Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontroly na místě a nesrovnalosti. Cíle kontroly na místě Ověřit skutečnosti, které příjemce popsal v projektové žádosti a v monitorovacích zprávách Předejít.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontroly na místě a nesrovnalosti. Cíle kontroly na místě Ověřit skutečnosti, které příjemce popsal v projektové žádosti a v monitorovacích zprávách Předejít."— Transkript prezentace:

1 Kontroly na místě a nesrovnalosti

2 Cíle kontroly na místě Ověřit skutečnosti, které příjemce popsal v projektové žádosti a v monitorovacích zprávách Předejít vzniku vážných problémů pomocí včasné identifikace nedostatků, které by mohly ovlivnit úspěšnou realizaci projektu Zajistit zpětnou vazbu poskytovateli prostředků v průběhu realizace programu

3 Legislativní rámec kontroly na místě Článek 13 nařízení Evropské komise č. 1828/2006 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

4 Obsah kontroly na místě Procedurální kontrola Dodržování podmínek právního aktu Kontrola výběrových řízení Obsahová část

5 Procedurální část kontroly Správnost a úplnost vedení dokumentace k projektu Archivace projektové dokumentace

6 Dodržování podmínek právního aktu Změny v projektu Publicita Soulad projektu s horizontálními tématy rovné příležitosti a udržitelný rozvoj Dodržování pravidel pro poskytování veřejné podpory

7 Kontrola výběrových řízení Dle typu a výše zakázky Kontroluje se soulad pravidel, postupů a náležitostí s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ, potažmo se zákonem o veřejných zakázkách

8 Obsahová část (I.) Zákonnost využívání nemovitosti pro provoz zařízení péče o děti Rozloha pobytové místnosti, limity pro počet lůžek / lehátek, židlí, stolů a toalet a sprch Elektronický docházkový systém, záznamy o docházce Pečující osoby (přítomnost v zařízení, kvalifikace, pracovně-právní vztah k příjemci dotace, minimální počet) Pojistná smlouva Systém zajištění stravování

9 Obsahová část (II.) Způsobilost podpořených osob (věk dětí, územní způsobilost rodičů, pracovně-právní vztah rodičů k příjemci nebo partnerovi) Systém sledování dosažených hodnot indikátorů Soulad dosažených jednotek s informacemi v monitorovací zprávě

10 Průběh kontroly na místě Zahájení kontroly na místě: předložení pověření k provedení kontroly, seznámení s právy a povinnostmi během kontroly a průběhem kontroly Provedení kontroly: vlastní kontrola projektu, výzva k odstranění nedostatků Ukončení kontroly: předání a podpis protokolu, v případě odmítnutí podpisu protokolu kontrolovaná osoba ztrácí možnost podat proti němu námitky Námitky: možnost podat písemně do 5 dnů ode dne seznámení s protokolem, vydané rozhodnutí o námitkách je součástí protokolu z kontroly, proti rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný

11 Nesrovnalost porušení právních předpisů EU nebo předpisů ČR, včetně podmínek stanovených příjemci právním aktem o poskytnutí podpory Typy nesrovnalostí: a)porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, tj. neoprávněné použití prostředků b)trestný čin Při identifikaci podezření na nesrovnalost, je povinností kontrolora tuto skutečnost nahlásit. Po prověření, že podezření je opodstatněné (provádí MPSV), se dává podnět místně příslušnému finančnímu úřadu nebo orgánu činnému v trestním řízení, tyto orgány o případu pravomocně rozhodnou

12 Specifická rizika nesrovnalostí ve výzvě A4 Umístění zařízení péče o děti (neohlášená změna) Nedostatečné záznamy o docházce Nezpůsobilá cílová skupina (rodiče dětí nejsou zaměstnanci příjemce/partnera nebo nejsou územně způsobilí) Zařízení péče o děti nesplňuje parametry jednotky „Vytvořené místo v zařízení péče o děti“ Nedostatečná kapacita či kvalifikace personálu Část IV (Sankce) Rozhodnutí o poskytnutí dotace specifikuje typy porušení rozpočtové kázně a výši sankcí

13 Podle vazby na dosažení jednotky: a)S vazbou na dosažení stanovených jednotek b)Bez vazby na dosažení stanovených jednotek Podle výše odvodu: a)Odvod ve výši celkové dosud vyplacené částky dotace b)Odvod ve výši 0,9 % až 1,1 % z celkové částky dotace c)Odvod v rámci procentního rozmezí vztahujícího se k částce, na níž bylo vyhlášeno výběrové řízení (tj. odvod stanovený Metodickým pokynem pro zadávání zakázek) d)Odvod ve výši, v jaké vznikly v důsledku pochybení nezpůsobilé výdaje Typy sankcí za porušení rozpočtové kázně

14 S vazbou na dosažení stanovených jednotek (I.) Nedodržení jakékoli povinnosti stanovené v Projektové příručce v kapitolách Počet dětí a množství pečujících osob a v kapitole Požadavky na pečující osoby → nezpůsobilé výdaje za celou fázi provozu Nesplnění parametrů promítnutých do definice jednotky „Vytvořené místo v zařízení péče o děti“ (pro každé místo musí existovat židle, prostor pro práci u stolu, postel / lehátko, odpovídající rozloha pobytové místnosti a odpovídající kapacita sociálních zařízení) → nezpůsobilé výdaje na celou fázi vybudování i provozu tohoto zařízení po dobu trvání nedostatku Neexistující nebo nedostatečná evidence dětí, v jejímž důsledku příjemce není schopen doložit docházku dětí → nezpůsobilé výdaje ve výši rozdílu mezi původně kalkulovanou částkou (vycházející z vyšší obsazenosti kapacity zařízení) a částkou vypočtenou po zohlednění snížení obsazenosti z důvodu nedostatečnosti záznamů o pobytu dítěte v zařízení Provozovatelem zařízení není příjemce dotace → nezpůsobilé výdaje jak ve fázi vybudování, tak i provozu tohoto zařízení po dobu trvání nedodržení povinnosti

15 S vazbou na dosažení stanovených jednotek (II.) Rodič dítěte není územně způsobilý, není zaměstnancem příjemce / partnera → nezpůsobilé výdaje ve výši rozdílu mezi původně kalkulovanou částkou (vycházející z vyšší obsazenosti kapacity zařízení) a částkou vypočtenou po zohlednění snížení obsazenosti z důvodu nedostatečnosti záznamů o pobytu dítěte v zařízení Umístění zařízení v Praze → nezpůsobilé výdaje vztahující se k fázím projektu realizovaným v regionu hlavního města Prahy Neexistence provozního řádu → nezpůsobilé výdaje za celou fázi provozu Zápis zařízení do školského rejstříku → nezpůsobilé veškeré výdaje vztahující se k fázím projektu realizovaným (byť jen částečně) v době po zápisu Nedodržení omezení na pouze jednu lokalitu zařízení → nezpůsobilé veškeré výdaje na fázi, ve které došlo k pochybení, i na všechny následující fáze

16 Bez vazby na dosažení stanovených jednotek U těchto pochybení je buď vyčíslen procentní odvod z celkové části dotace nebo se nejedná o porušení rozpočtové kázně Příklady: –Nesplnění provozně hygienických požadavků, které nejsou zohledněny v definici jednotky. –Dílčí chyby v evidenci dětí (např. chybí údaj o zdravotní pojišťovně dítěte, ale jsme schopni identifikovat, o které dítě se jedná).

17 Odvod ve výši celkové dosud vyplacené částky dotace Nesplnění účelu dotace, tj. nedošlo ke zřízení a provozu zařízení pro hlídání a péči o děti předškolního věku zaměstnanců příjemce dotace/partnera Nedodržení původně plánované kapacity zařízení

18 Odvod ve výši 0,9 % až 1,1 % z celkové částky dotace Neexistence Pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu Nezajištění způsobu stravování Nedodržení pravidel publicity Nedodání monitorovací zprávy nebo jejího doplnění v termínu Neoznámení nepodstatné změny bez prodlení (u změn, které je příjemce povinen nahlásit Řídicímu orgánu OP LZZ bez zbytečného prodlení od data, kdy ke změně došlo – viz Projektová příručka) Neuchování dokumentů související s realizací projektu v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména v souladu s § 44a odst. 9 rozpočtových pravidel, a dále v souladu s Projektovou příručkou

19 Odvod v rámci procentního rozmezí z částky vynaložené na zakázku Odvod stanovený Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ) Vyměřen v případě porušení pravidel pro výběr dodavatele

20 Odvod ve výši, v jaké vznikly v důsledku pochybení nezpůsobilé výdaje Porušení povinností stanovenými těmito kapitolami Projektové příručky: Základní vymezení služby hlídání a péče Počet dětí a množství pečujících osob Požadavky na pečující osoby Hygienické požadavky na prostorové a provozní podmínky Příjemce podpory a jeho případní partneři Omezení týkající se rodičů a území dopadu projektu Zákaz zápisu zařízení do školského rejstříku Omezení na pouze jednu lokalitu zařízení péče o děti

21 Děkuji Vám za pozornost! PhDr. Adéla Šeredová Purschová, Ph.D. Řídící orgán OP LZZ Oddělení realizace OP LZZ - sociální integrace a mezinárodní spolupráce Odbor řízení pomoci z ESF Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR www.esfcr.cz adela.purschova@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Kontroly na místě a nesrovnalosti. Cíle kontroly na místě Ověřit skutečnosti, které příjemce popsal v projektové žádosti a v monitorovacích zprávách Předejít."

Podobné prezentace


Reklamy Google