Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program ESPON 2013 Informační den Program ESPON 2013 Projektová partneři Mgr. Milada Hroňková Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 21. února 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program ESPON 2013 Informační den Program ESPON 2013 Projektová partneři Mgr. Milada Hroňková Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 21. února 2011."— Transkript prezentace:

1 Operační program ESPON 2013 Informační den Program ESPON 2013 Projektová partneři Mgr. Milada Hroňková Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 21. února 2011

2 OP ESPON 2013 Projektový partner (v hodný žadatel) Veřejná organizace (ministerstvo, kraj, obec) – priority 1,2,3 Veřejnoprávní instituce (Public Equivalent body – veřejnoprávní subjekt neziskového charakteru, který definuje Směrnice ES 2004/18, odst. 1) – priority 1,2 – předkládání návrhů(2.kolo priority),3 Od 16.9.09 také soukromé subjekty -priority 1, 2 – předkládání návrhů (2.kolo priority),3

3 Jak je žadatel hodnocen 1.Hodnocení provádí Koordinační jednotka a Hodnotitelská komise – hodnocen je zejména obsah žádosti, řízení projetku, partnerství v rámci projektu – žadatel-vedoucí partner (LP) zasílá na Koordinační jednotku (Luxembourg) projektovou žádost (část A, B + podpůrné dokumenty;www.espon.eu) 2.Kontrola způsobilosti Národním koordinátorem (Odbor evropské územní spolupráce MMR ČR) – žadatel odevzdává dokumenty dle typu žadatele;www.strukturalni-fondy.cz Národní koordinátor zasílá výsledek svého rozhodnutí Koordinační jednotce Na základě těchto hodnocení rozhodne Monitorovací výbor o výběru projektů

4 Jaké dokumenty odevzdává VEŘEJNÁ organizace Projektovou žádost (část A, B + podpůrné dokumenty;informace na www.espon.eu)-odeslat na Koordinační jednotku Dokumenty pro ověření způsobilosti stanovené Národním koordinátorem: - odeslat na Národního koordinátora I.Výpis o přidělení IČO (právní status) : úředně ověřená kopie II.Schválení realizace projektu (doklad zápisu z jednání vrcholného orgánu např.zastupitelstva) úředně ověřená kopie

5 Jaké dokumenty odevzdává VEŘEJNOPRÁVNÍ instituce VYMEZENÍ – VEŘEJNOPRÁVNÍ INSTITUCE (Public Equivalent body) - veřejnoprávní subjekt neziskového charakteru, který definuje Směrnice ES 2004/18 odst.1 takto: A.Je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu; B.Má právní subjektivitu; C.Je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty - nebo je těmito orgány řízen - nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty

6 Jaké dokumenty odevzdává VEŘEJNOPRÁVNÍ instituce Projektovu žádost (část A, B + podpůrné dokumenty) odeslat na Koordinační jednotku Dokumenty pro ověření způsobilosti stanovené Národním koordinátorem:- odeslat na Národního koordinátora I.Ad A) Dokument dokládající účel založení (např. zakládací listina,stanovy) : kopie, aktuálně platné II.Ad B) Výpis z registru (např. občanských sdružení) originál nebo úředně ověřená kopie, ne starší než 3 měsíce k datu podání žádosti

7 Jaké dokumenty odevzdává VEŘEJNOPRÁVNÍ instituce III.Ad C) doložit dokument dokazující minimálně jednu z uvedených podmínek (např.prohlášení o finančních zdrojích s přehledem financování minimálně za 2 uplynulé roky, ze kterých je patrné rozlišení na veřejné a soukromé zdroje, výroční zprávy 2 předchozích let atd.)

8 Jaké dokumenty odevzdává SOUKROMÝ žadatel Soukromý žadatel (LP) zasílá veškeré dokumenty na Koordinační jednotku (Luxembourg): Projektovou žádost (část A, B + podpůrné dokumenty) Dokumenty pro ověření způsobilosti: I. Výpis z obchodního rejstříku (jiný odpovídající registr) : originál nebo úředně ověřená kopie, ne starší než 3 měsíce k datu podání žádosti II.Dokument dokládající druh, statutární orgány, výzkumnou činnost žadatele (zřizovací listina, stanovy, živnostenské oprávnění…) - kopie, aktuálně platné III. Výpis z trestního rejstříku (platí pro statutární zástupce a členy statutárních orgánů) : aktuálně platné, ne starší než 3 měsíce k datu podání žádosti, originál nebo úředně ověřená kopie

9 Jaké dokumenty odevzdává SOUKROMÝ žadatel IV. Účetní výkazy a zjednodušený finanční výkaz ( za poslední 3 uzavřené roky) (1.výpočtem zisku, likvidity a zadluženosti, 2. účetní závěrka včetně rozvahy a výkazu zisku a ztrát nebo daňová evidence: výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů, 3. výroční zpráva, 4. finanční plán na rok, kdy žadatel podává žádost) kopie V.Výpis z bank.účtu s uloženou finanční částkou nebo příslib banky o poskytnutí úvěru – originál nebo úředně ověřená kopie VI.Podepsané čestné prohlášení – aktuálně platné (Vzory čestného prohlášení a zjednodušených finančních výkazů lze najít na www.strukturalni-fondy.cz/programy 2007-2013/Evropská územní spolupráce/Espon 2013/dokumenty.)www.strukturalni-fondy.cz/programy

10 Děkuji za pozornost Mgr. Milada Hroňková Odbor evropské územní spolupráce Oddělení mezinárodních územních vazeb Ministerstvo pro místní rozvoj hromil@mmr.cz@mmr.cz Česká republika


Stáhnout ppt "Operační program ESPON 2013 Informační den Program ESPON 2013 Projektová partneři Mgr. Milada Hroňková Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 21. února 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google