


Reklamy Google