Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů."— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) Ústí nad Labem 4/2009 Ing. Jaromír Vachta

2 Účel a působnost zákona Účel - zabezpečit integrovaný výkon veřejné správy při povolování provozu výrobních zařízení - zřídit a provozovat integrovaný registr znečišťování ŽP Působnost zákona - vztahuje se na podniky vybraných odvětví a objemů - upravuje integrovaná povolení a integrovaný registr znečišťování - definuje systém výměny o nejlepších dostupných technikách - stanovuje výkon státní správy a pokuty

3 Vývoj legislativy Směrnice Rady 96/61/ES (IPPC) o integrované prevenci a omezování znečištění (Nejlepší dostupné techniky – BAT, referenční dokumenty - BREF)) Rozhodnutí Komise č. 2000/479/ES o vytvoření registru emisí znečišťujích látek (EPER) Nařízení EP a Rady č. 166/2006 o evropském registru úniků a přenosů znečišťujích látek (E - PRTR) Změna zákona č. 444/2005 Sb. a č. 222/2006 Sb. – úplné změní zákona (definice pojmů, náročnost, OZO, předjednání, účast veřejnosti, vazby na další zákony a pod) Novela č. 444/2005 Sb, 222/2006 Sb., úplné znění pod č. 435/2006 Sb.

4 Základní definice 1 Zařízení - stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností (příloha č. 1) Znečištění lidskou činností - vniknutí látek, vibrací, hluku, tepla nebo jiných forem neionizujícího záření do ovzduší, vody nebo půdy Emisí - vypouštění látek, šíření vibrací a vyzařování hluku, tepla nebo jiných forem neionizujícího záření ze zařízení do ŽP Emisní limit - nejvýše přípustná emise znečišťujících látek vyjádřená množstvím, koncentrací, hmotnostním tokem nebo jinou specifickou veličinou, která nesmí být překročena

5 Základní definice 2 Nejlepší dostupná technika – nejlepší technologie a činností a způsoby jejich provozování vhodné k předcházení nebo omezování emisí - technika: jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno, udržováno a rušeno - dostupná technika: technika vyvinuté v měřítku tak, že umožňuje zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek, s ohledem na náklady a přínosy - nejlepší technika - nejúčinnější technika z hlediska dosažení optimální úrovně ochrany ŽP (hlediska v příloze č. 3) Standard kvality ŽP - požadavky stanovené zvláštními právními předpisy (v čase, v místě, v užití)

6 Základní definice 3 Integrované povolení - rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení a činností (namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření vydávaných podle zvláštních právních předpisů) Integrovaný registr znečišťování ŽP - databáze údajů o vybraných látkách, jejich přenosech a emisích Uživatel registrované látky - osoba, která provozuje stacionární technickou nebo technologickou jednotku, z níž produkována látka je evidovaná v IRZ

7 Příloha č. 1 Kategorie průmyslových činností Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek Chemická zařízení na výrobu základních anorganických chemických látek Chemická zařízení na výrobu hnojiv na bázi fosforu, dusíku a draslíku (jednoduchých nebo směsných). Chemická zařízení na výrobu základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů. Zařízení využívající chemické nebo biologické procesy k výrobě základních farmaceutických produktů. Chemická zařízení na výrobu výbušnin. Nakládání s odpady

8 Integrované povolení Žádost o vydání integrovaného povolení (provozovatel, časový průběh) Obsah žádosti (identifikace provozovatele, popis zařízení, suroviny, pomocné materiály a energie, zdroje emisí, jejich účinky na ŽP, množství emisí do složek ŽP, emisní situace území, popis technologie, porovnání stávajícího nebo uvažovaného zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, systém předcházení haváriím a minimalizace rizik, rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy podle zvláštních právních předpisů Vyhláška č. 554/2002 Sb., stanoví vzor žádosti

9 Účastníci řízení Obec, kraj, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo hospodářské komory Zveřejnění stručného souhrnu žádosti na portálu veřejné správy, na své úřední desce a na úřední desce obce Požadavek na ochranu obchodního tajemství, osobních údajů a dalších vyznačených údajů Možnost ústního jednání o žádosti Vyjádření účastníků řízení a vyjádření OZO

10 Rozhodnutí o žádosti Vydání integrovaného povolení Obsah integrovaného povolení - identifikace provozovatele, podmínky provozu zařízení, emisní limity, opatření k vyloučení rizik, požadavky pro nakládání s odpady, podmínky zajišťující ochranu zdraví a ŽP, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, opatření pro předcházení haváriím, kontrolu a monitoring, postup vyhodnocování podmínek IP, vypořádání připomínek, závazná rozhodnutí

11 Odborně způsobilá osoba OZO v Seznamu OZO (MŽP, MPO, MZ) Požadavky na OZO - odborná způsobilost - odborná praxe v oboru - odpovídající vysokoškolské vzdělání Úřad může k posouzení žádosti vyžádat zpracování odborného vyjádření k aplikaci nejlepších dostupných technik nebo k celé žádosti

12 Stanovení závazných podmínek provozu Emisní limity pro znečišťující látky (příloha č. 2) Stanovení emisních limitů vychází z použití nejlepších dostupných technik (příloha č. 3) Možnost výjimek z emisních limitů Požadavek uskutečnit dodatečné podmínky ke splnění standardu kvality Přezkoumání závazných podmínek

13 Příloha č. 2 Seznam látek pro stanovování emisních limitů Ovzduší - Oxid siřičitý a sloučeniny, oxidy dusíku a sloučeniny, oxid uhelnatý, těkavé organické sloučeniny, kovy a sloučeniny, prach, azbest, chlor a sloučeniny, fluor a sloučeniny, arzen a sloučeniny, kyanidy, karcinogeny, mutageny a TOR, polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany Voda - Organické sloučeniny halogenů (mohou je vytvářet), sloučeniny P, Sn, As, karcinogeny, mutageny, TOR, PBT, kyanidy, kovy a jejich sloučeniny, biocidy, rostlinolékařské přípravky, suspenze, látky mající nepříznivý vliv na kyslíkovou bilanci

14 Příloha č. 3 Hlediska pro určování nejlepších technik Nízkoodpadové technologie Látky méně nebezpečné Možnost zhodnocování a recyklace látek a odpadu Porovnávání známých procesů Uvažovaný technický pokrok a vědecké poznatky Účinky a množství emisí Termín a potřebná doba nutná k uvedení zařízení do provozu Spotřeba a druh používaných surovin (včetně vody), energetická účinnost Možnosti a prevence havárií Informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik zveřejňované Evropskou komisí nebo mezinárodními organizacemi

15 Povinnosti provozovatele Provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením Hlásit případné změny Spolupracovat s úřady při kontrole dodržování podmínek IP Hlásit mimořádné události Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu – Vyhláška č. 572/2004 Sb. Přechod povinností z IP

16 Integrovaný registr znečišťování IRZ – MŽP zřizuje a spravuje jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy Uživatel registrované látky je povinen zjistit, vyhodnotit a ohlásit emise a přenosy látek uvedených v prováděcím právním (NV č. 368/2003 Sb.o integrovaném registru znečištění) Vedení evidence (vyhláška č. 572/2004 Sb.) Požadavek na uchovávání evidence Zveřejňování údajů z IRZ

17 Nařízení vlády č. 368/2003 Sb. o integrovaném registru znečišťování Seznam ohlašovaných látek, které je uživatel povinen zjišťovat, vyhodnocovat a ohlašování (příloha č. 1 a 2) Ohlašovací práh pro emise do ovzduší, vody (zvlášť do odpadních) a půdy (kg/rok) Způsob zjišťování emisí, zvlášť havárie (příloha č. 3) – měření, výpočet, expertní odhad Způsob ohlašování údajů do IRZ (příloha č. 4) formou automatizovaného ohlašovacího procesu Kategorie zařízení a označení zdrojů emisí (příloha č. 5) – výroba základních anorganických a organických chemikálií, biocidy, léčiva nakládání s odpady

18 Vyhláška č. 575/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování Vedení evidence - zvlášť za každou jednotku a za každou látku - pro každou látku samostatný evidenční list - z evidenčního listu se zpracovává hlášení do IRZ - plnění podmínek integrovaného povolení Obsah evidenčního listu –údaje o látce nebo skupině látek –identifikace uživatele –emise (množství, metody zjišťování, havarijní emise) –přenosy/ výstupy (množství látky do odpadních vod, do odpadů, metody zjišťování )

19 Výměna informací o nejlepších dostupných technikách Dokumenty vydávané ES (referenční dokumenty BREFF (www.ippc.cz)www.ippc.cz Předávání a zveřejňování informací o vývoji nejlepších dostupných technik (EUROCHLOR, CEFIC, SCHP) Hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik podle stanovených hledisek (příloha č. 3) Zabezpečení systém výměny informací (NV č. 63/2003 Sb.)

20 Výkon státní správy MŽP (vykonává vrchní státní dozor, rozhoduje o odvoláních, zřizuje a spravuje IRZ) MPO (hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných technik) MZ (hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných technik) MZ (vyjadřuje se v oblasti své působnosti k odvolání nebo k rozkladu proti rozhodnutí) Krajský úřad (rozhoduje o žádosti o vydání IP, rozhoduje o správních deliktech, hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik) Inspekce (kontroluje plnění povinností stanovených IP, rozhoduje o správních deliktech, hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik) KHS (kontroluje plnění závazných podmínek, rozhoduje o správních deliktech)

21 Pokuty – termín splnění 500 000 Kč – nesplní-li ohlašovací povinnost do IRZ do 1 000 000 Kč – nesprávné údaje v IP, nepodá se žádost o změnu do 7 000 000 Kč – při provozování bez IP, neprovede nápravná opatření Správní poplatky 5 000 až 30 000 Kč Provozovatel zařízení, pro které podal žádost o stavební povolení do 30. října 1999 a které uvedl do provozu do 30. října 2000, pokud má v úmyslu provozovat toto zařízení po 30. říjnu 2007, je povinen mít integrované povolení k tomuto datu


Stáhnout ppt "Zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů."

Podobné prezentace


Reklamy Google