Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh metodiky hodnocení vegetačních doprovodů vodních toků v zemědělské krajině Obhajoba disertační práce Student: Ing. Bc. Jan Škrdla Školitel: Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh metodiky hodnocení vegetačních doprovodů vodních toků v zemědělské krajině Obhajoba disertační práce Student: Ing. Bc. Jan Škrdla Školitel: Ing."— Transkript prezentace:

1 Návrh metodiky hodnocení vegetačních doprovodů vodních toků v zemědělské krajině Obhajoba disertační práce Student: Ing. Bc. Jan Škrdla Školitel: Ing. Petr Kupec Ph.D. 10. 12. 2011, Brno Připravil: Ing. Bc. Jan Škrdla

2 strana 2 Kapitola 1. Úvod Vegetační doprovody vodních toků jsou významnou součástí krajiny. Plní řadu funkcí: Zabraňují vodní erozi a snižují množství splavenin, omezují větrnou erozi Zastiňují vodní hladinu, zabraňují přehřívání a nadměrnému rozvoji řas V rámci územního systému ekologické stability (ÚSES) tvoří biokoridory nebo interakční prvky.

3 strana 3 Kapitola 1. Úvod Stav vegetačních doprovodů není v mnoha případech optimální !!! PROSTOROVÁ STRUKTURA: Mezerovitost nebo absence dřevinných vegetačních doprovodů DRUHOVÁ SKLADBA: Geograficky nepůvodní nebo stanovištně nevhodné dřeviny Špatný zdravotní stav porostů Absence jednotného registru VD a plánu managementu (obdoba LHP a LHO pro pozemky určené k plnění funkce lesa).

4 strana 4 Kapitola 1. Úvod Stav vegetačních doprovodů Absence dřevinných pater Invazivní druhy, nestabilní a přestárlé porosty

5 strana 5 Kapitola 1. Úvod Předmětem disertační práce je návrh metodiky hodnocení vegetačních doprovodů vodních toků v zemědělské krajině a její verifikace. Cílem je vytvoření metodiky použitelné pro mapování, hodnocení a evidenci vegetačních doprovodů vodních toků. Výstupem hodnocení by měla být databáze vegetačních doprovodů Podklad pro vypracování hospodářského plánu pro břehové a doprovodné porosty vodních toků.

6 strana 6 Kapitola 2. Materiál a metody 2.1 Přehled problematiky - 2.2 Legislativní rámec - 2.3 Ověřovací lokalita - 2.4 Návrh vlastní metodiky (teoretické základy navrhované metodiky)

7 strana 7 Kapitola 2. Materiál a metody 2.1 Přehled problematiky - Základní pojmy  Vegetační doprovod (VD) Břehový porost (BP) Doprovodný porost (DP)  Struktura porostů Prostorová Druhová Věková  Potenciální stav krajiny Skupina lesních typů (Zlatník) SLT (Plíva) STG (Zlatník)

8 strana 8 Kapitola 2. Materiál a metody 2.1 Přehled problematiky - Funkce dřevinné vegetace Funkce lesa Kvantifikace a hodnocení funkcí lesa (Vyskot, 2003) Metodika sociálně-ekonomického hodnocení funkcí lesa (Šišák, 2002) Funkce VD vodních toků ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků Šlezingr (2002)

9 strana 9 Kapitola 2. Materiál a metody 2.1 Přehled problematiky - Hodnocení VD Světové a Evropské přístupy Bache a Macaskill (1981) Coroi, Skeffington a Giller (2004) Roth, Allan and Erickson (1996) Parsons, Thomas and Norris (2000) Burton, Smith and Cowley (2008) Stream restoration evaluation assessment form - NCSU Water Quality Group. Land Development Manual (2004) metodické pokyny technického odboru města Knoxville - ochranná pásma

10 strana 10 Kapitola 2. Materiál a metody 2.1 Přehled problematiky - Hodnocení VD Hodnocení VD v ČR Marhoun (1982) Novák, Iblová a Škopek (1986) Šlezingr (2002) Havlíčková (2005, 2006) Mařák (nepublikováno) Škrdla, Kupec (2011)

11 strana 11 Kapitola 2. Materiál a metody 2.2 Legislativní rámec Evropská legislativa Směrnice 2000/60/EC, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice o vodách) Národní legislativa Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 289/1995 Sb., o lesích Zákon 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

12 strana 12 Kapitola 2. Materiál a metody 2.2 Legislativní rámec Zákon 254/2001 Sb., o vodách  správa vodních toků zahrnuje také péči o břehové porosty správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, v rozsahu stanoveným zákonem Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  územní systém ekologické stability - ÚSES  významný krajinný prvek – VKP  dřeviny rostoucí mimo les

13 strana 13 Kapitola 2. Materiál a metody 2.3 Ověřovací lokalita  Metodika byla ověřována na vodním toku Rakovec (hydrologické pořadí 4-15-03-069) ve dvou etapách.  V 1. etapě probíhala verifikace původní metodiky, zveřejněné v periodiku European Countryside (Škrdla, Kupec, 2011).  V 2. etapě byla provedena verifikace aktualizované verze metodiky

14 strana 14 Kapitola 2. Materiál a metody 2.4 Teoretické základy metodiky  charakteristika parametrů, kterými lze posuzovat stav VD  a výběr vhodných parametrů  Cílem hodnocení vegetačních doprovodů vodních toků je vytvoření databáze VD, sloužící jako podklad pro vypracování plánu zásahů. Vegetační doprovod Studium podkladových materiálů a terénní šetření Zpracování výsledků - tvorba map a databází Mapy a databáze Využití map a databází - návrh péče o VD

15 strana 15 Kapitola 2. Materiál a metody 2.4 Teoretické základy metodiky Vymezení údolní nivy:  Princip dle dokumentu Land Development Manual (2004)  Parametry dle platné legislativy (Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů)

16 strana 16 Kapitola 2. Materiál a metody 2.4 Teoretické základy metodiky Segmentace hodnocených toků

17 Charakteristika údolní nivy:  Potenciální stav *1 – skupina lesních typů; *2 – soubor lesních typů  Aktuální stav (CLC) Kód stanoviště Název stanoviště SLT dle Zlatníka (1956)*1 SLT dle Plívy (1984) *2 STG dle Zlatníka (1976) Kód Natura 2000 Zkratka Vegetační stupeň Trofická řada Hydrická řada Zkratka Kód 10 Vrbová olšina Sal231G AlS inf2BC5b L2.4 AlS sup2 - 3BC5b strana 17 Kapitola 2. Materiál a metody 2.4 Teoretické základy metodiky

18 strana 18 Kapitola 2. Materiál a metody 2.4 Teoretické základy metodiky Hodnocení porostů:  Prostorová struktura  Druhová skladba  Zdravotní stav a stáří

19 Hodnocení prostorové struktury porostů  Šířka a kategorie šířky (5 kategorií) na základě šířky a struktury vlastního porostu hodnocen počet řad stromů a keřů a rozmístění v rámci příčného profilu  Souvislost (kategorie 0, 1- 4) lze hodnotit v stromovém a keřovém patře a v celém porostu hodnocen počet řad stromů a keřů a rozmístění v rámci příčného  Počet pater (1, 2, 3,..) strana 19 Kapitola 2. Materiál a metody 2.4 Teoretické základy metodiky

20 Hodnocení druhové skladby porostů  Stromové patro – zastoupení druhů v desítkách procent  Keřová patro – písmenem (P- C) strana 20 Kapitola 2. Materiál a metody 2.4 Teoretické základy metodiky

21 Hodnocení druhové skladby porostů  Odvozené charakteristiky stromového patra: podobnost s přirozenou skladbou - stupeň přirozenosti podíl stanovištně původních dřevin podíl geograficky původních dřevin podíl invazních a invazivních druhů  Odvozené charakteristiky keřového patra podíl stanovištně původních dřevin podíl geograficky původních dřevin podíl invazních a invazivních druhů podíl cílových druhů dřevin strana 21 Kapitola 2. Materiál a metody 2.4 Teoretické základy metodiky

22 Hodnocení druhové skladby porostů  Druhová diverzita (pestrost) strana 22 Kapitola 2. Materiál a metody 2.4 Teoretické základy metodiky Charakteristika smíšeníZpůsob smíšení Slovně ZkratkaJSL (P) monokultury C0 porosty s jednotlivě přimíšenou dřevinou CJ P 100 porosty s dominantní dřevinou DP210 porosty s majoritní dřevinou, tvořené 2 druhy MZ321 porosty s majoritní dřevinou, tvořené 3 a více druhy MZP, MPP432 porosty tvořené 3 druhy, bez majoritní dřeviny ZZZ, ZZP, ZPP 543 porosty tvořené 4 a více druhy, bez majoritní dřeviny ZZPP, ZPPP, PPPP, atd. 654

23 Stromové patro Věkově homogenní 1. Stromy vývojového stádia 2 2. Stromy vývojového stádia 3 3. Stromy vývojového stádia 4 4. Stromy vývojového stádia 5 Věkové diferencované 5. Převaha stromů ve stádiu 1-3 6. Převaha stromů ve stádiu 4 a 5 strana 23 Kapitola 2. Materiál a metody 2.4 Teoretické základy metodiky 1Výsadby, nálety 2Mladé dřeviny ve fázi dynamického růstu 3Dospívající dřeviny 4Dospělé dřeviny 5 A. Přestárlé dřeviny, které již překročily své fyziologické optimum B. Porosty (etáže) ve stádiu rozpadu Hodnocení stáří a zdravotního stavu  Stáří dřeviny  Stáří porostu:

24 strana 24 Kapitola 2. Materiál a metody 2.4 Teoretické základy metodiky Třídy na úrovní dřevin (druhů) Maximální podíl dřevin daného stupně vitality nebo zdravotního stavu vyjádřený v % 5431 a 2 1 100 2 70 3 50 4 8030 5 6 20 Hodnocení stáří a zdravotního stavu  Vitalita a zdravotní stav dřeviny Stupně 1-5 (1- nejhorší stav, 5 nejlepší stav)  Vitalita a zdravotní stav porostu:

25 strana 25 Kapitola 2. Materiál a metody 2.4 Teoretické základy metodiky Popis stromového patra – dendrometrické údaje zjišťovány v porostech se souvislým, rozvolněným nebo mezernatým stromovým patrem pro dřeviny se zastoupením alespoň 10%. Při měření jsou uplatňovány zásady platné pro Inventarizaci lesů, Metodiku venkovního sběru dat (UHÚL, 2003)

26 strana 26 Kapitola 3. Výsledky 3.1 Metodika hodnocení VD 1) Popis přípravných prací 2) Terénní práce 3) Zpracování výsledků – tvorba geodatabáze VD 4) Přílohy metodiky 3.2 Verifikace metodiky

27 strana 27 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 1) Přípravné práce Mapové podklady Základní mapa, ortofotomapa, hydrologické mapy, aj. Datové podklady studie a metodiky

28 strana 28 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 2) Návod pro terénní šetření zhodnocení stavu vodního toku, údolní nivy a posouzení vegetačních doprovodů A.Vymezení a prostorové parametry jednotek prostorového rozdělení B.Posouzení stavu údolní nivy a vodního toku C.Posouzení stavu vegetačních doprovodů D.Podrobný popis stromového patra

29 strana 29 Kapitola 3. Výsledky 3.1 Metodika hodnocení VD 2) Návod pro terénní šetření A.Vymezení a prostorové parametry jednotek prostorového rozdělení:  ÚSEKY o SEGMENTY PODSEGMENTY BŘEH: LEVÝ – PRAVÝ  Ohraničení, délka  Hranice a šířka vegetační zóny: přírodní podmínky (AZZU) využití území

30 strana 30 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 2) Návod pro terénní šetření B. Posouzení stavu údolní nivy a vodního toku  Stav údolní nivy je posuzován na základě využití půdy, dle kategorie CORINE Land Cover (CLC).  Hodnocený tok se popíše dle vlastností koryta a břehů. Zahloubení koryta Sklon břehu Opevnění břehu Břehová eroze

31 strana 31 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 2) Návod pro terénní šetření C. Posouzení stavu vegetačních doprovodů Vegetační doprovody (vlastní porosty) jsou charakterizovány: 1.šířkou porostu (vegetačního patra) a prostorovou strukturou (kategorie šířky, souvislost, počet pater) 2.druhovou skladbou 3.fyziologickým stářím a zdravotním stavem

32 strana 32 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD  Kategorie šířky 1. jednořadé výsadby, alejové porosty nižšího vzrůstu a úzké keřové porosty 2. liniové porosty tvořené vzrostlými stromy nebo keři, zpravidla široké do 7 m 3. porosty široké do 15 m, s náznakem víceřadosti 4. víceřadé porosty, široké 15 -25 m 5. porosty plošné (širší než 25 m) 2) Návod pro terénní šetření C.1 Prostorová struktura VD Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 4

33 strana 33 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD  Souvislost VD 0 - 0,0 - bez dřevinného porostu) 1 - 0,1 - 0,3 - solitérní stromy (keře) 2 - 0,4 - 0,6 - mezernaté patro (VD) 3 - 0,7 - 0,8 - rozvolněné patro (VD) 4 - 0,9 - 1,0 - souvislé patro (VD) 2) Návod pro terénní šetření C.1 Prostorová struktura VD 0 – bez VD 2 – 0,4 - 0,6 3 – 0,7 – 0,8 1 – 0,1-0,3 4 – 0,9 – 1,0

34 strana 34 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 2) Návod pro terénní šetření C.2 Druhová skladba VD Kategorie 2  Stromové patro Zastoupení druhů v desítkách % Druhy nedosahují této hranice se uvedou bez zastoupení  Keřové patro C - dřevina zastoupená více než z 90 % D - dřevina dominantní se zastoupením 71 -90 % M - majoritní dřevina se zastoupením 51 - 70 % Z - dřevina se zastoupením 31 - 50 % P - přimíšená, nebo vtroušená dřevina se zastoupením 10 - 30 % + - jednotlivě přimíšená dřevina (se zastoupením pod 10 %)  Bylinné patro Invazivní druhy

35 strana 35 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD  Hodnocení stáří: 1.Výsadby a nálety 2.Mladé dřeviny ve fázi dynamického růstu 3.Dospívající dřeviny 4.Dospělé dřeviny 5.Přestárlé dřeviny (nebo ve stádiu rozpadu) 2) Návod pro terénní šetření C.3 Věková struktura a zdravotní stav 3 54 2

36 strana 36 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 2) Návod pro terénní šetření C.3 Věková struktura a zdravotní stav  Fyziologická vitalita a zdravotní stav 1)Na úrovní jedince se vitalita a zdravotní stav hodnotí stupnicí od 1 do 5, Hodnota 5 znamená nejlepší stav a hodnota 1 nejhorší stav. 2)Vitalita a zdravotní stav na úrovni dřeviny (druhu) - v terénu se určí zastoupení jedinců s daným stupněm v rámci daného druhu (např. 60 % jedinců s vitalitou 4 a 40 % s vitalitou 3). 3)Fyziologická vitalita a zdravotní stav na úrovni stromového patra se vygeneruje při zpracování výsledků.

37 strana 37 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 2) Návod pro terénní šetření D. Podrobný popis stromového patra  podsegmenty se souvislým, rozvolněným nebo mezernatým stromovým patrem (tj. souvislost 0,4 a vyšší).  dřeviny se zastoupením alespoň 10%  Hodnocené parametry: výška stromu výčetní tloušťka počet stromů a počet kmenů.

38 strana 38 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 3) Tvorba geodatabáze VD 3.1 Datová část A.Databáze úseků B.Databáze segmentů C.Databáze pod- segmentů D.Specifikace stromového patra 3.2 Mapová část Přehledné mapy Podrobné mapy

39 strana 39 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 3) Tvorba geodatabáze VD 3.1 Datová část – A. databáze úseků 1. část: identifikace úseku a typologie 123456789101112 Číslo úseku Název toku Hydrologické pořadí toku (úseku) Počáteční staničení Konečné staničení Katastrální území Typologie vodních toků Typ toku dle Strahlerova řádu NázevKód Geologický typ Výškový stupeň Velikost povodí Strahlerův řád toku

40 strana 40 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 3) Tvorba geodatabáze VD 3.1 Datová část – A. databáze úseků. Charakteristika údolní nivy a vodního toku Stanoviště (STG) Využití půdy v údolní nivě (dle CLC) Šířka a zahloubení koryta Stav břehu

41 strana 41 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 3) Tvorba geodatabáze VD 3.1 Datová část – B. databáze segmentů 123456A Kód segmentu Usek Segment Břeh Počáteční staničení segmentu (km) Konečné staničení segmentu (km) Délka segmentu (m) 01-0111 -0,0000,140140

42 strana 42 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 3) Tvorba geodatabáze VD 3.1 Datová část – C. databáze pod-segmentů 1.identifikace a vymezení jednotek prostorového rozdělení 2.charakteristika údolní nivy a vodního toku 3.charakteristika vegetačního doprovodu; prostorová struktura 4.charakteristika vegetačního doprovodu; druhová skladba a odvozené charakteristiky 5.charakteristika VD; vlastnosti doprovodného porostu 6.zobrazovací kódy a seznam vhodných opatření

43 strana 43 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 3) Tvorba geodatabáze VD 3.1 Datová část – C. databáze pod-segmentů 1. Identifikace a vymezení jednotek prostorového rozdělení Identifikační kód, jednotky prostorového rozdělení Počáteční a konečné staničení segmentu Délka segmentu Počáteční a konečné staničení podsegmentu Délka podsegmentu Šířka vegetační zóny, břehu, doprovodné zóny 1. Identifikace a vymezení jednotek prostorového rozdělení

44 strana 44 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 3) Tvorba geodatabáze VD 3.1 Datová část – C. databáze pod-segmentů 2. charakteristiky údolní nivy a hodnoceného vodního toku 1415161718192021 Kód stanoviště Skupina typů geobiocénů Skupina lesních typů Využití půdy údolní nivě dle CLC Hranice vegetační zóny dle CLC Zahlubení koryta(m) Sklon břehu Popis břehu a koryta

45 strana 45 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 3) Tvorba geodatabáze VD 3.1 Datová část – C. databáze pod-segmentů 3. charakteristika vegetačního doprovodu; prostorová struktura 2223242526272829303132 Vztah VD k břehu Počet dřevinných pater Souvislost vegetačního doprovodu Prostorové parametry břehového porostu* Souvislost břehového porostu Souvislost stromového patra Kategorie šířky stromového patra Souvislost keřového patra Kategorie šířky keřového patra Výška stromového patra(m) Výška dolní etáže (m) Výška keřového patra (m)

46 3) Tvorba geodatabáze VD 3.1 Datová část – C. databáze pod-segmentů 4. a 5. Charakteristika vegetačního doprovodu; druhová skladba a odvozené charakteristiky strana 46 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD  Stromové patro, keřové patro: Druhová skladba Způsob smíšení Druhové charakteristiky Věk (u stromového patra, výšková třída (u keřového patra) Zdravotní stav a vitalita 4. a 5. Charakteristika vegetačního doprovodu; druhová skladba a odvozené charakteristiky

47 strana 47 Kapitola 3. Výsledky 3.1 Metodika hodnocení VD 3) Tvorba geodatabáze VD 3.1 Datová část – C. databáze pod-segmentů  Zobrazovací kódy: Břehový porost – stromové patro Břehový porost – keřové patro Doprovodný porost – stromové patro Doprovodný porost – keřové patro  Vhodný typ zásahu: Založení Dosadby Obnova Rekonstrukce Výchova Zásahy v keřovém patře Zásahy v bylinném patře 6. Zobrazovací kódy a vhodný typ zásahu:

48 strana 48 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 3) Tvorba geodatabáze VD 3.1 Datová část – D. specifikace stromového patra  Vyplňované údaje: Identifikační kód, jednotky prostorového rozdělení Kód stanoviště Etáž (horní, dolní) Zkratka a kód dřeviny Dendrometrické veličiny (výška, tloušťka) Počet stromů a počet kmenů Stáří dřeviny Vitalita a zdravotní stav

49 strana 49 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 3) Tvorba geodatabáze VD 3.1 Datová část – D. specifikace stromového patra  Odvozené údaje: A.Výška stromového patra B.Výška dolní etáže C.Podíl stanovištně původních druhů D.Výskyt nepůvodních invazivních druhů E.Třída stáří stromového patra F.Vitalita stromového patra G.Zdravotní stav stromového patra

50 strana 50 Kapitola 3. Výsledky 3.1 Metodika hodnocení VD 3) Tvorba geodatabáze VD 3.2 Mapová část – tvorba map  GIS program:  Zdrojové mapy + údaje z terénního hodnocení  Vrstvy: o bodové o liniové ( ÚSEKY, SEGMENTY, PODSEGMENTY) o polygonové

51 strana 51 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 3) Tvorba geodatabáze VD 3.2 Mapová část – přehledné mapy zobrazení hodnoceného vodního toku rozdělení na úseky a segmenty zobrazení využití krajiny měřítko 1:20 000.

52 strana 52 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 3) Tvorba geodatabáze VD 3.2 Mapová část – podrobné mapy měřítko 1:5 000 1.aktuální stav 2.vhodná opatření Mapa aktuálního stavu Mapa vhodných opatření

53 strana 53 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 3) Tvorba geodatabáze VD 3.2 Mapová část – podrobné mapy aktuálního stavu a)Šířka VD (stromového a keřového patra) - šířka linie b)Souvislost (mezernatost) – typ linie c)Stáří stromového patra a kategorie výšky keřového patra - barevné rozlišení

54 strana 54 Kapitola 3. Výsledky Metodika hodnocení VD 3) Tvorba geodatabáze VD 3.2 Mapová část – podrobné mapy vhodných opatření Založení, výsadby Obnova, rekonstrukce, výchovné zásahy Zásahy v keřovém a bylinném patře

55 strana 55 Kapitola 3. Výsledky 3.2 Verifikace metodiky  Stav údolní nivy  Prostorové parametry a prostorová struktura Šířka vegetační zóny Prostorová struktura (souvislost VD a stromového patra)  Druhová struktura Podíl druhů ve stromovém patře Druhová skladba a diverzita  Věková struktura  Vitalita a zdravotní stav

56 strana 56 Kapitola 3. Výsledky Verifikace metodiky Stav údolní nivy

57 strana 57 Kapitola 3. Výsledky Verifikace metodiky Prostorové parametry VD

58 strana 58 Kapitola 3. Výsledky Prostorová struktura Verifikace metodiky Celková souvislost VD: vegetační doprovody hodnocené v 1. etapě jsou mezernatější než porosty hodnocené v druhé etapě Souvislost stromového patra: podíl souvislého a mírně rozvolněného patra podobný rozdíl je v zastoupení mezernatého stromového patra, porostů tvořených jednotlivými stromy a bez stromového patra

59 strana 59 Kapitola 3. Výsledky Verifikace metodiky Druhová skladba

60 strana 60 Kapitola 3. Výsledky 3.2 Verifikace metodiky Druhová skladba a diverzita

61 strana 61 Kapitola 3. Výsledky Verifikace metodiky Věková struktura

62 strana 62 Kapitola 3. Výsledky 3.2 Verifikace metodiky Vitalita a zdravotní stav

63 strana 63 Kapitola 4. Diskuze  Rozbor stávající situace (pouze 2% v LHP)  Vymezení hodnoceného území (AZZU)  Odvození koeficientů Souvislost, kategorie šířky Druhová skladba a diverzita Hodnocení stáří Vitalita a zdravotní stav  Rozdílné přístupy  Využití databáze VD

64 strana 64 Kapitola 5. Závěr  Metodika určena k hodnocení a evidenci VD vodních toků v zemědělské krajině  SEGMENTACE: úseky – segmenty – podsegmenty (levý a pravý břeh) – v závislosti na Strahlerově řádu  Hodnoceno: vodní tok, údolní niva, vegetační doprovod  Vegetační doprovody hodnoceny z hlediska: Prostorové struktury Druhové skladby Věku a zdravotního stavu

65 strana 65 Kapitola 5. Závěr  Výstupem je databáze VD  Databáze: Úseků Segmentů Podsegmentů Specifikace stromového patra  Mapy Přehledné Podrobné  Cíl: podklad pro návrh péče o VD

66 strana 66 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Návrh metodiky hodnocení vegetačních doprovodů vodních toků v zemědělské krajině Obhajoba disertační práce Student: Ing. Bc. Jan Škrdla Školitel: Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google