Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bc. Alena Opatřilová Oddělení ekonomické podpory neškolských PO, OE Analýzy fondů, problémové oblasti fondů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bc. Alena Opatřilová Oddělení ekonomické podpory neškolských PO, OE Analýzy fondů, problémové oblasti fondů."— Transkript prezentace:

1 Bc. Alena Opatřilová Oddělení ekonomické podpory neškolských PO, OE Analýzy fondů, problémové oblasti fondů

2 Analýzy fondů Oddělení ekonomické podpory neškolských PO OE – poskytuje metodickou a konzultační činnost v oblasti účetnictví a rozpočtu pro neškolské PO, vydává metodická sdělení, zpracovává ekonomické analýzy týkající se hospodaření neškolských PO za účelem dodržení principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky

3 Analýzy fondů PO Analýza stavu peněžních fondů zřízených PO provedená v roce 2014 v rámci příprav návrhu rozpočtu na rok 2015 – účelem byla identifikace volných prostředků v peněžních fondech organizací (včetně školských PO) Analýza stavu peněžních fondů zřízených PO provedená v roce 2015 – aktualizace předchozí analýzy na základě výkazů k 31.12.2014

4 Výsledky analýz Co bylo výsledkem provedených analýz? 1. vysoké stavy fin. prostředků na fondech odměn, zejména u školských PO – nehospodárnost při blokování prostředků na fondech Doporučení - v případě zlepšeného výsledku hospodaření přednostně přidělovat prostředky do rezervního fondu, který má širší využití než FO Zapracováno ve směrnici 36/INA-VOK „Zásady vztahů orgánů JMK k řízení PO“ ( 11. vydání účinné od 16.11.2015)

5 Výsledky analýz Příděl do FO schvaluje zřizovatel; dle zákona č. 250/2000 Sb. je možnost do fondu odměn nepřidělovat žádné finanční prostředky Použití - přednostně na překročení limitu na platy, na odměny V případě nízkých zůstatků důraz na limity na platy – nízký stav – porušení rozpočtové kázně

6 Výsledky analýz 2. velké rozdíly ve stavech rezervních fondů mezi jednotlivými organizacemi v rámci odvětví, ale i mezi odvětvími – organizace vykazovaly vysoké nebo naopak nulové stavy na RF Jako srovnávací základna byly použity celkové náklady organizací vykázané za rok 2014. Vyšší stavy na RF vykazovaly organizace v oblasti kultury a dopravy.

7 Výsledky analýz Doporučení – optimalizovat výši prostředků v rezervních fondech – při vysokém stavu rezervního fondu zapojit prostředky do rozpočtu organizace jako další zdroj financování činnosti. V opačném případě, při nedostatečném zůstatku na rezervním fondu, je třeba stav fondu doplnit přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření a neprovádět převody do fondu investic.

8 Výsledky analýz Na rezervním fondu by měla být udržována alespoň nezbytně nutná rezerva, aby bylo možné reagovat na mimořádné situace, které mohou v činnosti PO nastat. Výši nezbytně nutné rezervy nelze stanovit paušálně, ale musí být stanovena individuálně s ohledem na specifické potřeby a rozsah činností každé organizace.

9 Výsledky analýz Fond investic - JMK stanoví PO odvody z FI - organizacím jsou poskytovány investiční příspěvky podle priorit a v závislosti na stavu majetku, který organizace používá pro svoji činnost - pro plynulý a bezpečný provoz PO by na FI měla být udržována nezbytně nutná rezerva, aby každá částka na odstranění havárie nemusela být řešena cestou zřizovatele a schvalováním v orgánech kraje

10 Problematika fondů PO Problematika fondů – v poslední době velká diskuze na téma fondy i ze strany MFČR Dne 5.8.2015 proběhla na KrÚ pracovní schůzka s pracovníky MFČR na téma smysluplnost existence fondů PO a současně byly prodiskutovány i problémové oblasti současného znění z.č. 250/2000 Sb. Problematikou fondů se zabývá Ing. Nejezchleb – webové stránky www.pouctuje.cz – zpracovány rozsáhlé materiálywww.pouctuje.cz

11 Fondy PO - problémové oblasti Použití RF k dalšímu rozvoji své činnosti – pojem není jasně definován => různé výklady – pro PO JMK upraveno v MS č. 3/2014 – lze čerpat na veškeré neinvestiční náklady nepokryté jinými zdroji (potvrzeno neoficiálně i MF) – pouze v případě, že PO nemá dostatek jiných zdrojů, tzn. neměla by se zapojením dostat do zisku.

12 Fondy PO - problémové oblasti Použití rezervního fondu k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady – v praxi nelze použít (časové rozlišení a dohadné účty, výnosy a náklady vždy jen za daný rok, dočasnost?).

13 Fondy PO - problémové oblasti Nevyčerpané prostředky z dotací EU nebo z mezinárodních smluv – účelem bylo vést nevyčerpané prostředky dotací odděleně – za současných podmínek nadbytečná operace, nevyčerpané prostředky evidovány prostřednictvím běžných účetních postupů (např. dohadné účty, zálohy) – dle našeho pokynu pouze účetní operace na konci a na začátku účetních období (388/672 a 672/414 a naopak) – nevyčerpané prostředky se z účetního hlediska stávají vlastními zdroji, což ve skutečnosti nejsou

14 Fondy PO - problémové oblasti Vázanost prostředků na fondech – PO se dostávají do situace, kdy mají finanční prostředky, ale nemohou je použít (§28 odst. 7 z. č. 250/2000 Sb.) U RF a FO v některých případech v praxi nelze pokrýt daný účel pouze prostředky fondu (odměny, sankce za porušení rozpočtové kázně, další rozvoj činnosti)

15 Fondy PO - problémové oblasti Nekrytí „peněžních“ fondů -> nesoulad s RP - vyplývá ze zdrojů tvorby (odpisy a VH) - zúčtování nekrytí fondu investic na konci roku - časové rozlišení investičních transferů Použití fondů – vliv na VH Dle MF je nezbytná úprava rozpočtových pravidel (možnost nejdříve od r. 2018)

16 Děkuji za pozornost Bc. Alena Opatřilová opatrilova.alena@kr-jihomoravsky.cz tel.: 541 652 241


Stáhnout ppt "Bc. Alena Opatřilová Oddělení ekonomické podpory neškolských PO, OE Analýzy fondů, problémové oblasti fondů."

Podobné prezentace


Reklamy Google