Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soubor prezentací : CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soubor prezentací : CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA"— Transkript prezentace:

1 Soubor prezentací : CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA
19. Organizace práce v chemické laboratoři Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/ s názvem „Podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na gymnáziu Komenského v Havířově“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Organizace práce v chemické laboratoři
Jak se v laboratoři máme chovat? (Laboratorní řád) Co když se v laboratoři něco stane? - ochrana proti požárům - práce s chemikáliemi - první pomoc při úrazech v laboratoři - ochranné pomůcky Protokol o laboratorní práci z chemie

3 Laboratorní řád aneb co vše předem raději vědět …
aneb co vše předem raději vědět … Žák je povinen se při práci v učebně a při přípravě na vyučování řídit pokyny vyučujícího, do učebny žák vstupuje jen se souhlasem vyučujícího,  v učebně se smí provádět pouze práce, které jsou nařízeny či povoleny vyučujícím a pod jeho dozorem, každý žák musí být na začátku vyučování vyučujícím seznámen s navrhovaným postupem,

4 Laboratorní řád žákům je zakázáno jakkoliv manipulovat s plynovým zařízením bez pokynu a instrukcí vyučujícího. V případě nouze se hlavní uzávěr plynu ( HUP) nachází ve stole, v učebně žák udržuje pořádek a čistotu a je povinen se chovat ukázněně, v učebně je přísně zakázáno jíst, pít a žvýkat,

5 Laboratorní řád žákům je zakázáno zapínat přístroje do elektrické sítě a manipulovat s nimi dříve, než dojde k jejich seznámení se způsobem jejich užití podle návodu k obsluze. Při práci s přístroji a při jejich zapojení musí žáci dbát na to, aby měli suché ruce. V případě nouze el. instalaci lze vypnout STOP tlačítkem a stěně v učebně,

6 Laboratorní řád žákům není dovoleno manipulovat s přístroji jiným způsobem, než jaký je předepsán návodem od výrobce, každou mimořádnou událost (vysypání či vylití látky, zasažení očí a kůže, požití, nadýchání, úraz apod.) je žák povinen nahlásit svému vyučujícímu, který zajistí potřebná opatření, poskytnutí první pomoci a případně přivolání zdravotnické záchranné služby, po ukončení práce jsou žáci povinni uklidit učební pomůcky na stanovené místo, uzavřít okna a podle pokynů vyučujícího přenést učební materiál do kabinetu chemie,

7 Laboratorní řád žák zachází se zařízením, pomůckami opatrně a šetrně a podle pokynů vyučujícího, přidělené osobní ochranné pracovní pomůcky ( např. brýle, štít používá podle pokynu vyučujícího). K ochraně před ušpiněním žák používá plášť ( blůzu), který si sám přinese. V případě nepoužití pláště za ušpinění oděvu škola nenese zodpovědnost, vyučující je povinen při odchodu z učebny zkontrolovat vypnutí všech spotřebičů, byly-li používány a zhasnutí světel, z místnosti žáci odchází na pokyn vyučujícího.

8 Práce s chemikáliemi Je zakázáno potřísnit chemikáliemi pokožku či sliznice, pipetovat chemikálie ústy, čichat k nim přímo nebo je ochutnávat. Jakékoliv rozlité či rozsypané chemikálie se ihned odstraní předepsaným způsobem. Nádoby s chemikáliemi se zbytečně neponechávají ani nepřemisťují otevřené. Kyseliny se ředí opatrným a mírným naléváním kyseliny do vody za stálého míchání, popřípadě chlazení.

9 Práce s chemikáliemi Hydroxid se sype do vody, ne naopak!
Hydroxid přisypáváme za stálého míchání a kontroly ohřevu vzniklého roztoku. Při práci s hořlavinami nesmí být v blízkosti volný oheň. Láhve s hořlavinami se chrání před zdroji tepla a přímého světla,

10 Práce s chemikáliemi Chemikálie se nikdy neponechávají otevřené.
Pevné látky jsou uloženy v zásobních lahvích (pracovnicích) a odebíráme je laboratorní lžící, Obr. 1 Laboratorní lžíce

11 Práce s chemikáliemi kapaliny jsou uloženy v zásobních lahvích (reagenčních lahvích) a odměřujeme odměrným válcem nebo pipetou. Obr. 2 Nástavec na pipetu Obr. 3 Pipeta Obr. 4 Reagenční láhev

12 Označování chemikálií
Platí pravidlo: všechny látky v laboratoři jsou pro nás nebezpečné!!! Ke každé chemické látce je podle požadavků Ministerstva průmyslu a obchodu přiložen tzv. bezpečnostní list, který shrnuje: - údaje o dané látce - údaje o výrobci, dovozci nebo distributorovi - údaje potřebné pro ochranu zdraví.

13 Označování chemikálií
Obr. 5 Ukázka záhlaví bezpečnostního listu chemikálie fa MERCI

14 Označování chemikálií
Obr. 6 Některé symboly nebezpečnosti chemických látek

15 Označování chemikálií
výrobce symbol nebezpečnosti Obr. 7 Zásobní láhev s chemikálií (kyselina benzoová)

16 CVIČENÍ Jednou z firem, která vyrábí a dodává chemikálie v ČR je i fa MERCI ( Na webu firma udává u každé chemikálie i bezpečnostní list – např. pro CHLOROFORM: Prohlédněte si uvedený bezpečnostní list a svými slovy popište jeho obsah.

17 Ochranné pomůcky slouží k ochraně:
- při náhodném rozstříknutí roztoků a kapalin - proti toxickému působení par a plynů pracovní plášť vhodná obuv- s neklouzavou podrážkou Chupáč v oblečku 

18 Ochranné pomůcky ochranné brýle a štíty- slouží k ochraně očí a tváře před náhodným rozstříknutím roztoků a kapalin (žíravých) ochranné rukavice- vhodné pro práci s toxickými chemikáliemi a žíravinami (jsou jemné jako chirurgické, ale z odolných materiálů, existují i teflonové pro alergickou kůži)

19 Ochranné pomůcky Obr. 8 Ochranný laboratorní štít

20 Hašení (likvidace) požáru
NUTNÉ = zachovat klid a rozvahu Pro každý případ si pamatujeme telefonní číslo na hasičský záchranný sbor („hasiče“) … 150 Prostředky hašení (likvidace) požáru: - hasicí přístroje (viz dále) - písek (používá se na všechny typy požárů, nevhodný k hašení přístrojů) - azbestová plachta (používá se na všechny typy požárů)

21 Hasicí přístroje Musí být vždy umístěny na viditelném místě v místnosti!!! Typy hasicích přístrojů: (1) vodní hasicí přístroj (2) práškový hasicí přístroj (3) pěnový hasicí přístroj (4) sněhový hasicí přístroj (5) halonový hasicí přístroj Obr. 9 Hasicí přístroj

22 Hasicí přístroje (1) VODNÍ hasicí přístroj
HASIVO: voda upravená proti mrznutí UŽITÍ: hašení pevných látek hořících plamenem, případně žhnoucích (dřevo, uhlí, textil, papír, seno, sláma, plasty, rašelina) kromě kovů NESMÍ SE HASIT: hašení hořlavých kapalin a plynů, popř. hašení míst kde hrozí velké škody promáčením. Nesmí se použít pro hašení požárů el. zařízení pod napětím a pro hašení lehkých kovů (např. hořčíku a jeho slitin s hliníkem).

23 Hasicí přístroje (2) PĚNOVÝ hasicí přístroj HASIVO: náplň tvoří roztok soli a emulgátoru, který se mísí s hnacím plynem a vytváří hustou pěnu, která zamezí přístupu kyslíku UŽITÍ: hašení pevných látek a hořlavých kapalin - dřevo, papír, seno, sláma, textil, plasty, nafta, benzín aj. NESMÍ SE HASIT: hašení zařízení pod elektrickým proudem a na likvidaci požárů lehkých kovů

24 Hasicí přístroje (3) SNĚHOVÝ hasicí přístroj
HASIVO: náplň tvoří stlačený a zkapalněný oxid uhličitý, který tuhne do vloček UŽITÍ: hašení elektrických zařízení pod proudem, hořlavých kapalin, barev, laků, olejů, tuků, vosků, potravin NESMÍ SE HASIT: hašení dřeva, textilu, papíru, alkalických kovů, práškových materiálů (kvůli jejich rozvíření!)

25 Hasicí přístroje (4) PRÁŠKOVÝ hasicí přístroj
HASIVO: náplň se liší podle typu; např. jako náplň se užívají látky na bázi hydrogenuhličitanu sodného nebo fosforečnanu amonného UŽITÍ: hašení všech typů požáru, včet. el. zařízení pod proudem NESMÍ SE HASIT: hašení potravin, mechaniky (zařízení) citlivé na prach

26 Hasicí přístroje (5) HALONOVÝ hasicí přístroj
HASIVO: náplň tvoří halogenderiváty (POZOR – vzniká jedovatý fosgen!!!) UŽITÍ: hašení všech typů požáru, včet. el. zařízení pod proudem (i citlivých zařízení) NESMÍ SE HASIT: nesmí se používat v uzavřených a těžko větratelných místnostech , nehodí se k hašení kovů

27 První pomoc v laboratoři - vybrané zásady předlékařské první pomoci -
Lékárnička s první pomocí (reagenciemi, obvazy ad.) je vždy v laboratoři vyvěšena na viditelném místě. Obr. 10 Lékárnička

28 První pomoc v laboratoři - vybrané zásady předlékařské první pomoci -
Popálení a poleptání kyselinami Ihned sundat potřísněný oděv, postižené místo oplachovat proudem vlažné vody, nakonec postižené místo neutralizovat 2 % roztokem hydrogenuhličitanem sodným (jedlá soda). Poleptání zásadami Ihned sundat potřísněný oděv, postižené místo oplachovat proudem vlažné vody, nakonec postižené místo neutralizovat 1 % roztokem kyseliny octové, popř. 3 % roztok kyseliny citronové.

29 První pomoc v laboratoři - vybrané zásady předlékařské první pomoci -
Zasažení očí leptavými látkami Ihned rozevřít oko (i násilím), vyplachovat oko proudem vlažné vody (několik minut), poté překrýt sterilním obvazem a dopravit postiženého k lékaři. Řezné rány Ošetřují se přiložením sterilního krycího obvazu, při větším krvácení se na sterilní gázu položí vatový polštářek a pevně se stáhne obinadlem, čímž vznikne tlakový sterilní obvaz.

30 První pomoc v laboratoři - vybrané zásady předlékařské první pomoci -
Popáleniny TYPY popálenin: I. stupeň: zčervenání a bolestivý otok pokožky II. stupeň: tvorba puchýřů III. stupeň: vznik nekrózy (mrtvá tkáň) nejdůležitější = zabránit vstupu infekce do postižené tkáně popálené tkáně se nedotýkat – přiložit čistý sterilní obvaz v případě popálenin II. a III. stupně vyhledat lékaře

31 První pomoc v laboratoři - vybrané zásady předlékařské první pomoci -
Pomoc při nadýchání škodlivými látkami Postiženého dopravit na čerstvý vzduch, uvolnit oděv. Nedýchá-li, pak zahájit umělé dýchání z plic do plic a co nejrychleji zajistit převoz do nemocnice.

32 ÚKOL V domácnosti se používají taktéž chemické látky,
např. prostředek s názvem KRTEK, který je využíván k čištění odpadů. Zjisti složení tohoto přípravku a objasni, jak bys pomohl člověku při potřísnění pokožky. Obr. 11 Etiketa KRTEK © fa SAS

33 Protokol o laboratorní práci z chemie
nutný záznam o provedené laboratorní práci s vlastními výsledky a vyhodnoceními Každý protokol z chemie musí obsahovat: - záhlaví (tabulka s názvem práce, jménem žáka, třídou, hodnocením apod.) - ÚLOHY - POMŮCKY A CHEMIKÁLIE - POSTUP PRÁCE (uveden v 1. osobě, čísla jednotného, času minulého) - VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ (s nákresem aparatury) - ZÁVĚR

34 Použité informační zdroje
Obr. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 – fotografie autora Chupáče A. Obr. 5 – Bezpečnostní list chemikálie (chloroform) – výrobce a dodavatel fa MERCI (ČR) Obr. 6 - Zákon č. 356/2003, Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích

35 Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/ s názvem „Podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na gymnáziu Komenského v Havířově“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Soubor prezentací : CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA"

Podobné prezentace


Reklamy Google