Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana hospodářské soutěže J. Bejček. Část I. Hospodářská soutěž a východiska její regulace Hospodářská soutěž a východiska její regulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana hospodářské soutěže J. Bejček. Část I. Hospodářská soutěž a východiska její regulace Hospodářská soutěž a východiska její regulace."— Transkript prezentace:

1 Ochrana hospodářské soutěže J. Bejček

2 Část I. Hospodářská soutěž a východiska její regulace Hospodářská soutěž a východiska její regulace

3 Hospodářská soutěž Soupeření více osob, které na trhu nabízejí nebo požadují totéž plnění Pluralita subjektů Pluralita subjektů Jednota objektu Jednota objektu Vztah zápasu Vztah zápasu Rytina kupců sjednávajících cenu vína Rytina kupců sjednávajících cenu vína

4 Modely hospodářské soutěže Dokonalá konkurence Dokonalá konkurence Monopolistická konkurence Monopolistická konkurence Funkční soutěž a svobodná soutěž Funkční soutěž a svobodná soutěž Chicagská škola Chicagská škola Harvardská škola Harvardská škola

5 Omezení hospodářské soutěže Dle typu –Kartely –Zneužití tržní moci –Koncentrace Dle směru působení –Horizontální –Vertikální –Diagonální

6 Relevantní trh Podmínka vzniku soutěže a konkurence Střetnutí alespoň dvou soutěžitelů na relevantním trhu Střetnutí alespoň dvou soutěžitelů na relevantním trhu Trh Trh –Zastupitelného zboží nebo služeb –Na stejném místě –Ve stejném čase Relevantní trh je segment trhu Relevantní trh je segment trhu –Trh je tvořen takřka nekonečným množstvím relevantních trhů, které se mohou různě překrývat

7 Tržní moc Dvě složky Schopnost určovat chování ostatních soutěžitelů Schopnost určovat chování ostatních soutěžitelů Schopnost chovat se nezávisle na ostatních soutěžitelích Schopnost chovat se nezávisle na ostatních soutěžitelích Tržní moc není jen podíl na trhu! Zkrocení zlé ženy (divadelní plakát)

8 Schéma tržní síly

9 Regulace x Deregulace Paradox regulace: Regulací soutěže dochází k jejímu omezování Regulací soutěže dochází k jejímu omezování Deregulací soutěže vzniká prostor omezení soutěže ze strany účastníků kartelizací, tvorbou koncernů a monopolů Deregulací soutěže vzniká prostor omezení soutěže ze strany účastníků kartelizací, tvorbou koncernů a monopolů Je třeba hledat optimální míru regulace

10 Pozitivní efekt regulované soutěže Odstranění nepřiměřených tvrdostí trhu Tlak na efektivitu nabídky –tvorba nejlepší nabídky –Prospěch spotřebitele Kvalitní soutěžní prostředí –Transparentnost –Nižší zneužitelnost –Stabilita

11 Negativní efekt regulované soutěže Eliminace výhod koncentrace - Úspora nákladů (economics of scope and scale) - Mezinárodní konkurenceschopnost (local champions – global players?) - Technický pokrok Náklady regulace Zásah do práv soutěžitelů

12 Přístupy k regulaci soutěže  Rezignační  Regulační  Strukturální   Vlastnický  Kombinovaný   Vlastnický  Kombinovaný  „Ježíš vyhání kupce z chrámu“ Jacob Jordaens r. 1650 První pokusy o regulaci soutěže?

13 Část II. Systematika a prameny soutěžního práva

14 Soutěžní právo Ochrana soutěže - existenční ochrana Ochrana soutěže - existenční ochrana –Veřejnoprávní větev –Právo na ochranu hospodářské soutěže Ochrana soutěžitelů - kvalitativní ochrana Ochrana soutěžitelů - kvalitativní ochrana –Soukromoprávní větev –Právo proti nekalé soutěži Evropské x České vnitrostátní Evropské x České vnitrostátní

15 Koexistence národní a evropské úpravy Evropské právo Věci s komunitárním rozměrem Věci s komunitárním rozměrem Věci, kde ZOHS na evropské právo odkazuje (blokové výjimky) Věci, kde ZOHS na evropské právo odkazuje (blokové výjimky) České právo Věci bez komunitárního rozměru Věci bez komunitárního rozměru ÚOHS vykonává některé pravomoci Komise na základě zmocnění ÚOHS vykonává některé pravomoci Komise na základě zmocnění

16 Prameny soutěžního práva EU Čl. 81 a 82 Smlouvy o ES Čl. 81 a 82 Smlouvy o ES Nařízení č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy Nařízení č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy Nařízení č. 139/2004 o kontrole spojování podniků. Nařízení č. 139/2004 o kontrole spojování podniků. Nařízení č. 26/1962 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi Nařízení č. 26/1962 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi Nařízení o blokových výjimkách Nařízení o blokových výjimkách

17 Prameny národního soutěžního práva Zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.) Zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.) –Vyšší míra abstrakce, obecnější formulace, menší kazuističnost Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (273/1996 Sb.) Vyhlášky ÚOHS Obsahová podobnost s právem EU čl. 64 Asociační dohody z roku 1991 čl. 64 Asociační dohody z roku 1991

18 Systematika úpravy OHS

19 Část III. Úvod do zákona o Ochraně hospodářské soutěže

20 Systematika ZOHS Úvodní ustanovení – předmět úpravy a definice Úvodní ustanovení – předmět úpravy a definice Kartelové právo Kartelové právo Zákaz zneužití dominance Zákaz zneužití dominance Kontrola koncentrací Kontrola koncentrací Úřad na ochranu hospodářské soutěže Úřad na ochranu hospodářské soutěže Řízení před ÚOHS Řízení před ÚOHS Sankce Sankce Závěrečná a přechodná ustanovení Závěrečná a přechodná ustanovení

21 ZOHS Předmět úpravy - § 1 odst. 1 ZOHS Ochrana hospodářské soutěže Ochrana hospodářské soutěže –proti vyloučení, omezení, narušení nebo ohrožení –Z příčiny dohod soutěžitelů, zneužití dominance nebo spojení soutěžitelů Ochrana konkrétního soutěžitele – jen jako vedlejší produkt. Ochrana konkrétního soutěžitele – jen jako vedlejší produkt.

22 Mezinárodní rozměr ZOHS Evropská OHS ZOHS se použije obdobně na řízení ve věcech podle článků 81 a 82 SES. ZOHS se použije obdobně na řízení ve věcech podle článků 81 a 82 SES. Teorie účinků protisoutěžního jednání ZOHS se použije na jednání soutěžitelů v cizině, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž na území České republiky. ZOHS se použije na jednání soutěžitelů v cizině, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž na území České republiky. ZOHS se nepoužije na jednání v ČR, které má účinky výhradně v zahraničí ZOHS se nepoužije na jednání v ČR, které má účinky výhradně v zahraničí

23 Soutěžitelé § 2 ZOHS fyzické a právnické osoby fyzické a právnické osoby sdružení těchto osob i v případě, že nejsou právnickými osobami sdružení těchto osob i v případě, že nejsou právnickými osobami - pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat - i když nejsou podnikateli.

24 Relevantní trh § 2 ZOHS – Složky relevantního trhu –Věcná - zboží, které je shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné –Prostorová - území, na němž jsou soutěžní podmínky homogenní a zřetelně odlišitelné –Časová – vyplývá z podstaty věci Prodej cetek na pláži Prodej cetek na pláži Relevantní trh sui generis Relevantní trh sui generis

25 Část IV. Kartelové dohody

26 Dohody omezující soutěž Kartelové dohody § 3-7 ZOHS Generální klauzule: Dohody, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže jsou zakázané a neplatné Dohody, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže jsou zakázané a neplatné Speciální skutkové podstaty –Musí naplňovat podmínky generální klauzule –Zakázané je i jednání, které nemá skutkovou podstatu

27 Výklad pojmu dohoda Dohody (§ 3 odst. 1 ZOHS) Dohody mezi soutěžiteli Dohody mezi soutěžiteli Rozhodnutí jejich sdružení Rozhodnutí jejich sdružení Jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě Jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě

28 Dohody omezující soutěž Tradiční dělení podle obsahu Cenové a podmínkové kartely Cenové a podmínkové kartely Množstevní kartely Množstevní kartely Segmentační kartely Segmentační kartely Restrikční a kontrolní kartely Restrikční a kontrolní kartely Junktimační kartely Junktimační kartely Racionalizační kartely Racionalizační kartely Diskriminační a bojkotové kartely Diskriminační a bojkotové kartely Licenční kartely Licenční kartely

29 Speciální skutkové podstaty v ZOHS přímé nebo nepřímé určení cen popřípadě o jiných obchodních podmínek přímé nebo nepřímé určení cen popřípadě o jiných obchodních podmínek omezení nebo kontrola výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic omezení nebo kontrola výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů vázání uzavření smlouvy na přijetí dalšího plnění vázání uzavření smlouvy na přijetí dalšího plnění

30 Speciální skutkové podstaty v ZOHS část II. uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým soutěžitelům (diskriminace) uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým soutěžitelům (diskriminace) Závazek neobchodovat či jinak hospodářsky spolupracovat se soutěžiteli, kteří nejsou účastníky dohody, anebo jim budou jinak působit újmu (skupinový bojkot). Závazek neobchodovat či jinak hospodářsky spolupracovat se soutěžiteli, kteří nejsou účastníky dohody, anebo jim budou jinak působit újmu (skupinový bojkot).

31

32 Výjimky ze zákazu kartelových dohod Výjimky: - Stanovené zákonem - Blokové výjimky stanovené ÚOHS - Komunitární blokové výjimky -I když jednání nemá komunitární rozměr

33 Zákonné výjimky Kartelové dohody s pozitivním efektem??? přispějí ke zlepšení výroby, distribuce zboží, podpoře technického či hospodářského rozvoje přispějí ke zlepšení výroby, distribuce zboží, podpoře technického či hospodářského rozvoje Poskytnou výhodu spotřebitelům Poskytnou výhodu spotřebitelům neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu Do 2004 individuální výjimky

34 Zákonné výjimky Zásada de minimis – bagatelní kartel horizontální dohoda se součtem podílů účastníků na relevantním trhu nepřesahujícím 10 % horizontální dohoda se součtem podílů účastníků na relevantním trhu nepřesahujícím 10 % vertikální dohoda s podílem žádného z účastníků na relevantním trhu nepřesahujícím 15 % vertikální dohoda s podílem žádného z účastníků na relevantním trhu nepřesahujícím 15 %

35 Zákonné výjimky Zemědělství dohody odbytových organizací a sdružení zemědělských výrobců o prodeji nezpracovaných zemědělských komodit. dohody odbytových organizací a sdružení zemědělských výrobců o prodeji nezpracovaných zemědělských komodit.

36 Výjimky ze zákonných výjimek „Hard-core kartely“ Zákonné výjimky pro bagatelní kartel a zemědělství se neuplatní pro: horizontální dohody cenové, kontrolní a segmentační horizontální dohody cenové, kontrolní a segmentační vertikální dohody cenové nebo segmentační vertikální dohody cenové nebo segmentační

37 Výjimky ze zákonných výjimek Souborný kartel – skupina provázaných dohod: - hodnotí se jako celek – možnost překročení limitu bagatelních kartelů v součtu - Alespoň jeden z účastníků má podíl na relevantním trhu větší než 5% - Kumulativní účinek souboru dohod narušuje soutěž

38 Výjimky ÚOHS Individuální výjimky jen do 16.2.2004 Individuální výjimky jen do 16.2.2004 Blokové výjimky – stanoví ÚOHS vyhláškou Blokové výjimky – stanoví ÚOHS vyhláškou Vydané blokové výjimky obsahem odpovídaly komunitárním výjimkám a byly do roku 2005 zrušeny Vydané blokové výjimky obsahem odpovídaly komunitárním výjimkám a byly do roku 2005 zrušeny

39 Komunitární výjimky I Vydává Komise jako nařízení 1) V oblasti vertikálních dohod Nařízení č. 2790/1999 o některých kategoriích vertikálních dohod Nařízení č. 2790/1999 o některých kategoriích vertikálních dohod Nařízení Komise č. 1400/2002 o některých kategoriích vertikálních dohod v oblasti motorových vozidel Nařízení Komise č. 1400/2002 o některých kategoriích vertikálních dohod v oblasti motorových vozidel

40 Komunitární výjimky II 2) V oblasti horizontální spolupráce Nařízení č. 2658/2000 o dohodách a specializaci Nařízení č. 2658/2000 o dohodách a specializaci Nařízení č. 2659/2000 o výzkumu a vývoji Nařízení č. 2659/2000 o výzkumu a vývoji

41 Komunitární výjimky III 3) V oblasti poskytování technologií Nařízení Komise č. 240/1996 o dohodách o poskytování technologií Nařízení Komise č. 240/1996 o dohodách o poskytování technologií 4) V oblasti pojišťovnictví Nařízení Komise č. 358/2003 o dohodách v pojišťovnictví (pracovní verze ÚOHS) Nařízení Komise č. 358/2003 o dohodách v pojišťovnictví (pracovní verze ÚOHS)

42 Komunitární výjimky III 5) V oblasti dopravy Nařízení Rady č. 1017/1968 o dohodách v oblasti železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy Nařízení Rady č. 1017/1968 o dohodách v oblasti železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy Nařízení Komise č. 1617/1993 o dohodách v letecké dopravě Nařízení Komise č. 1617/1993 o dohodách v letecké dopravě Nařízení Rady č. 4056/1986 Nařízení Rady č. 4056/1986 a nařízení Komise č. 823/2000 o dohodách v oblasti námořní dopravy a nařízení Komise č. 823/2000 o dohodách v oblasti námořní dopravy

43 Kartelové dohody - Sankce Absolutní neplatnost ex lege Absolutní neplatnost ex lege Zákaz plnění dohody rozhodnutí ÚOHS Zákaz plnění dohody rozhodnutí ÚOHS Uložení pokuty Uložení pokuty Uložení opatření k nápravě Uložení opatření k nápravě

44 Dobrovolná kompenzační opatření Nejsou to opatření k nápravě Nejsou to opatření k nápravě Kompenzační, ne sankční charakter Kompenzační, ne sankční charakter Navrhnou účastníci řízení do 15 dnů od doručení výhrad ÚOHS k dohodě Navrhnou účastníci řízení do 15 dnů od doručení výhrad ÚOHS k dohodě Musí zajistit ochranu soutěže a odstranit závadný stav Musí zajistit ochranu soutěže a odstranit závadný stav

45 Dobrovolná kompenzační opatření Pokud je ÚOHS schválí, uloží jejich plnění a zastaví řízení – nezakáže kartelovou dohodu Pokud je ÚOHS schválí, uloží jejich plnění a zastaví řízení – nezakáže kartelovou dohodu Nelze, pokud byla zakázaná dohoda již plněna a měla nebo mohla mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Nelze, pokud byla zakázaná dohoda již plněna a měla nebo mohla mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

46 Část V. Zneužívání dominantního postavení

47 Dominant - § 10 ZOHS Soutěžitel nebo více soutěžitelů (kolektivní dominance) Soutěžitel nebo více soutěžitelů (kolektivní dominance) S tržní mocí, která umožňuje značnou nezávislost na soutěžitelích a spotřebitelích S tržní mocí, která umožňuje značnou nezávislost na soutěžitelích a spotřebitelích Obraz „Obr“, Francisco Goya, 1808

48 Tržní moc dominanta Hodnotí ÚOHS Hodnotí ÚOHS Kritéria Kritéria –hospodářská a finanční síla soutěžitelů –právních nebo jinéch překážky vstupu na trh –stupeň vertikální integrace soutěžitelů –struktura trhu –velikosti tržních podílů nejbližších konkurentů Vyvratitelná domněnka Vyvratitelná domněnka –Podíl na trhu < 40% = Tržní moc dominanta není dána

49 Zakázané praktiky § 11 ZOHS Generální klauzule Generální klauzule –Zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů Speciální skutkové podstaty Speciální skutkové podstaty –Musí naplňovat podmínky generální klauzule –Zakázané je i jednání, které nemá skutkovou podstatu

50 Zneužití dominantního postavení Proti soutěžitelům x proti spotřebitelům Typické případy dle druhu Bojkot Bojkot Odmítnutí dodávek Odmítnutí dodávek Diskriminace Diskriminace Výlučnost Výlučnost Junktime Junktime Není bojkot jako bojkot jako bojkot

51 Skutkové podstaty zneužívání dominance vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách, zvláště vynucování plnění v nápadném nepoměru k protiplnění vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách, zvláště vynucování plnění v nápadném nepoměru k protiplnění vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana odebere i další plnění, které s ním nesouvisí vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana odebere i další plnění, které s ním nesouvisí uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo srovnatelném plněnízastavení nebo omezení výroby, odbytu nebo výzkumu a vývoje uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo srovnatelném plněnízastavení nebo omezení výroby, odbytu nebo výzkumu a vývoje

52 Skutkové podstaty zneužívání dominance dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny odmítnutí poskytnout jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu přístup k infrastruktuře, pokud jiní soutěžitelé nemohou bez spoluužívání zařízení působit na stejném trhu odmítnutí poskytnout jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu přístup k infrastruktuře, pokud jiní soutěžitelé nemohou bez spoluužívání zařízení působit na stejném trhu

53 Sankce Zákaz rozhodnutím ÚOHS Zákaz rozhodnutím ÚOHS Pokuta Pokuta Opatření k nápravě Opatření k nápravě Možnost schválit kompenzační opatření navržená narušitelem.

54 Část VI. Kontrola koncentrací

55 Antitrustové právo Kontrola koncentrací - spojování soutěžitelů Kontrola koncentrací - spojování soutěžitelů Ochrana struktury trhu Ochrana struktury trhu Hlava IV (§ 12-19) ZOHS Hlava IV (§ 12-19) ZOHS

56

57 Koncentrace Spojení podniků: Přeměnou Přeměnou Nabytím podniku Nabytím podniku Získáním kontroly Získáním kontroly Richard Earl Thompson: Obraz „Koncentrace“ Trochu jiné soustředění :)

58 Koncentrace Koncentrací není: Přechodná účast banky Přechodná účast banky Přechodné získání podílů Přechodné získání podílů Přechod některých působností orgánu Přechod některých působností orgánu

59

60 Zásada de minimis Ekonomicky nevýznamné koncentrace se Ekonomicky nevýznamné koncentrace se Hranice obratu - § 13 ZOHS Hranice obratu - § 13 ZOHS –Celosvětový x Vnitrostátní a) celkový obrat všech v ČR vyšší než 1,5 mld. Kč a alespoň dva v ČR obrat vyšší než 250 mil. Kč b) Jeden soutěžitel (fúzující, ovládnutý nebo zakládající spol. podnik) obrat v ČR vyšší než 1,5 mld. Kč a celosvětový obrat dalšího soutěžitele vyšší než 1,5 mld. Kč

61 Kritéria pro posouzení koncentrace I § 18 ZOHS potřeba zachování a rozvíjení HS potřeba zachování a rozvíjení HS Struktura dotčených trhů Struktura dotčených trhů Podíl spojujících se soutěžitelů na trhu Podíl spojujících se soutěžitelů na trhu Hospodářská a finanční síla spojujících se soutěžitelů Hospodářská a finanční síla spojujících se soutěžitelů překážky vstupu na trh překážky vstupu na trh

62 Kritéria pro posouzení koncentrace II možnost volby dodavatelů a odběratelů spojujících se soutěžitelů možnost volby dodavatelů a odběratelů spojujících se soutěžitelů vývoj nabídky a poptávky na trhu vývoj nabídky a poptávky na trhu potřeby a zájmy spotřebitelů potřeby a zájmy spotřebitelů výzkum a vývoj, je-li k prospěchu spotřebitele a nebrání soutěži. výzkum a vývoj, je-li k prospěchu spotřebitele a nebrání soutěži.

63 Kritéria posuzování koncentrace

64 Domněnka přípustnosti ÚOHS spojení nepovolí, pokud by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže ÚOHS spojení nepovolí, pokud by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže Vyvratitelná domněnka - § 17 odst. 3 ZOHS Vyvratitelná domněnka - § 17 odst. 3 ZOHS –Pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 % –má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže

65 Řízení o koncentracích Povolovací řízení Povolovací řízení Zahajuje se na návrh - § 15 ZOHS Zahajuje se na návrh - § 15 ZOHS Návrh podávají povinně spojující se soutěžitelé Návrh podávají povinně spojující se soutěžitelé Povinnost podat před koncentrací Povinnost podat před koncentrací Náležitosti návrhu Náležitosti návrhu –vyhláška ÚOHS č. 368/2001 Sb.

66 Řízení o koncentracích Postup po obdržení návrhu Oznámení zahájení v Obchodním věstníku Oznámení zahájení v Obchodním věstníku –Lhůta pro podání námitek Posouzení, zda koncentrace podléhá souhlasu ÚOHS - rozhodnutí do 30 dní od zahájení Posouzení, zda koncentrace podléhá souhlasu ÚOHS - rozhodnutí do 30 dní od zahájení

67 Řízení o koncentracích Posouzení, zda koncentrace závažně naruší HS Posouzení, zda koncentrace závažně naruší HS –Sdělení, že ÚOHS pokračuje v řízení do 30 dní od zahájení řízení –Rozhodnutí o povolení koncentrace –ÚOHS ve lhůtě 30 dní nejedná – má se za to, že koncentraci povolil Konečné rozhodnutí Konečné rozhodnutí –do 5 měsíců od sdělení o pokračování v řízení –Jinak se má za to, že ÚOHS koncentraci povolil

68 Obsah rozhodnutí Nepovolení koncentrace Nepovolení koncentrace Povolení koncentrace Povolení koncentrace Povolení koncentrace za splnění podmínek navržených účastníky řízení a schválených ÚOHS Povolení koncentrace za splnění podmínek navržených účastníky řízení a schválených ÚOHS

69 Odkladný účinek řízení K uskutečnění koncentrace nesmí dojít: - Před podáním návrhu na zahájení řízení - Před právní mocí rozhodnutí o povolení ÚOHS může na návrh přiznat výjimku, pokud - Spojovaným osobám nebo třetím osobám - hrozí závažná škoda nebo jiná závažná újma

70 Delegace řízení na Komisi ÚOHS může za podmínek komunitárního práva požádat Komisi, aby převzala řízení ÚOHS může za podmínek komunitárního práva požádat Komisi, aby převzala řízení –Do rozhodnutí Komise se řízení přerušuje –Pokud Komise rozhodne o převzetí, původní řízení se zastaví –Pokud Komise odmítne převzít, v řízení se pokračuje

71 Sankce Zákaz koncentrace Zákaz koncentrace Pokuty Pokuty Zrušení povolení Zrušení povolení Opatření k nápravě Opatření k nápravě –Dekoncentrace –Kompenzace

72 Zrušení povolení Důvody: spojení povoleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů účastníků spojení povoleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů účastníků účastníci řízení uvedli Úřad v omyl účastníci řízení uvedli Úřad v omyl účastníci neplní podmínky povolení účastníci neplní podmínky povoleníLhůta do 1 roku od zjištění do 1 roku od zjištění nejpozději však do 5 let nejpozději však do 5 let

73 Děkuji za pozornost Obraz „Monopolista“, Robert Buss, 1840


Stáhnout ppt "Ochrana hospodářské soutěže J. Bejček. Část I. Hospodářská soutěž a východiska její regulace Hospodářská soutěž a východiska její regulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google