Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční konference OP Rybářství 2007-2013 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu na léta 2014 – 2024 Praha, 10. prosince 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční konference OP Rybářství 2007-2013 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu na léta 2014 – 2024 Praha, 10. prosince 2013."— Transkript prezentace:

1 Výroční konference OP Rybářství 2007-2013 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu na léta 2014 – 2024 Praha, 10. prosince 2013

2 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU „ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A PROGNÓZA VÝVOJE AKVAKULTURY V ČR NA OBDOBÍ 2014 – 2020 V KONTEXTU SPOLEČNÉ RYBÁŘSKÉ POLITIKY EU S VÝHLEDEM DO ROKU 2024“. ZPRACOVATEL: IREAS CENTRUM, S.R.O.

3 Cíle projektu Cíl projektu: Zpracovat komplexní materiál, který na základě analýzy současného stavu a při zohlednění dosavadního vývoje rybářského odvětví v České republice poskytne:  kvalifikovanou předpověď dalšího vývoje ve dvou navazujících etapách (střednědobý výhled – programovací období 2014 -2020, dlouhodobý výhled do roku 2024);  soubor základních strategických doporučení, zohledňujících východiska a principy nové Společné rybářské politiky a Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF)

4 Základní výstupy  Popis a analýza současného stavu v odvětví akvakultury,  Trendy vývoje odvětví v období 2014 – 2020 a analýza klíčových potřeb/problémů v odvětví akvakultury,  Prognóza vývoje odvětví akvakultury do roku 2024,  Cíle a priority ČR v akvakultuře Výsledek: Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu na léta 2014 - 2024

5 Prognóza Obecná východiska prognózy:  Budoucí období 2014 – 2020 v odvětví akvakultury bude výrazně ovlivněno uplatňováním principů Nové rybářské politiky důsledně vycházející z klíčového strategického dokumentu EVROPA 2020;  Postupné vyčerpávání mořských zdrojů se významně promítne do dostupnosti kvalitních mořských ryb a jejich dodávek na trh a akvakultura se stane významnou alternativou mořského rybolovu při uspokojování poptávky po kvalitních rybích produktech;  EU představuje jeden z největších trhů potravin z vodních organismů na světě a pokrytí rostoucí poptávky stále více závisí na dovozech;  Moderní akvakultura představuje významnou inovaci v oblasti produkce ryb a potravin z vodních organismů a poskytuje obrovské příležitosti a přináší náročné úkoly, zejména pokud jde o environmentální udržitelnost produkce, jakož i o kvalitu a bezpečnost produktů.

6 Prognóza Východiska prognózy z pohledu ČR:  V České republice je v současné době produkce ryb zabezpečována v rybnících a nejvíce zastoupenou rybou je kapr, což představuje základ českého produkčního rybářství;  Mimo produkci tržních ryb však rybníkářství sehrává mimořádně důležitou celospolečenskou roli a vodohospodářská, krajinotvorná, kulturní a ochranná – retenční funkce rybníků je nezastupitelná;  Zatím pouze velmi malý podíl celkové produkce ryb je zajištován na specializovaných farmách s intenzivním chovem, které jsou zaměřené na lososovité ryby.

7 Prognóza Východiska prognózy z pohledu ČR:  Dramatické produkční změny nelze v ČR očekávat i proto, že tradiční produkční kapacita (rybníky) je historicky daná, přičemž výroba bude i perspektivně založená na kapru. Stabilitu sektoru pak bude určovat především ekonomické pozadí chovu, což hovoří ve prospěch ekologické produkce na základě příjmu přirozené potravy.  Provedené analýzy i zkušenosti producentů a obchodníků potvrzují, že na domácím trhu je teoreticky dostatečná kapacita pro zvýšení spotřeby ryb. Zásadním zdrojem pro zvýšení spotřeby domácích sladkovodních ryb bude zvýšení nabídky zpracovaných ryb na jedné straně a rozšíření sortimentu zejména o lososovité ryby na straně druhé.

8 Prognóza Východiska prognózy z pohledu ČR: Nárůst produkce ryb v ČR v horizontu roku 2024 bude možné zajistit zejména prostřednictvím vybudování nových kapacit intenzivní recirkulační akvakultury. V tomto kontextu se v prognóze předpokládají tři alternativy/varianty dalšího vývoje: I. Roční nárůst celkové produkce ryb v ČR v průběhu období 2012 – 2024: 2,4 % (predikce OECD - FAO, která představuje velmi optimistickou variantu vývoje) II. Roční nárůst celkové produkce ryb v ČR v průběhu období 2012 – 2024: 1,5 % (konzervativní predikce vývoje dle provedených šetření a podmínek v ČR) III. Roční nárůst celkové produkce ryb v ČR v průběhu období 2012 – 2024 : 0,75 % (realistická predikce vývoje dle závěrů odborné diskuse, vyhodnocení současného stavu přípravy OP Rybářství v kontextu dílčího zpoždění procesu schvalování příslušné legislativy EU a finanční perspektivy na programové období 2014 - 2020)

9 Prognóza Varianty prognózy výlovu z rybníků a produkce ryb ze speciálních zařízení do roku 2024 Zdroj: vlastní zpracování Pozn.: Předpokládaný vývoj v případě produkce ryb ve speciálních nových zařízeních se týká všech v ČR, tj. ve stávajících i nově budovaných zařízeních bez dotačních prostředků i s podporou z EU.

10 Prognóza Prognóza vývoje zpracování ryb do vnitřního trhu a na vývoz (ž. h.) do roku 2024

11 FAKTORY VIZE

12 Globální cíl Globálním cílem rybářství je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek domácích sladkovodních ryb na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků (péče o krajinu, retence vody, rybářská turistika apod.). V českých podmínkách je nezbytné souběžně rozvíjet tradiční a osvědčené formy akvakultury (rybníkářství) ve stávajících místech a zařízeních pro zajištění výroby kapra a jeho dodávek na trh zejména v sezónních cyklech. Současně je také potřeba podpořit zavádění moderních intenzivních chovných systémů přispívajících k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, které budou pořizovány pro produkci lososovitých, popř. dalších druhů ryb (tj. hybridi lososovitých ryb, nové druhy síhů, teplomilné a dravé druhy ryb) k zajištění celoročních dodávek do tržní sítě.

13 Děkuji za pozornost! Ing. Emil Machálek, CSc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.


Stáhnout ppt "Výroční konference OP Rybářství 2007-2013 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu na léta 2014 – 2024 Praha, 10. prosince 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google