Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Výběr dodavatele v OPPI Ing. Bohumil Šmucr 23.2.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Výběr dodavatele v OPPI Ing. Bohumil Šmucr 23.2.2011."— Transkript prezentace:

1 Seminář Výběr dodavatele v OPPI Ing. Bohumil Šmucr 23.2.2011

2 Použité zkratky ╌ PpVD- Pravidla pro výběr dodavatelů ╌ ZoVZ- Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ╌ VŘ- Výběrové řízení ╌ ZV- Způsobilé výdaje ╌ OV- Obchodní věstník ╌ ISVZ- Informační systém veřejných zakázek ╌ TED- Tenders Electronic Daily ╌ CI- Agentura CzechInvest ╌ MMR- Ministerstvo pro místní rozvoj

3 Obsah ╌ Právní základ ╌ Rozlišení postupu dle zákona a dle PpVD ╌ Obecné principy ╌ Postup při realizaci VŘ ╌ Specifika VŘ

4 Právní základ ╌ Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007- 2013 ╌ Metodika předložena MMR, schválena usnesením vlády č. 48 ze dne 12.1.2008 ╌ Účinnost od 1.2.2009 ╌ Znění postupů viz http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/9d/9d447418-cb3e-4602-8d97-3fdd66f18c43.pdf Aktualizace platná od 1.3.2011 ╌ Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (ZoVZ) ╌ Pravidla pro výběr dodavatelů (PpVD), čj. 34647/10/08100/ platná od 1.10.2010

5 Subjekty dle zákona ╌ Veřejný zadavatel – ČR, státní příspěvkové organizace, územní samosprávné celky, právnické osoby financované či kontrolované státem, založená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu ╌ Sektorový zadavatel – subjekt vykonávající činnost v oblasti energetiky, plynárenství, vodárenství, teplárenství, veřejné dopravy, které svou činnost vykonávají na základě výhradního práva, nebo je pod kontrolou veřejného zadavatele ╌ Dotovaný zadavatel – subjekt zadávající zakázku na stavební práce v hodnotě nad 125 451 000 Kč bez DPH, nebo služby souvisejícími se stavebními pracemi nad 4 997 000 bez DPH, pokud jsou tyto spolufinancovány z více než 50% z veřejných prostředků

6 Obecné principy ╌ Transparentnost, nediskriminace, rovný přístup ╌ Transparentnost je zajištěna zejména zveřejněním vyhlášení vůči neomezenému okruhu uchazečů a dokumentací celého průběhu VŘ ╌ Nediskriminace musí být respektována ve vyhlášení, zadávací dokumentaci a smluvních podmínkách

7 Publicita ╌ Žadatel je povinen ve vyhlášení VŘ uvést povinnou publicitu v podobě odpovídající Pravidlům pro publicitu: EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ╌ Níže uvedený formát publicity slouží pro účely interních dokumentů CI a MPO ╌ Nově od 1.10.2010 je publicita ve VŘ povinná až u projektů, kde je vydáno Rozhodnutí

8 Dělení zakázek ╌ Princip účelu ╌ Shodné, nebo podobné realizace, kde je nutnost pořízení známa, nebo plánována předem, je nutné zadávat přes VŘ ╌ Pro související zakázky rozdělené na části je rozhodný součet předpokládaných hodnot ╌ Zakázku nelze rozdělit za účelem snížení předpokládané hodnoty ╌ Velmi problematická oblast vyžadující často individuální posouzení ╌ Pokud je plnění schopen dodat jediný dodavatel, je obvykle nutné realizovat VŘ

9 Příprava výběrového řízení ╌ Nejprve je nutné definovat, co a v jakém množství má být pořízeno ╌ V případě stavebních prací obvykle předchází zpracování projektové dokumentace a výkazu výměr ╌ Zpracování zadávací dokumentace

10 Zadávací dokumentace ╌ Musí poskytovat uchazečům jasnou představu o Vašem požadavku ╌ Podrobné informace o požadovaném plnění, množství, termínech aj. ╌ Nesmí obsahovat požadavky, které neodůvodněným způsobem omezují účast určitých subjektů působících na trhu ╌ Nelze používat konkrétní obchodní názvy a značky – pouze výjimečně, pokud obecná technická specifikace není dostačující a pouze jako příklad ╌ Povinné náležitosti jsou uvedeny v bodě 9 PpVD

11 Kvalifikační předpoklady ╌ Požadavky na uchazeče v daném VŘ ╌ Jejich splnění vyjadřuje schopnost uchazeče realizovat danou zakázku ╌ Nezaměňovat s požadavky na zakázku samotnou ╌ Předpoklady základní, profesní, ekonomické, technické ╌ Struktura kvalifikačního předpokladu: Co je nutné prokázat, jakým způsobem má být prokázáno a v jaké výši

12 Hodnotící kritéria ╌ Každé kritérium musí mít stanovenu váhu a počet rozdělovaných bodů ╌ Kritérium musí být objektivní a transparentní ╌ Ideální je použití měřitelných porovnatelných veličin - cena, výkonové parametry aj. ╌ Musí být srozumitelné a jasné, jak budou nabídky hodnoceny ╌ Při použití nekvantifikovatelných kritérií je nutné patřičné odborné zdůvodnění ╌ U obecných kritérií je nutné dále rozepsat, co v rámci tohoto kritéria bude hodnoceno ╌ Externí subjekt by měl, při znalosti dokumentace VŘ, dojít ke stejnému výsledku hodnocení

13 Zadávací dokumentace ╌ Požadavek na obsah a způsob zpracování nabídek ╌ Musí být obsaženy obchodní Podmínky ╌ Soulad s informacemi ve vyhlášení zakázky (zejména předmět plnění a lhůty) ╌ Zadávací dokumentaci nelze v průběhu VŘ měnit

14 Předpokládaná hodnota ╌ Je nutný postup podle §13 ZoVZ ╌ Vždy se určuje bez DPH ╌ Předpokládanou hodnotu nelze stanovit nekvalifikovaným odhadem ╌ Je určující pro způsob vyhlášení VŘ ╌ Obvykle stanovena na základ předchozích zkušeností se zakázkami obdobného charakteru, na základě průzkumu trhu aj. ╌ Rozhodující je celková cena zakázky, bez ohledu na to, jaká je výše dotace či ZV ╌ Správné stanovení předpokládané hodnoty je důležité zejména v hraničních případech

15 Zveřejňování a lhůty ╌ Zakázky od 500tis. do 50mil. Kč bez DPH vyžadují zveřejnění na OV s lhůtou pro podání nabídek minimálně 30dní. ╌ Zakázky od 50mil. do 100mil. Kč bez DPH vyžadují zveřejnění na OV a ISVZ s lhůtou pro podání nabídek minimálně 40dní. ╌ Zakázky od 100mil. Kč bez DPH vyžadují zveřejnění na OV, ISVZ a TED s lhůtou pro podání nabídek minimálně 60dní.

16 Zveřejňování a lhůty ╌ Lhůty jsou uvedeny v kalendářních dnech ╌ Počítání času podle dnů ╌ Lhůta začíná svůj běh den po dni, kdy došlo ke zveřejnění ╌ OV zveřejňuje s týdenní periodicitou, každou středu ve 12:00 – lhůty je proto nutné přizpůsobit! ╌ Uzávěrka každého čísla je týden předem ve středu v 15:00

17 Zveřejnění ╌ Vyhlášení dává základní představu o VŘ ╌ V rámci zveřejněného VŘ je možné oslovit již známé dodavatele ╌ Je nutné čekat na uplynutí lhůty pro podání nabídek ╌ S odpověďmi na případné dotazy je nutné seznámit již známé uchazeče a také uchazeče, kteří se v budoucnu přihlásí

18 Hodnocení nabídek ╌ Po uplynutí lhůty pro podání nabídek ╌ Nabídky podané po lhůtě se neotevírají ani nehodnotí ╌ Nejprve se posuzuje splnění kvalifikace a vhodnost nabídek ╌ Nevhodné nabídky se nehodnotí ╌ Zakázky v hodnotě od 500tis. do 50mil. Kč hodnotí minimálně 3 členná komise ╌ Zakázky v hodnotě nad 50mil. Kč hodnotí minimálně 5 členná komise ╌ Členové komise musí být nestranní a nepodjatí ve vztahu k hodnoceným nabídkám a firmám, které je předkládají

19 Hodnocení nabídek ╌ Hodnocení musí odpovídat kritériím v ZD ╌ Musí být transparentní a objektivní ╌ Nabídky v cizí měně se přepočítávají kurzem ČNB platným ke dni hodnocení ╌ Řádná dokumentace a zdůvodnění hodnocení ╌ Popis hodnocení ve zprávě z VŘ

20 Podpis smlouvy ╌ Může následovat prakticky ihned po vyhodnocení VŘ ╌ Možnost uzavřít smlouvu s druhým či třetím dodavatelem v pořadí, pokud první (druhý) dodavatel odmítne ╌ VŽDY je nutné uvést ve smlouvě povinnost o spolupůsobení při finanční kontrole ╌ Předmět plnění musí odpovídat vítězné nabídce ╌ Cena může být nižší než ve vítězné nabídce (nesmí se měnit plnění) ╌ Cena musí být rozepsána – obsahovat vyčíslení DPH

21 Informace o výsledku VŘ ╌ Povinnost vůči všem uchazečům, kteří předložili nabídku a nebyli z VŘ vyloučeni ╌ Informování musí být prokazatelné (dodejka, e-mailová doručenka) ╌ Musí obsahovat identifikaci hodnocených dodavatelů a výsledek hodnocení nabídek, ze kterého je patrné pořadí nabídek

22 Zadání propojené osobě ╌ Osoba blízká dle §116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ╌ Ekonomicky propojená osoba (spojenec či partner) dle definice MSP ╌ Vyžaduje zpracování znaleckého posudku ╌ Posudek zpracuje žadatel na své náklady a předkládá jej k Žádosti o platbu ╌ Pozor na nákupy dlouhodobého nehmotného majetku ╌ Nákupy dlohuhodobého nehmotného majetku musí probíhat od třetích osob s odvoláním na nařízení EK 139/2004 – uvedeno ve Výzvách.

23 Rušení VŘ ╌ Poměrně komplikované – zákonné důvody (§84) ╌ Ve vyhlášení je vhodné vyhradit si právo odmítnout všechny předložené nabídky

24 Navyšování ceny ╌ V dřívějších PpVD bylo možné v krajních případech při splnění určitých podmínek ╌ Nová PpVD navýšení ceny neumožňují ╌ Navýšení ceny nad cenu vysoutěženou je nezpůsobilý výdaj

25 Archivace ╌ Pečlivá dokumentace celého VŘ ╌ Podstatné zejména pro kontrolu ╌ Dokumentace se předkládá v češtině ╌ Od 1.10.2010 se ke kontrole nepředkládají všechny nabídky, ale pouze nabídka vítězná

26 Plánované změny ╌ Nová verze PpVD připravována na 1.4.2011 spolu s Pokyny pro realizaci VŘ ╌ Návrat problematiky výhradních dodavatelů ╌ Podrobná formální úprava rušení VŘ – namísto odvolání na §84 ZoVZ ╌ Rozšíření povinného obsahu ZD ╌ Stanovení povinných náležitostí Oznámení o zahájení VŘ ╌ Zrušení možnosti poskytovat ZD zkráceně (18/28/48 dnů) ╌ Upřesnění náležitostí Zprávy z VŘ ╌ Povinnost vkládat dokumentaci k VŘ do eA

27 Výběr dodavatele Na co upozornit? ╌ Dodržování základních principů – transparentnost, nediskriminace, objektivnost ╌ Není možné uvádět ve VŘ konkrétní názvy, obchodní značky aj. je nutná pouze obecná specifikace (název leze uvést pouze výjimečně pokud obecná specifikace není dostačující) ╌ Předložení zprávy z VŘ po vyhodnocení nabídek do eAccount ╌ Ve smlouvě s dodavatelem musí být uvedena povinnost o spolupůsobení při finanční kontrole ╌ Není možné účelově dělit zakázku ╌ Správné stanovení předpokládané hodnoty zakázky ╌ Správné stanovení hodnotících kritérií ╌ Posuzování pouze VHODNÝCH nabídek ╌ Dodržování lhůt pro předkládání nabídek ╌ Pozor na navýšení ceny zakázky

28 Dotazy

29 Děkuji za pozornost Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. © Copyright, CzechInvest 2011. Všechna práva vyhrazena Děkuji za pozornost! Kontakt: Bohumil.smucr@czechinvest.org +420 296 342 678


Stáhnout ppt "Seminář Výběr dodavatele v OPPI Ing. Bohumil Šmucr 23.2.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google