Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN Ing. Zuzana Nováková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN Ing. Zuzana Nováková."— Transkript prezentace:

1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN Ing. Zuzana Nováková

2 Legislativa zabývající se označováním potravin
Legislativa EU Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení Komise 1337/2013 o uvádění země původu nebo místa provenience u vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa Nařízení EP a Rady (EU) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin Nařízení EP a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu

3 Legislativa ČR Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích Vyhl. č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků Vyhl. č. 326/2001 Sb., pro maso a masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich Vyhl. č. 76/2003 Sb., pro přírodní sladidla, med,…. Vyhl. č. 77/2003 Sb., pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje v platném znění

4 Datum účinnosti nových pravidel
Označování potravin od Povinné výživové označování od Povinné označování původu (vepřové, skopové, kozí, drůbeží maso) Zákon o potravinách

5 Potraviny Nebalené Balené
Zabalené- potraviny zabalené mimo provozovnu výrobce a bez přítomnosti spotřebitele (např. masné nebo mléčné výrobky balené obchodními řetězci na prodejnách)

6 Potraviny Nebalené § 8 zákona o potravinách
údaje, které musí být: v těsné blízkosti potraviny; v blízkosti místa nabízení potraviny; na vyžádání spotřebitele sdělit nebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit a) v těsné blízkosti potraviny- viditelně umístit snadno čitelný údaj údaj obsahující jméno nebo obchodní název a adresu sídla PPP, který potravinu vyrobil; Ryby a produkty akvakultury nemají výrobce, ale „producenta“ ve smyslu čl. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1379/2013. údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech, stanoví-li tak prováděcí právní předpis; údaj o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis EU;

7 název potraviny, kterým se rozumí zákonný název a neexistuje-li zákonný název, uvede se název popisný nebo vžitý; země nebo místo původu; U nebaleného hovězího masa se v jeho těsné blízkosti nemusí uvádět země nebo místo původu, ta se společně s dalšími povinnými údaji podle přímo použitelného předpisu EU uvede v blízkosti místa nabízení. údaj podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 např. Zmrazené maso, zmrazené masné polotovary a zmrazené nezpracované produkty rybolovu-datum zmrazení nebo, u produktů zmrazených více než jednou, datum prvního zmrazení v souladu s bodem 3 přílohy X

8 b) v blízkosti místa nabízení potraviny- viditelně zpřístupnit další snadno čitelné údaje
Blízkosti místa nabízení potraviny – jde se o prostor zahrnující např. prodejní pult a jeho blízké okolí. Může to být vitrína nebo samostatný katalog. Informaci o alergenech musí dostat spotřebitel ještě dříve, než si konkrétní potravinu vybere. Tuto povinnost nelze splnit pouhým prohlášením: „Informace o alergenech získáte u obsluhy“ (to platí pouze pro pokrmy). datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti; zvláštní podmínky uchovávání nebo podmínky použití údaj podle čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 (tj. údaj o alergenech); další údaje, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis EU. Např. informace o hovězím mase v souladu s čl. 13 NEPR 1760/2000

9 Štítek o hovězím mase obsahuje tyto údaje:
a) referenční číslo nebo referenční kód zajišťující vztah mezi masem a zvířetem nebo zvířaty. Tímto číslem může být identifikační číslo jednotlivého zvířete, ze kterého hovězí maso pochází, nebo identifikační číslo skupiny zvířat; b) schvalovací číslo jatek, ve kterých bylo zvíře nebo skupina zvířat poražena, a členský stát nebo třetí země, ve kterém se jatka nacházejí. Údaj zní: „Poraženo v (název členského státu nebo třetí země) (schvalovací číslo)“; c) schvalovací číslo bourárny, která provedla bourání jatečně upraveného těla nebo skupiny jatečně upravených těl, a členský stát nebo třetí země, ve které se bourárna nachází. Údaj zní: „Bouráno v (název členského státu nebo třetí země) (schvalovací číslo)“.

10 c) na vyžádání spotřebitele sdělit nebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit:
údaj podle čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1169/2011 (tj. seznam složek); údaj podle čl. 22 nařízení (EU) č. 1169/2011 (tj. procentuální vyjádření zdůrazněné složky).

11 Potraviny balené § 7 zákona o potravinách
údaj o PPP, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je zabalená potravina uváděna na trh; údaj obsahující jméno nebo obchodní název a adresu sídla PPP, který potravinu vyrobil; název potraviny, kterým se rozumí zákonný název a neexistuje-li zákonný název, uvede se název popisný nebo vžitý; čisté množství; seznam složek

12 způsob uchování, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném uchování mohla být ohrožena bezpečnost nebo zhoršena jakost stanovená prováděcím právním předpisem nebo deklarovaná výrobcem; země nebo místo původu; datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti; údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011; údaje podle čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011;

13 údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech, stanoví-li tak prováděcí právní předpis;
údaj o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis EU; další údaje, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis EU.

14 Potraviny balené Čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 Údaje na obale název potraviny, kterým se rozumí zákonný název, neexistuje-li zákonný název, uvede se název popisný nebo vžitý; seznam složek, který se nadepíše nebo uvede patřičným nadpisem obsahujícím slovo „složení“ (uvádí se v sestupném pořadí, až na určité výjimky, všechny složky a složené složky se rozepisují – i ty, jichž je ve složení méně jak 2 %); alergeny, které musí být uvedeny přímo ve složení a zvýrazněny tak, aby byly dostatečně odlišeny od ostatních složek (způsob zvýraznění nařízení nestanoví, řada výrobců jej řeší tučným písmem, ale lze použít např. velká písmena);

15 čisté množství potraviny (pro pečivo zůstávají např
čisté množství potraviny (pro pečivo zůstávají např. i nadále zachovány hmotnostní odchylky uvedené ve vyhlášce) datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti; zvláštní podmínky uchovávání nebo podmínky použití (jsou-li nezbytně nutné); jméno nebo obchodní název a adresa PPP, pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potraviny uváděna na trh, a není-li usazen v EU, pak dovozce potraviny na trh EU, přičemž není povinností uvádět konkrétní hospodářskou činnost takového subjektu (např. to, že se jedná o distributora apod.);

16 země původu nebo místo provenience, která se ale např
země původu nebo místo provenience, která se ale např. na balené pečivo nevztahuje; návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít; u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v % objemových; výživové údaje, pro jejichž uvádění na balených potravinách ale platí prodloužené přechodné období – musí být povinně uváděny až od 13. prosince 2016, pokud je však PPP uvede dobrovolně anebo nedobrovolně pod tlakem svého odběratele dříve, musí být již v souladu s požadavky nařízení povinný doplňkový údaj podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011

17 Berte prosím na zřetel, že při uvádění údajů je nutné brát v potaz i požadavky jiných právních předpisů.

18 Zajímavé odkazy

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN Ing. Zuzana Nováková."

Podobné prezentace


Reklamy Google