Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání 5.výzva Seminář pro žadatele Ústí nad Labem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání 5.výzva Seminář pro žadatele Ústí nad Labem."— Transkript prezentace:

1 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání 5.výzva Seminář pro žadatele Ústí nad Labem 2. 4. 2014

2 Realizace GG 3.2 v Ústeckém kraji Řídící orgán : MŠMT – Odbor řízení OPVK Zprostředkující subjekt pro Ústecký kraj : Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Oddělení grantů EU pro vzdělávání 5. patro – budova „A“ KÚ e-mail: opvk@kr-ustecky.czopvk@kr-ustecky.cz www :http://opvk.kr-ustecky.czhttp://opvk.kr-ustecky.cz 2

3 Obsah: Obecné informace  Základní dokumenty  Podporované aktivity  Cílové skupiny  Oprávnění žadatelé  Specifické požadavky  Monitorovací indikátory  Veřejná podpora  Partnerství 3

4 4 Základní dokumenty  Text 5.výzvy OP 3.2  Příručka pro žadatele OPVK (verze 10)  Příručka pro přímce OPVK (verze 8)  Prováděcí dokument OPVK (k 24. 2.2014) včetně přílohy č. 5 – Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3, oblast podpory 3.2 ▪Metodika monitorovacích indikátorů OP VK,verze 3 (22.8. 2011) ▪ Metodický dopis č.4.4 v aktuálním znění ▪ Metodický dopis č. 23 v aktuálním znění Dokumenty ke stažení na webových stránkách: http://www.op-vk.cz/ http://www.kr-ustecky.cz/opvk.asp

5 5 5. výzva Ústeckého kraje – OP 3.2 Text výzvy včetně příloh: http://opvk.kr-ustecky.czhttp://opvk.kr-ustecky.cz Termíny výzvy Vyhlášení výzvy: 21. 3. 2014 Ukončení výzvy: 12. 5. 2014 Příjem žádostí:5. 5. 2014 od 8 hod (v listinné a elektronické verzi) Ukončení: 12. 5. 2014 v 15:00 hod (v listinné a elektronické verzi) Finanční limity Alokace : 17 098 505,35 Kč min. výše finanční podpory na GP: 500 000,- Kč max. výše finanční podpory na GP: 1 500 000,- Kč

6 Podporované aktivity pro 5. výzvu Výzva je primárně zaměřena na tvorbu/inovaci vzdělávacích nástrojů pro ÚDV v technických oborech - stavebnictví, strojírenství, elektrotechniky, energetiky a chemického průmyslu 1.Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. projekty zaměřené na tvorbu programů pro lektory v oblasti DV ve výše určených technických oborech a jejich proškolení za účelem osvojení si nových metod,postupů vzdělávání ÚDV 2. Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích. projekty zaměřené na tvorbu programů DV ve vztahu na NSK ve výše určených technických oborech na tvorbu e-learningových programů umožňující studium při zaměstnání ve výše určených technických oborech 6

7 Podporované aktivity pro 5. výzvu 3. Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů. projekty zaměřené na vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na NSK(profesní kvalifikace) ve zmíněných technických oborech na vytváření modulů navazujících na výše určené technické obory vzdělávání poskytované školami v návaznosti na vzdělávací programy RVP,ŠVP) na modularizaci vzdělávacích modulů pro kurzy celoživotního vzdělávání a vytváření studijních opor ve spolupráci se zaměstnavateli a jinými sociálními partnery(HK, úřad práce) ve výše určených technických oborech na vytváření vzdělávacích modulů ve výše určených technických oborech v Centrech celoživotního vzdělávání a jejich aktualizace podle aktuální situace na trhu práce 7

8 Podporované aktivity pro 5. výzvu 4. Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství. projekty zaměřené na spolupráci špičkových firemních odborníků z výše určených technických oborů a vzdělávacích institucí na spolupráci vzdělávacích institucí a sociálních partnerů za účelem tematického řešení specifik ve výše určených technických oborech na spolupráci vzdělávacích institucí včetně institucí AIVD, sociálních partnerů a rady RLZ 5. Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj). projekty zaměřené na tvorbu flexibilních e-learningových kurzů dle požadavků konkrétních zaměstnavatelů nebo vzdělávacích institucí 8

9 Cílové skupiny  Lektoři dalšího vzdělávání (vzdělavatel, který řídí výukový proces účastníka dalšího vzdělávání) ▪ Účastníci dalšího vzdělávání (ekonomicky aktivní obyvatelstvo 16-64 let, již vstoupili na trh práce) ÚDV musí být definováni s ohledem na uplatnitelnost na trhu práce, aktivity musí směřovat ke zvyšování konkurenceschopnosti ÚDV není: účastník občanského nebo zájmového vzdělávání, účastník dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ▪ doložit šetření potřebnosti a zájmu cílových skupin ve vazbě na konkrétní zaměstnavatele 9

10 10 Oprávnění žadatelé ▪ Pouze právnické osoby se sídlem či provozovnou žadatele na území Ústeckého kraje vzdělávací instituce (právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání, právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení) vysoké školy (dle zákona o vysokých školách) nestátní neziskové organizace (právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání) hospodářská komora města, obce, svazky obcí

11 Doklad o právní subjektivitě žadatele Nepodnikatelské subjekty - neziskové nestátní organizace(stanovy, zakladatelská smlouva, doklad o přidělení IČO + ustanovení o vypořádání majetku, možno dodat do podpisu smlouvy) -obce (doklad o přidělení IČO) -svazek obcí(smlouva o vytvoření svazku, stanovy, doklad o předělení, doklad o registraci) -organizace zřizované obcemi nebo kraji(zřizovací listina) -organizace zřizované Organizačními složkami státu(zřizovací listina, popř. jiný relevantní právní dokument) -zájmová sdružení právnických osob(stanovy, zakladatelská smlouva, doklad o registraci, doklad o přidělení IČO) -subjekty zřizované přímo zákonem(právní subjektivita se nedokládá) -subjekty zapsané do Rejstříku škol a školských zařízení(výpis) 11

12 Podnikatelské subjekty -právnické osoby(právní subjektivita bude doložena výpisem z Obchodního rejstříku; + popř. dokumenty o případné změně Předložit originál nebo úředně ověřenou kopii, který nesmí být starší 3 měsíců k datu podání žádosti 12

13 Oprávnění žadatelé vzdělávání jako hlavní nebo vedlejší činnost prokázat minimálně 2 letou historii své existence v oblasti vzdělávání( např. stanovami, zřizovací listinou, zakladatelskou smlouvou, výpisy z rejstříků…) prokázat provádění soustavné činnosti v oblasti vzdělávání po dobu 2 let před podáním žádosti; vzdělávání je definováno jako proces…(přehledem realizovaných vzdělávacích akcí obsahující informace o názvu akce, termín konání, obsah, komu byla akce určena; uvede zdroje, kde je možné ověřit uvedené skutečnosti….) ▪ předložit originál nebo úředně ověřenou kopii, ne starší než 3 měsíce k datu podání žádosti ▪ výjimka z dvouleté historie se uplatní v případě škol a školských zařízení 13

14 Žadatel nesplní kritérium oprávněnosti je v úpadku, je v likvidaci nebo je proti němu vedena exekuce nesplňuje podmínky bezdlužnosti vůči zdravotním pojišťovnám a veřejné správě má právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele(během výzvy nelze již měnit) nesplňuje podmínky oprávněných žadatelů stanovených výzvou 14

15 Partnerství Partnerství se mohou skládat ze dvou či více spolupracujících organizací, tzv. „partnerů“. Partneři projekt společně vytvářejí, koordinují, vyhodnocují naplnění cílů projektu, účast všech partnerů na těchto činnostech je podstatná a nezastupitelná Jakákoliv právnická osoba na území ČR, se vztahem k aktivitám projektu NE vztah dodavatelsko-odběratelský Příjemce realizuje podstatnou část aktivit projektu Podepisují spolu se žadatelem prohlášení o partnerství(spolu se žádostí) Uzavřena smlouva o partnerství S finančním příspěvkem Na realizaci projektových aktivit přijímá část finanční podpory Součástí smlouvy je rozpočet partnera, podíl na indikátorech Bez finančního příspěvku Poskytuje partnerovi např. konzultace Odborný garant 15

16 Veřejná podpora V rámci této výzvy bude poskytována veřejná podpora v režimu podpory de minimis výše podpory udělená jednomu subjektu v rozhodném tříletém období (současné a dvě předcházející účetní období) nesmí přesáhnout částku 200 000 EUR tento limit se vztahuje na příjemce i každého partnera samostatně podpora poskytnutá dle ČPR se do limitu de minimis nezapočítává žadatel doloží oprávněnost čerpat podporu přílohou Čestné prohlášení o níže uvedených skutečnostech (v případě, že žadatel nepotvrdí splnění podmínek, není oprávněným žadatelem) 16

17 17 1.Udržitelnost aktivit projektu 2.Šetření potřebnosti realizace projektu a doložení zájmu cílových skupin 3.Aktivity projektu jsou zaměřeny na tvorbu/inovaci vzdělávacích programů nebo implemanteci nových/inovativních(technologických)prvků, zapojením nových metod, postupů apod. v oblasti strojírenství, elektrotechniky, energetiky a chemického průmyslu a důrazem na aktuální požadavky trhu práce a požadavky zaměstanavatelů Specifické požadavky pro 5. výzvu

18 18 5.Synergie aktivit projektu s ROP NUTS2 Severozápad nebo s jinými OP  V případě, že žadatel dosáhne v rámci obecných a specifických kritérií hodnocení minimálně 65 bodů a doloží spolu se žádostí originální potvrzení města – nositele IPRM, že je tento součástí a v souladu se schváleným IPRM, obdrží navíc 10% bonifikaci z dosaženého bodového ohodnocení Specifické požadavky pro 5. výzvu

19 Monitorovací indikátory jsou ukazatelé k získání zpětné vazby, zda byly naplněny cíle projektu v rámci monitorování realizace projektu musí každý příjemce průběžně sledovat a vykazovat hodnoty indikátorů jsou uvedeny ve smlouvě o realizaci GP spolu se sankcemi při nenaplnění závazných MI u relevantních indikátorů uvede žadatel výchozí a plánovanou hodnotu s informací, kdyby bude plánovaná hodnota dosažena ▪ doplnit k MI konkrétní popis jejich dosažitelnosti, postup vykazování a dokládání ! 19

20 20 Monitorovací indikátory Kód indikátoruI n d i k á t o r 07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 07.41.01 z toho Počet podpořených osob – muži 07.41.02 Počet podpořených osob – ženy 07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob 07.46.01 z toho Počet úspěšně podpořených osob – muži 07.46.02 Počet úspěšně podpořených osob –ženy 06.43.10 Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů 06.43.12 z toho počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ŽP 06.43.13 počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ICT

21 21 Monitorovací indikátory Nově vytvořeným inovovaným produktem není: Webové stránky informující o projektu Nakoupené pomůcky a učebnice Akreditace Powerpointová prezentace, která vychází z nově vytvořeného /inovovaného produktu Vyučovací hodina Stáže, konference, exkurze Poradenské centrum Podrobné informace: Metodika monitorovacích indikátorů,verze 3

22 22 Děkuji za pozornost Mgr. Jana Šindelářová sindelarova.j@kr-ustecky.cz 475 657 907


Stáhnout ppt "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání 5.výzva Seminář pro žadatele Ústí nad Labem."

Podobné prezentace


Reklamy Google