Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jirka Pospíšil, AC Rousínov, 25.5.2014. Spolu s Bohem… Jirka Pospíšil, AC Rousínov, 25.5.2014 PŘEKONÁVÁME PROBLÉMY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jirka Pospíšil, AC Rousínov, 25.5.2014. Spolu s Bohem… Jirka Pospíšil, AC Rousínov, 25.5.2014 PŘEKONÁVÁME PROBLÉMY."— Transkript prezentace:

1 Jirka Pospíšil, AC Rousínov, 25.5.2014

2 Spolu s Bohem… Jirka Pospíšil, AC Rousínov, 25.5.2014 PŘEKONÁVÁME PROBLÉMY

3 Spolu s Bohem… překonáváme problémy AC Rousínov, 25.5.2014, Jirka Pospíšil Definice slova PROBLÉM Termín p roblém (z ř eckého π ρόβλημα < π ρό - „p ř ed“ + β άλλω „házet“, tedy „to, co bylo p ř edlo ž eno“ - ozna č uje takové podmínky, nebo situaci nebo stav, který je nevy ř ešený, nebo necht ě ný, nebo ne ž ádoucí. Problém obvykle vy ž aduje n ě jaké ř ešení. V takovém p ř ípad ě je nutné pochopit nejd ů le ž it ě jší aspekty daného stavu, nebo ť jen tak lze nalézt zp ů sob ř ešení problému. Problém není toté ž co ú loha. Pro ř ešení úlohy jsou obvykle stanoveny i postupy a pravidla jak úlohu ř ešit. U problému jde p ř edevším o to, najít cestu, jak jej vy ř ešit.

4 Spolu s Bohem… překonáváme problémy AC Rousínov, 25.5.2014, Jirka Pospíšil 1 Kr 3/16-28 Tehdy p ř išly ke králi dv ě prostitutky a postavily se p ř ed n ě j. 17 Jedna ta ž ena ř ekla: Dovol, m ů j pane. Já a tato ž ena bydlíme v jednom dom ě. Porodila jsem u ní v dom ě. 18 I stalo se, ž e t ř etí den poté, co jsem porodila já, porodila i tato ž ena. Byly jsme spolu, nikdo jiný s námi v dom ě nebyl, jenom my dv ě jsme byly v dom ě. 19 Syn této ž eny v noci zem ř el, proto ž e ho zalehla. 20 Pak uprost ř ed noci vstala, a kdy ž tvá otrokyn ě spala, vzala mého syna vedle m ě, polo ž ila ho do svého klína a svého mrtvého syna polo ž ila do mého klína. 21 Ráno jsem vstala, abych svého syna nakojila, a byl mrtev. Kdy ž jsem se na n ě j ráno podívala pozorn ě, uvid ě la jsem, ž e to není m ů j syn, kterého jsem porodila. 22 Ta druhá ž ena ovšem ř ekla: Ne, ten ž ivý je m ů j syn a ten mrtvý je tv ů j syn. Ale ta první ř íkala: Ne, ten mrtvý je tv ů j syn a ten ž ivý je m ů j syn. Tak se p ř ed králem hádaly. 23 Nato král ř ekl: Tato ř íká: Ten ž ivý, to je m ů j syn, a ten mrtvý je tv ů j syn, a tato ř íká: Ne, ten mrtvý je tv ů j syn a ten ž ivý je m ů j syn. 24 Král ř ekl: Podejte mi me č. P ř inesli p ř ed krále me č 25 a král p ř ikázal: Rozsekn ě te to ž ivé dít ě ve dví a dejte polovinu jedné a polovinu druhé. 26 Avšak ž ena, které pat ř ilo to ž ivé dít ě, promluvila ke králi, proto ž e se v ní ⌈ probudil soucit s ⌉ jejím synem. Ř ekla: Dovol, m ů j pane, dejte jí to ž ivé dít ě, jenom ho neusmrcujte! Ale ta druhá ř ekla: Nebude ani moje, ani tvoje, rozsekn ě te ho. 27 Král nato odpov ě d ě l: Dejte jí to ž ivé dít ě a neusmrcujte ho. To je jeho matka. 28 Kdy ž celý Izrael uslyšel o rozsudku, který král vynesl, báli se krále, proto ž e vid ě li, ž e v n ě m je Bo ž í moudrost k vykonávání práva.16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

5 Spolu s Bohem… překonáváme problémy AC Rousínov, 25.5.2014, Jirka Pospíšil Zkusme se v ž ít do role Šalamouna – jak bychom tento problém ř ešili? 1)od krále se po ž adovalo, aby ř ekl... aby rozhodnul, aby rozsoudil 1)pozorn ě vyslechl ob ě dv ě strany – sna ž il se zjistit, kde je pravda a kde le ž 1)co je zajímavé – král se v ě nuje prostitutkám – ned ě lá rozdíl 1)nebylo jasné – logické ř ešení – mo ž ná být u toho p ř ímo, mo ž ná bychom vid ě li na tvá ř ích ž en n ě co,na jejich intonaci, jejich chování... 1) Spolu s Bohem...

6 Spolu s Bohem… překonáváme problémy AC Rousínov, 25.5.2014, Jirka Pospíšil Lukáš 11:10 Nebo ť ka ž dý, kdo ž ádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tlu č e, bude otev ř eno. Jan 11:22 [Ale] i nyní vím, ž e o cokoli bys Boha po ž ádal, B ů h ti to dá. Marek 13:11 A kdy ž vás budou vodit a vydávat, nestarejte se p ř edem, co byste ř ekli, ale co by vám v tu hodinu bylo dáno, to mluvte. Nebo ť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. Jan 5:30 Já sám od sebe nemohu d ě lat nic. Jak slyším, tak soudím, a m ů j soud je spravedlivý, proto ž e nehledám svou v ů li, ale v ů li toho, kdo mne poslal.

7 Spolu s Bohem… překonáváme problémy AC Rousínov, 25.5.2014, Jirka Pospíšil Postup p ř i ř ešení problému: 1) identifikace problému - zjišt ě ní, ž e situaci nelze snadno zvládnout obvyklými zp ů soby 2) definice problému - vymezení problému o skupiny s podobným ř ešením 3) výb ě r strategie: a) pokus & omyl b) pou ž ití starého ř ešení c) strategie vhledu (porozum ě ní problému) d) vlastní nové ř ešení 4) vyu ž ívání nových informací 5) kontrola efektivity ř ešení 6) zhodnocení dosa ž eného výsledku


Stáhnout ppt "Jirka Pospíšil, AC Rousínov, 25.5.2014. Spolu s Bohem… Jirka Pospíšil, AC Rousínov, 25.5.2014 PŘEKONÁVÁME PROBLÉMY."

Podobné prezentace


Reklamy Google