Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Dávky pomoci v hmotné nouzi Autor Ing. Eva Hradilová Tematická oblast Sociální zabezpečení pro 3. ročník SOŠ Ročník 3. SOŠ Datum tvorby Březen 2013 Anotace Materiál představuje žákům jednotlivé dávky pomoci v hmotné nouzi, specifikuje situace, kdy osoba je a kdy není v hmotné nouzi Metodický pokyn Prezentace + otázky k procvičení

2 Dávky pomoci v hmotné nouze Vychází ze zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v aktuálním znění Pomáhají osobám s nedostatečnými příjmy a zároveň tyto osoby motivují ke legální snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb Jsou opatřením proti sociálnímu vyloučení Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc Jsou poskytovány prostřednictvím příslušné krajské pobočky Úřadu práce

3 Kdo je a kdo není v hmotné nouzi Osoba je v hmotné nouzi, pokud: nemá dostatečné příjmy a po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí, zároveň si nemůže svůj příjem zvýšit vzhledem ke svému: věku zdravotnímu stavu z jiných vážných důvodů si tento příjem nemůže zvýšit s přihlédnutím k příjmům osoby, celkovým sociálním a majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky v přesně vymezených případech nebo je ohrožena sociálním vyloučením tuto osobu poskytne vážná mimořádná událost a její celková sociální a majetkové poměry jsou takové, že ji neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami

4 Osoba, která není v hmotné nouzi: neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním, není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání s výjimkou osob: starších 68 let poživatelů starobního důchodu osoby invalidní ve třetím stupni nezaopatřených dětí dočasně pracovně neschopných je na dávce peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovském příspěvku,…. je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, ale bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnání, nevznikl nárok na nemocenské z důvodu způsobení úmyslné pracovaní neschopnosti za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce, nastoupila výkon zabezpečovací detence, trestu odnětí svobody nebo vazby, aj.

5 Zákon o pomoci v hmotné nouzi - pojmy Orgány pomoci v hmotné nouzi: Krajské pobočky úřadu práce a pobočka pro hlavní město Prahu Ministerstvo práce a sociálních věcí Pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady Za příjem je považováno: 70% příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků po odečtení: Daně z příjmů Pojistného na důchodové spoření Pojistného na sociální zabezpečení Příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Pojistného na veřejné zdravotnictví 80% příjmu z: Náhrady mzdy a nemocenského pojištění Podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci 100% ostatních příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu mimo příspěvek na živobytí

6 Zvýšení příjmu vlastním přičiněním, tj. zvýšení příjmu formou: Řádné uplatnění nároků a pohledávek: na nemocenské dávky na dávky důchodového pojištění na dávky státní sociální podpory na výživné a příspěvek na výživu z pracovních a obdobných vztahů na podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci,,… Prodej nebo jiné využití majetku u těchto typů majetku Vážná mimořádná událost: živelná pohroma (povodeň, vichřice, zemětřesení,..) požár nebo jiná destruktivní událost ekologická nebo průmyslová havárie

7 Příspěvek na živobytí pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu nárok vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí částka živobytí: je stanovena pro každou osobu individuálně: u nezaopatřeného dítěte ve výši životního minima ve výši existenčního minima v jiných případech dle zákona o pomoci v hmotné nouzi Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení, tj. odůvodněné náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny

8 Doplatek na bydlení Pomáhá při nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpor. Dávka je poskytována osobě, která má nárok na příspěvek na živobytí Výše doplatku na bydlení je vypočítána tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala osobě či rodině částka živobytí Doplatek na bydlení je poskytován maximálně po 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let Toto omezení neplatí pro domácnosti: sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech. NájemceVlastník bytu

9 Mimořádná okamžitá pomoc Je poskytována v situaci: 1. kdy nepřiznáním jiných dávek pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví 2. kdy jde o mimořádnou událost (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod. – výše dávky 15násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 51 150 Kč 3. úhrady jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků – výše dávky je do hodnoty tohoto jednorázového výdaje

10 4. nedostatku prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby – výše dávky až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč 5. nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí – výše dávky až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč. 6. ohrožení sociálním vyloučením – výše dávky až 1000 Kč, lze poskytnout opakovaně, součet však nesmí překročit 4násobek částky životního minima jednotlivce, tj. maximálně částku 13 640 Kč

11 Otázky k procvičení: 1. Vyjmenujte dávky pomoci v hmotné nouzi. 2. Za jakých okolností je osoba v hmotné nouzi? 3. Kdy naopak se o osobu v hmotné nouzi nejedná? 4. Co je pokládáno za vážnou mimořádnou okolnost, která zakládá právo na dávku okamžité pomoci?

12 Zdroje informací: Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=6233 7&fulltext=&nr=111&part=&name=&rpp=15#local-content Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivotni-existencni- minimum/ Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/11852 Vlastní zdroje


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google