Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Egon Hostovský D ů m bez pána Aneta Kozlová Septima.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Egon Hostovský D ů m bez pána Aneta Kozlová Septima."— Transkript prezentace:

1 Egon Hostovský D ů m bez pána Aneta Kozlová Septima

2 Egon Hostovský Č eský autor ž idovského p ů vodu 23.4.1908 Hronov- 7.5.1973 Montclair (New Jersey) Vystudoval gymnázium v Náchod ě, poté studoval filosofii v Praze, roku 1929 p ř ešel na univerzitu do Vídn ě, ale brzy studia zanechal 1937 ú ř edník ministerstva zahrani č í 1939 pracovn ě do Bruselu  emigrace do Pa ř í ž e  Portugalska  USA- zam ě stnán na č eskoslovenském konzulátu v NY Po 2. sv. válce návrat do Č eskoslovenska 1948 op ě t emigruje-Dánsko  Norsko  USA-u č itel č eštiny, noviná ř, redaktor rádia Svobodná Evropa 1974 zakládá Regina Hostovská Cenu Egona Hostovského

3

4 Dílo Inspirace: Dostojevskij, expresionismus Psycholog. a existencial. prózy Stezka podél cesty, Gheto v nich, Danajský dar P ř ípad profesora Körnera, Ž há ř, Všeobecné spiknutí, Dobro č inný ve č írek Cizinec hledá byt, Č erná tlupa, P ů lno č ní pacient

5 D ů m bez pána Nejrozsáhlejší p ř edvále č ný román Ž ánr: psychologický román Poprvé vyšel r. 1937 D ě j se odehrává v malém pohrani č ním m ě ste č ku Starkov po dobu n ě kolika dní P ř íb ě h vypráví nejmladší ze 4 sourozenc ů Emil

6 Postavy Emil Adler- nerozhodný ú ř ední č ek, trochu sobecký, propadl stereotypu, nejmladší ze sourozenc ů Ervín- nejstarší, majitel obchodu, stará se o tetu a sestru, man ž elka R ůž ena, zále ž í mu na rodin ě Heda- jediná sestra, zatrpklá, zklamaná ž ivotem, chladná Jind ř ich- nejvnímav ě jší, sna ž í se objasnit záhady, ř eší velký osobní problém Teta Bed ř iška- né p ř íliš chytrá, ale miluje svou rodinu, sna ž í se je stmelit Helena, Klára, Maxa, Jakub

7 DějDěj Sourozenci se scházejí v rodném dom ě a jednají o jeho prodeji. Postupn ě za č ínají na povrch vyplouvat staré pravdy. Sourozenci zjiš ť ují, ž e se navzájem odcizili a u ž není nic jako d ř íve. Nakonec se, díky Jind ř ichovu problému(kv ů li jeho chamtivosti zem ř ela starostova ž ena- on má te ď finan č ní problémy), op ě t stmelí a naleznou k sob ě cestu. A všechny nejasnosti se vysv ě tlí.

8 1. linie – vztahy sourozenc ů 2. linie – Emil ů v osobní ž ivot – Zamiluje se do Heleny, ž ivot s Klárou mu p ř ijde stereotypní, neví jak z toho ven

9 Struktura Rozd ě leno do 8 kapitol- Cestou, Vzpoura, Opilá noc, V pasti, Záhad p ř ibývá, Plán mrtvého pána domu, A ž p ř ijde Mesiáš, Ze všech cest jen jediná kapitoly na sebe navazují Vykreslení pocit ů hrdin ů, zobrazení ž idovských tradic a ž ivota

10 Hlavní myšlenka Zobrazení vztah ů mezi lidmi Odcizení se jeden druhému Hledáni sebe samého, neschopnost komunikovat, dorozum ě t se Č lov ě k se cítí uprost ř ed davu osamocený, jako cizinec Zobrazení ž ivota ž id ů

11 Znaky sm ě ru Realismus Duševní a citové pro ž ívání č lov ě ka Zobrazení ka ž dodenního ž ivota Vykreslení povahy postav Zobrazení povrchní spole č nosti

12 Jazyk Spisovný jazyk Metafory Rozhovory Ž idovská slova- jedva Popisy p ř irovnání

13 Citace HOSTOVSÝ, Egon. Dům bez pána. 1.vyd. Praha: Melantrich. 225 s. ISBN 80-85913- 00-3.


Stáhnout ppt "Egon Hostovský D ů m bez pána Aneta Kozlová Septima."

Podobné prezentace


Reklamy Google