Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská a česká legislativa ve výrobě a distribuci potravin Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc. Ing. Petra Šotolová Distribuční řetězce I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská a česká legislativa ve výrobě a distribuci potravin Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc. Ing. Petra Šotolová Distribuční řetězce I."— Transkript prezentace:

1 Evropská a česká legislativa ve výrobě a distribuci potravin Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc. Ing. Petra Šotolová Distribuční řetězce I.

2 Česká legislativa  Zákony  Schvaluje parlament ČR  Obecné teze, záměry  Vyhlášky  Vydává ministr příslušného ministerstva  Konkrétní naplnění opatření daných zákonem  Harmonizace českých národních předpisů s předpisy EU  Novelizace řady předpisů  Rušení vyhlášek

3 Evropská legislativa typy předpisů  Nařízení / Regulation  Platné pro všechny členy EU /státy, podnikatelé, obyvatelé,….  Číslování: číslo/rok  Směrnice / Directive  Platné pro členské státy EU  Implementace požadavků do národní legislativy  Číslování: rok/číslo  Rozhodnutí / Decision  Platí pro toho, komu je určeno  Doporučení / Recomendation

4 Databáze legislativy Evropská legislativa – portál EU www.europa.euwww.europa.eu  Volba jazyka  Databáze eur-lex  Hledání podle klíčových slov, podle čísel předpisů Česká legislativa – několik zdrojů  SZPI www.szpi.czwww.szpi.cz  menu právní předpisy  Bezpečnost potravin www.bezpecnostpotravin.czwww.bezpecnostpotravin.cz  legislativa ČR  Placené databáze (možnost využívat ze školy) www.sbirka.cz www.sbirka.cz

5 Základní předpisy potravinového práva ČR  Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 110/1997 Sb. v platném znění  Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. v platném znění  Veterinární zákon 166/1999 Sb. v platném znění  Zákon o vinařství a vinohradnictví 321/2004 Sb. v platném znění  Zákon o obalech 477/2001 Sb. v platném znění  Zákon o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění  Prováděcí právní předpisy (vyhlášky) – MZe, MZ

6 Zákon o potravinách Definice základních pojmů  Potravina  látka určená ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj  nejde-li o léčiva, omamné nebo psychotropní látky  přídatné l., látky pomocné a určené k aromatizaci, určené k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace  Zdravotně nezávadné potraviny  Splňují chemické, fyzikální a mikrobiologické požadavky na zdravotní nezávadnost dané zákonem a vyhláškami  Nebo uváděné do oběhu se souhlasem MZ  Potravní doplňky  Nutriční faktory (vitaminy, min. látky) s významným biologickým účinkem  Doplňky stravy  Určené k přímé spotřebě  Vysoký obsah vitaminů, min. l., jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem  Vyrobeny pro běžné použití pro doplnění stravy  Šarže  Množství druhově totožných jednotek, které byly vyrobeny za stejných podmínek

7 Zákon o potravinách Definice základních pojmů  Přídatné látky  Bez ohledu na jejich výživovou hodnotu  Nepoužívají se samostatně jako potravina  Přídavek do potravin při výrobě, balení, přepravě nebo skladování a přímo se stávají součástí potraviny  Pomocné látky  Při výrobě používané z technologických důvodů  Nestávají se součástí potraviny  V konečném produktu se mohou vyskytovat ve stopovém, toxikologicky nevýznamném množství  Kontaminující látky  Látky, které se do potraviny dostaly neúmyslně při výrobě, zpracování, balení, přepravě, skladování  Mimo mechanických nečistot, mikrobů, živých/mrtvých škůdců a částí jejich těl

8 Zákon o potravinách Definice základních pojmů  Výroba potravin  Čištění, třídění, upravování, opracování a zpracování surovin  Včetně balení a dalších úprav potraviny za účelem uvádění do oběhu  Není zemědělská prvovýroba  Uvádění do oběhu  Nabízení k prodeji, prodej nebo jiné formy nabízení ke spotřebě  Skladování, přeprava pro potřeby prodeje a dovoz za účelem prodeje od data proclení  Datum použitelnosti  Datum, které ukončuje dobu, po kterou si potravina podléhající rychle zkáze při dodržování skladovacích podmínek zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost  Po této době nesmí být uváděna do oběhu  Datum minimální trvanlivosti  Datum vymezující minimální dobu, po kterou si potravina zachovává specifické vlastnosti při dodržování skladovacích podmínek  Splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost

9 Zákon o potravinách Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku  Dodržování požadavků na zdravotní nezávadnost, jakost, přepravu, skladování, uvádění do oběhu potravin nebo surovin  Dodržování technologických a hygienických požadavků stanovených právními předpisy  K výrobě tepelně neopracovaných potravin používat pouze tepelně ošetřené vaječné obsahy  Dodržování požadavků platných právních předpisů  Používání pomůcek, předmětů ve styku s potravinou  Rozsah značení na obalu potraviny  Ve všech fázích výroby a uvádění do oběhu určit technologické úseky /kritické body/, ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti – zvláštní předpisy  Písemné (nebo způsobem umožňujícím rychlý přenos dat) oznámení zahájení a ukončení výkonu předmětu činnosti orgánu dozoru  Nejpozději v den zahájení/ukončení  Jméno, místo podnikání / obchodní firma, sídlo

10 Zákon o potravinách Povinnosti provozovatele potravinářského podniku  Při výrobě potravin používání pouze látek, které odpovídají právním předpisům  K přímému technologickému zpracování nebo k uchování potravin používat pouze pitnou vodu  Zajištění pravidelné kontroly dodržování požadavků legislativy na zdravotní nezávadnost a jakost  Zajistit dohled nad dodržováním stanovených hygienických požadavků, pravidelné školení zaměstnanců, vedení záznamů

11 Zákon o potravinách Povinnosti výrobců a dovozců přídatných látek  Zvláštní právní předpis – seznam povolených přídatných látek  Nelze jiné látky používat při výrobě nebo uvádět do oběhu bez souhlasu MZ  Specifikace přídatné látky, povaha zdroje, který není tradiční  Technologické zdůvodnění použití látky  Dokumentace dostatečná pro zdravotní posouzení  Toxikologické testování  Důkazy o tom, že přídatná látka neporuší zdravotní nezávadnost potraviny sama nebo reakcí s potravinou, obalem nebo jinými látkami z potraviny  Údaje o čistotě přídatné látky

12 Zákon o potravinách Označování potravin – povinné údaje na obalu  Výrobce/dovozce/prodávající/balírna  Název obchodní firmy, sídlo výrobce  Jméno, příjmení, místo podnikání  Země původu /pokud by neuvedení uvádělo spotřebitele v omyl/  Druh, skupina, podskupina potraviny /vyhlášky/  Množství výrobku  DP u potravin podléhajících rychle zkáze nebo těch určených legislativně  DP/DMT u jiných potravin  Způsob skladování  při nesprávném způsobu skladování by byla poškozena zdravotní nezávadnost  Podmínky uchování po otevření obalu, příp. doba spotřeby  Tam, kde dojde po otevření k rychlému poškození jakosti / zdravotní nezávadnosti

13 Zákon o potravinách Označování potravin – povinné údaje na obalu  Způsob použití  Údaj o určení potraviny pro zvláštní výživu  Složení potraviny  Označení šarže  Pokud nejde o potravinu značeno DMT / DP, kde je den a měsíc  Údaj o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí  pokud stanoví zvláštní předpis  Údaj o ošetření potraviny ionizujícím zářením  Ionizováno  Vedle názvu složky pokud je pouze složka takto ošetřena  Výživová / nutriční hodnota  Třída jakosti  Pokud je stanoveno

14 Zákon o potravinách Označování potravin  Minimální údaje na potravině  Obal s největší plochou menší než 10 cm 2  Druh, skupina, podskupina potraviny  Množství  DMT / DP  e lze uvést jen tehdy, jsou-li splněny požadavky dané předpisem  Pro tuzemského spotřebitele údaje v Čj, kromě obchodního názvu potraviny a údajů, které jednoznačně v Čj označit nelze  Značení vnějších obalů /skupinové, přepravní/  Název, DMT/DP, ošetření ionizací, třída jakosti  Někdy údaje v průvodní dokumentaci  Nebalení potraviny  Vnější obaly značené nebo sdělit /doložit údaje jiném PPP

15 Zákon o potravinách Uvádění potravin do oběhu  Je zakázáno uvádět do oběhu potraviny:  Jiné než zdravotně nezávadné  Klamavě značené / nabízené ke spotřebě klamavým způsobem  S prošlým DP  Neznámého původu  Překračující nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy  Potraviny s prošlou DMT lze uvádět do oběhu jsou-li takto označeny a jsou-li zdravotně nezávadné

16 Zákon o potravinách Povinnosti PP, který uvádí potravin do oběhu  Skladování potravin pouze v prostorách a za podmínek umožňujících uchovat zdravotní nezávadnost, jakost  Vyloučení přímého styku potravin s látkami nepříznivě ovlivňující jakost, zdravotní nezávadnost  Oddělené umístění, zřetelné značení potravin s prošlou DMT, určených k jinému než původnímu použití  Vyřazení potravin, které nesplňují požadavky předpisů z dalšího oběhu  Dodržování hygienických požadavků při prodeji potravin  Zajistit doklad o původu zboží /k dispozici při přepravě a prodeji/  Čerstvé ovoce, zelenina, konzumní brambory – povinnost orgánu dozoru nejpozději v den zahájení

17 Zákon o potravinách Potraviny z Evropské unie  Potravina vyrobená / uvedená do oběhu v členské zemi EU ¨nebo mající původ v některém státu, který je smluvní stranou EHP nesmí býát odmítnuta k uvedení do oběhu v ČR pokud odpovídá:  Předpisům, které jsou pro výrobu / uvedení bna trh v daném státě závazné nebo  výrobním postupům a pravidlům GMP používaným v daném státě, musí pro ně existovat patřičná dokumentace  Toto může být odmítnuto, pokud předpisy ČR směřují k omezení volného pohybu potravin z důvodů ochrany národních zájmů  Omezení musí být v souladu s pravidly EU

18 Zákon o potravinách Státní dozor  Orgány ochrany veřejného zdraví  Stravovací služby  Zamezení šíření infekčních nemocí  Zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví  Orgány veterinární správy  Výroba, skladování, přeprava, dovoz, vývoz surovina potravin živočišného původu  Prodej těchto potravin (včetně tržiští,..)  Státní zemědělská a potravinářská inspekce  Výroba a uvádění potravin do oběhu, tam kde ne SVS  Tabákové výrobky  Ohlašování zásob  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  Klasifikace jatečných těl zvířat

19 Zákon o potravinách Prováděcí vyhlášky (Mze)  Komoditní vyhlášky  Vyhláška o způsobu stanovení kritických bodů 147/1998 Sb. v platném znění  Vyhláška o označování potravin 113/2005 Sb. v platném znění  Vyhláška o přídatných látkách 304/2004 Sb. v platném znění  Vyhláška o kontaminantech 305/2004 Sb. v platném znění  Vyhláška o doplňcích stravy 446/2004 Sb. v platném znění  Vyhláška o aromatech, chininu, kofeinu 447/2004 Sb. v platném znění  Vyhláška o identitě a čistotě přídatných látek 54/2002 Sb. v platném znění  Vyhláška o pitné vodě 252/2004 Sb. v platném znění

20 Komoditní vyhlášky  Mléko a mléčné výrobky 77/2003 Sb. v platném znění  Maso a masné výrobky 326/2001 Sb. v platném znění  Ovoce a zelenina 157/2003 Sb. v platném znění  Přírodní sladidla, med, cukrovinky 76/2003 Sb. v platném znění  Škrob, olejnatá semena, luštěniny 329/1997 Sb. v platném znění  Mlýnské výrobky, pekařské výrobky, cukrovinky 333/1997 Sb. v platném znění  Koření, dehydrované výrobky, sůl, ochucovadla 331/1997 Sb. v platném znění  Káva, čaj 330/1997 Sb. v platném znění  Nealko, pivo, víno, lihoviny 335/1997 Sb. v platném znění  Zmrazené potraviny 366/2005 Sb. v platném znění  Jakost a zdravotní nezávadnost balených vod 275/2004 Sb. v platném znění

21 Označování potravin 113/2005 Sb. v platném znění  Základní pojmy  Označení množství potraviny  Značení DMT / DP  Údaje o způsobu použití potraviny  Údaje o složkách potraviny  Údaje o přídatných látkách  Údaje o látkách určených k aromatizaci  Údaje o potravinách nového typu a GM potravinách  Seznam alergenních složek  Značit zápornou hmotnostní odchylku je dovolenou pouze tehdy, je-li stanovena příslušnou komoditní vyhláškou.

22 Zákon o ochraně veřejného zdraví  Definice tzv. činnosti epidemiologicky závažné  Stravovací služby, výroba potravin, uvádění potravin do oběhu  Požadavky na osoby vykonávající takovou činnost (§ 19)  Fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách, při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy musí mít:  zdravotní průkaz  znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví

23 Prováděcí předpisy  Vyhláška 490/2000 Sb. o odborné způsobilosti  Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví  Vyhláška 137/2004 Sb. v platném znění o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

24 490/2000 Sb. Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví  Technologie výroby  Alimentární nákazy a otravy z potravin  Hygienicky nezávadný režim přepravy, skladování a uvádění do oběhu epidemiologicky rizikových výrobků  Požadavky na zdravotní stav  Zásady hygienicky nezávadného čištění a desinfekce  Zásady osobní a provozní hygieny při práci

25 Veterinární zákon  Co zahrnuje veterinární péče  Základní pojmy  Chovatel, hospodářství, hospodářské zvíře, jatečné zvíře, nákazy, krmiva, veterinární přípravky, ochranná lhůta, nutná porážka, utracení  Konfiskáty, specifický rizikový materiál)  Veterinář, schválený veterinář  Zdraví zvířat a jeho ochrana  Povinnosti chovatelů, přeprava zvířat  Nákazy a jejich zdolávání, síť epizootologického sledování  Zdravotní nezávadnost živočišných produktů  Veterinární vyšetření, povinnosti provozovatelů

26 Veterinární zákon  Veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty  Země EU  Dovoz ze třetích zemí  Kontroly v místě původu, na místě určení  Veterinární asanace  Vymezení orgánů státní správy ve věcech veterinárních  Veterinární přípravky a technické pomůcky  Náhrady nákladů vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami  Sankce (i 2 mil při nesplnění povinností vyplývajících z mimořádných vet. opatření

27 Prováděcí předpisy  375/2003 Sb. v platném znění (prováděcí vyhláška)  200/2001 Sb. v platném znění (vet. požadavky na vaječné výrobky)  201/2001 Sb. v platném znění (vet. požadavky na čerstvé drůbeží a králičí maso)  202/2001 Sb. v platném znění (vet. požadavky na čerstvé maso, masné výrobky, mleté maso a masné polotovary)  203/2001 Sb. v platném znění (vet. požadavky na mléko a mléčné výrobky)

28 Nařízení EU  Nařízení ES 178/2002  Nařízení ES 852/2004  Nařízení ES 853/2004  Nařízení ES 854/2004  Neřízení ES 882/2004  Nařízení ES 1935/2004 o požadavcích na materiály ve styku s potravinou  Nařízení ES 2073/2005 o mikrobiologických požadavcích na potraviny

29 178/2002 Základní pojmy a definice  Potravina  Provozovatel potravinářského podniku  Maloobchod  Uvádění na trh  Riziko  Analýza rizika  Nebezpečí  Sledovatelnost  Konečný spotřebitel

30 178/2002 Obecné požadavky potravinového práva  Obecné požadavky na bezpečnost potravin  Článek 18: Sledovatelnost  Ve všech fázích výroby potravin je nutné zajistit sledovatelnost potravin, krmiv, hospodářských zvířat a jakékoliv jiné látky, která je určena k přimíšení do potraviny/krmiva nebo se to o ní předpokládá  PPP musí být schopen identifikovat každou osobu, které jim dodala potravinu / krmivo / hospodářské zvíře….. PPP zavedou systémy a postupy, které umožní, aby byly takové informace na požádání poskytnuty kontrolním orgánům  PPP zavedou systémy a postupy umožňující identifikovat podniky, kterým byly dodány jejich výrobky. Tyto informace na vyžádání poskytnou příslušným kontrolním orgánům  Potraviny uváděné na trh v EU musí být odpovídajícím způsobem označeny nebo identifikovány pomocí související dokumentace s cílem umožnit jejich sledovatelnost

31 178/2002 Obecné požadavky potravinového práva  Odpovědnost za potraviny  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA – European Food Safety Authority),  Zřízení úřadu, jeho poslání, úkoly, organizace, činnost  Systém včasné výměny informací (rychlého varování), řízení krizí a mimořádné situace  RASFF

32 Nařízení EU Hygienický balíček  Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin  Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu  Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu určených k lidské spotřebě

33 Nařízení 852/2004 Obecné požadavky  Definice dalších pojmů používaných v potravinářství  Pitná voda, čistá voda, zpracování, zpracované / nezpracované produkty, kontaminace  Obecné povinnosti provozovatelů potravinářských podniků  Obecné a zvláštní hygienické požadavky (postupy podle dalších nařízení EU)  Požadavky na analýzu rizik a kritické kontrolní body (viz HACCP teoretický výklad) DG Sanco 1955/2005  Úřední kontroly, registrace  Pokyny pro správnou praxi

34 Nařízení 852/2004 Obecné hygienické požadavky pro PPP – příloha 2  Obecné požadavky na potravinářské prostory  Zvláštní požadavky na prostory pro přípravu, ošetření nebo zpracování potravin (s výjimkou prostor pro stravování)  Požadavky na pojízdné nebo přechodné prostory  Přeprava  Požadavky na zařízení  Potravinářské odpady  Zásobování vodou  Osobní hygiena

35 Nařízení 852/2004 Obecné hygienické požadavky pro PPP – příloha 2  Ustanovení týkající se potravin  Regulace škůdců (v přijímaných potravinách, v prostorách výroby)  Postupy pro zamezení přístupu domácích zvířat  Obecné požadavky na chladírensky skladované potraviny a rozmrazování potravin  První balení a další balení potravin  Tepelné ošetření  Kontrola příslušných parametrů pro dosažení požadovaného účinku (teplota, tlak, mb parametry)  Školení

36 Nařízení EU 2073/2005 O mikrobiologických požadavcích na potraviny  Stanovuje mikrobiologická kritéria pro některé mikroorganismy  Stanovuje pravidla pro provádění obecných a zvláštních hygienických opatřeních podle 852/2004  Definice základních pojmů  Mikroorganismus, mikrobiologické kritérium, partie, doba údržnosti, potravina určená k přímé spotřebě/pro kojence/pro zvláštní léčebné účely, vzorek……  Provádění vyšetření podle stanovených kritérií, o odběru vzorků  Postupy při nevyhovujících výsledcích

37 Nařízení EU 2073/2005 O mikrobiologických požadavcích na potraviny: Příloha 1  Kritéria bezpečnosti potravin  Kritéria hygieny výrobního procesu  Maso; mléko; vaječné výrobky; produkty rybolovu; zelenina, ovoce a výrobky z nich  Pravidla pro odběr vzorků  Odběr vzorků obecně  Odběr vzorků na jatkách a v závodech vyrábějících maso a masné polotovary


Stáhnout ppt "Evropská a česká legislativa ve výrobě a distribuci potravin Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc. Ing. Petra Šotolová Distribuční řetězce I."

Podobné prezentace


Reklamy Google