Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Civilizace vznikají reakcí tvůrčích jedinců na výzvy, předkládané zvláště obtížnými situacemi.. Arnold Toynbee.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Civilizace vznikají reakcí tvůrčích jedinců na výzvy, předkládané zvláště obtížnými situacemi.. Arnold Toynbee."— Transkript prezentace:

1 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Civilizace vznikají reakcí tvůrčích jedinců na výzvy, předkládané zvláště obtížnými situacemi.. Arnold Toynbee FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost 602 365 668 www.sejnost.cz šejnost©2009

2 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Základní pramen Základní pramen Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže Ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení Ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů dohodami soutěžitelů zneužitím dominantního postavení soutěžitelů zneužitím dominantního postavení soutěžitelů spojením soutěžitelů spojením soutěžitelů

3 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Účastníci Účastníci Soutěžiteli se rozumí Soutěžiteli se rozumí fyzické a právnické osoby fyzické a právnické osoby jejich sdružení jejich sdružení sdružení těchto sdružení sdružení těchto sdružení jiné formy seskupování jiné formy seskupování i jiné neprávnické osoby, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli

4 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Relevantní trh Relevantní trh Trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území Trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území

5 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Dohody narušující soutěž Dohody narušující soutěž přímé nebo nepřímé určení cen, popřípadě o jiných obchodních podmínkách přímé nebo nepřímé určení cen, popřípadě o jiných obchodních podmínkách omezení nebo kontrole výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic, omezení nebo kontrole výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic, rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů, rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů, uzavření smlouvy bude vázáno na přijetí dalšího plnění, které věcně ani podle obchodních zvyklostí a zásad poctivého obchodního styku s předmětem smlouvy nesouvisí uzavření smlouvy bude vázáno na přijetí dalšího plnění, které věcně ani podle obchodních zvyklostí a zásad poctivého obchodního styku s předmětem smlouvy nesouvisí

6 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Dohody narušující soutěž Dohody narušující soutěž uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým soutěžitelům při shodném nebo srovnatelném plnění, jimiž jsou někteří soutěžitelé v hospodářské soutěži znevýhodněni uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým soutěžitelům při shodném nebo srovnatelném plnění, jimiž jsou někteří soutěžitelé v hospodářské soutěži znevýhodněni účastníci dohody nebudou obchodovat či jinak hospodářsky spolupracovat se soutěžiteli, kteří nejsou účastníky dohody, anebo jim budou jinak působit újmu - skupinový bojkot účastníci dohody nebudou obchodovat či jinak hospodářsky spolupracovat se soutěžiteli, kteří nejsou účastníky dohody, anebo jim budou jinak působit újmu - skupinový bojkot

7 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Výjimky z dohod narušující soutěž Výjimky z dohod narušující soutěž přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody

8 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Typy dohod narušující soutěž Typy dohod narušující soutěž Horizontální dohoda Horizontální dohoda Dohody soutěžitelů, kteří působí na stejné úrovni trhu zboží, jsou horizontálními dohodami Dohody soutěžitelů, kteří působí na stejné úrovni trhu zboží, jsou horizontálními dohodami Vertikální dohoda Vertikální dohoda Dohody soutěžitelů, kteří působí na různých úrovních trhu zboží, jsou vertikálními dohodami. Dohody soutěžitelů, kteří působí na různých úrovních trhu zboží, jsou vertikálními dohodami.

9 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Postavení na trhu Postavení na trhu Dominantní postavení Dominantní postavení Soutěžitel nebo společně více soutěžitelů na trhu, kterým jejich tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích Soutěžitel nebo společně více soutěžitelů na trhu, kterým jejich tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích Tržní sílu posuzuje orgán veřejné správy podle hodnotového vyjádření zjištěného objemu dodávek nebo nákupu na trhu daného zboží - tržní podíl dosaženého soutěžitelem nebo soutěžiteli se společnou dominancí v období, které je zkoumáno a podle dalších ukazatelů, zejména podle hospodářské a finanční síly soutěžitelů, právních nebo jiných překážek vstupu na trh pro další soutěžitele, stupně vertikální integrace soutěžit Tržní sílu posuzuje orgán veřejné správy podle hodnotového vyjádření zjištěného objemu dodávek nebo nákupu na trhu daného zboží - tržní podíl dosaženého soutěžitelem nebo soutěžiteli se společnou dominancí v období, které je zkoumáno a podle dalších ukazatelů, zejména podle hospodářské a finanční síly soutěžitelů, právních nebo jiných překážek vstupu na trh pro další soutěžitele, stupně vertikální integrace soutěžit

10 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Zneužití dominantního postavení Zneužití dominantního postavení Přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky trhu, zvláště vynucování plnění, jež je v době uzavření smlouvy v nápadném nepoměru k poskytovanému protiplnění Přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky trhu, zvláště vynucování plnění, jež je v době uzavření smlouvy v nápadném nepoměru k poskytovanému protiplnění Vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana odebere i další plnění, které s požadovaným předmětem smlouvy věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí Vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana odebere i další plnění, které s požadovaným předmětem smlouvy věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí Uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo srovnatelném plnění vůči jednotlivým účastníkům trhu, jimiž jsou tito účastníci v hospodářské soutěži znevýhodňováni Uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo srovnatelném plnění vůči jednotlivým účastníkům trhu, jimiž jsou tito účastníci v hospodářské soutěži znevýhodňováni Zastavení nebo omezení výroby, odbytu nebo výzkumu a vývoje na úkor spotřebitelů Zastavení nebo omezení výroby, odbytu nebo výzkumu a vývoje na úkor spotřebitelů

11 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Zneužití dominantního postavení Zneužití dominantního postavení Dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny, které má nebo může mít za následek narušení hospodářské soutěže Dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny, které má nebo může mít za následek narušení hospodářské soutěže Odmítnutí poskytnout jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu přístup k vlastním přenosovým sítím nebo obdobným rozvodným a jiným infrastrukturním zařízením, které soutěžitel v dominantním postavení vlastní nebo využívá na základě jiného právního důvodu, pokud jiní soutěžitelé z právních nebo jiných důvodů nemohou bez spoluužívání takového zařízení působit na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé, kteří přitom neprokáží, že takové spoluužívání není z provozních nebo jiných důvodů možné anebo je od nich nelze spravedlivě požadovat Odmítnutí poskytnout jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu přístup k vlastním přenosovým sítím nebo obdobným rozvodným a jiným infrastrukturním zařízením, které soutěžitel v dominantním postavení vlastní nebo využívá na základě jiného právního důvodu, pokud jiní soutěžitelé z právních nebo jiných důvodů nemohou bez spoluužívání takového zařízení působit na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé, kteří přitom neprokáží, že takové spoluužívání není z provozních nebo jiných důvodů možné anebo je od nich nelze spravedlivě požadovat Odmítnutí přístupu jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu k využití duševního vlastnictví nebo přístupu k sítím, které soutěžitel v dominantním postavení vlastní nebo využívá na základě jiného právního důvodu, pokud je takové využití nezbytné pro účast v hospodářské soutěži na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé nebo na jiném trhu. Odmítnutí přístupu jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu k využití duševního vlastnictví nebo přístupu k sítím, které soutěžitel v dominantním postavení vlastní nebo využívá na základě jiného právního důvodu, pokud je takové využití nezbytné pro účast v hospodářské soutěži na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé nebo na jiném trhu.

12 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Od roku 1991 dohlíží nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže jako český antimonopolní úřad Od roku 1991 dohlíží nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže jako český antimonopolní úřad Je ústředním orgánem státní správy se sídlem v Brně Je ústředním orgánem státní správy se sídlem v Brně Vytváří podmínky pro rozvoj hospodářské soutěže Vytváří podmínky pro rozvoj hospodářské soutěže Dohlíží nad zadáváním veřejných zakázek Dohlíží nad zadáváním veřejných zakázek Vykonává spolu s Evropskou komisí kontrolu ve vztahu k poskytování veřejných podpor Vykonává spolu s Evropskou komisí kontrolu ve vztahu k poskytování veřejných podpor V čele je předseda, kterého jmenuje na návrh vlády prezident republiky na funkční období 6 let V čele je předseda, kterého jmenuje na návrh vlády prezident republiky na funkční období 6 let

13 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Principy hospodářské soutěže Principy hospodářské soutěže Soutěž mezi firmami je základním mechanismem tržní ekonomiky Soutěž mezi firmami je základním mechanismem tržní ekonomiky Podporuje inovaci a omezuje výrobní náklady Podporuje inovaci a omezuje výrobní náklady Zvyšuje výkonnost celého hospodářství Zvyšuje výkonnost celého hospodářství Firmy stimulované konkurencí nabízejí výrobky a služby, které jsou konkurenceschopné z hlediska ceny a kvality Firmy stimulované konkurencí nabízejí výrobky a služby, které jsou konkurenceschopné z hlediska ceny a kvality

14 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Principy hospodářské soutěže Principy hospodářské soutěže Soutěž má zásadní význam pro spotřebitele Soutěž má zásadní význam pro spotřebitele Silná konkurence umožňuje výběr ze širšího sortimentu zboží za nižší ceny Silná konkurence umožňuje výběr ze širšího sortimentu zboží za nižší ceny Záruka optimálního stavu z hlediska kvality i ceny výrobků a služeb Záruka optimálního stavu z hlediska kvality i ceny výrobků a služeb Trh je tvořen na sobě navzájem nezávislými firmami, které jsou vystaveny konkurenčnímu tlaku Trh je tvořen na sobě navzájem nezávislými firmami, které jsou vystaveny konkurenčnímu tlaku

15 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Principy hospodářské soutěže Principy hospodářské soutěže Aby byla zajištěna schopnost dodavatelů vyvíjet tento tlak, vymezuje soutěžní právo zakázané praktiky, které jsou způsobilé soutěž omezit Aby byla zajištěna schopnost dodavatelů vyvíjet tento tlak, vymezuje soutěžní právo zakázané praktiky, které jsou způsobilé soutěž omezit Proti takovýmto praktikám pak zasahuje antimonopolní úřad s primárním cílem odstranit jejich negativní vliv na soutěž Proti takovýmto praktikám pak zasahuje antimonopolní úřad s primárním cílem odstranit jejich negativní vliv na soutěž

16 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Kartelové dohody Kartelové dohody Dohody o přímém určení cen Dohody o přímém určení cen Spotřebitel nemá možnost nakupovat za konkurenční ceny Spotřebitel nemá možnost nakupovat za konkurenční ceny Dochází k nárůstu cen, které by za situace normálního fungování soutěže byly nižší Dochází k nárůstu cen, které by za situace normálního fungování soutěže byly nižší Dohody o rozdělení trhu Dohody o rozdělení trhu Firmy si přirozeně nekonkurují, trh se nevyvíjí a stagnuje Firmy si přirozeně nekonkurují, trh se nevyvíjí a stagnuje Noví soutěžitelé mají velké problémy se na trhu etablovat Noví soutěžitelé mají velké problémy se na trhu etablovat

17 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Kartelové dohody Kartelové dohody Uzavírají soutěžitelé s cílem omezit soutěž, rozdělit si a ovládnout trh Uzavírají soutěžitelé s cílem omezit soutěž, rozdělit si a ovládnout trh Mají jim zajistit pravidelný zisk bez rizika, že se na trhu objeví konkurent, který by je vlastní aktivitou a lepší nabídkou služeb mohl ohrozit Mají jim zajistit pravidelný zisk bez rizika, že se na trhu objeví konkurent, který by je vlastní aktivitou a lepší nabídkou služeb mohl ohrozit Antimonopolní úřady vytvořili tzv. leniency program - příslušná firma má možnost informovat o existenci kartelové dohody, a pokud úřadu poskytuje zcela nové informace, má vysokou šanci, že v následném správním řízení vyvázne bez pokuty Antimonopolní úřady vytvořili tzv. leniency program - příslušná firma má možnost informovat o existenci kartelové dohody, a pokud úřadu poskytuje zcela nové informace, má vysokou šanci, že v následném správním řízení vyvázne bez pokuty

18 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Zneužití dominantního postavení Zneužití dominantního postavení Existence trhy s takzvanými přirozenými monopoly Existence trhy s takzvanými přirozenými monopoly Jedná se především o síťová odvětví Jedná se především o síťová odvětví Není rentabilní, aby existovaly například dvě paralelní sítě, které dodávají do domu elektřinu, plyn nebo teplo Není rentabilní, aby existovaly například dvě paralelní sítě, které dodávají do domu elektřinu, plyn nebo teplo Situaci na trhu kontroluje a koriguje příslušný odvětvový regulátor a antimonopolní úřad Situaci na trhu kontroluje a koriguje příslušný odvětvový regulátor a antimonopolní úřad

19 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Fúze Fúze Posuzování spojování soutěžitelů je základem ochrany hospodářské soutěže Posuzování spojování soutěžitelů je základem ochrany hospodářské soutěže Fúze firem jsou v hospodářské soutěži běžným jevem – větší firmy skupují menší s cílem získat na trhu ještě vlivnější postavení Fúze firem jsou v hospodářské soutěži běžným jevem – větší firmy skupují menší s cílem získat na trhu ještě vlivnější postavení

20 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Fúze Fúze Antimonopolní úřady posuzují ty největší fúze, ke kterým na jednotlivých trzích dochází Antimonopolní úřady posuzují ty největší fúze, ke kterým na jednotlivých trzích dochází Tam, kde by v důsledku zamýšleného spojení mohlo dojít k narušení hospodářské soutěže jsou přijímány závazky ze strany fúzujících firem - teprve potom je fúze povolena Tam, kde by v důsledku zamýšleného spojení mohlo dojít k narušení hospodářské soutěže jsou přijímány závazky ze strany fúzujících firem - teprve potom je fúze povolena

21 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Veřejné zakázky Veřejné zakázky Hospodárné využívání veřejných prostředků při respektování pravidel soutěže Hospodárné využívání veřejných prostředků při respektování pravidel soutěže Dohled nad touto oblastí vykonává antimonopolní úřad od roku 1995 Dohled nad touto oblastí vykonává antimonopolní úřad od roku 1995 Cílem antimonopolního úřadu je dosáhnout prostřednictvím rozhodovací činnosti takové praxe, která by zabezpečovala volnou a svobodnou soutěž mezi dodavateli zakázek a současně provedení výběru nejvhodnější nabídky transparentním způsobem bez diskriminace uchazečů Cílem antimonopolního úřadu je dosáhnout prostřednictvím rozhodovací činnosti takové praxe, která by zabezpečovala volnou a svobodnou soutěž mezi dodavateli zakázek a současně provedení výběru nejvhodnější nabídky transparentním způsobem bez diskriminace uchazečů Konečným cílem je úspora veřejných finančních prostředků Konečným cílem je úspora veřejných finančních prostředků

22 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Veřejné zakázky Veřejné zakázky Zadavatelé by k jednotlivým tendrům měli přistupovat odpovědně a minimalizovat by se měly především případy zjevného obcházení zákona o veřejných zakázkách Zadavatelé by k jednotlivým tendrům měli přistupovat odpovědně a minimalizovat by se měly především případy zjevného obcházení zákona o veřejných zakázkách Zadavatel, ať již úmyslně nebo z nedbalosti, zadá veřejnou zakázku v objemu mnoha milionů korun bez výběrového řízení přímo jedné firmě, aniž by využil výhod soutěžního prostředí a konkurenčních nabídek Zadavatel, ať již úmyslně nebo z nedbalosti, zadá veřejnou zakázku v objemu mnoha milionů korun bez výběrového řízení přímo jedné firmě, aniž by využil výhod soutěžního prostředí a konkurenčních nabídek

23 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Veřejné zakázky Veřejné zakázky Základními prvky soutěže o zakázku, které je povinen zadavatel zajistit, je přitom transparentnost výběrového řízení Základními prvky soutěže o zakázku, které je povinen zadavatel zajistit, je přitom transparentnost výběrového řízení V případě porušení zákona může antimonopolní úřad volit tzv. nápravná opatření, tedy například vrátit některého z neoprávněně zadavatelem vyloučených uchazečů do hry nebo například zrušit celé zadání veřejné zakázky V případě porušení zákona může antimonopolní úřad volit tzv. nápravná opatření, tedy například vrátit některého z neoprávněně zadavatelem vyloučených uchazečů do hry nebo například zrušit celé zadání veřejné zakázky

24 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Veřejné zakázky Veřejné zakázky V případě realizace zakázky nemůže již antimonopolní úřad ukládat opatření k nápravě, ale pouze pokuty V případě realizace zakázky nemůže již antimonopolní úřad ukládat opatření k nápravě, ale pouze pokuty Zvláštní kategorií, která souvisí s veřejnými zakázkami i hospodářskou soutěží, jsou kartelové dohody jednotlivých uchazečů – domluví se mezi sebou, která z firem podá nejnižší cenovou nabídku, aby tendr mohla vyhrát a v tom příštím si své pořadí prohodí Zvláštní kategorií, která souvisí s veřejnými zakázkami i hospodářskou soutěží, jsou kartelové dohody jednotlivých uchazečů – domluví se mezi sebou, která z firem podá nejnižší cenovou nabídku, aby tendr mohla vyhrát a v tom příštím si své pořadí prohodí Nabídky však shodně předraží a zadavatel je tak nucen za realizaci zaplatit mnohem více, než kdyby si vítěze mohl vybrat na základě férové soutěže z plně konkurenčních nabídek Nabídky však shodně předraží a zadavatel je tak nucen za realizaci zaplatit mnohem více, než kdyby si vítěze mohl vybrat na základě férové soutěže z plně konkurenčních nabídek

25 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Veřejná podpora Veřejná podpora Kontrola zákonných pravidel pro poskytování veřejné podpory má za cíl minimalizaci nedůvodných zvýhodnění účastníků trhu či odvětví výroby v hospodářské soutěži na úkor ostatních subjektů Kontrola zákonných pravidel pro poskytování veřejné podpory má za cíl minimalizaci nedůvodných zvýhodnění účastníků trhu či odvětví výroby v hospodářské soutěži na úkor ostatních subjektů Tento postup směřuje k zachování či nastavení zdravých tržních podmínek a efektivní hospodářské soutěži Tento postup směřuje k zachování či nastavení zdravých tržních podmínek a efektivní hospodářské soutěži

26 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Veřejná podpora Veřejná podpora Obecný zákaz veřejných podpor a slučitelnost jejich poskytnutí je vázána pouze na mimořádné situace Obecný zákaz veřejných podpor a slučitelnost jejich poskytnutí je vázána pouze na mimořádné situace Antimonopolní úřad rozhodoval o slučitelnosti veřejných podpor poskytovaných Českou republikou s komunitárním právem do 1.5.2004 Antimonopolní úřad rozhodoval o slučitelnosti veřejných podpor poskytovaných Českou republikou s komunitárním právem do 1.5.2004

27 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Veřejná podpora Veřejná podpora Od vstupu do Evropské unie převzala rozhodovací pravomoc Evropská komise Od vstupu do Evropské unie převzala rozhodovací pravomoc Evropská komise Antimonopolní úřad funguje jako monitorovací, koordinační a poradenský orgán, který radí poskytovatelům státní pomoci jak v jednotlivých případech postupovat Antimonopolní úřad funguje jako monitorovací, koordinační a poradenský orgán, který radí poskytovatelům státní pomoci jak v jednotlivých případech postupovat

28 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže DISKUZE - Co vás zaujalo.. - Co Vás nebavilo.. - Co Vás rozčílilo..

29 Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže MUNDUS VULT DECIPI Svět chce být klamán.. -Každý soutěž má svá pravidla. -Využít mezery v zákoně nepřináší vždy úspěch. -Jen blázen se domnívá, že mu všechny špatnosti projdou. -I na tobě záleží, zda povýšíš soutěžní právo na princip.


Stáhnout ppt "Úvod do práva na ochranu hospodářské soutěže Civilizace vznikají reakcí tvůrčích jedinců na výzvy, předkládané zvláště obtížnými situacemi.. Arnold Toynbee."

Podobné prezentace


Reklamy Google