Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 24. – 25. září 2015 Harrachov Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 24. – 25. září 2015 Harrachov Ing."— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 24. – 25. září 2015 Harrachov Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů (michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)michaela.stribrna@kraj-lbc.cz

2 -celková ztráta hospodaření vykázána u 4 PO výše ztráty 299.203,59 Kč -v hlavní činnosti vykázána ztráta u 9 PO ve výši 1.439.840,62 Kč -kladný výsledek hospodaření v hlavní činnosti činil 11.586.657,50 Kč ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA 1. POL. 2015

3 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2016 – 2019 schválení v orgánech kraje (RK i ZK) v říjnu 2015 ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2016 ? předběžné informace: Kap. 913 04 – přísp.org. – oproti r. 2015 + 5 mil. Kč (rezerva) = 266.313.000 Kč Kap. 920 04 – kapit. výdaje – oproti r. 2015 + cca 35 mil. Kč = konkrétní akce budou schváleny v rozpočt. výhledu

4 -Termín pro odevzdání účetních závěrek za 3.Q/2015: 15. 10. 2015, pokyny budou zveřejněny na www.edulk.czwww.edulk.cz -Přehled všech přijatých darů – úkol ředitele KÚ LK, zpracování pololetně (k 30.6. a 31.12.) -Mapa investic – umístěna na webových stránkách LK, odkaz „mapa investic“ -zveřejnění investičních akcí, oprav (stavební práce) -pokyny obdržíte od Ing. Jarmile Vítové INFORMACE

5 Povinnost zveřejnění účetní závěrky a usnesení o schválení výsledku hospodaření za rok 2014 ve sbírce listin obchodního rejstříku  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (§ 66 Sbírka listin)  Zveřejnění výpisu z usnesení rady kraje o schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření ze dne 7. 4. 2015  Termín pro zveřejnění: do 31. 12. 2015  splnění povinnosti kontrolují finanční úřady

6 INFORMACE SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL -veřejná zakázka na pořízení systému pro komplexní sledování provozu služebních vozidel (zadavatelem LK) -nabídka pro všechny příspěvkové organizace -systém vhodný pro všechna služební vozidla, zejména pro vozidla: - jejichž stáří není vyšší než 8 let - najedou měsíčně v průměru alespoň 500 km - jsou využívána i k soukr. účelům (na základě dohody) -podrobnosti jsou uvedené v zaslané výzvě k VZMR -dotazy, připomínky směřovat na Ing. P. Malého (petr.maly@kraj-lbc.cz)petr.maly@kraj-lbc.cz -vyplněnou tabulku zaslat do 25. 9. 2015 -zaslat i písemné zdůvodnění v případě nevyužití nabídky

7 PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK – 2015 -provozní příspěvek je poskytnut na základě schváleného rozpočtu Libereckého kraje (provozní příspěvek a příspěvek na odpisy) -provozní příspěvek slouží k úhradě provozních ztrát z dotovaných činností PO a k úhradě nákladů za odpisy svěřeného majetku stanovené v souladu s odpisovým plánem a vznikající v hlavní činnosti PO -provozní příspěvek a jeho čerpání je účtováno odděleně od ostatních činností -poskytnutý transfer – provozní příspěvek - podléhá závěrečnému vyúčtování a vypořádání -nevyčerpaný provozní příspěvek musí být ve stanoveném termínu vrácen na účet zřizovatele

8 PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK – 2015 Postup čerpání provozního příspěvku po účetních závěrkách za 3. čtvrtletí 2015: VARIANTA A: -poskytnutá provozní záloha převyšuje potřeby PO o více než 100 000 Kč -úprava rozpočtu PO – převod do rozpočtu LK se stanovením konkrétního účelu využití a částky -využití těchto prostředků do následujících 2 let (od r. 2016) -před převodem finančních prostředků bude žádost posouzena odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

9 PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK – 2015 Postup čerpání provozního příspěvku po účetních závěrkách za 3. čtvrtletí 2015: VARIANTA B: -nevyčerpaná záloha na provozní příspěvek – vratka na účet zřizovatele ve stanoveném termínu (leden 2016) -o využití vratek bude rozhodnuto samosprávou

10 PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK – 2015 Účetní závěrky za rok 2015 -zisk z hlavní a doplňkové činnosti PO použije přednostně na úhradu ztráty z minulých let -následně PO navrhne rozdělení do rezervního fondu a fondu odměn, avšak do fondu odměn lze přidělit max. 20% kladného výsledku hospodaření navrženého k rozdělení -čerpání finančních prostředků z peněžních fondů podléhá schválení zřizovatelem a je v kompetenci rady kraje

11 PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK – 2015 -úprava příspěvku na odpisy: 6. 10. 2015 -termín odevzdání účetních závěrek: 15. 10. 2015 -podání žádosti o převod „nevyčerpané zálohy“ – tj. převod finančních prostředků na konkrétní akci do rozpočtu LK – termín: do 20. 10. 2015 -posouzení OŠMTS: do 30. 10. 2015 -úprava provozního příspěvku – rada kraje 18.11., zastupitelstvo kraje 22.12. -úprava finančních dokumentů – závazných ukazatelů: rada kraje 1.12.

12  naplánování akce včetně předpokládaného finančního rozpočtu nákladů, termínu realizace, příp. spolufinancování z vlastních zdrojů  schválení financování akce RK - úprava finančních dokumentů  u akcí nad 100 000 Kč bez DPH zaslat ke schválení identifikační list vč. řádného zdůvodnění akce a přílohy s návrhem na oslovení firem  akce s předpokl. hodnotou vyšší než 500 000 Kč – zahájení akce musí být schváleno radou kraje  následuje zahájení výběrového řízení a realizace akce REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

13 Semináře pro účetní – informace na www.edulk.czwww.edulk.cz  30. 9. – kurzové rozdíly, nákupy a dotace v cizí měně  26.10. – Inspekce práce a kontroly pracovněprávních předpisů  11. 11. – Účetní závěrka 2015 a příprava konsolidace účet. jednotek od 1.1.2016 – povinná účast  16. 11. – Daň z příjmu právnických osob – povinná účast  8. 12. – DPH a změny od 1. 1. 2016 návrhy na témata pro školení na příští rok posílejte na e-mail P. Machové (pavla.machova@kraj-lbc.cz)pavla.machova@kraj-lbc.cz INFORMACE

14 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 24. – 25. září 2015 Harrachov Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google