Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VEDENÍ KANCELÁŘE Vzdělávací akce České advokátní komory, Místo konání: Kleinův Palác, Brno; Lektorka: JUDr. Sáša Navrátilová, MBA Datum konání:3.4. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VEDENÍ KANCELÁŘE Vzdělávací akce České advokátní komory, Místo konání: Kleinův Palác, Brno; Lektorka: JUDr. Sáša Navrátilová, MBA Datum konání:3.4. 2014."— Transkript prezentace:

1 VEDENÍ KANCELÁŘE Vzdělávací akce České advokátní komory, Místo konání: Kleinův Palác, Brno; Lektorka: JUDr. Sáša Navrátilová, MBA Datum konání:3.4. 2014

2 Program semináře 1.ÚVOD – předpoklady pro kvalitní vedení advokátní kanceláře 2.POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB nejen v návaznosti na právní předpisy, důležitou součástí je i lidský faktor 3.ADVOKÁTNÍ TARIF aneb pro vedení a fungování kanceláře jsou potřebné finanční prostředky 4.Co je třeba dále znát a umět, aby VÁŠ ÚSPĚCH nebyl jen dočasný 5.ZÁVĚR – shrnutí, podepisování výkazů 2

3 ÚVOD - co potřebujete pro vedení kanceláře? -Co je vedení -Čas -Znalosti,dovednosti, nadání -Peníze 3

4 CO JE VEDENÍ neboli ŘÍZENÍ 4

5 Co je vlastně řízení/vedení? Řízení (musí) na všech úrovních zahrnovat: -plánování ; -vedení; -organizování; -kontrolu. -Základním předpokladem pro manažerské řízení jsou manažerské dovednosti! 5

6 Stojíme na začátku – mise a vize Stanovte si vizi a misi: -vize – vyjádření základního smyslu existence kanceláře (zakladatel); -mise – předem nadefinovaný směr, kterým se bude kancelář/ firma ubírat. Jsou důležité především také pro zaměstnance – měli by je znát! 6

7 I při řízení menších celků je třeba strategie • Strategické řízení se zaměřuje na: -Cíle (poslání kanceláře); -Zdroje (disponibilní); -Příležitosti (prostředí v němž kancelář existuje vnější, vnitřní); a dlouhodobý soulad mezi těmito atributy. Cíle mají být SMART! 7

8 Úrovně strategického řízení Strategické řízení/top management Taktické řízení/taktický management Operativní řízení/Operační management 8

9 Na prvním místě je klient 4P4C Právní služba/produktUžitná hodnota pro klienta CenaCenový náklad klienta Místo poskytování/distribuce Dostupnost Propagace služby/výrobku Komunikace 9

10 ČAS aneb KDE HO VZÍT, KDYŽ SE NÁM STÁLE NEDOSTÁVÁ 10

11 Kde se berou časové ztráty? My – nesprávné činnosti, nejasnosti v prioritách, chaotická práce, nekázeň, lenost; Ostatní – nesprávné cíle, změny priorit, nesprávné plánování, nesprávné řízení, nedostatky v procesech. 11

12 Pozitivní vymezení, stanovení priorit • Čemu ještě věnovat čas a čemu už ne! -Co mě živí, co chce klient -Co chtějí kolegové, podřízení, přátelé, rodina -Co jsem ještě nestihnul, ale rád bych -Co může počkat, neřeším x pozor však na prokrastinaci! 12

13 Jak plánovat/rozvrhnout čas? Co všechno potřebujete stihnout? Omyly při plánování – neodhadneme, jak dlouho nám bude činnost trvat, neplánujeme rezervy, neodhadneme velikost zpoždění, plánujeme věci, které nemáme pod kontrolou; Nezapomínejte na časové rezervy – na dopravu, na koníčky, na náhodná setkání, na komunikaci s vašimi blízkými (rodiče, děti, partneři), navazování kontaktů Klaďte důraz na dlouhodobé udržení výkonu - odpočinek, přestávky na jídlo/oddech, relaxace 13

14 Rovnováha osobního a pracovního života -Úspěch nelze měřit pouze úspěchem v pracovní sféře! 14

15 INFORMACE, ZNALOSTI, DOVEDNOSTI 15

16 Informace – kde je získat? I. Písemné zdroje/prameny • Sbírka zákonů • ASPI, CODEXIS atp. • Bulletin advokacie + jeho zvláštní čísla • Věstník České advokátní komory • NEWS České advokátní komory • Odborné časopisy, odborná literatura • Denní tisk • Internet – zejména www.cak.cz ; www.justice.czwww.cak.czwww.justice.cz 16

17 Informace – kde je získat? II. Ústní zdroje Formální • Semináře • Školení • Dotazy • Konzultace s ČAK a jejími zástupci • Účast na sněmech a jiných akcích pořádaných ČAK Neformální • Sportovní akce pořádané ČAK • Společenské akce pořádané ČAK 17

18 Znalosti – předpisy o advokacii I. Listina základních práv a svobod - ÚZ Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Zákon o advokacii – Z Advokátní tarif - V Advokátní kárný řád- V Etický kodex – U Příspěvek na činnost ČAK/Limity pojistného plnění – U O výchově a dalším vzdělávání koncipientů – U O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů -Z 18

19 Znalosti – předpisy o advokacii II. Podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právní služeb – U O provádění úschov – U Identifikační průkazy – V Pravidla pro výkon substitučního oprávnění – U O prohlášení advokáta o pravosti podpisu – U O výši úplaty za vydání knihy – U Vzhled stavovského oděvu – U Advokátní zkušební řád – U, O určení advokátů – V, další předpisy ČAK Předpisy EU a Rady Evropy 19

20 Znalosti – předpisy souvisící III. Zákon o účetnictví Zákon o daních z příjmů Zákon o dani z přidané hodnoty – DPH Zákon o ochraně osobních údajů Občanský zákoník Zákon o obchodních korporacích Občanský soudní řád Zákon o zvláštních řízeních soudních 20

21 Zákon o advokacii (AZ) I. -Povinnost mlčenlivosti x zbavení povinnosti -Povinnost používat označení advokát při výkonu advokacie x možnost používat i mimo výkon advokacie -Povinnost být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, povinnost rozšířit pojištění nebo případně zastoupení odmítnout -Povinnost mít sídlo na území ČR - řádné označení sídla, přítomnost v sídle 21

22 Zákon o advokacii (AZ) II. -Povinnost platit příspěvky na činnost Komory a odvody do sociálního fondu Komory, popř. platby předvídané AZ a dalšími předpisy o advokacii -Povinnost vést přiměřenou dokumentaci -Povinnost vést stanovené evidence, popř. do nich zapisovat (kniha o prohlášeních, evidence provedených konverzí, elektronická kniha úschov) 22

23 Zákon o advokacii (AZ) III. -Povinnost kolegiální, povinnosti v řízení před soudy i jinými orgány -Povinnost advokáta umožnit koncipientovi účelnou právní praxi -Povinnost koncipienta nepoužívat k újmě advokáta – školitele či ve svůj vlastní/třetích osob prospěch zvláštních informací 23

24 Etický kodex • Povinnosti při vedení kanceláře – čl. 16 -Vykonávání advokacie v sídle -Nesnižování důstojnosti advokátního stavu -Přítomnost v pravidelné době -Vedení evidence dle požadavků na řádný výkon advokacie -Úprava profesionální etiky a pravidel soutěže advokátů 24

25 Etický kodex, osobnost advokáta a předpokládané atributy pro vedení Přínos advokáta - manažera pro dobré vedení advokátní kanceláře: -Vytrvalost -Sebedůvěra -Odpovědnost -Informovanost -Iniciativa (proaktivita) -Identifikace příležitostí i silných stránek a jejich využití -Důraz na koncept cena – kvalita - flexibilita -Touha uspět a vynaložení úsilí -Racionální chování -Respektování okolní reality 25

26 Etický kodex a řídící dovednosti I. Máte je všechny, avšak užíváte jen některé! -Rozhodování -Řízení týmů/lidí -Proces poskytování právní služby (poskytování právní služby je vlastně v přeneseném slova smyslu výrobou) -Finance z pohledu předpisů o advokacii i z pohledu řízení (vždy pracujeme s určitou finanční částkou – většinou z našeho pohledu omezenou) -Efektivní marketing – zviditelnění se v konkurenčním boji -Úspěšný prodej právních služeb -Řízení času -Efektivní delegace 26

27 Etický kodex a řídící dovednosti II. -Motivace lidí (praktikanti, koncipienti) -Řízení porad (účastníci, program, výstupy s úkoly a termíny) -Jasná komunikace (zpětné vazby!) -Úspěšné vyjednávání (s dodavateli, ale i s protistranami) -Řízení příležitostí -Využívání moderních technologií -a mnoho dalších  Jsou základním předpokladem řízení. Je třeba je využívat v rovnováze! 27

28 FINANČNÍ PROSTŘEDKY = NEOPOMENUTELNÝ FAKTOR PRO VEDENÍ 28

29 Kvalitní vedení = finanční plánování I. • Analýza příjmů - lze ji provést z evidence vystavených daňových dokladů – faktur o Paušální klienti – stejná výše příjmů o Pravidelní klienti – nestejná výše příjmů o Klienti ad hoc - přicházející dlouhodobě - přicházejí jednorázově • Analýza nákladů/výdajů – fixních (pravidelně se opakujících, tj. měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně - nákup ASPI, poplatky za telefon, nájem kanceláře) a variabilních (nepravidelně se opakující, ale do jisté míry se dají předpokládat (servis kancelářské techniky, servis služebních automobilů x výměna autobaterie, pneumatik, nákup tiskárny, počítače…) 29

30 Kvalitní vedení = finanční plánování II. • Analýza o majetku (např. kanceláře ve vlastnictví) o pohledávek (krátkodobě po splatnosti x dlouhodobě po splatnosti) o závazků (závazky do lhůty splatnosti x závazky po lhůtě splatnosti) • Finanční strategie kanceláře o příjmy o optimalizace výdajů o finanční toky – trvalá platební schopnost, ovlivnění cash flow – vybírání záloh, zkrácení dodacích lhůt o kapitál z cizích zdrojů (leasing, hypotéka – pravidlo 50:50) o daňová politika/optimalizace o tvorba rezerv 30

31 Advokacie se vykonává zpravidla za úplatu -Advokacie se vykonává zpravidla za odměnu a od klienta lze žádat přiměřenou zálohu -Způsob určení odměny a náhrad advokáta, který vykonává advokacii stanoví Ministerstvo spravedlnosti – advokátní tarif 31

32 Advokátní tarif I. aneb peníze potřebné pro vedení kanceláře -Smluvní x mimosmluvní odměna  Přiměřenost smluvní odměny + upozornění  Mimosmluvní odměna – tam, kde nebyla sjednána smluvní - Povinnost vést přiměřenou dokumentaci způsobem, z něhož musí být zřejmý postup při poskytování právních služeb, jakož i oprávněnost účtované odměny 32

33 Advokátní tarif II. aneb peníze potřebné pro vedení kanceláře -Účetní a daňové doklady vést bez zbytečné specifikace úkonů právních služeb – zejména pro případ daňové kontroly (pokud se s klientem písemně nedohodnete jinak) – pozn. při daňové kontrole musí být přítomen zástupce určený ČAK -Vystavení řádného daňového dokladu – jméno klienta by nemělo být patrno – dvojí evidence 33

34 Advokátní tarif III. aneb peníze potřebné pro vedení kanceláře -Při ukončení poskytování právní služby nutno vydat klientovi všechny doklady – nelze podmiňovat zaplacením požadované odměny nebo výloh – k tomu měl být využit požadavek na přiměřenou zálohu -Opatrování peněz a jiných hodnot s péčí řádného hospodáře, přírůstky vydat složiteli – nelze započítat odměnu s těmito částkami – pokud nebylo předem dohodnuto 34

35 35 SHRNUTÍ, ZÁVĚR

36 Co všechno vám může pomoci I. SYSTÉM, POŘÁDEK, DŮSLEDNOST - IS/IT -Plánování prostřednictvím plánů práce, schůzek, výkazy práce, seznamy hesel, plány docházky do kanceláře, dovolené, řádně vedený seznam kontaktů na klienty, zaměstnance, koncipienty, sestavení databáze osvědčených vzorů dokumentů a jejich přehledné setřídění, zápisy z porad se zaměstnanci -Řádné vedení advokátních spisů – prokázání, že advokátní služba byla poskytnuta v pořádku + řádný podklad pro vyúčtování -Nepodcenit okamžik růstu kanceláře – pořízení serveru, dálkového připojení…. 36

37 Odpověď na základní otázky: -Kdo? -Co? -Kdy ? -Kde ? -Proč ? -Jak ? 37 Co všechno vám může pomoci II. aneb jednoduchý tahák

38 Závěr Řádné vedení advokátní kanceláře = řádné a kvalitní poskytování právní služby 38

39 Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám, aby vedení Vašich advokátních kanceláří bylo úspěšné! 39 pernstejn@snadvok.cz


Stáhnout ppt "VEDENÍ KANCELÁŘE Vzdělávací akce České advokátní komory, Místo konání: Kleinův Palác, Brno; Lektorka: JUDr. Sáša Navrátilová, MBA Datum konání:3.4. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google